تاثیر یک دوره تمرینات اسپارک بر پارامترهای راه رفتن و ظرفیت ریوی پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
بر اساس اصل تفاوت­های فردی و ناهنجاری­های ژنتیکی همواره افرادی با اختلافات قابل ملاحظه­ای از نظر جسمی و ذهنی نسبت به افراد طبیعی وجود دارند. بخشی از این افراد، نوجوانان کم­توان ذهنی هستند که در ابعاد فیزیولوژیکی و حرکتی دچار ناکارآمدی­هایی هستند. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر یک دوره تمرینات اسپارک بر پارامترهای راه رفتن و ظرفیت ریوی پسران کم­توان ذهنی است.
مواد و روش­ ها
تحقیق از نوع نیمه­تجربی بود و نتایج آن از نوع کاربردی محسوب می­شود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دانش­آموزان کم­توان ذهنی مدرسه پسرانه رحمت شهر ارومیه بودند که از این بین 30 نفر به صورت در دسترس (با توجه به ملاک­های ورودی، با میانگین سنی 1.4±15.7) انتخاب و به صورت تصادفی به 2 گروه 15 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی بعد از پیش­آزمون به مدت 12 هفته و هر هفته 3 جلسه در تمرینات اسپارک شرکت کردند. پس از اتمام دوره تمرینی همه اندازه­گیری‌های متغییرها با همان شرایط اولیه تکرار شد. برای تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمون­های t همبسته و مستقل استفاده گردید. داده‌های آماری جمع­آوری­شده به کمک نرم­افزار آماری 22 SPSS تحلیل شد.
یافته ­ها
نتایج نشان داد که بین میانگین تغییرات پهنای راه رفتن، تغییرات طول گام، تغییرات طول دو گام، سرعت راه رفتن گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (0.05P>). همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین تغییرات زاویه انحراف پا، FVC،FEV1  و نسبت FVC/FEV1 گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه­ گیری
به نظر می‌رسد این تمرینات برای بهبود پارامترهای راه رفتن دانش­آموزان کم­توان ذهنی مناسب است، اما برای بهبود ظرفیت ریوی پسران کم­توان ذهنی نیاز به تمرینات با شدت بالاتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of a Spark Training Course on Walking Parameters and Pulmonary Capacity in Educable Mentally Retarded Boys

نویسنده [English]

 • Zeynab Rostamzadeh
MSc in Corrective Exercises and Sport Injury, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Based on the principle of individual differences and genetic abnormalities, there are always people with significantly different physical and mental differences compared with normal people. Some of these people are mentally retarded teens who are physiologically and motorically disadvantaged. The purpose of the present study was to determine the effect of Spark exercises on walking parameters and pulmonary capacity of mentally retarded boys.
Materials and Methods: The research was semi-experimental and the results are considered as applied. The statistical population of the study consisted of 30 mentally retarded students of Rahmat School in Uromia selected via available sampling, based on inclusion criteria, with an average age of 15.7 ± 1.4 and randomly assigned into two experimental and control groups (15 each). The experimental group participated in the SPARK exercises for 12 weeks after the pre-test. At the end of the training, all measurements of the variables were repeated with the same initial conditions. Independent and independent t tests were run to analyze the data. Data were analyzed using SPSS, version 22.
Results: The results showed that there is a significant difference between mean walking width variation, step length variations, two step length changes, and walking speed of experimental group and those of the control group (P> 0.05). The results also showed that there is no significant difference between the mean changes in foot deviation angle, FVC, FEV1, and FVC/FEV1 ratio betwen experimental and control groups
Conclusion: It seems that these exercises are suitable for improving the walking parameters of mentally retarded students, but in order to improve the lung capacity of boys with mental retardation, more intense exercises are required.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spark exercises
 • Walking parameters
 • Pulmonary capacity
 • Mental retardation boys
 1. Muharrami Nasrabadi A. The Impact of a Selected Motion Program Period on the Development of Motor Skills for Mental Disabled Children. Master's Thesis. Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran. 2011:57.##
 2. Pahlavanian A, Rasoulzadeh M, Mousavi Khalili M. Comparison of motor skills of mentally and moderately children with a mental age of 7-6 years. Koomesh Magazine. 2012; 13(4): 464-460. ##
 3. Piri Sh, Roozbahani M, Avazpoor A. The Effect of Rhythmic Games on the Social Development of Educable Mentally Retarded students. J. Educ. Manage.2015; 5(4):223-227. ##
 4. Golubovic S, Maksimovic J, Golubovic B, Glumboc N. Effects of exercise on physical fitness in children with intellectual disability. Research in developmental disabilities. 2012; 33(2): 608-614. ##
 5. Yildirim N, Erbahceci F, Ergun N, Pitetti K, Beets M. The effect of physical fitness training on reaction time in youth with intellectual disabilities. Perceptual and motor skills. 2010; 111(1): 178-186. ##
 6. Yukselen A, Dogan o, Turan F, Cetin Z, Ungan M. Effect of exercises for fundamental movement skills in mentally retarded children. Middle East Journal of Family Medicine. 2008; 6(5): 249-252. ##
 7. Pravin Pandurang G, Sonam Suresh J, Ujwal Y, Roshan A, Gaurai Gh. Gross motor deficits in cerebral palsy, autistic spectrum disorder, mental retardation, and Down syndrome children: A prevalence study. 2017; 6(1):19-22. ##
 8. Denise W, Belton S, Meegan S, Bowers K, Corby D, Staines A, McVeigh T, McKeon M, Hoey E, Trépel D, Griffin P, Sweeney MR. A comparison of physical activity, physical fitness levels, BMI and blood pressure of adults with intellectual disability, who do and do not take part in Special Olympics Ireland programmes: Results from the SOPHIE study. J Intellect Disabil. 2018; 22(2): 154-170. Doi: 10.1177/1744629516688773. ##
 9. Vande V, Rintala P, Frojd K, Verellen J, Van Houtte S, Daly D. Vanlandewijck Y. Physical fitness profile of elite athletes with intellectual disability, Scandinavian Journal of medicine & science in sport.2006; 16(6): 417-425. ##

