مقایسه عملکرد اندام تحتانی در زنان غیرورزشکار با و بدون قوس افزایشیافته کمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه در خصوص قوس افزایش­یافته کمری، غالب تحقیقات صورت­گرفته تنها به تغییرات در راستا پرداخته­اند؛ در حالی که با توجه به یکپارچگی تنگاتنگ سیستم اسکلتی-عضلانی- عصبی و عکس­العمل­های زنجیره ای، نقص در عملکرد یک بخش از بدن با اختلال در عملکرد و کیفیت عملکرد در دیگر مناطق ارتباط دارد؛ بنابراین ممکن است تغییر در ناحیه کمری- لگنی افراد مبتلا به قوس افزایش­یافته کمری نه تنها با تغییر عملکرد در این ناحیه، بلکه در نواحی بالا و پایین نیز همراه باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی عملکرد اندام تحتانی در دو گروه زنان غیرورزشکار با و بدون قوس افزایش­یافته کمری بود که ناراستایی قابل مشاهده­ای در راستای اندام تحتانی نداشته باشند.
مواد و روش ­ها
در تحقیق حاضر، تعداد 60 دانشجوی دختر 18 تا 24 سال ساکن در خوابگاه­های دانشگاه تهران، 30 نفر دارای قوس بزرگتر یا مساوی 92/58 درجه و 30 نفر بدون قوس افزایش­یافته کمری به صورت هدفمند انتخاب شدند. همچنین آزمودنی­های تحقیق از نظر هرگونه ناراستایی قابل مشاهده در نماهای مختلف بررسی شدند؛ افرادی که مشکوک به ابتلا بودند، از انتخاب آنها به عنوان آزمودنی اجتناب شد. آنگاه از هر دو گروه (با و بدون قوس افزایش­یافته کمری) آزمون­های عملکرد اندام تحتانی شامل وای، پرش عمودی، مسافت سه لی، زمان پرش تک­پا در مسافت شش متر و تعادل ایستا به عمل آمد. سپس اطلاعات به­دست­آمده از تحقیق حاضر با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (t مستقل) در دو گروه سالم و مبتلا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها
یافته­ها نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نتایج به‌دست‌آمده در آزمون‌های وای (001/0=P)، پرش عمودی (007/0=P)، مسافت سه لی (001/0=P)، زمان پرش تک‌پا در مسافت شش متر (002/0=P) و تعادل ایستا (001/0=P) بین دو گروه وجود دارد.
نتیجه­ گیری
به نظر می‌رسد که قوس افزایش­یافته کمری بر روی عملکرد اندام تحتانی تاثیر منفی می­گذارد و موجب کاهش عملکرد اندام تحتانی می­گردد.
ر

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Lower Extremity Function in Non-Athlete Females with and without the Lumbar Hyper Lordosis

نویسندگان [English]

  • Narges Golestani 1
  • Foad Seidi 2
  • Hooman Minoonejad 2
1 MSc. in Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Health and Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Most of the research on hyperlordosis has investigated alignment, but due to the integrity of the skeletal-muscular-neurological system and chain reactions, dysfunction of any joint or muscle is reflected as the impairment both in the function of other joints or muscles and in the quality of function of those parts. Therefore, in hyperlordotic people, any change in lumbo-pelvic region may be accompanied not only by change in the function of this region, but also with change in the function of structures below and above the lumbo-pelvic region. The aim of the present study was to compare the function of lower extremity in non-athlete females exhibiting lumbar hyperlordosis and those of individuals without lumbar hyperlordosis. Both groups had no visible mal-alignment in the alignment of their lower extremity.
Materials and Methods: In the current study, 60 female students, aged 18 to 24, living at Tehran University dormitory, were selected using purposeful sampling. A total of 30 individuals had a lumbar curvature angle greater than or equal to 58.92 degree and 30 had no hyperlordosis. In a precise measurement of the spine, the participants were investigated for any visible mal-alignment of the lower extremity. Those who were dubious about having other types of mal-alignment were excluded from the study. Lower extremity functional tests were implemented on both groups (with and without hyperlordosis). The tests included: Y, vertical jump, triple hop for distance, six-meter timed hop, and balance error scoring system. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods (independent T-test) in both groups.
