تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحیِ پیلاتس بر فراشناختِ بدشکلیِ بدن زنان دانشجوی مبتلا به ناهنجاری اسکولیوزیس غیرساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تهران جنوب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 3. کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تهران جنوب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
اسکولیوزیس یکی از ناهنجاری‌های شایع ستون فقرات است و ممکن است علاوه بر ایجاد بدشکلی تنه اختلالات روانی را نیز در پی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی پیلاتس بر اختلالِ بدشکلیِ بدن در زنان دانشجوی مبتلا به ناهنجاری اسکولیوزیس غیرساختاری بود.
مواد و روش­ ها
پژوهش حاضر از نوع نیمه­تجربی با طرح پیش و پس­آزمون بود. آزمودنی‌ها را ۱۱ زن دارای ناهنجاری اسکولیوزیس غیرساختاری با یک انحناء جانبی در نواحی سینه‌ای یا سینه‌ای-کمری و زاویه کاب بیش از ۱۰ درجه تشکیل می‌دادند. شرکت­کنندگان در گروه تجربی دارای میانگین سن ۳۷±۳/۲۹ سال، قد ۳۲/۵±۷۲/۱۶۱ سانتی­متر و جرم ۸۱/۳±۶۱/۵۷ کیلوگرم بودند که به طور هدفمند انتخاب شدند. فراشناختِ بدشکلیِ بدن به وسیله پرسش­نامه (BDMQ) و درجه اسکولیوز با استفاده از روش فتوگرامتری در مراحل پیش و پس از مداخله تمرینی مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. داده‌های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (روش آماری t همبسته) تحلیل شد (05/0>P).
یافته­ ها
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هشت هفته تمریناتِ اصلاحیِ پیلاتس تفاوت معناداری را در نمرات فراشناختِ بدشکلیِ بدن زنان مبتلا به اسکولیوزیس غیرساختاری ایجاد نمی­کند (22/0=P ,56/2-65/9-CI= 95%).
نتیجه­ گیری
با اساس یافته‌های تحقیق حاضر تمریناتِ اصلاحیِ پیلاتس منجر به کاهش فراشناختِ بدشکلیِ بدن در زنان دانشجوی مبتلا به اسکولیوزیس غیرساختاری نمی‌شود که می‌توان آن را به پایین بودن درجه و شدت ناهنجاری اسکولیوزیس در آزمودنی‌های مورد مطالعه نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight-Weeks of Corrective Exercises Pilates on Body Dysmorphic Metacognitive in Females with Non-Structural Scoliosis

نویسندگان [English]

  • Mehdi Gheitasi 1
  • Mahnaz Lordgouie 2
  • Zahra Pasandideh 3
  • Maryam Samavi 2
  • Nahid Allafan 4
1 Assistant Professor, Department of Health and Sport Rehabilitation, Faculty of Sport Science & Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MSc, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Tehran South, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 MSc, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Tehran South, Payam Noor University, Tehran, Iran.
4 PhD. Student in Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran. Tehran. Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Scoliosis is the most common type of spinal abnormalities, which, in addition to trunk deformity, can lead to mental disorders. The purpose of the present study was to investigate the effect of Pilates corrective exercises of Body Dysmorphic Disorder (BDD) in female students with non-structural scoliosis. 
Materials and Methods: A semi-experimental pre-test and post-test design study was carried out on 11 women with non-structural scoliosis with a lateral curvature in thoracic and thoraco-lumbar and average of cobb angle more than 10 degrees. The participants in the experimental group were 29±3/37 years old, 161/72±5/32 cm, and 57/61±3/81 kg, who were selected purposefully. Body Dysmorphic Metacognition was assessed using B.D.M Questionnaire (BDMQ) and degree of scoliosis was evaluated using photogrammetry method before and after the intervention. Data were analyzed using descriptive and inferential (T-test) statistics (p<0.05).
Results: The results of the present study showed that the eight-weeks of Pilates correction exercises did not result in significant difference in body dysmorphic metacognition scores of women with non-structural scoliosis (p=0.22, 95%CI=-9.65-2.56).