10. Alyt O, Dederieke A, Festen I, Hilgenkamp M. Gait Characteristics of Adults with Intellectual Disability. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities. 2018; 123(3):  283-299. ##

11. Britta L, Tanya B, Mayra C, Shira S, Dunsiger H,  Mendoza Vasconez A, James F, Michelle Z. Web-Based Physical Activity Intervention for Latina Adolescents: Feasibility, Acceptability, and Potential Efficacy of the Niñas Saludables Study. J Med Internet Res. 2018; 20(5): 170-184. ##

12. Alyt O, Thessa I, Hilgenkamp M. The dual task effect on gait in adults with intellectual disabilities: is it predictive for falls? Disability and Rehabilitation. 2017; 109(2): 145-164. ##

13. Scott A, Galey Zachary F, Lerner Thomas C, Bulea Z, Diane L. Effectiveness of surgical and non-surgical management of crouch gait in cerebral palsy: A systematic review. Gait & Posture. 2017; 54(2): 93-105. ##

14. Susan Rethlefsen A, Gideon B, Robert M, Frederick D, Tishya A. The physical fitness and motor performance of educable mentally retarded Children DMCN.2016; 59(1): 79-88##

15. Rannei S, Jorunn L, Helbostad L, Siri B, Stian L, Torstein V. The relationship between trunk control in sitting and during gait in children and adolescents with cerebral palsy. DMCN. 2015; 57(4): 344-350##

16. Claro B, Kenneth H, Pitettin H. Limitations to physical work capacity in individuals with mental retardation: Human Kinetics. Clinical exercise physiology.2012; 3(4): 176 -185. ##

17. Khalili M, Elkins M. Aerobic exercise improves lung function in children with intellectual disability: a randomized trial. Australian Journal of Physiotherapy. 2009; 55(3):171-175.‏ ##

18. Muserrefe N, Bulent E, Apaydina Z, Aribasa A, Bakirtasb N .Effects of inspiratory muscle training in children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. 2018; In Press, Corrected Proof.

