نقش میانجی‌گری خودشفقت‌ورزی در رابطه بین نگرش به دین و بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
بهزیستی روان‌شناختی از مهم‌ترین نیازهای اساسی سالمندان است که می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی آنان تأثیر بگذارد. دین‌داری موجب افزایش بهزیستی روان‌شناختی می‌شود، اما علل این همایندی به ‌وضوح روشن نیست؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش واسطه‌ای خودشفقت‌ورزی در رابطه بین دین‌داری و بهزیستی روان‌شناختی است.
مواد و روش‌ها
بر اساس پیشنهاد گاداگنولی و ولیسر (1998) نمونه‌ای به تعداد 300 نفر از مردان سالمند سراهای نگهداری نیمه‌وقت شهر کرمانشاه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. سالمندان به مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی، خودشفقت‌ورزی و نگرش به دین پاسخ دادند. برای محاسبه شاخص‌های توصیفی از آمار توصیفی و برای بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. همچنین به‌منظور تحلیل داده‌ها از مدل­یابی معادلات ساختاری جهت آزمون مسیرهای میانجی‌گری در الگوی پیشنهادشده و پاسخ دادن به فرضیه‌های پژوهش درباره اثرات غیرمستقیم نگرش به دین از طریق خودشفقت‌ورزی از روش خودگردان­سازی با استفاده از نرم‌افزار AMOS نسخه 23 استفاده شد.
یافته‌ها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد اثر مستقیم نگرش به دین و بهزیستی روان‌شناختی بدون حضور متغیر میانجی (خودشفقت­ورزی) معنا‌دار است و تأیید می‌شود (48/0=β)، یعنی دین‌داری بدون حضور متغیر میانجی موجب افزایش بهزیستی می‌شود. همچنین اثر مستقیم نگرش به دین بر خودشفقت‌ورزی (46/0=β)، اثر مستقیم خودشفقت‌ورزی بر بهزیستی (80/0=β) و اثر غیرمستقیم نگرش دینی بر بهزیستی روان‌شناختی از طریق خودشفقت‌ورزی (37/0=β) معنا‌دار است و تأیید می‌شود؛ بنابراین خودشفقت‌ورزی می‌تواند رابطه بین نگرش به دین و بهزیستی را میانجی‌گری کند.
نتیجه‌ گیری
پژوهش حاضر پس از ترسیم الگویی برای تعیین رابطه نگرش به دین با بهزیستی روان‌شناختی، رابطه نگرش به دین با خودشفقت‌ورزی و همچنین رابطه آن‌ها را با بهزیستی روان‌شناختی روشن کرد. بدین‌صورت که نگرش به دین می‌تواند با افزایش خودشفقت‌ورزی تأثیر مثبتی بر بهزیستی روان‌شناختی سالمندان اعمال کند؛ بنابراین توجه به نقش خودشفقت‌ورزی در تبیین رابطه نگرش به دین و بهزیستی روان‌شناختی حائز اهمیت است و می‌توان با ایجاد ظرفیت‌های فردی و روانی برای افزایش خودشفقت‌ورزی، بهزیستی روان‌شناختی سالمندان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Self-Compassion in the Relationship between Attitude toward Religion and Psychological Well-Being in the Elderly

نویسندگان [English]

