مهارت خواندن در کودکان دچار شکاف کام مبتلا به سندرم ولوکاردیوفاشیال (یک مطالعه توصیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، عضو مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه‌-صورت و شکاف کام؛دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

2 آسیب شناس گفتار و زبان، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
خواندن یکی از پایه­های اصلی در زندگی هر فرد است که تاثیر مستقیمی بر زندگی وی دارد. سندرم ولوکاردیوفاشیال(VCF) یک اختلال اتوزومال غالب است که با شکاف کام، نقایص قلبی، ظاهر چهره­ای مشخص و ناتوانی­های یادگیری مشخص می­شود. هدف مطالعه حاضر بررسی مهارت خواندن و زیرمجموعه­های آن در دانش­آموزان مبتلا به سندرم VCF پایه اول تا پنجم تحصیلی دبستان بود.
مواد و روش­ ها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بود. تعداد نمونه­های در دسترس 6 نفر بودند (در محدوده سنی 10-6 سال) که بر اساس معیارهای ورود به مطالعه از بین مراجعین کلینیک شکاف کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که مبتلا به سندرمVCF  بودند، انتخاب شدند. سپس آزمون خواندن و نارساخوانی نما برای هر نمونه اجرا شد. نمره کودک در خرده­آزمون­های آزمون نما به دست آمد. از مجموع نمرات کودک در خرده­آزمون­ها، نمره کلی خواندن محاسبه شد و به صورت توصیفی نمره کل خواندن و نمرات هر یک از خرده­آزمون­ها در نمونه­های مورد بررسی تعیین شد.
یافته ­ها
نمره کلی خواندن برای دانش­آموز پایه اول ۲۲۵، دانش­آموزان پایه دوم ۲۵۷ و ۲۷۷، پایه سوم ۳۳۰، پایه چهارم ۲۲۹ و پایه پنجم ۳۱۴ بود.
نتیجه ­گیری
این کودکان در خرده­آزمون­های زنجیره کلمات، قافیه، درک کلمات، نشانه حرف و نشانه مقوله نمرات پایین­تری را نسبت به نمره مربوط به هر یک از این زیرآزمون­ها بر اساس دستورالعمل آزمون کسب نمودند. گرچه بر اساس تعداد نمونه محدود پژوهش حاضر نمی­توان در مورد نقاط ضعف این کودکان نظر داد، اما می­توان توجه والدین و معلمان این کودکان را به تشخیص زودهنگام مشکلات خواندن و ارائه تکالیف خاص در زمینه خواندن جلب نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reading Skills in Cleft Palate Children with Velo Cardio Facial Syndrome

نویسندگان [English]