Results: The results indicated that in Y test (p= 0.001), vertical jump (p= 0.007), triple hop for distance (p=0.001), six-meter timed hop (p= 0.002), and balance error scoring system (p= 0.001) there were significant differences between the two groups.
Conclusion: According to the results, it could be concluded that hyperlordosis has negative effects on the function of lower extremity and it could cause a decrease in lower extremity function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lumbar Hyper-Lordosis
  • Lower Extremity Function
  • Non-Athletic Females
1.      Peterson-Kendall F, Kendall-McCreary E, Geise-Provance P, McIntyre-Rodgers M, Romani W. Muscles testing and function with posture and pain. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. .P.173,221.##
2.      Vaisy M, Gizzi L, Petzke F, Consmüller T, Pfingsten M, Falla D. Measurement of lumbar spine functional movement in low back pain. The Clinical journal of pain. 2015;31(10):876-85. ##
3.      Hodges PW, Richardson CA. Contraction of the abdominal muscles associated with movement of the lower limb. Physical therapy. 1997;77(2):132-42. ##
4.      Willson JD, Dougherty CP, Ireland ML, Davis IM. Core stability and its relationship to lower extremity function and injury. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2005;13(5):316-25. ##
5.      Abbaszadeh A, Sahebzamani M, Seifadini M, Samsampour D. Effect of an 8-week corrective exercise on hyperlordosis girl students. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 2012; 16(5):377-386. [In persian] ##
6.      Rezvankhah Golsefidi N, Alizadeh M.H, Kordi M R. The effect and maintenance of 8 weeks corrective exercise on increased lumbar lordosis of pre and post pubertal school girls . Scientific Journals Management System2013;12(8):9-21. [In persian] ##
7.      Mirzaie Z. The effectiveness of an eight week corrective exercise program on curvature angle and core stability of woman with lumbar hyper lordosis deformity. 2014. University of Tehran, (MSc thesis). [In persian] ##
8.      Stephens A, Munir S, Shah S, Walter WL. The kinematic relationship between sitting and standing posture and pelvic inclination and its significance to cup positioning in total hip arthroplasty. International orthopaedics. 2015;39(3):383-8. ##
9.      Page P, Frank C, Lardner R. Assessment and treatment of muscle imbalance: the Janda approach: Human kinetics; 2010. P.27. ##
10.    Hansen-Honeycutt J, Chapman EB, Nasypany A, Baker RT, May J. A clinical guide to the assessment and treatment of breathing pattern disorders in the physically active: part 2, a case series. International journal of sports physical therapy. 2016;11(6):971. ##
11.    Feizypour A. comparison explosive strength of lower limb in the patients with hyperlordosis, hyperkyphosis and healthy individual in non-active boys aged 17 years. 2014. University of Shahid rajaee teacher training, (MSc thesis). [In persian] ##
12.    Mohammadi M, Belalli vashmesara J, Hadadnejad M, Sanjari M. Comparison of postural control and core indurance in persons with and without hyper lordosis.  journal of sports medicine## and physical fitness 2014; 1(2):109-128. [In persian] ##
13.    Norasteh A, Hosseini R, Daneshmandi H, Shah heydari S. studying of balance in students with hyper lordosis and hyper kyphosis. Journal of Sport Medicine 2014; 6(1):57-71. [In persian] ##
14.    Hovanloo F, Akbari H, Khademinejad S. relationship between spine sagittal plane curvature and dynamic postural control. Research on Sport Sciences 2010; 7:114-122. [In persian] ##
15.    Rajabi R, Latifi S. Norms of thoracic and lumbar spine curvature in Iranian men and women. Research on Sport Sciences 2010; 7:14-30. [In persian] ##
16.    Seidi F. The comparison of a 10- week local and comprehensive corrective exercises programs effects on postural thoracic kyphosis deformity. 2011. University of Tehran, (Ph D thesis). [In persian] ##
17.    Rajabi R. Samadi H. Corrective Exercise Laboratory. 2nd ed. Tehran. University of Tehran Press; 1392. P. 25-30. ##