 • Payam Varaee 1
 • Khodamorad Momeni 2
 • Asie Moradi 3
1 MA in Psychology, Razi University, Faculty of Social Sciences, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor of Psycholog, Department of Psychology, Razi University, Faculty of Social Sciences, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Razi University, Faculty of Social Sciences, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Psychological well-being is one of the most important needs of the elderly, which can affect various aspects of their lives. Religiosity increases the psychological well-being, but the causes of this occurrence are not clearly known. Therefore, the purpose of the present study was to examine the role of self-compassion in the relationship between religiosity and psychological well-being.
Materials and Methods: According to Guadagnoli & Velicer (1998), a sample of 300 male elderly was selected through simple random sampling method in Kermanshah, Iran. The elderly responded to the following three questionnaires: psychological well-being, self-compassion, and attitude toward religion. Descriptive statistics were used to calculate descriptive indexes. To investigate the relationship between research variables, Pearson correlation coefficient was used using SPSS software, version 23. Also, to analyze the data, structural equation modeling was used to test the mediation routes in the proposed model, and to answer the research hypotheses about the indirect effects of attitude towards religion through Self-Compassion, AMOS, version 23, was used.
Results: The results showed that the direct effect of attitude to religion and psychological well-being without the presence of the intermediary variable (Self-Compassion) is significant and confirmed (β=0.48). That is, religiosity can increase well-being without the presence of a mediator variable. Also, the direct effect of attitude toward religion on Self-Compassion (β=0.46), the direct effect of Self-Compassion on well-being (β=0.80), and the indirect effect of attitude toward religion on psychological well-being through self-compassion (β=0.37) were found to be significant.
Conclusion: The present study, after drawing a pattern for determining the relationship between attitude toward religion and psychological well-being, clarified the relationship between attitude toward religion and self-compassion, as well as their relationship with psychological well-being. This way, attitude toward religion was observed to have a positive impact on the psychological well-being of the elderly by increasing self-compassion. Therefore, attention to the role of self-compassion is important in explaining the relationship between attitude toward religion and psychological well-being and can improve the psychological well-being of the elderly by creating individual and mental capacities to increase self-compassion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude toward religion
 • Elderly
 • Psychological well-being
 • Religion
 • Self-Compassion
 1. 1. Nations U. World population ageing 2013. Department of Economic and Social Affairs PD. 2013.http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2013.pdf.##

  2. Ljunggren M. Elderly abuse and depression in developed countries: Does religion/spirituality matter? 2012. ##

  3. Ryff CD, Singer BH. Best news yet on the six-factor model of well-being. Social Science Research. 2006;35(4):1103-19. ##

  4. Yeung DY. Aging and Psychological Well-Being. Encyclopedia of Geropsychology. 2015:1-6. ##

  5. Rahim NB, Siti-Rohaida M. Protean Career Orientation and Career Goal Development: Do they Predict Engineer's Psychological Well-being? Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015;172:270-7. ##

  6. Ryff CD. Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and psychosomatics. 2014;83(1):10-28. ##

  7. Ryff CD, Singer BH, Love GD. Positive health: connecting well-being with biology. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2004;359(1449):1383. ##

  8. Neff K. Self-compassion and psychological well-being. Constructivism in the human sciences. 2004;9(2):27. ##

  9. Kamp Dush CM, Taylor MG, Kroeger RA. Marital happiness and psychological well‐being across the life course. Family relations. 2008;57(2):211-26. ##

  10. Krauss SW, Hood Jr RW. A new approach to religious orientation: The commitment-reflectivity circumplex: Rodopi; 2013. ##

  11. Dezutter J,Soenens B, Hutsebaut D. Religiosity and mental health:A further exploration of the relative importance of religious behaviors vs. religious attitudes. Personality and individual differences.2006;40(4):807-18. ##

  12. Aghababaei N, & Belchinowo, A. The Relationship between Hexaco Personality Model, Religiousness and Subjective Well-Being in Iranian and Polish Students. Contemporary Psychology.2014; 9 (1): 28-17. [In Persian]. ##

  13. George LK, Ellison CG, Larson DB. Explaining the relationships between religious involvement and health. Psychological inquiry. 2002;13(3):190-200. ##

  14. Kyung S, Jin H. A study of impact of social activities and religion/spirituality on depression and lifesatisfaction among the Korean elderly. 한국인구학. 2011;34(2):163-90. ##

  15. Lee E-KO. Religion and spirituality as predictors of well-being among Chinese American and Korean American older adults. Journal of Religion, Spirituality & Aging. 2007;19(3):77-100. ##

  16. Yoon DP. Factors affecting subjective weil-being for rural elderly individuals: the importance of spirituality, religiousness, and social support. Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought. 2006;25(2):59-75. ##

  17. Ellison CG, Fan D. Daily spiritual experiences and psychological well-being among US adults. Social Indicators Research. 2008;88(2):247-71. ##

  18. Salsman JM, Brown TL, Brechting EH, Carlson CR. The link between religion and spirituality and psychological adjustment: The mediating role of optimism and social support. Personality and social psychology bulletin. 2005;31(4):522-35. ##

  19. Krause N. God-mediated control and psychological well-being in late life. Research on Aging. 2005;27(2):136-64. ##

  20. Whittington BL, Scher SJ. Prayer and subjective well-being: An examination of six different types of prayer. International Journal for the Psychology of Religion. 2010;20(1):59-68. ##

