مقایسه سه شیوه تمرینات اصلاحی متداول، خوداصلاحی و ترکیبی بر درجه انحنای جانبی ستون فقرات در آزمودنی‌های مبتلا به اسکولیوز غیرساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
اسکولیوزیس بدشکلی سه‌بعدی ستون ‌فقرات است که علاوه بر انحنای جانبی با چرخش جسم مهره‌ای حول محور عمودی بدن همراه می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر مقایسه سه شیوه تمرینات اصلاحی متداول (تمرینات کششی-تقویتی)، خوداصلاحی و ترکیبی (تمرینات متداول و خوداصلاحی) بر درجه انحنایِ‌ جانبی ستون‌ فقرات (درجه اسکولیوزیس) در افراد مبتلا به ناهنجاری اسکولیوزیس غیرساختاری بود.
مواد و روش­ ها
در تحقیق حاضر ۵۳ فرد دارای اسکولیوزیس غیرساختاری (۳۲ زن و ۲۱ مرد) با میانگین سن 22/2±36/23 سال، قد 3/8±61/168 سانتی­متر و وزن 55/8±65/62 کیلوگرم به ‌صورت هدفمند انتخاب و به ‌طور تصادفی به چهار گروه تمریناتِ متداول (۱۴ نفر)، خوداصلاحی (۱۳ نفر)، ترکیبی (۱۴ نفر) و گروه کنترل (۱۲ نفر) تقسیم شدند. هر یک از آزمودنی‌ها در گروه‌های تمرین پروتکل تمرینات را به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و در هر جلسه به مدت ۶۰ تا ۷۵ دقیقه انجام دادند، در حالی‌که آزمودنی‌های گروه کنترل برنامه فعالیت‌های زندگی روزانه خود را ادامه دادند. میزان انحنایِ ‌جانبی ستون ‌فقرات (درجه اسکولیوزیس) قبل و پس از هشت هفته تمریناتِ اصلاحی با استفاده از روش فتوگرامتری و بر اساس سیستم مختصات با استفاده از نرم­افزار کامپیوتری Corel Draw مدل11 اندازه‌گیری و داده‌های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. از مدل ترکیبی تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری استفاده شد تا اثر تعاملی زمان در دو مرحله پیش از مداخله و پس از مداخله بر گروه های چهارگانه تمرین و کنترل مشخص گردد. در صورت معنادار بودن اثر تعاملی زمان بر گروه های تحقیق از آزمون‌های تعقیبی تی زوجی برای مقایسه درون­گروهی (پیش­آزمون و پس­آزمون) و تحلیل واریانس یک­طرفه برای مقایسه بین گروهی متغیرها در پس­آزمون استفاده شد. سطح معناداری در این تحقیق در سطح 95% با آلفای 5% در نظر گرفته شد.
یافته­ ها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته تمرینات اصلاحی متداول، خوداصلاحی و ترکیبی میزان انحنایِ‌ جانبی ستون ‌فقرات در گروه‌های تمرین را به ‌طور معنا‌داری کاهش می‌دهد (05/0>p). بر اساس یافته‌های حاضر بیش‌ترین اثربخشی در کاهش زاویه اسکولیوزیس به ترتیب مربوط به گروه تمرینات ترکیبی با اندازۀ اثر 08/5، گروه تمرینات متداول با اندازۀ اثر 06/4 و گروه تمرینات خوداصلاحی با اندازۀ اثر 24/3 بود.
نتیجه ­گیری
بر اساس نتایج مطالعه حاضر می‌توان بیان نمود که پروتکل تمرینات ترکیبی شامل تمرینات خوداصلاحی، کششی-تقویتی یک روش اثربخش در کاهش انحنایِ‌ جانبی ستون ‌فقرات (درجه اسکولیوزیس) در افراد مبتلا به ناهنجاری اسکولیوزیس غیرساختاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Three Methods of Routine, Self-correction, and Mixed Corrective Exercise on Lateral Curvature Degree in Non-Structural Scoliotic Subjects

نویسندگان [English]

 • Mehdi Gheitasi 1
 • Mohammad Hossein Alizadeh 2
 • Reza Rajabi 2
 • Esmaeil Ebrahimi Takamjani 3
1 Assistant Professor of Department of Health & Rehabilitation, Faculty of Sport Science & Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor of Department of Sport Medicine, Faculty of physical Education & Sport Science & Tehran University, Tehran, Iran
3 Professor of Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Scoliosis is a three-dimensional deformity of the spinal column together with the lateral deviation and the rotation of the vertebra around the vertical axis. The present study aimed to identify the effects of three methods of routine (Stretch-Strength Exercise), self-corrective, and mixed corrective exercises (Routine and Self-corrective exercise) on spinal lateral deviation degree (degree of scoliosis) in non-structural scoliotic individuals.
