تاثیر شش هفته تمرینات ترکیبی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی بعد از شیمی رمانی در بیماران مبتلا به سرطان روده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و حرکات اصلاحی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
سرطان رشد غیرطبیعی سلوه ایی است که توانایی حمله یا گسترش به سایر قسمت­های بدن را دارند و درمان آن با عوارض جانبی فیزیکی و روانی زیادی در ارتباط است. در سرطان روده، توسعه سرطان از روده بزرگ یا راست­روده است و ورزش به عنوان یک استراتژی امیدوارکننده برای درمان برخی از این عوارض روانی و فیزیکی در حین و بعد از سرطان مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی شش هفته تمرینات ترکیبی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی بعد از شیمی­درمانی در بیماران مبتلا به سرطان روده بود.
مواد و روش ­ها
در مطالعه نیمه­تجربی حاضر با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون و گروه کنترل، 14 فرد 70-50 ساله مبتلا به سرطان روده وجود داشتند. افراد مورد مطالعه به صورت نمونه در دسترس و به طور تصادفی به دو گروه تمرین (7 نفر) و کنترل (7 نفر) تقسیم شدند. قبل و پس از شش هفته تمرین ریلکسیشن و هوازی 40 تا 70 دقیقه و سه جلسه در هفته، بهبود کیفیت زندگی با پرسش­نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و عملکرد فیزیکی با تست راکپورت ارزیابی شد.
یافته ­ها
نتایج تحلیل t نمونه زوج تفاوت معناداری در بهبود کیفیت زندگی (بعد جسمانی (13/10-=t)، روان­شناختی (86/16-=t)، روابط اجتماعی (49/14-=t)، محیطی (62/8-=t)) و عملکرد فیزیکی (72/6-=t) در پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تمرین نشان داد و نتایج تحلیل t مستقل تفاوت معناداری در بهبود کیفیت زندگی (بعد جسمانی (38/9-=t)، روان­شناختی (80/15-=t)، روابط اجتماعی (98/10-=t)، محیطی (62/8-=t)) و عملکرد فیزیکی (24/5-=t) بین دو گروه نشان داد (001/0=p).
نتیجه­ گیری
به نظر می­رسد تمرینات ترکیبی منجر به بهبود کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی بیماران مبتلا به سرطان روده می­شود. به متخصصین توصیه می­شود جهت بهبود کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی بیماران تمرینات ورزشی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Six-Weeks of Mixed Exercises on Improving Quality of Life and Physical Performance after Chemotherapy in Patients with Colon Cancer

نویسندگان [English]

 • Maryam Abdollahi 1
 • Seyed Sadradin Shojaedin 2
1 Master of Pathology and Corrective Movement, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Pathologic and Corrective Movements, Faculty of Physical Education and Rehabilitation, Kharazmi University, Tehran
چکیده [English]

Background and Aims: Cancer is an abnormal growth of cells that is capable of attacking or spreading to other parts of the body resulting in many physical and psychological side effects. Colon cancer is the development of cancer from the colon or rectum and exercise is used as a promising strategy to treat some of these psychological and physical complications during and after cancer. The aim of the present study was to investigate six weeks of mixed exercises on improving quality of life and physical performance after chemotherapy in patients with colon cancer.
Materials and Methods: In a semi-experimental study with pretest-posttest and control group, 14 individuals aged 50-70 years with colon cancer were present. The participants were randomly divided into two groups of exercise (n=7) and control (n=7). Before and after six weeks of relaxation and aerobic training for 40-70 minutes, three sessions a week, improving quality of life was assessed using World Health Organization Quality of Life questionnaire and physical performance with Rockport Test.
Results: The results of t-test showed a significant difference in improving the quality of life (physical dimension ( t=-10. 13), psychological (t=-16.86), social relationship (t=-14. 49), environment (t=- 8.62), and physical function (t=-6.72) in the pre-test and post-test of the training group and independent t-test results showed a significant difference in the improvement of quality of life (physical dimension (t=-9.38), Psychological (t=-15. 80), social relationship (t=-10.98), environmental (t=-8.62), and physical function (t=-5.24) between the two groups (P=0.001).