  21. Martos T, Thege BK, Steger MF. It’s not only what you hold, it’s how you hold it: Dimensions of religiosity and meaning in life. Personality and Individual Differences. 2010;49(8):863-8. ##

  22. Steger MF, Frazier P. Meaning in life: One link in the chain from religiousness to well-being. Journal of Counseling Psychology. 2005;52(4):574. ##

  23. Ai AL, Park CL, Huang B, Rodgers W, Tice TN. Psychosocial mediation of religious coping styles: A study of short-term psychological distress following cardiac surgery. Personality and Social Psychology Bulletin. 2007;33(6):867-82. ##

  24. Lun VM-C, Bond MH. Examining the relation of religion and spirituality to subjective well-being across national cultures. Psychology of Religion and Spirituality. 2013;5(4):304. ##

  25. Abu-Raiya H, Pargament KI, Krause N. Religion as problem, religion as solution: Religious buffers of the links between religious/spiritual struggles and well-being/mental health. Quality of Life Research. 2016;25(5):1265-74. ##

  26. Kang SK, Kim HJ. Reflections on the recovery paradigm using religion/spirituality for Korean elderly adults: depression and well-being in life. Asia Pacific Journal of Social Work and Development. 2014;24(1-2):59-70. ##

  27. Spencer N. Is religion good for you? Analysing three decades worth of academic research on the relationship between religion and well-being. Religion and the public Sphere. 2016. ##

  28. Hayward RD, Krause N. Religion, mental health and well-being: Social aspects. Religion, personality, and social behavior. 2014:255-80. ##

  29. Van Cappellen P, Toth-Gauthier M, Saroglou V, Fredrickson BL. Religion and well-being: The mediating role of positive emotions. Journal of Happiness Studies. 2016;17(2):485-505. ##

  30. Krause N, Hayward RD. Emotional expressiveness during worship services and life satisfaction: Assessing the influence of race and religious affiliation. Mental Health, Religion & Culture. 2013;16(8):813-31. ##

  31. Saroglou V, Buxant C, Tilquin J. Positive emotions as leading to religion and spirituality. The Journal of Positive Psychology. 2008;3(3):165-73. ##

  32. Van Cappellen P, Saroglou V. Awe activates religious and spiritual feelings and behavioral intentions. Psychology of Religion and Spirituality. 2012;4(3):223. ##

  33. Fredrickson BL. Positive emotions broaden and build. Advances in experimental social psychology. 2013;47(1):53. ##

  34. Grevenstein D, Aguilar-Raab C, Schweitzer J, Bluemke M. Through the tunnel, to the light: Why sense of coherence covers and exceeds resilience, optimism, and self-compassion. Personality and Individual Differences. 2016;98:208-17. ##

  35. Neff K. Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and identity. 2003;2(2):85-101. ##

  36. Neff KD. The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity. 2003;2(3):223-50. ##

  37. Kabat‐Zinn J. Mindfulness‐based interventions in context: past, present, and future. Clinical psychology: Science and practice. 2003;10(2):144-56. ##

  38. Brenner RE, Heath PJ, Vogel DL, Credé M. Two is more valid than one: Examining the factor structure of the Self-Compassion Scale (SCS). Journal of counseling psychology. 2017;64(6):696. ##

  39. Cornish MA, Wade NG. Working through past wrongdoing: Examination of a self-forgiveness counseling intervention. Journal of Counseling Psychology. 2015;62(3):521. ##

  40. Raque-Bogdan TL, Ericson SK, Jackson J, Martin HM, Bryan NA. Attachment and mental and physical health: self-compassion and mattering as mediators. Journal of Counseling Psychology. 2011;58(2):272. ##

  41. Heath PJ, Brenner RE, Lannin DG, Vogel DL. Self-Compassion Moderates the Relationship of Perceived Public and Anticipated Self-Stigma of Seeking Help. 2016. ##

  42. Heath PJ, Brenner RE, Vogel DL, Lannin DG, Strass HA. Masculinity and barriers to seeking counseling: The buffering role of self-compassion. Journal of counseling psychology. 2017;64(1):94. ##

  43. Wasylkiw L, Clairo J. Help Seeking in Men: When Masculinity and Self-Compassion Collide. 2016. ##

  44. Heath PJ, Brenner RE, Lannin DG, Vogel DL. Self-compassion moderates the relationship of perceived public and anticipated self-stigma of seeking help. Stigma and Health. 2018;3(1):65. ##