Materials and Methods: In the current study, 53 participants (32 females and 21 men) with non-structural scoliosis (average age: 23.36± 2.22 yrs., height: 168.61±8.3 cm, and weight: 62.65± 8.55 kg) were purposefully selected and randomly divided into four groups: routine (no= 14), self-corrective (no= 13), mixed exercises group (no= 14), and the control group (no= 12). Each of the participants performed corrective exercise protocols for 8 weeks, 3 sessions per week, and 60-75 minutes per session, while the control group continued their daily life activities. Spinal lateral deviations (degree of scoliosis) were measured before and after eight weeks of corrective exercises using photogrammetry method based on the coordinate system and Corel Draw computer software model 11.0. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. ANOVA was run to determine the interactive effect of the intervention on the four groups. For intra-group comparisons, t-tests were run and one-way variance analysis for comparisons between groups. The significance level was set at 95% with α 5%.
Results: Findings of the present study indicated that after eight weeks of routine, self-corrective, and mixed exercises, participants’ degree of scoliosiss in the exercise groups significantly decreased (P<0.05). Based on the findings, the highest effects in reducing the angle of scoliosis were respectively observed for the mixed exercise (ES: 5.08), routine (ES: 4.06) and self-corrective (ES: 3.24) groups.
Conclusion:Based on the results of the present study, it can be concluded that the mixed exercise protocol, including self-corrective, stretch-strength exercise, is an effective method for reducingdegree of scoliosisin individuals with non-structural scoliosis abnormalities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-structural Scoliosis
 • Photogrammetry
 • Corrective Exercises
 1. Gheitasi M, Lordgoee M, Pasandideh M, Samavi M, Alafan N. Effect of Eight -Weeks Pilates Exercises on Scoliosis Deformity and Improve Balance in Female Students. Jsport pec. 2017; 13(26): 61-73.##
 2. Goldberg CJ, Dowling FE, Hall JE. A Statistical Comparion Between Natural History of Idiopathic Scoliosis. J Spine. 2003; 18: 902-17. ##
 3. Lowe TG, Edgar M, Margulies JY, Miller NH, Raso VJ, Reinker KA. Etiology of Idiopathic Scoliosis: Current Trends In Research. J Bone Joint Surg Am. 2000; 82(8): 1157-68. ##
 4. Gheitasi M, Alizadeh M. H, Rajabi R, Ebrahimi E, Haghverdian S. Effect of Eight-Week Routine Corrective Exercises (Stretching-Strengthening Exercises) on Lateral Curve of Spine in Non-structural Scoliotic Subjects. Jsport pec. 2014; 10 (20): 93-106. ##
 5. Erivania M, Bezerra E, Bragade D, Cader S, Shiguemi A, and Martin H. The Effectiveness of The Pilates Method: Reducing The Degree of Non-Structural Scoliosis, And Improving Flexibility And Pain In Female College Students. J of Bodywork & Movement Therapies. 2012; 16(7): 191-198. ##
 6. Fusco C, Zaina F, Atanasio S, Romano M, Negrini A, Negrini S. Physical Exercises In The Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis: An Updated Systematic Review. J Physiotherapy Theory and Practice. 2011; 27(1): 80-114. ##
 7. Negrini S, Fusco C, Minozzi S, Atanasio S, Zaina F, Romano M. Exercises Reduce the Progression Rate of Adolescent Idiopathic Scoliosis: Results of A Comprehensive Systematic Reviewof the Literature. J Disability and Rehabilitation. 2008a; 30(3): 772–785. ##
 8. Otman S, Kose N, Yakut Y. The Efficacy of Schroth's 3-dimensional Exercise Therapy in the Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis in Turkey. J Saudi medica.l 2005. 26 (9): 1429–35. ##
 9. Weiss HR, and Seibel S. Autocorrection – how to measure the skills acquired during physical therapy sessions From 8th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, SOSORT Annual Meeting Barcelona. J Spain. 2011; 19-21. ##
 10. Weiss HR. The method of Katharina Schroth history, principles and current development. J Scoliosis. 2011; 6: 17. ##
 11. Weiss HR, Seibel S. Scoliosis Short-term Rehabilitation (SSTR) PilotInvestigation. The Internet Journal of Rehabilitation. 2010; 1: 1-14. ##
 12. Aroeira R, Cota M, Leal J, de Melo P, Eustáquio A. New Method of Scoliosis Assessment: Preliminary Results Using Computerized Photogrammetry. J Spine. 2011; 36(19): 1584–1591. ##
 13. Patias P., Theodoros B., Grivas A., Aggouris C., and Drakoutos A., A Review of the Trunk Surface Metrics Used as Scoliosis and Other Deformities Evaluation Indices. J Scoliosis, 2010; 5(12):.1-20. ##
