مقایسه اثر دو نوع تمرینات پلایومتریک هاپینگ و پرشی بر حس وضعیت مفصل زانو در مردان به دنبال بازسازی لیگامان صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیبب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایرانیوتراپی

2 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

4 استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
تمرینات ورزشی برای بهبود عملکرد فاکتور حس وضعیت مفصل زانو، برای پیشگیری از بروز آسیب­های بیشتر، بازتوانی و بهبود عملکرد هر چه بهتر فرد ضروری می­باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه اثر دو نوع تمرینات پلایومتریک هاپینگ و پرشی به مدت 6 هفته بر حس وضعیت مفصل زانو در مردان به دنبال بازسازی لیگامان صلیبی قدامی بود.
مواد و روش ­ها
چهل مرد با بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی (میانگین ±انحراف استاندارد؛ سن 62/1±88/27 سال، وزن 28/10±9/79 کیلوگرم، قد 05/0±77/1 متر) به صورت هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی­ها به صورت تصادفی به 3 گروه تمرینات هاپینگ (14 نفر)، پرشی (13 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. قبل و بعد از یک دوره تمرین 6 هفته­ای (3 جلسه در هفته) در شرایط مشابه زمانی و مکانی حس وضعیت مفصل زانو به وسیله دوربین دیجیتال ثبت و به وسیله نرم­افزار اتوکد ارزیابی شد. در مدت زمان تحقیق، گروه کنترل هیچ برنامه مداخله درمانی انجام ندادند. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون سنجش مکرر ترکیبی تحلیل و مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ­ها
نتایج آزمون تفاوت معناداری در میزان حس وضعیت در زاویه 45 درجه (002/0p=) و زاویه 60 درجه (046/0p=) در گروه تمرینات هاپینگ و در زاویه 45 درجه (001/0p=) در گروه تمرینات پرشی نشان داد. میزان حس وضعیت در بقیه زوایا و گروه­های برنامه تمرینی هاپیینگ و پرشی تفاوت معناداری از خود نشان نداد (05/0p>). میزان حس وضعیت در گروه هاپینگ و گروه پرشی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت (001/1=P)، اما بین میزان حس وضعیت در گروه هاپینگ و گروه پرشی با گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد (001/0=P).
نتیجه­ گیری
تمرینات هاپینگ و پرشی را می­توان به عنوان یک روش جهت بهبود حس وضعیت در زاویه 45 درجه خم شدن زانو در افراد دارای پارگی لیگامان صلیبی قدامی توصیه کرد. به نظر می­رسد تمرینات هاپینگ جهت بهبود حس وضعیت در زاویه 60 درجه از تمرینات پرشی در افراد دارای پارگی لیگامان صلیبی قدامی مفیدتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Hopping and Box Jump Training on the Proprioception in Males with Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

نویسندگان [English]

 • Masumeh Zahedi 1
 • Abdolhamid Daneshjoo 2
 • Mansour Sahebozamani 3
 • Mohammad Sadeghi-Gogheri 4
1 Master of Science in Sport Injuries and Corrective Exercises, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Assistant Professor of Sport Injuries and Corrective Exercises, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Professor of Sport Injuries and Corrective Exercises, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
4 Assistant Professor, Department of Physiotherapy, School of Paramedicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Exersices for improving the accuracy of proprioception, as a risk factor in the most common site of injury, i.e. knee, and rehabilitation to prevent further injury and improving function, is required. The purpose of the current study was to investigate the effect of plyometric hopping and box jump for six weeks on the knee joint position of male individuals with ACL reconstruction.
Materials and Methods: A total of 40 males with ACL reconstruction (mean±SD; age: 27.88±1.62 year, weight: 79.9±10.28 kg, height: 1.77±0.05 meter) were objectively selected. Participants were randomly divided into three groups: hopping (n=14), box jump (n=13), and control group (n=13). Prior to and six weeks after the exercises (three sessions per week), at the same time and place, joint positions were recorded using a digital camera and the data was analysed using Auto CAD softwear. The control group did not perform any intervention program. Mixed repetead measure ANOVA was used for data analysis.
Results: The results showed significant improvement from pre-test to post-test in joint position at 45º (p=0.002) and 60º(p=0.046) in hopping group and at 45º (p=0.001) in box jump group. No significat improvement was observed in other angles (p>0.05). No differnces in the joint position was found between hopping and box jump training groups (P=1/001) either. But a significant difference was found between the two hopping and box jump groups and control group (P=0/001).
Conclusion: It can be concluded that hopping and box jump exercises are useful to improve propriocpetion at 45º among male individuals with ACL reconstruction. However, it seems that hopping exercise is more benfitial compared with box jump exercise in improving joint position at 60º.

