بررسی شیوع پینگوکولا و ریسک فاکتورهای احتمالی در دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396-1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، گروه آموزشی اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی آموزش بهداشت، گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای اپتومتری، گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، مربی گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پینگوکولا یکی از انواع شایع دژنراسیون­های ملتحمه می­باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوع پینگوکولا و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران می­باشد.
مواد و روش­ ها
مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی 850 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 96-1395 در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با میانگین سنی 99/3±06/22 سال صورت گرفت و پس از گرفتن شرح حال و  سبک زندگی (شامل: زمان فعالیت در بیرون، ساعت خواب، ساعت کار با کامپیوتر)، پرسش­نامه استانداردOSDI*  توسط هر دانشجو تکمیل شد و سپس همه دانشجویان توسط یک اپتومتریست مجرب با استفاده از دستگاه اسلیت لامپ بیومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند و وجود یا عدم وجود پینگوکولا ثبت گردید.
یافته­ ها
شیوع کلی پینگوکولا در مطالعه حاضر برابر 91/46% (42/%31 در زنان و 14/57% در مردان) بود که این میزان شیوع در مردان به صورت معناداری بیشتر از زنان بود (001/0p=<). از بین ریسک­فاکتورهای مورد بررسی، بین مدت زمان فعالیت در محیط باز (017/0p=) و ساعت کار با کامپیوتر (001/0p=) با شیوع پینگوکولا ارتباط معناداری پیدا شد و ارتباطی بین شیوع پینگوکولا با امتیاز پرسش­نامه OSDI، ساعت خواب و سن یافت نگردید (تمامی مقادیر p>05/0(.
نتیجه­ گیری
شیوع پینگوکولا در مطالعه حاضر بالا بود و از این رو معاینات جامع اپتومتریک جهت تشخیص پینگوکولا و انجام اقدامات مورد نیاز در دانشجویان توصیه می­گردد. با توجه به ارتباط یافت­شده بین پینگوکولا با فعالیت در محیط باز و مدت زمان کار با کامپیوتر، لازم است اطلاعات لازم پیرامون این موضوع به دانشجویان جهت کاهش میزان شیوع این عارضه داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Pinguecula and Its Possible Risk Factors among Students of Rehabilitation School of Iran University of Medical Sciences in 2016-2017

نویسندگان [English]

  • Seyed Saber Sahih Alnasab 1
  • Mohammad Kamali 2
  • Payam Nabovati 3
  • Asgar Doostdar 4
1 Master Student of Optometry, Department of Optometry, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences. Tehran. Iran
2 PhD of Health Education, Department of Basic Sciences in Rehabilitation, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences. Tehran. Iran
3 PhD Candidate in Optometry and Vision Science, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences. Tehran. Iran
4 MSc of Optometry, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences. Tehran. Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Pinguecula is a common type of conjunctival degeneration. The purpose of the present study was to investigate the prevalence of pinguecula and its determinants in a student population in Iran.
Materials and Methods: A cross-sectional study was carried out on 850 students at the School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, with an average age of 22.06±3.99. After taking the history and life style characteristics, including: duration of outdoor activity, sleep time and computer working time, a standard OSDI questionnaire was completed by each student, and then presence of pinguecula was diagnosed in all students using slit lamp examination.
Results: The total prevalence of pinguecula was 46.91; (57.14 in men and 31.42 in women) and the prevalence of this disease was significantly higher in men than in women (P=<001). There was a significant relationship between the duration of outdoor activity (P=0.017) and computer working time (P=0.001) with pinguecula prevalence. No significant association was found between the prevalence of pinguecula and OSDI questionnaire score, sleep time, and age (all values of P> 0.05).
Conclusion: According to the results, the prevalence of pinguecula was high in the present study, and therefore, comprehensive optometric examinations are recommended for the diagnosis of pinguecula and the subsequent required actions in students. Given the relationship between pinguecula and outdoor activities and computer-time, it is necessary to provide the students with the necessary information about this issue to reduce the incidence of this disease. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pinguecula
  • Prevalence
  • Student population
1.   Bell A. Pinguecula. J Vis Commun Med. 2006;  29(2): 82-3.##
2.   Taylor HR, et al. Corneal changes associated with chronic UV irradiation. Arch Ophthalmol. 1989; 107(10): 1481-4. ##
3.   Austin P, Jakobiec FA, and Iwamoto T. Elastodysplasia and elastodystrophy as the pathologic bases of ocular pterygia and pinguecula. Ophthalmology. 1983;90(1): 96-109. ##
4.   Frucht-Pery J, et al. Treatment of inflamed pterygium and pinguecula with topical indomethacin 0.1% solution. Cornea. 1997;16(1): 42-7. ##
5.   Hashemi H, et al. The prevalence and determinants of pterygium in rural areas. J Curr Ophthalmol. 2017; 29(3): 194-198. ##
6.   DetelsR, Dhir SP. Pterygium: a geographical study. Arch Ophthalmol.1967;78(4): 485-91. ##
7.   Nakaishi H, Yamamoto M, Ishida M, et al. Pingueculae and pterygia   in   motorcycle   policemen. Ind Health .1997 ;35: 325–329. ##
8.   Pakdel F, et al. Validation of Farsi Translation of the Ocular Surface Disease Index. J Ophthalmic Vis Res. 2017; 12(3): 301-304. ##
9.   Panchapakesan J, Hourihan F, Mitchell P.Prevalence of pterygium and pinguecula: the Blue Mountains Eye Study. Aust N Z J Ophthalmol.1998; 26 Suppl 1: S2-5. ##
10. Norn  M.S. Prevalence of pinguecula in Greenland and in Copenhagen, and its relation to pterygium and spheroid degeneration. Acta Ophthalmol (Copenh). 1979; 57(1): 96-105. ##
11. Viso E, Gude F, Rodriguez-Ares MT. Prevalence of pinguecula and pterygium in a general population in Spain. Eye (Lond). 2011; 25(3): 350-7. ##
12. Rezvan F, et al.The prevalence and determinants of pterygium and pinguecula in an urban population in Shahroud, Iran. Acta Med Iran. 2012; 50(10): 689-96. ##
13. Fotouhi A, et al. Prevalence and risk factors of pterygium and pinguecula: the Tehran Eye Study. Eye (Lond).2009. 23(5): 1125-9. ##
14. Norn MS. Spheroid degeneration, pinguecula, and pterygium among Arabs in the Red Sea territory, Jordan. Acta Ophthalmol (Copenh). 1982; 60(6): 949-54. ##
15. Le, Q., et al., Prevalence and associated factors of pinguecula in a rural population in Shanghai, Eastern China. Ophthalmic Epidemiol, 2015; 22(2): 130-8. ##
16. Asokan R, et al. Prevalence and associated factors for pterygium and pinguecula in a South Indian population. Ophthalmic Physiol Opt,. 2012; 32(1): 39-44. ##