تاثیر آموزش گفتار نشانه دار بر بهبود دقت و درک خواندن دانش آموزان با آسیب شنوایی پایه اول ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 گروه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
حس شنوایی جزء حس­هایی است که انسان به وسیله آن به زبان و گفتار دست می­یابد. رسیدن به خواندن در دوران کودکی امری ضروری است و مطالعات نشان می­دهد که کودکان کم­شنوا در مقایسه با کودکان شنوا از مهارت خواندن پایین­تری برخوردارند؛از این روهدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش کیود بر بهبود خواندن دانش­آموزان کم­شنوای پایه اول ابتدایی است.
مواد و روش‌ها
جامعه آماری پژوهش حاضر از نوع شبه­تجربی (پیش­آزمون و پس­آزمون و پیگیری) با گروه کنترل، دانش­آموزان کم­شنوای دختر پایه اول تکمیلی بودند که در مدارس کم­شنوای شهر تهران تحصیل می‌کردند. نمونه پژوهش به صورت در دسترس ۱۰ نفر گروه آزمایش و ۹ نفر گروه کنترل بودند. داده‌های خط پایه با استفاده از آزمون تشخیصی خواندن جمع­آوری شد. گروه آزمایش تحت آموزش روش کیود در قالب ۳۰ جلسه ۴۵ دقیقه­ای قرار گرفتند. داده­ها با نرم­افزار  SPSS22و با استفاده از آزمون تکرار اندازه­گیری­ها تحلیل شد.
یافته ­ها
یافته‌ّهای تحقیق حاضر نشان داد که روش آموزشی گفتار نشانه­دار بر دقت تاثیر معنادار و مثبت (01/0=P) داشته است، ولی تاثیر آن بر درک خواندن معنادار نبود(09/0=P).
نتیجه­ گیری
آموزش گفتار نشانه­دار به کودکان کم­شنوا می‌تواند مهارت­های خواندن دانش­آموزان کم­شنوای پایه اول ابتدایی را بهبود بخشیده و احتمالا بتواند به آنها در امر تحصیل و برقراری ارتباط کمک کند؛ لذا روانشناسان و گفتاردرمانگران می‌توانند از آن برای آموزش افراد کم­شنوا استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Cued Speech on Improving the reading accuracy and comprehension of the late diagnosed first grade deaf students

نویسندگان [English]

 • Asrin Pouryan 1
 • Guita Movallali 2
 • Talieh Zarifian 3
 • Sina Ahmadi 4
1 Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University of Social Welfare Rehabilitation, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Speech Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Social Welfare, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Hearing sensation is necessary for a child to acquire speech and language. Reading is one of the essential skills, one should acquire in childhood. Previous studies have shown that deaf children have lower reading skills as compared with hearing children. The present study aimed to investigate the effect of Cued Speech on improving the reading skills of the late diagnosed first grade deaf students in elementary schools.
 