18.    Seidi F, Rajabi R, Ebrahimi E, Tavanai R, Moussavi J. The Iranian Flexible Reliability and Validity in Lumbar Lordosis Measurements. World Journal of Sport Sciences. 2009, 2(2): 95-99. ##
19.    Youdas JW, Hollman JH, Krause DA. The effects of gender, age, and body mass index on standing lumbar curvature in persons without current low back pain. Physiotherapy theory and practice. 2006;22(5):229-37. ##
20.    Gribble PA, Hertel J, Plisky P. Using the Star Excursion Balance Test to assess dynamic postural-control deficits and outcomes in lower extremity injury: a literature and systematic review. Journal of athletic training. 2012;47(3):339-57. ##
21.    Plisky PJ, Gorman PP, Butler RJ, Kiesel KB, Underwood FB, Elkins B. The reliability of an instrumented device for measuring components of the star excursion balance test. North American journal of sports physical therapy: NAJSPT. 2009;4(2):92. ##
22.    Reiman MP, Manske RC. Functional testing in human performance: Human kinetics; 2009.P.151-155. ##
23.    Hamilton RT, Shultz SJ, Schmitz RJ, Perrin DH. Triple-hop distance as a valid predictor of lower limb strength and power. Journal of athletic training. 2008;43(2):144-51. ##
24.    Ross MD, Langford B, Whelan PJ. Test-retest reliability of 4 single-leg horizontal hop tests. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2002;16(4):617-22. ##
25.    Bell DR, Guskiewicz KM, Clark MA, Padua DA. Systematic review of the balance error scoring system. Sports health. 2011;3(3):287-95. ##
26.    Finnoff JT, Peterson VJ, Hollman JH, Smith J. Intrarater and interrater reliability of the Balance Error Scoring System (BESS). Pm&r. 2009;1(1):50-4. ##
27.    McCaskey A. The effects of core stability training on star excursion balance test and global core muscular endurance. 2011. ##
28.    Aggarwal A, Kumar S, Kalpana Z, Jitender M, Sharma V. The relationship between core stability performance and the lower extremities static balance performance in recreationally active individuals. Nigerian Journal of Medical Rehabilitation. 2012;15(1 and 2):11-6. ##
29.    McMullen KL, Cosby NL, Hertel J, Ingersoll CD, Hart JM. Lower extremity neuromuscular control immediately after fatiguing hip-abduction exercise. National Athletic Trainers' Association, Inc; 2011. ##
30.    Earl JE, Hertel J. Lower-extremity muscle activation during the Star Excursion Balance Tests. Journal of Sport Rehabilitation. 2001;10(2):93-104. ##
31.    Norris B, Trudelle-Jackson E. Hip-and thigh-muscle activation during the star excursion balance test. Journal of sport rehabilitation. 2011;20(4):428-41. ##
32.    Distefano LJ, Blackburn JT, Marshall SW, Padua DA. Gluteal muscle activation during common therapeutic exercises. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2009;39(7):532-40. ##
33.    Akl A-R. The role of biomechanical parameters and muscle activity during eccentric and concentric contractions in vertical jump performance. Journal of Physical Education and Sport. 2013;13(3):430. ##
34.    Iida Y, Kanehisa H, Inaba Y, Nakazawa K. Activity modulations of trunk and lower limb muscles during impact-absorbing landing. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2011;21(4):602-9. ##
35.    Perttunen J, Kyrolainen H, Komi PV, Heinonen A. Biomechanical loading in the triple jump. Journal of sports sciences. 2000;18(5):363-70. ##
36.    Iida Y, Kanehisa H, Inaba Y, Nakazawa K. Role of the coordinated activities of trunk and lower limb muscles during the landing-to-jump movement. European journal of applied physiology. 2012;112(6):2223-32. ##
37.    Patel R. Performance of a two-foot vertical jump: What is more important hip or knee dominance? : University of Waterloo; 2010. ##
38.    Hadadnejad M, Letafatkar A. Relationship between genu varum and function and strength of lower extremity in footballers boy. Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2012; 7(2):188-196. [In Persian] ##
39.    Kopper B, Ureczky D, Tihanyi J. Trunk position influences joint activation pattern and physical performance during vertical jumping. Acta Physiologica Hungarica. 2012;99(2):194-205. ##