 14. Gheitasi M, Alizadeh M. H, Rajabi R, Ebrahimi E. Effect of Eight-Week Self-Corrective Exercises on Improve on Non-structural Scoliotic Subjects with the Use of Photogrammetry, 8th International Congress on Physical Education and Sport Science. Tehran, Iran. 2017. ##
 15. Thomas JR, Nelson JK, Silverman SJ. Methods of Research in Physical Education. 2010; 36-45. ##
 16. Magee D J. Orthopedic Physical Assessment, (Musculoskeletal Rehabilitation). 6thed, Saunders. 2013; 346-65. ##
 17. ACSM's, Guidelines for Exercise Testing and Prescription, Author(s): American College of Sports Medicine. Lippincott Williams&Wilkins. 2010; 152-180. ##
 18. Saad KR, Colombo AS, Amado João SM. Reliability and Validity of the Photogrammetry for Scoliosis Evaluation: a Cross-Sectional Prospective Study. J Manipulative and Physiological Therapeutics. 2009; 32(6): 423–430. ##
 19. Negrini S, Grivas TB, Kotwicki T, Maruyama T, Rigo M, Weiss HR. Why Do We Treat Adolescent Idiopathic Scoliosis? What We Want to Obtain and to Avoid for Our Patients. SOSORT Consensus paper. J Scoliosis. 2006; 1: 4. ##
 20. Negrini S, Aulisa L, Ferraro C, Fraschini P, Masiero S, Simonazzi P, Tedeschi C. A Italian Guidelines on Rehabilitation Treatment of Adolescents with Scoliosis or other Spinal Deformities. J Europa Medicophysica. 2005; 41: 183–201. ##
 21. Negrini S, Antonini G, Carabalona R, Minozzi S. PhysicalExercises as A Treatment for Adolescent Idiopathic Scoliosis. A Systematic Review. J Pediatric Rehabilitation. 2003; 6: 227–235. ##
 22. Negrini A, Verzini N, Parzini S, Negrini A, and Negrini S. Role of Physical Exercise in The Treatment of Mild Idiopathic Adolescent Scoliosis. J Europa Medicophysica. 2001; 37: 181–190. ##
 23. Dobosiewicz K, Durmala J, Czernicki K, and Jendrzejek H. Pathomechanic Basics of Conservative Treatment of Progressive Idiopathic Scoliosis According to Dobosiewicz Method Based Upon Radiologic Evaluation. J Studies In Health Technology Informatics. 2002; 91: 336–341. ##
 24. Dobosiewicz K, Durmala J, Czernicki K, Piotrowski J. Radiological Results of Dobosiewicz Method of Three-dimensional Treatment of Progressive Idiopathic Scoliosis. J Studies in Health Technology Informatics. 2006; 123: 267–272. ##
 25. Dobosiewicz K, Durmala J, Jendrzejek H, and Czernicki K. Influence of Method of Asymmetric Trunk Mobilization on Shaping of A Physiological Thoracic Kyphosis in Children and Youth Suffering From Progressive Idiopathic Scoliosis. J Studies in Health Technology Informatics. 2002; 91: 348–351. ##
 26. Otman S, Kose N, Yakut Y. The Efficacy of Schroth's 3-dimensional Exercise Therapy in the Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis in Turkey. J Saudi medical. 2005; 26 (9): 1429–35. ##
 27. Bayar B, Uygur F, Bayar K, Bek N. The Short -term Effects of an Exercise Programme as an Adjunct To an Orthosis in Neuromuscular Scoliosis.J Prosthetics and Orthotics International. 2004; 28(3): 273-7. ##
 28. Timothy Hresk M. Idiopathic Scoliosis in Adolescents. The New England Journa l of Medicin. 2013; 368(9): 834-41. ##
 29. Ghazaleh L, Farahpour N. The effect of therapeutic exercise on postural control and spinal column deviation in patients with Idiopathic Scoliosis in Adolescents. J Sport Scince. 2004; 1(3): 54-64. ##
 30. Meier MP, Klein MP, Krebs D, Grob D, Muntener M. Fiber Transformations in Multifidus Muscle of Young Patients with Idiopathic Scoliosis. J Spine. 1997; 22(20): 2357-64. ##
 31. Blum CL. Chiropractic and Pilates Therapy for the Treatmentof Adult Scoliosis. J Manipulative Physiological Therapeutics. 2002; 25(4), E3. ##
 32. Wan L, Wang G, Bian R. Exercise Therapy in Treatment of Essential S-shaped Scoliosis: Evaluation of Cobb Angle in Breast and Lumbar Segment Through A Follow-up of Half A Year. Chinese Journal of Clinical Rehabilitation. 2005; 9: 82–84. ##
 33. Oliveiras A, Souza D. Physiotherpy Treatment for Scoliosis Through the Techniques of Iso-stretching and Osteopathic Manipulation. Terapia Manual. 2004; 2 (3): 104-113. ##
 34. McIntire KL, Asher MA, Burton DC, and Liu W. Treatment of adolescent idiopathic scoliosis with quantified trunk rotational strength training: a pilot study. J Spinal Disord Tech. 2008; 2: 349-58. ##
 35. Furlanetto T, Sedrez J, Candotti C, Loss J. Photogrammetry as a tool for the postural evaluation of the spine: A systematic review. World J Orthop. 2016; 7(2): 136-148. ##
 36.  Weiss HR, Moramarco M, Borysov M, Ng SY, Lee SG, Nan X, Moramarco KN. Postural Rehabilitation for Adolescent Idiopathic Scoliosis during Growth. Asian Spine J. 2016;10(3):570-581. ##