بررسی همبستگی آگاهی واج‌شناختی با سرعت و دقت خواندن در کودکان دچار اختلال پردازش شنیداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد، گروه زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
آگاهی واج‌شناختی به دانش فرد از واحدهای سازنده زبان اطلاق می‌گردد که در یادگیری خواندن در زبان‌های الفبایی حائز اهمیت است. خواندن یکی از سطوح عالی زبان است که در طی آن فرد نماد زبان گفتاری که در قالب زبان نوشتاری آمده است را رمز‌گشایی می­کند. با توجه به اهمیت خواندن، پژوهش حاضر همبستگی میان آگاهی واج‌شناختی و زیرآزمون‌های آن را با سرعت و دقت خواندن در کودکان دچار اختلال پردازش شنیداری مورد بررسی قرار می‌دهد تا بتواند گامی در جهت آگاهی­بخشی در راستای افزایش دانش زبان­شناختی آنها توسط انجام راهبردهای توانبخشی بهنگام بردارد.
مواد و روش­ ها
آزمون‌ آگاهی واج‌شناختی شامل 180 تصویر و در سه سطح واج، هجا و واحدهای درون‌هجایی و نیز آزمون‌های سرعت و دقت خواندن متن بر روی 15 کودک مقطع دوم تا چهارم ابتدایی دچار اختلال پردازش شنیداری انجام پذیرفت و همبستگی میان متغیرهای آگاهی واج­شناختی و زیرآزمون‌های آن با سرعت و دقت خواندن توسط آزمون همبستگی پیرسون تعیین گردید.
یافته ­ها
وجود همبستگی میان آزمون کلی آگاهی واج‌شناختی با مهارت‌های سرعت و دقت خواندن تایید شد و از میان زیرآزمون‌های آگاهی واج‌شناختی شامل آگاهی هجایی، آگاهی درون­هجایی و آگاهی واجی، تنها وجود همبستگی میان زیرآزمون آگاهی واجی با متغیرهای سرعت و دقت خواندن مشاهده گردید.
نتیجه­ گیری
در کودکان دچار اختلال پردازش شنیداری به دلیل وجود تاخیر و مشکل در کسب مهارت‌های پردازش واجی، درک صحیح آواهای گفتاری و مشخصه‌های تمایزدهنده آنها نیز با مشکل مواجه می‌گردد که می‌تواند در کسب آگاهی واج‌شناختی آنان تاثیرگذار باشد، به تبعیت از آن مهارت‌های وابسته همانند خواندن نیز دچار ضعف می‌گردد؛ لذا در کنار تقویت مهارت‌های پردازشی شنوایی، توجه به مهارت‌های واج‌شناختی کودکان دچار اختلال پردازش شنیداری نیز حائز اهمیت است تا به تبع آن مهارت خواندن این کودکان نیز تقویت و بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Correlation between Phonological Awareness and Reading Speed and Accuracy in Children with Central Auditory Processing Disorder

نویسندگان [English]

  • Negar Shirzad Araghi 1
  • Aliye Kord Zaferanloo Kambuzia 2
  • Hayat Ameri 3
  • Ferdows Aghagolzadeh 4
1 PhD student, Department of Linguistics, Faculty of humanities, Tarbiat Modares University (TMU),Iran,
2 Department of Linguistics, Faculty of humanities, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran
3 Assistant professor, Department of Linguistics, Faculty of humanities, Tarbiat Modares University (TMU),Tehran, Iran
4 Professor, Department of Linguistics, Faculty of humanities, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Phonological awareness refers to the person's knowledge of units of oral language that is important in learning alphabetic languages. Reading is a high level of language proficiency, whereby the person decodes symbols of spoken language shown as written language. With regard to the importance of reading skills, the present study was conducted to investigate the correlation between phonological awareness and its subtests with reading speed and accuracy in children with central auditory processing disorder (CAPD) to take a step toward increasing their linguistic knowledge and to provide the grounds to inform them and to employ educational and rehabilitation strategies in order to meet their needs.