کلیدواژه‌ها [English]

 • joint position
 • Anterior Cruciate ligament
 • plyometric exercise
 • Balance
 • Rehabilitation
 1. Mousavi SM. The important factor and prevalnve of knee osteoarthritis in patients of Tehran orthopedic clinics. Journal of Rehabilitation.2001; 2(1-2): 14-20.##
 2. Anderson MK, Hall SJ, Martin M, Sport injury management, 2nd ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000; 44, 243-245. ##
 3. Naserpour M, Jamshidi AA, Amiri A, Kihany MR. The effect of a modified perturbation training on muscle activation pattern and function in ACL deficient patient. Journal of Jundishapour University Medical Science. 2011; 10(6): 615-627. ##
 4. Silvia F, Ribeiro F, Oliveiria J. Effect of an accelerated ACL Rehabilitation protocol on knee proprioception and muscle strength after Anterior Cruciat Ligament reconstruction, Archives of Exercise in Health and Disease. 2012; 3(1-2): 139-144. ##
 5. ShahHosseini GhR, Madani SA, Ebrahimi Takamjani I, Negahban Siooki H, Shaterzadeh MJ.  Analysis of proprioception in primary arthritic knee. Journal of Iran University Medical Science. 2003; 10(38): 895-904. ##
 6. Yalfani A, Raeisi Z. Comparison of two methods of strengthening of quadriceps muscle in land and water environment on pain, performance, static and dynamic balance of women with patella femoral pain syndrome. Sport Medicine Journal. 2013; 1: 91-108. ##
 7. Khalkhali M, Talebian Z, Ayoubi M. The effect of open and closed kinematic chain and balance trainings on knee position sense error in healthy young women. Journal of Shahid Beheshti Medical Faculty. 2004; 28(2): 115-119. ##
 8. Karimizadeh A, Alizadeh MH, Ebrahimi Takamjani I. The effect of six weeks of hopping exercises on dynamic balance in athletes with functional ankle instability. Sport Motor Science Reserach. 2012; 2(4): 540-552. ##
 9. Vali PourV, Ghara khanlouR, Rahbarizade F, Mola J. Neuromuscular and Functional Adaptations to Selected Plyometric Training vs. Combined Resistance and Plyometric Training. Journal of Sport Biology Science. 2010; 7: 91-113. ##

10. Asad MR, Aghayari A, Salehi H. The effect of two kinds of plyometric training depth jump on explosive power of male volleyball player students in Abhar city. Journal of Education in Physical Education. 2013; 2(1): 49-61. ##

11. Ahmadabadi S, Rajabi H, Gharakhanlo R, Talebian S. The effect of fatique due to plyometric training on activity pattern of rectus femoris muscle in different phases of deep jump on active girl. Journal of Research Science Modern Rehabilitation. 2014; 8(4): 11-20. ##

12. Afifi M, Hinrichs RN. A mechanics comparison between landing from a countermovement jump and landing from stepping off a box. Journal of Applied Biomechanics. 2012; 28: 1-9. ##

13. Cohen J. A power primer. Psychological Bulletin, 1992; 112 (1): 155-159. ##

14. Donald A. Chu, Gregory D. Myer, dynamic strength and explosive power (plyometric), Sheridan books, 2013. ##

15. Fouladi R, Rajabi R, Naseri N. The comparison of two functional movement assessment knee joint proprioception in healthy athletes’ females. Jornal of Sport Medicine. 2009; 1(1): 123-257. ##

16. Stillman BC, McMeeken JM. The role of weightbearing in clinical assessment of knee joint position sense. The Australian Journal of Physiotherapy. 2001; 47: 247-253. ##

17. Pallant J. SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS. 3rd ed: Crows Nest, N.S.W.: Allen & Unwin; 2007. 263–85. ##

18. Shafipour A, Shojaedin SS. The comparison of knee joint position sense in soccer player, volleyball player and non-athlete men. Journal of Shahrekord University Medical Science. 2014; 16 (3):33-42. ##

19. Neisi K, Ebrahimi A, Goharpey Sh. Survey effect of start degree and aim degree on knee joint position sense assessment in healthy men. Jornal of Semnan University Medical Science. 2006; 5(3): 621-627. ##

20. Weiler HT, Awiszus F. Influence of hysteresis on joint position sense in the human knee joint. Experimental Brain Research. 2000: 135(2): 215-221. ##

21. Daneshjoo A, Mokhtar AH, Rahnama N, Yusof A. The effects of comprehensive warm-up programs on proprioception, static and dynamic balance on male soccer players. PLoS ONE. 2006; 7(12): 1-10. ##

22. Fuentes CT, Bastian AJ. Where is your arm? Variations in proprioception across space and tasks. Journal of Neurophysiology. 2010; 103: 164–171. ##

23. Ansems GE, Allen TJ, Proske U. Position sense at the human forearm in the horizontal plane during loading and vibration of elbow muscles. The Journal of Physiology. 2006; 576: 445–455. ##

24. Lephart SM. Pinsivero DM, Rozzi SL. Proprioception of the ankle and knee. Sport Medicine, 1998; 25(3): 149-155. ##

25. Swanik KA, Thomas SJ, Struminger AH, Huxel BKC, Kelly JD, Swanik CB, The effect of shoulder plyometric training on amortization time and upper extremity kinematics. Journal of Sport Rehabilitaion. 2016; 25(4):315-323. ##