Conclusion: According to the results obtained, Pilates corrective exercises do not significantly decrease body dysmorphic metacognition scores in women's students with non-structural scoliosis. This may be one of the reasons of the low degree of and severity of scoliosis abnormality in participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Structural Scoliosis
  • Pilates, Body Dysmorphic
  • Metacognition
1. Kollei I, Horndasch S, Erim Y, Martin A. Visual selective attention in body dysmorphic disorder, bulimia nervosa and healthy controls. Journal of psychosomatic research. 2017;92:26-33.##
2. Bouman TK, Mulkens S, van der Lei B. Cosmetic Professionals' Awareness of Body Dysmorphic Disorder. Plastic and reconstructive surgery. 2017;139(2):336-42. ##
3. Shaffi Ahamed S, Enani J, Alfaraidi L, Sannari L, Algain R, Alsawah Z, et al. Prevalence of Body Dysmorphic Disorder and its Association With Body Features in Female Medical Students. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences. 2016;10(2):e3868. [In Persian] ##
4. Nieuwoudt JE, Zhou S, Coutts RA, Booker R. Symptoms of muscle dysmorphia, body dysmorphic disorder, and eating disorders in a nonclinical population of adult male weightlifters in Australia. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association. 2015;29(5):1406-14. ##
5. Crerand CE, Franklin ME, Sarwer DB. Body dysmorphic disorder and cosmetic surgery. Plastic and reconstructive surgery. 2006;118(7):167e-80e. ##
6. Fitts SN, Gibson P, Redding CA, Deiter PJ. Body dysmorphic disorder: implications for its validity as a DSM-III-R clinical syndrome. Psychological reports. 1989;64(2):655-8. ##
7. The role of information processing and attribution styles in predicting quality of life for students with body dysmorphic. School Psychology. 2015;3(4):111-27. [In Persian] ##
8. Flavell JH. Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry. Am Psychol. 1979;34:906-11. ##
9. Wilson RA, Keil FC. The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. MIT Press. 2001. ##
10. Wells A, Matthews G. Attention and Emotion: A Clinical Perspective. Psychology Press. 1994. ##
11. Kovacs L, Grob M, Zimmermann A, Eder M, Herschbach P, Henrich G, et al. Quality of life after severe hand injury. Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery: JPRAS. 2011;64(11):1495-502. ##
12. Sapountzi-Krepia D, Psychogiou M, Peterson D, Zafiri V, Iordanopoulou E, Michailidou F, et al. The experience of brace treatment in children/adolescents with scoliosis. Scoliosis. 2006;1:8. ##
13. Bruyneel AV, Chavet P, Bollini G, Allard P, Berton E, Mesure S. Dynamical asymmetries in idiopathic scoliosis during forward and lateral initiation step. European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society. 2009;18(2):188-95. ##
14. Wang L, Wang YP, Yu B, Zhang JG, Shen JX, Qiu GX, et al. Relation between self-image score of SRS-22 with deformity measures in female adolescent idiopathic scoliosis patients. Orthopaedics & traumatology, surgery & research: OTSR. 2014;100(7):797-801. ##
15. Aulisa AG, Guzzanti V, Perisano C, Marzetti E, Specchia A, Galli M, et al. Determination of quality of life in adolescents with idiopathic scoliosis subjected to conservative treatment. Scoliosis. 2010;5:21. ##
16. Weinstein SL, Dolan LA, Spratt KF, Peterson KK, Spoonamore MJ, Ponseti IV. Health and function of patients with untreated idiopathic scoliosis: a 50-year natural history study. Jama. 2003;289(5):559-67. ##
17. Freidel K, Petermann F, Reichel D, Steiner A, Warschburger P, Weiss HR. Quality of life in women with idiopathic scoliosis. Spine. 2002;27(4):E87-91. ##