Materials and Methods: Phonological awareness test, in three levels of syllabic, intra-syllabic, and phonemic, including 180 pictures, and also text reading speed and accuracy tests were administered on 15 children with CAPD and the correlation between phonological awareness and its subtests with reading speed and accuracy was determined using Pearson correlation coefficient.
Results: A correlation was found between general phonological awareness test and reading speed and accuracy, and among subtests of phonological awareness, including syllable awareness, inter-syllable awareness and phonemic awareness, there was only a correlation between phonemic awareness and reading speed and accuracy.
Conclusion: In children with CAPD, due to the delay and problem in achieving phonemic processing skills, they encounter problems in correct comprehension of speech sounds and their distinctive features that could affect their achieving phonological awareness and therefore, the related skills, including reading, is weakened, too. Therefore, it is important to pay attention to phonological skills of children with CAPD along with strengthening their auditory processing skills to improve and strengthen their reading skills either.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phonological Awareness
  • Reading Speed
  • Reading Accuracy
  • Central Auditory Processing Disorder
1. Cohen D. Word identification in adults with mild mental retardation: Does IQ influence reading achievement? Brain and Cognition. 2001; 46: 69 -73.##
2. Rayner K, et al. Psychology of Reading. Translated by Keyvani M. ،Tehran: IUP; 1378. P. 12. [In Persian]. .##
3. Shafiei B, et al. Developing a screening inventory reading test (IRT) for the Isfahanian students of the first to fifth grade. Audiology. 2009; 7(2): 53-60. [In Persian] .##
4. Danekar M. Evaluation of the prevalence of dyslexia in first, second and third grade primary school children. [thesis]. Tehran: Faculty of Humanities. Allameh Tabatabaei university; 1993. P. 2-5. [In Persian] .##
5. Shapiro E. Academic Skills Problems: Direct Assessment and Intervention.  New York: The Guilford Press; 2011. .##
6. Marschark M, P.E Spencer. Oxford handbook of deaf studies, language and education. USA: Oxford University Press; volume 2. 2011.  P. 135.##
7. Wendling B, Mather N. Writing Assessment and Instruction for Students with Learning Disabilities. 2nd Edition. San Francisco: Jossey-Bass. A wiley Imprint; 2009. P. 133-134. .##
8. Scott VG. Phonemic awareness: ready-to-use lessons, activities, and games. CA: Corwin Press; 2009. P. 3-7. .##
9. Mandel Morrow L, Gambrell LB, Duke Nk. Best Practices in Literacy Instruction. 4th Edition. UK: Taylor & Francis group; 2011. P. 109-110. .##
10. Phillips BM, Clancy-Menchetti J, Lonigan CJ. Successful phonological awareness instruction with preschool children: Lessons from the classroom. Topics Early Child Spec Educ. 2008; 28(1):3-17. ##
11. Muter V. Early reading development and dyslexia. London: Blackwell; 2002##
12. Wray D. Literacy and Awareness. London: Hodder & Stoughton; 1994. P: 237-251. ##
13. American Speech-Language-Hearing Association. "Central Auditory Processing: Current status of research and implications for clinical practice", Am J Audiol.1996; 5(2): 41-54. ##
14. Shinn J B. An Overview of (Central) Auditory Processing Disorders. 2012. Online. Available at: http://www.Audiology Online.com. ##
15. Nureddini Z, Nazeri A. Treatment and rehabilitation of children with central auditory processing disorders. J Rehab Med. 2015; 4(1):113-123. ##
16. Movalely G. Central auditory processing disorder. Special Children Education and Training. 2004; 28(29): 41-30. ##
17. Malayeri S. What is the Central Auditory Processing Disorder? 2014. Online. available at: http://newsha.ir/resources/files/PDF/maghale/Fgozaresh.pdf##
18. Cochran PS, Masterson J. NOT using a computer in language assessment/intervention: In defense of the reluctant clinician. Lang Speech Hear Serv  Sch. 1995; 26(3):213-222. ##