Conclusion: It seems that mixed training leads to improve the quality of life and physical functioning of patients with colon cancer. Professionals are recommended to improve the quality of life and physical functioning of the patients in sports exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic exercise and relaxation
 • Quality of life
 • Physical functioning
 • Colon cancer
 1. Cr amer H, Lauche R, Klose P, Dobos G, Langhorst J. A systematic review and meta-analysis of exercise interventions for colorectal cancer patients. European Journal of Cancer Care. 2014; 23(1): 3–14.##
 2. Jeon Y, Giovannucci L, Meyerhardt A. Association between physical activity and mortality in colorectal cancer.  International   Journal of Cancer. 2013; 133(8):1905–13. ##
 3. Chung J, Lee D, Park J, Lee M, Kang D, Min J, et al. Patterns of physical activity participation across the cancer trajectory in colorectal cancer survivors. Journal of Supportive Care in Cancer. 2013; 21(6):1605–1612. ##
 4. Detmar S, Aaronson N. Quality of life assessment in daily clinical oncology practice: a feasibility study. European Journal of Cancer 1998; 34(7): 1181-1186. ##
 5.  Feld R, Endpoints in cancer clinical trials: is there a need for measuring quality of life. Journal of Support Care Cancer 1995; 3(5): 23-27. ##
 6. Calman K. Quality of life in cancer patients —a hypothesis. Journal of Medicine of Ethics. 1984; 10(5): 124-127.  ##
 7. Schipper H, Clinch J. Assessment of treatment of cancer. In: Smith GT, ed. Measuring Health: A Practical Approach. Journal of Supportive Care in Cancer. 1988;12(7): 109-139. ##
 8. Schumacher M, Olschewski M, Schulgen G. Assessment of quality of life in clinical trials. Journal of Pain and Symptom Management. 1991; 10(2): 1915–1930. ##
 9. WHOQOL Group. Study protocol for the World Health Organization project to develop a quality of life assessment instrument (WHOQOL). Quality of Life Research 1993; 2(10): 153-159. ##
 10. Stone P, Richardson A, Ream E, et al. Cancer-related fatigue: inevitable, unimportant and untreatable? Results of a multi-centre patient survey. Cancer Fatigue Forum. Annals of Oncology. 2000; 11(8): 971–975. ##
 11. Vogelzang NJ, Breitbart W, Cella, D, et al. Patient, caregiver, and oncologist perceptions of cancer-related fatigue: results of a tripart assessment survey. The Fatigue Coalition. Seminars in Hematology. 1997; 34(3): 4–12. ##
 12. Bower JE, Ganz PA, Desmond KA, et al. Fatigue in breast cancer survivors: occurrence, correlates, and impact on quality of life. Journal of Clinical Oncology. 2000; 18(4): 743–753. ##
 13. Carr T, Quinlan E, Robertson S, Duggleby W, Thomas R, Holtslander L. Yoga as palliation in women with advanced cancer: A pilot study. International of Journal Palette Nurse. 2016; 22(3):111–117. ##
 14. Paltiel H, Solvoll E, Loge J, Kaasa S, Oldervoll L. “The healthy my appears”: Palliative cancer patients’ experiences of participation in a physical group exercise program. Palliat Support Care. 2009; 7(4):459–467. ##
 15. Burke S, Sabiston C. The meaning of the mountain: Exploring breast cancer survivors’ lived experiences of subjective well-being during a climb on Mt. Kilimanjaro. Quality of Life Research Sport Exercise. 2010; 2(7): 1–16. ##
 16. McDonough M, Sabiston C, Ullrich-French S. The development of social relationships, social support, and posttraumatic growth in a dragon boating team for breast cancer survivors. Journal of Sport Exercise. 2011; 33(5): 627–648. ##
 17.  Mitchell T, Yakiwchuk C, Griffin K, Gray R, Fitch M. Survivor dragon boating: A vehicle to reclaim and enhance life after treatment for breast cancer. Health Care Women International. 2007; 28(3): 122–140. ##
 18. Burke S, Brunet J, Sabiston C, Jack S, Grocott P, West M. Patients’ perceptions of quality of life during active treatment for locally advanced rectal cancer: The importance of preoperative exercise. Support Care Cancer. 2013; 21(2):3345–3353. ##
 19. Husebo A, Allan H, Karlsen B, Soreide J. Exercise: A path to wellness during adjuvant chemotherapy for breast cancer? Journal of Cancer Nurse. 2015; 38(10): 13–20. ##
 20. Skevington SM.  Investigating  the  relationship  between  pain  and  discomfort  and  quality  of  life,  using  the WHOQOL. Quality of Life Research. 1998; 76(3): 395-406. ##
 21. Skevington SM, Lotfy M, O'Connell KA. WHOQOL Group. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of  life  assessment:  psychometric  properties  and  results  of  the  international  field  trial. A report from the WHOQOL Group. Quality of Life Research 2004 a; 13(2): 299-310. ##