18. Carrasco MI, Ruiz MC. Perceived self-image in adolescent idiopathic scoliosis: an integrative review of the literature. Revista da Escola de Enfermagem da U S P. 2014;48(4):748-58. ##
19. Meyer DW. Correction of spondylolithesis by the correction of global posture  [Serial Online]. 2003. Available at: URL: http:/ www.idealspine.com. Accessed 2003. ##
20. Siqueira Rodrigues BG, Ali Cader S, Bento Torres NV, Oliveira EM, Martin Dantas EH. Pilates method in personal autonomy, static balance and quality of life of elderly females. Journal of bodywork and movement therapies. 2010;14(2):195-202. ##
21. Lange C, Unnithan VB, Larkam E, Latta PM. Maximizing the benefits of Pilates-inspired exercise for learning functional motor skills. Journal of bodywork and movement therapies. 2000;4(2):99-108. ##
22. Patias P, Grivas TB, Kaspiris A, Aggouris C, Drakoutos E. A review of the trunk surface metrics used as Scoliosis and other deformities evaluation indices. Scoliosis. 2010;5:12. ##
23. karen R. S, Alexandra S. C, and Silvia M. A. Reliability and validity of the photogrammetry for scoliosis evaluation: a cross-sectional prospective study. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2009;32(6):423-30. ##
24. Wells A, Matthews G. Modelling cognition in emotional disorder: the S-REF model. Behaviour research and therapy. 1996;34(11-12):881-8. ##
25. Rachman S, Shafran R. Cognitive distortions: thought–action fusion. Clinical Psychology & Psychotherapy. 1999;6(2):80-5. ##
26. Cartwright-Hatton S, Wells A. Beliefs about worry and intrusions: the Meta-Cognitions Questionnaire and its correlates. Journal of anxiety disorders. 1997;11(3):279-96. ##
27. Veale D. Advances in a cognitive behavioural model of body dysmorphic disorder. Body Image. 2004;1(1):113-25. ##
28. Rabiei M, Salahian A, Bahrami F, H P. Validation and construction of body dysmorphic Metacognition Questionaire. Jsport pec. 2012;21(83):43-52. [In Persian] ##
29. Gheitasi M, Alizadeh M. H, Rajabi R, Ebrahimi E, S H. Effect of Eight-Week Routine Corrective Exercises (Stretching-Strengthening Exercises) on Lateral Curve of Spine in Non-structural Scoliotic Subjects with the Use of Photogrammetry. Jsport pec. 2014;10(20):93-106. [In Persian] ##
30. Rabie M, Salahian A, Kajbaf MB, Palahang H. Efficacy of Metacognitive Therapy in Reducing Thoughts Fusion in Outpatients with Body Dysmorphic Disorder. Quarterly of Horizon of Medical Sciences. 2012;18(1):53-9. [In Persian] ##
31. Habibollahi A, Soltanizadeh M. Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy on Body Dissatisfaction and Fear of Negative Evaluation in Girl adolescents with Body Dysmorphic Disorder. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016;25(134):278-90. [In Persian] ##
32. Fisher E, Thompson JK. A comparative evaluation of cognitive-behavioral therapy (CBT) versus exercise therapy (ET) for the treatment of body image disturbance. Preliminary findings. Behavior modification. 1994;18(2):171-85. ##
33. Zar-Shenas S, Karbalaaei-Nouri A, Hosseini S-A, Rahgozar M, Seyed-Nour R, Moshtagh N. The Effects of Aerobic Exercise on Body Image Attitudes in Women. Archives of Rehabilitation. 2010;11(2):15-20. [In Persian] ##
34. Tones M, Moss N, Polly DW, Jr. A review of quality of life and psychosocial issues in scoliosis. Spine. 2006;31(26):3027-38. ##
35. Merenda L, Costello K, Santangelo AM, Mulcahey MJ. Perceptions of Self-image and Physical Appearance: Conversation with Typically Developing Youth and Youth with Idiopathic Scoliosis. Shriners hospitals for children, Orthopedic Nursing 2011; 30(6): 383-390. ##