19. Ahissar M, Protopapas A, Reid M, Merzenich MM. Auditory processing parallels reading abilities in adults. PANS. 2000; 97(12): 6832-6837. ##
20. Mallen SL. The receptive language and reading abilities of students diagnosed with auditory processing disorder (APD). [Thesis]. Australia: Flinders University, School of Medicine, Department of Speech Pathology and Audiology; 2010. ##
21. Dawes P, Bishop D. V. Psychometric profile of children with auditory processing disorder and children with dyslexia. Arch Dis  Child. 2010; 95: 432–436. ##
22. Rajkowski  B. Why do some children Struggle with reading? Is There a relationship between dyslexia and auditory processing disorder? [PhD Thesis]. Australia: Adelaide Speech Pathology service; 2010. ##
23. Shirazi TS. Relationship between phonological awareness and reading level of the first grade normal Persian speaking students in Tehran. [Thesis]. Tehran: university of welfare and rehabilitation sciences. Department of Speech Therapy; 1997. [In Persian] ##
24. AraniKashani Z. The Study of the Relationship between Reading Skill with Phonological awareness and Active Phonological Memory in 7 Year Old Children in the first grade of Primary Schools in District 12 of Education in Tehran. [Thesis]. Tehran:  Iran University of Medical Sciences and Health Services. Department of Speech Therapy; 1997. [In Persian] ##
25. Ghaffari S. The Relationship between Reading Skills and  Phonological Awareness and Active Memory. [Thesis]. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2002. [In Persian] ##
26. Baharloei F. The Relationship between Phonological Awareness and the Speed of Reading of Children in Primary Schools in District 6 of Tehran Education, [Thesis]. Tehran: Rehabilitation School, Iran University of Medical Sciences; 2003. [In Persian] ##
27. Ashtari A. Assessment and comparison of phonological processing skills in normal and dyslexic children in Tehran's second elementary school children. [Thesis]. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2004. [In Persian] ##
28. Nabifar S. A Study of Correlation of Syntactic and Phonological awareness with Reading Comprehension in Normal and Dyslexic Persian Speaking Children, [PhD Thesis]. Tehran: Faculty of Humanities. Allameh Tabatabaei University; 2009. [In Persian] ##
29. TeymouriSangani M. The Relationship between the Components of Speed Naming, Phonological Consciousness and Reading Function in Natural Children with Reading Disorders. [Thesis]. Tehran University of Medical Sciences Rehabilitation Faculty; 2015. [In Persian] ##
30. Kobayashi M et al. Cognitive Linguistics Factors in Japanese First Grader's Reading", Japanese Journal of Learning Disabilities. 2003; 12: 240-247. ##
31 . Wang Y, Trezek BJ, Luckner JL, Paul PV. The role of phonology and phonologically related skills in reading instruction for students who are deaf or hard of hearing. Am Ann Deaf. 2008; 153: 396-407. ##
32. Soleimani Z, Dastjerdi Kazemi M. Phonological Awareness Test and Psychometric Properties. 2nd ed. Iran: Research Institute for Education Studies; 2010. [In Persian] ##
33. Shirazi S, Nilipour R. Diagnostic reading test. Tehran: Publication of university of welfare and rehabilitation sciences; 2005. [In Persian] ##
34. MostaghimZadeh E, Soleimani Z. The effect of phonological awareness training on the ability to read the mentally retarded girls of the second grade of elementary school. Advances in Cognitive Science. 2005;7(2):22-28. [In Persian] ##
35. Bashour Lashgari M. Reading in dyslexic students. Journal of Exceptional Education. 2003; 24, 25:50-52. [In Persian] ##
36. Gruber M. Dyslexics  Phonological Processing in Relation to Speech Perception.[Thesis]. Sweden: Department of Psychology. Umea University; 2003. ##
37. Sharma M, Purdy S.C, Newall K, Beaman R & Dillon H. Electrophysiological and behavioral evidence of auditory processing deficits in children with reading disorder. Clinical Neurophysiology. 2006; 117: 1130-1144. ##
38. Ouimet T, Balaban E. Auditory stream Biasing in Children with Reading Impairments. Dyslexia. 2009; 16: 45-65. ##