 22. Skevington SM, Sartorius N, Amir M. Developing methods for assessing quality of life in different  cultural  settings  The  history  of  the  WHOQOL  instruments.  Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2004 b; 39(2): 1-8. ##
 23. Crane-Okada R, Kiger H, Anderson N, Carroll-Johnson R, Sugerman F, Shapiro S, Wyman W. Participant perceptions of a mindful movement program for older women with breast cancer: Focus group results. Journal of Cancer Nurse. 2012; 35(5):1–10. ##
 24. Schwartz AL. Fatigue mediates the effects of exercise on quality of life. Quality Life Research. 1999; 8(6): 529–538. ##
 25. Berger A. Treating fatigue in cancer patients. Journal of Society for Translational of Oncology. 2003; 8(l 1): 4–10. ##
 26. Drouin JS, Armstrong H, Krause S, Orr J, Birk TJ, Hryniuk WM, et al. Effects of aerobic exercise training on peak aerobic capacity, fatigue, and psychological factors during radiation for breast cancer. Indian Journal of Palliative Care. 2005; 23(4): 11–7. ##
 27. Mackinnon LT. Future directions in exercise and immunology: Regulation and integration. International Journal of Sports Medicine. 1998; 19(l 3): 205–209. ##
 28. Nash MS. Exercise and immunology. Medicine Science Sports Exercise. 1994; 26(2): 125–127. ##
 29. Mendoza TR, Wang XS, Cleeland CS, Morrissey M, Johnson BA, Wendt JK, et al. The rapid assessment of fatigue severity in cancer patients: Use of the brief fatigue inventory. Journal of Cancer. 1999 85(5): 1186–1196. ##
 30. Thorne S, Jensen L, Kearney M, Noblit G, Sandelowski M. Qualitative metasynthesis: Reflections on methodological orientation and ideological agenda. Quality of Health Research. 2004; 14(3):1342–1365. ##
 31.  Walsh D, Downe S. Meta-synthesis method for qualitative research: A literature review. Journal of Advance Nurse. 2005; 50(7):204–211. ##
 32. Paterson B, Thorne S, Canam C, Jilings C. Meta-Study of Qualitative Health Research: A Practical Guide to Meta-Analysis and Meta-Synthesis. Quality of Health Research. 2001; 19(l 3): 205–209. ##
 33.  Sparkes A, Smith B. Judging the quality of qualitative inquiry: Criteriology and relativism in action. Journal of Psychol Sport Exercise. 2009; 10(5):491–497. ##
 34. Brandenberg D, korsten M. The effect of physical activity on fatigue among survivors of colorectal cancer. Supportive Care in Cancer. 2018; 26(2): 393-403. ##
 35. Dimeo F, Rumberger BG, Keul J. Aerobic exercise as therapy for cancer fatigue. Medicine Science Sports Exercise. 1998; 30(7): 475–478. ##
 36. Ayalon R. Yaacov G.Bachner S. Medical, social, and personal factors as correlates of quality of life among older cancer patients. European Journal of Oncology Nursing. 2018; 38(5): 50-56. ##
 37. May A, et al. Four –year of physical exercise during adjuvant treatment on fatigue and physical activity in breast and Colon Cancer Patients. Journal of Clinical Oncology. 2018; 36(7): 99-110. ##
 38. Jitender S, Mahajan R, Rathore V, Choudhary R. Quality of life of cancer patients. Journal of Clinical Oncology. 2018; 12(3):217-221. ##
 39. Tavoli A, Montazeri R, Roshan Z, Tavoli M. Depression and quality of life in cancer patients with and without pain: The role of pain beliefs. Journal of Oncology. 2018; 136(5):  359–386.  ##
 40. George A, Vidyasagar B, Stanley M, Sudhakar N, Asha K. Quality of Life among Cancer Patients. Indian Journal of Palliat Care. 2017; 23(4): 445–450. ##
 41.  Burke S, Wurz A, Bradshaw A, Saunders S,  Malcolm A. Physical Activity and Quality of Life in Cancer Survivors: A Meta-Synthesis of Qualitative Research. Journal of Clinical Oncology. 2017; 9(5): 53.  ##
 42. Mallety S, Gomm A, Dickens M. Quality of life of cancer patients during the chemotherapy period. Medicine Science Sports Exercise. 2017; 17(4): 509–513. ##
 43. Ruth E, Kun X, Lena K. Quality of life and physical activity in long term colorectal cancer survivors- systematic review. Health and Quality of Life. 2017; 22(2): 47-56. ##
 44. Buffart M, Sweegers G, Stuiver M. Effects and moderators of exercise on quality of life and physical function in patients with cancer. Cancer Treatment. 2017; 52(7): 91-104. ##
 45. Dennett AM, Peiris CL, Shields N, Prendergast LA, Taylor NF. Moderate-intensity exercise reduces fatigue and improves mobility in cancer survivors: a systematic review and meta-regression. Journal of Physiotherapy. 2016; 62(2): 68- 82. ##
 46. Shariati A, Haghighi S, Fayyazi S, Tabesh H, Kalboland MM. The effect of exercise on the severity of the fatigue in colorectal cancer patients who received chemotherapy in Ahwaz. Iran Journal Nursing and Midwifery Research. 2010; 15(4): 145-149.  ##
 47. Brown H, Randle J. Living with a Stoma: a review of the literature. Journal of Clinical Nursing. 2005 14(5): 74-81. ##