 • Parisa Rezaei 1
 • Alireza Salehpoor 2
 • Mahsa Baktashian 2
1 Craniofacical Anomalies and Cleft Palate research center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran"
2 speech & language pathologist, Isfahan University of Medical Science, Faculty of rehabilitation, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Aim:  Reading is one of the fundamental stores in the life of an individual that has a direct influence on his/her life. Velocardiofacial syndrome (VCFS) is an autosomal dominant disorder characterized by cleft palate, cardiac defects, a typical facial appearance, and learning disabilities. The purpose of the present study was to examine reading skill and related tasks in the first-fifth grade students with VCF syndrome.
Materials and Methods: In the present sectional-descriptive case study, based on the available samples and based on inclusion criteria, six cleft palate 6-10 year old students with VCF syndrome were recruited from Isfahan Cleft Palates and Craniofacial Clinic. Each student was assessed using Reading and Dyslexia Test (NAMA Test). The total scores of reading skill were calculated by aggregating all scores in different subtests of NAMA Test.
Results: Total score of reading skill for the first-grade students was 225, and 257 and 277 (second grades), 330 (third grades), 229 (fourth grades), and 314 (fifth grades) for the other four grades.
Conclusion: These children gained lower scores in subtests of word continuum, rhyme, word comprehension, letter symbols, and category. Although because of the limited number of samples, we cannot make judgments about the weak points of these children, we can inform the parents and teachers about early diagnosis of reading difficulties, and give special tasks to these students. Based on the importance of education in these children’s sense of well-being and quality of life, we must focus on early intervention. Additional attention and future studies are needed to find the factors that can be important in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cleft palate
 • Reading
 • Learning
 • Velocardiofacial Syndrome (VCFS)
 1. Kummer AW. Cleft palate & craniofacial anomalies: Effects on speech and resonance. 3rd ed. New York: Cengage Learning; 2014. p. 95-98.##
 2. Baylis AL, Munson B, Moller KT. Factors affecting articulation skills in children with velocardiofacial syndrome and children with cleft palate or velopharyngeal dysfunction: a preliminary report. Cleft Palate Craniofac J. 2008;45(2):192-3. ##
 3. Niklasson L, Gillberg Ch. The neuropschology of 22q11 deletion syndrome. A neuropsychiatric study of 100 individual. J Research in Developmental Disabilites. 2010; 31: 185-194. ##
 4. Driscoll DA, Spinner NB, Budarf ML, McDonald‐McGinn DM, Zackai EH, Goldberg RB, et al. Deletions and microdeletions of 22q11. 2 in velo‐cardio‐facial syndrome. American J of medical genetics. 1992;44(2):261-8. ##
 5. Kates W, Tang K, Antshel K, Fremont W. Behavioral and psychiatric phenotypes in 22q11.2 deletion syndrome. J Dev Behav Pediatr. 2015; 36(8): 639-650. ##
 6. Connors-Tadros L. Definitions and Approaches to Measuring Reading Proficiency. ERIC 2014. P.8. ##
 7. Kevin M, Hier B, Fremont W, Faravan SV, Kates W. Predicting reading comprehension academic achievement in late adolescents with velo-cardio-facial (22q11.2 deletion) syndrome (VCFS): A longitudinal study. J intellectual disability research. 2014; 10: 926-939. ##
 8. Peterson-Falzone SJ, Hardin-Jones MA, Karnell MP. Cleft Palate Speech. 3rd ed. Mosby: Elsevier Philadelphia; 2010. p. 262-63. ##
 9.  Conrad A L , Thomasin E.M, DeVolder L, Richman L.C. Reading in subjects with an oral cleft: Speech, hearing and neuropsychological skills, Nopoulos, Peg Neuropsychology.2014; 28(3): 415-422. ##

10. Wang P, Woodin M, Falk R, Moss E. Research on behavioral phenotypes: velocardiofacial syndrome (deletion 22q11.2). Developmental Medicine & Child Neurology, 2000; 42: 422-427. ##

 1. 11.  Mohammadi Najafabadi A, Fallah S, Samadinia M. Detetmining the frequency of dyslexia in cleft palate students in first-fifth grade.[thesis] .Isfahan:Rehabilition college Isfahan university of medical science.2015.[In Persian]. ##

12. Kok L, Solman R. Velocardiofachial Syndrome: Learning difficulty and intervention. J Med Genet. 1995; 32:612-618. ##

13. Noori R. Moradi  A. The test of reading and dyslexia ( NAMA). Jahad Daneshgahi Fub,Tehran,2008.[In Persian]. ##

 1. 14.  Persson M, Becker M, Svensson H. Academic Achievement in individuals with Cleft: A Population-Based Register Study. . Cleft Palate Craniofac J. 2012; 49(2): 153-159. ##

15. Woodin M, Wang PP, Aleman D, McDonald-McGinn D, Zackai E. Neuropsychological profile of children and adolescents with the 22q11.2 microdeletion.Pubmed:2001: 3(1):34-9. ##

16. Collett BR, Leroux B, Speltz ML. Language and Early Reading Among Children with Orofacial Clefts. Cleft Palate Craniofac J.2010;47(3): 284-292. ##

17. Collett BR, Stott-Miller M, Kapp-Simon KA, Cunningham ML, Speltz ML. Reading in children with Orofacial Clefts versus Controls. J Pediatric Psychology. 2010; 35(2):199-208. ##