تاثیر یک دوره درمان آزادسازی مایوفاشیال در ورزشکاران فوتبالیست مبتلا به درد مفصل تیبیوفیبولار فوقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشجوی کاشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد تمام فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی تهران، ایران

4 دکترای فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
دردهای مفصل تیبیو فیبولار فوقانی در ورزشکاران  فوتبالیست مرد با سابقه جراحی بازسازی رباط صلیبی متقاطع قدامی رایج است.  .هدف از این پروژه بررسی تاثیر یک دوره  درمان آزاد سازی  مایوفاشیال در دردهای مفصل تیبیو فیبولار فوقانی در ورزشکاران  فوتبالیست مرد با سابقه جراحی بازسازی رباط صلیبی متقاطع قدامی با استفاده از پیوند همسترینگ بود.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع مطالعات شبه تجربی و بصورت قبل و بعد از درمان  بود. در این تحقیق، 40 نفر از ورزشکاران  فوتبالیست که تحت  عمل جراحی رباط صلیبی متقاطع  قدامی با استفاده  از همسترینگ -گراسیلیس قرار گرفته بودند و از درد ناحیه پوسترولاترال زانو (سر فیبولا) رنج می برند، به مدت دو هفته و به تعداد 6 جلسه تحت درمان قرار گرفتند. معیار ارزیابی، مقادیر حاصله از پرسشنامه های فارسی شدKOOS  [1]و IKDC [2]نیز VAS  [3] خط کش استاندارد و دامنه حرکتی اکستنشن زانوبودکه قبل از درمان  و بلافاصله  بعد از درمان تکمیل گردید. محل درد نمونه ها (عضلات بایسپس فموریس و گاستروکنموس خارجی) همگی به یک روش و توسط محقق اول طرح تحت درمان تکنیک آزادسازی  مایوفاشیال قرار گرفت. بعنوان پیگیری تاثیرات درمانی، معیارهای مورد ارزیابی سه هفته بعد از اتمام درمان مجدداٌ توسط همکار طرح مورد  ارزیابی قرار گرفت. مقایسه مقادیر قبل و بعد برای همه متغیرها به کمک آزمون آماری ویلکاکسون انجام شد.
یافته ها
میانگین نمره VASقبل و بعد از درمان به ترتیب 57/3 و 28/1 به دست آمد که نتایج اختلاف معناداری را نشان داد ( 001/0p <). میانگین دامنه حرکتی اکستنشن زانو  قبل از درمان 43/4 و بعد از درمان 13/1 بود که این اختلاف نیز معنی دار بود (001/0>p) همچنین میانگین نمره  نسخه  فارسی پرسشنامه KOOS  و IKDC بعد از درمان افزایش معنی داری نسبت به قبل از درمان داشتند(001/0>p).
نتیجه گیری
مانور آزادسازی فاشیا عضلات همسترینگ خارجی و گاستروکینمیوس خارجی یک ابزار مناسب جهت کاهش درد ، بهبود دامنه حرکتی و افزایش کیفیت زندگی در افراد مبتلا به درد مفصل تیبیوفیبولار فوقانی میباشد .
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of myofacial release in soccer players with proximal tibio-fibular joint pain

نویسندگان [English]

 • Maryam Mohammadi 1
 • Mohammad Mohsen Roostayi 2
 • Abbas Rahimi 3
 • Amin Nourozi Fashkhami 4
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 5
1 Student Research Committee, MSc in Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Full Professor of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. Iran
4 PhD in Physiotherapy, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Professor, Department of Basic Sciences, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The presents study seeks to study the impact of one treatment course of myo-facial release on soccer players with proximal tibio-fibular joint pain with a history of ACL surgery with hamstring graft.
Materials and Methods:  The present semi-experimental study has benefited from the co-operation of 40 soccer players who had undergone Acl reconstruction with hamstring grafting, and were suffering from the posterior Lateral knee specially fibullar head. The patients underwent physical therapy treatment for a period of two weeks (for 6 sessions). The evaluation standards were the data obtained from the KOOS and IKDC, as well as the VAS Ruler, and the extension range of the knee. All questionnaires were filled out both before and after physical therapy treatment. All pain areas specially Biseps femoris and Lateral Gastrocnemius was treated with myo-fascial release  in one model by reasercher.  For evaluating the treatment impacts, the Questionnaire assessments were performed three weeks after the treatment. The data comparisons for the assessment of the variables were performed by the Wilcoxon Rank Test analyses.
Results: The results revealed that the mean VAS score pre- and post-treatment were 57.3 and 28.1, respectively; showing a significant difference with a p < 0.001. The mean movement range score pre- and post-treatment were 43.4 and 13.1, respectively; (p < 0.001), also revealing a significant difference. There were also significant differences found for the KOOS and IKDC questionnaire data, as well showing a significant difference.
 