19. Cicero A, Carolina C, Pedro R, Paola J. Function and respiratory muscle strength in children with cerebral palsy: case report. ConScientiae Saúde; Sao Paulo.2017; 16(4):185-204. ##

20. Basant E, Refaey B, Abd-El M, Ali OI. Efficacy of feedback respiratory training on respiratory muscle strength and quality of life in children with spastic cerebral palsy: Randomized controlled trial. Bull Fac Phys Ther. 2017; 22(2):46-52. ##

21. Whitt-Glover M, O’Neill K, Stettler N. Physical activity patterns in children with and without Down syndrome. Pediatric Rehabilitation.2006; 9(2): 158-164. ##

22. Moradi H, Khoda Shenas E, Sohrabi M, Taymiori S, Shayan Noushabadi A. Effect of Spark Motion Program on Sensory-Motor Functions in Children with Disorders of Developmental Coordination. Two-year scientific paper of Feyz. 2015; 19 (5): 391-398. ##

23. Ghayour M, Sheikh M. The Effects of Spark's Selected Practice on the Balance and Coordination of Children with Autism Spectrum: A Semi-Traditional Study. Growth of motorcycling.2017; 9(2):173-180. ##

24. Faghih Soleimani M, Ghadiri F, Bahram A. Study of the effect of SPARC training program on improvement of motor skills of preschool sighted children, Islamic Humanities magazine.2016;1(9): 143-156. ##

25. Lewis CL, Fragala-Pinkham MA. Effects of aerobic conditioning and strength training on a child with down syndrome.a case study: Pediatr Phys Ther. 2015; 17 (1): 30-36. ##

26. Karimian R. The effect of eight weeks of selected corrective movements on musculoskeletal disorders associated with the work of nurses of Alzahra hospital in Isfahan with intervention of ergonomics.2010. ##

27. Cimolin V, Galli M, Grugni G, Vismara L, Albertini G, Rigoldi C, Capodaglio P. Research Gait patterns in Prader-Willi and Down syndrome patients. J Neuroeng Rehabil. 2010; 25(7): 25-7. ##

28. Elmahgoub S, Sabine L, Sanne S, Christophe V, Dirk C, Patrick C. The influence of combined exercise training on indices of obesity, physical fitness and lipid profile in overweight and obese adolescents with mental retardation. Eur J Pediatr.2009; 168(2):1327–1333. ##

29. Laura G, Emanuele F, Maria Ch, Gian P, Emerenziani C. Could sport specialization influence fitness and health of adults with mental retardation?. Research in Developmental Disabilities.2010; 31(3): 1070–1075. ##

30. Kerrigan D, Todd M, Della C, Lipsitz L, Collins J. Biomechanical gait alterations independent of speedin the healthy elderly: evidence for specific limiting impairments. Arch Phys Med Rehabil.1998; 79(2): 317–322. ##

31. Cao Z, Maeda A, Shima N, Kurata H, Nishizono H. The effect of a 12-week combined exercise intervention program on physical performance and gait kinematics in community-dwelling elderly women. J Physiol Anthropol. 2007; 26(3): 325-32. ##

32. Kerrigan D, Lee L, Collins J, Rile P, Lipsitz L. Reduced hip extension during walking: healthy elderly and fallers versus young adults. Arch Phys Med Rehabil. 2001; 82(3): 26-30. ##

33. Dibenedetto M, Innes K, Taylor AG, Rodeheaverm P, Boxer J, Wright H, Kerrigan D. Effect of a gentle Iyengar yoga program on gait in the elderly: an exploratory study. Arch Phys Med Rehabil.2005; 86(2):1830–1837. ##

34. Sharav T, Bowman T. Dietary Practices, Physical activity, and body-mass index in a selected population of Down syndrome children and their siblings. Clinical Pediatrics.1999; 31(6):341-344. ##

35. Buchner D, Cress M, De Lateur B, Esselman P, Margherita A, Price R, Wagner E. The effect of strength and endurance training on gait, balance,  fall  risk,  and  health  services  use  in  community-living  older  adults.  J Gerontology.1997; 52(4). 218-224. ##

36. Azad A, Gharakhanlou R, Niknam A, Ghanbari A. Effects of Aerobic Exercise on Lung Function in Overweight and Obese Students. Tanaffos. 2011; 10(3): 24–31. ##

37. Faal Moganloo H, hosseini F, Mikaili Manee F. Effect of Spark Motor Program on the development of gross motor skills in intellectually disabled educable boys. J Birjand Univ Med Sci. 2013; 20(3) :262-270##

38. Deng B. Spark Motor Program to develop Psychomotor Skills in learning disorder Chinese students. NeuroQuantology.2017; 15(3): 185-192. ##