Material and Methods: In this quasi-experimental study,19 deaf children (with profound hearing loss) were our experimental group and 9 hearing children were our control group. The deaf samples were late diagnosed and had low language skills and all were using hearing aids. For data collection we used The Persian Diagnostic Reading Test as pre-test and post-test. First, the baseline data was collected. Then, the experimental group received 30 Cued Speech training sessions, each lasting 45 minutes. Data was analyzed using repeated measures with SPSS version 22.
Results: The findings showed that Cued Speech had a positive effect on the reading  accuracy (p=0.01)and reading comprehension (p=0.096).
Conclusion: According to the results, Cued Speech can help deaf students to improve their reading skills. This was important because in late diagnosed deaf children with low levels of language skills, reading skills are often a very challenging issue which needs to be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cued Speech
 • reading skills
 • deaf children
 • language skills
1. Marschark M, Sapere P, Convertino CM, Mayer C, Wauters L, Sarchet T. Are deaf students' reading challenges really about reading?. American annals of the deaf. 2009;154(4):357-70.##
2. Kyle FE, Harris M. Concurrent correlates and predictors of reading and spelling achievement in deaf and hearing school children. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2006 May 10;11(3):273-88. ##
3. Lederberg AR, Miller EM, Easterbrooks SR, Connor CM. Foundations for literacy: An early literacy intervention for deaf and hard-of-hearing children. Journal of deaf studies and deaf education. 2014 Aug 14;19(4):438-55. ##
4. Kyle FE, Harris M. Predictors of reading development in deaf children: A 3-year longitudinal study. Journal of experimental child psychology. 2010 Nov 1;107(3):229-43. ##
5. Connor CM, Zwolan TA. Examining multiple sources of influence on the reading comprehension skills of children who use cochlear implants. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2004 Jun 1;47(3):509-26. ##
6. Boons T, De Raeve L, Langereis M, Peeraer L, Wouters J, Van Wieringen A. Narrative spoken language skills in severely hearing impaired school-aged children with cochlear implants. Research in developmental disabilities. 2013 Nov 1;34(11):3833-46. ##
7. Al-Hilawani YA. Clinical examination of three methods of teaching reading comprehension to deaf and hard-of-hearing students: From research to classroom applications. Journal of deaf studies and deaf education. 2003 Apr 1;8(2):146-56. ##
8. Moeller MP, Tomblin JB, Yoshinaga-Itano C, Connor CM, Jerger S. Current state of knowledge: Language and literacy of children with hearing impairment. Ear and hearing. 2007 Dec 1;28(6):740-53. ##
9. Lederberg AR, Schick B, Spencer PE. Language and literacy development of deaf and hard-of-hearing children: successes and challenges. Developmental psychology. 2013 Jan;49(1):15. ##
10. National Cued Speech Association. ôCued Speech and Literacy: History, Research, and Background Informationö. Technical Report; 2006. ##
11. Stackhouse j, wells b. 1997. Childrens speech and literacy difficult, A psycholinguisticframework. ##
12. Colin S, Magnan A, Ecalle J, Leybaert J. Relation between deaf children's phonological skills in kindergarten and word recognition performance in first grade. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2007 Feb 1;48(2):139-46. ##
13. Razaei M, Rashedi V, Tehrani L. Investigation and comparison of fifth grade elementary student’s reading skills with severe hearing loss and hearing in Tehran. Journal of Rehabilitation. 2013 Apr 15;14(1):17-22. ##
14. Colin S, Ecalle J, Truy E, Lina-Granade G, Magnan A. Effect of age at cochlear implantation and at exposure to Cued Speech on literacy skills in deaf children. Research in developmental disabilities. 2017 Dec 31;71:61-9. ##
15. Bouton S, Bertoncini J, Serniclaes W, Colé P. Reading and reading-related skills in children using cochlear implants: Prospects for the influence of cued speech. Journal of deaf studies and deaf education. 2011 Apr 11;16(4):458-73. ##
16. Dillon, C. M., de Jong, K., & Pisoni, D. B. (2011). Phonological awareness, reading skills, and vocabulary knowledge in children who use cochlear implants. Journal of Deaf Studies and Deaf Education17(2), 205-226. ##
17. Sima-Shirazi T, Nili-Pour R. Developing and standardization of a diagnostic reading test. Archives of Rehabilitation. 2004 Jun 15;5(1):7-11. ##
18. Mohay H. The effects of Cued Speech on the language development of three deaf children. Sign Language Studies. 1983 Apr 1:25-49. ##
19. Movallali G, Afrooz GA, Hassan-Zadeh S, Malakooti B. Evaluation of the effects of Persian cued speech practice upon speech discrimination scores of hearing impaired children. Audiol. 2010 Jun 15;19(2):39-46. ##
20. Sharifi A, Kakojoibari AA, Sarmadi MR. Comparison of different levels of reading comprehension between hearing-impaired and normal-hearing students. Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences. 2010 Jun 15;19(2):25-32. ##
دوره 8، شماره 2
تیر 1398
صفحه 80-85
 • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1397
 • تاریخ بازنگری: 11 شهریور 1397
 • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1398