Conclusions: The fascia release maneuver, especially the Lateral hamstring muscle, and Lateral Gastrocnemius release are suitable tools for decreasing pain, and improving the movement range; as well as bettering lifestyle in such patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pain؛ Proximal tibio
 • fibular joint؛ Myofacial Release
 • Soccer Player
 1. Roberto  p ,  Paulo  J . Fernandes  Guerreiro  F , Swain S  Müller  , Violante R , Vannini  R.. Acute isolated  anterolateral  dislocation  of  proximal  tibiofibular  joint. Rev Bras  Ortop J  . 2010 .45)4( :460-4. ##
 2. Ronna  H .  Semonian ,  Piper  M ,  Denlinger ,  Duggan . Proximal  tibiofibular Subluxation  Relationship  to  Lateral  Knee  Pain :  A Review  of  Proximal  tibiofibular   Joint   Pathologies  J  orthop  sports  phys ther . 1995 May ; 21(5) : 248-57. ##
 3. Smith  J,Jonathan  T , Bruce  A , Levy  K , Lai  J . sonographically  guided proximal  tibiofibular  joint injection .  J Ultrasound Med  .2010 ; 29 : 783 – 789 . ##
 4. Laing  A , Lenehan  B , Ali  A , Prasad  C . Isolated  dislocation  of   the  proximal tibiofibular   joint   in  a  long   jumper ,  Br  J  Sports  Med . 2003 ; 37:366–367. ##
 5. Bruce B ,  Jimmy  S , Lee  S, Mariana  O, Peter  L , Munk, etc. Proximal  tibiofibular joint:  an  often forgotten  cause  of  lateral  knee  pain.  American journal of Roentgenology.  2007 ; 188:359–366 . ##
 6. Scott  J ,  Ho Lee  H , Wael  Barsoum  W  ,  Antonie  J ,  Bogert  V.   The  effect  of tibiofemoral  loading  on  proximal  tibiofibular  joint  motion .  J Anat . 2007 ; 211 : 647–653. ##
 7. Magani  S , Birnir  B , Guomundsson  T , Guonason  G , Briem  k. Medial  hamstring  muscle activation  patterns  are  affected 1-6 years  after  ACL- reconstruction  using  hamstring autograft  . Knee  surg  sports  traumatol  arthrosc J . 2014;22: 1024-1029. ##

 

 1. Konishi Y , Fukubayashi T . Relationship  between  muscle  volume  and  muscle torque of  the hamstrings  after  anterior  cruciate  ligament  reconstruction . Journal of science in  Medicine Sports .2010:101-105. ##
 2. Roylance D , George J , Hammer A , RIncher N , Gellingham G , Myer W. Evaluating acute  changes  in  joint rang –of – motion  using  self-myofacial  release . Postural alignment exercise and static stretches. International journal of exercise science. 2013 ; 6(4) : 310-319. ##

10. Shah  S ,  Bhalara  A. Myofascial  release. International   journal of health sciences & research. 2012; 2 (2): 69-77. ##

11. Bell J. Massage therapy helps to increase range of motion, decrease pain and assist in healing a client with low back pain and sciatica symptoms. Journal of Bodywork & Movement Therapies. 2008;12(3):281–289##

12. Chaitow L , Delay J.   clinical application of neuromuscular techniques .second edition. Churchill living stone Elsevier.2011:221-222. ##

13. Bozkurt  M. The  proximal  tibiofibular  joint : an  anatomic  study .  Clin  Orthop Relat Res J . 2003 ;  406 :136–140. ##

14. Bozkurta  M , Yılmazb  E , Aksekic   D , Havıtcıog  H  .The  evaluation  of  the proximal   tibiofibular   joint   for  patients  with   lateral   knee  pain .  knee J . 2004 Aug ;11(4) : 307-12. ##

15. Sreesobh  K   .Cherian  J . Traumatic  dislocations  of  the  proximal  tibiofibular joint :  a  report  of  two  cases. Journal  of  orthopaedic  surgery  . 2009 ; 17(1):109-11. ##

16. Graham Z. Macdonald M. Penny M. An acute bout of self myofacial release increase range of motion with out asubsequent decrease in muscle activation or force .Journal of strength and conditioning research. 2013;27 : 812-821. ##