  45. Allen AB, Goldwasser ER, Leary MR. Self-compassion and well-being among older adults. Self and Identity. 2012;11(4):428-53. ##

  46. Phillips WJ, Ferguson SJ. Self-compassion: A resource for positive aging. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2012;68(4):529-39. ##

  47. Brown L, Bryant C, Brown V, Bei B, Judd F. Self-compassion, attitudes to ageing and indicators of health and well-being among midlife women. Aging & mental health. 2016;20(10):1035-43. ##

  48. Steffen PR, Masters KS. Does compassion mediate the intrinsic religion-health relationship? Annals of Behavioral Medicine. 2005;30(3):217-24. ##

  1. Allport GW. The religious context of prejudice. Journal for the scientific study of religion. 1966;5(3):447-57. ##

  50. Batson CD, Eidelman SH, Higley SL, Russell SA. “And who is my neighbor?” II: Quest religion as a source of universal compassion. Journal for the Scientific Study of Religion. 2001;40(1):39-50. ##

  51. Goldfried J, Miner M. Quest religion and the problem of limited compassion. Journal for the Scientific Study of Religion. 2002;41(4):685-95. ##

  52. Hendrick SS, Hendrick C. Love and sex attitudes and religious beliefs. Journal of Social and Clinical Psychology. 1987;5(3):391-8. ##

  53. Leak GK. Relationship between religious orientation and love styles, sexual attitudes, and sexual behaviors. Journal of Psychology and Theology. 1993;21(4):315-8. ##

  54. Melton JG, Baumann M. Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, [6 volumes]: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices: ABC-CLIO; 2010. ##

  55. Varghese ME. Attachment to God and psychological well-being: Shame, guilt, and self-compassion as mediators: Purdue University; 2015. ##

  56. Homan KJ. Symbolic attachment security and eudemonic well-being in older adults. Journal of Adult Development. 2014;21(2):89-95. ##

  57. Farnsworth JK, Mannon KA, Sewell KW, Connally ML, Murrell AR. Exploration of caregiver behavior on fear of emotion, spirituality, and self-compassion. Journal of Contextual Behavioral Science. 2016;5(3):160-8. ##

  58. Green M, Elliott M. Religion, health, and psychological well-being. Journal of religion and health. 2010;49(2):149-63. ##

  59. Hayward RD, Elliott M. Cross-national analysis of the influence of cultural norms and government restrictions on the relationship between religion and well-being. Review of Religious Research. 2014;56(1):23-43. ##

  60. Guadagnoli E, Velicer WF. Relation of sample size to the stability of component patterns. Psychological bulletin. 1988;103(2):265. ##

  61. Maureen M. Mini-mental state examination. Galter Health science's library Last updated: June. 1999;6. ##

  62. Vertesi A, Lever JA, Molloy DW, Sanderson B, Tuttle I, Pokoradi L, et al. Standardized Mini-Mental State Examination. Use and interpretation. Canadian Family Physician. 2001;47(10):2018-23. ##

  63. Foroughan M JZ, Shirin Bayan P, Ghaem Magham Farahani Z, Rahgozar M. Validation of Mini-Mental State Examination (MMSE) in The Elderly Population of Tehran. Advances in Cognitive Science. 2008;10(2):29-37. [In Persian]. ##

  64. Khanjani S, Shahryar, Abadi, Mazaheri, Shokri, et al. Factor Structure and Psychometric Properties of Short Form (18 questions) Ryff Psychological Well-Being Scale in Male and Female Students. Thought and behavior in clinical psychology. 2014; 8 (32): 27-36. [In Persian]. ##

  65. Shahbazi M RG, Maghami A, Jolandari A. Confirmed Factor Structure of the Persian Version of the Revised Degree of Compassion-Rating in a group of prisoners. Quarterly Journal of Psychological Methods and Models. 2015; 6 (19): 31-46. [In Persian]. ##

  66. Wilde A, Joseph S. Religiosity and personality in a Moslem context. Personality and Individual Differences. 1997;23(5):899-900. ##

  67. Ghorbani N, Watson PJ, Ghramaleki AF, Morris RJ, Hood Jr RW. Muslim attitudes towards religion scale: Factors, validity and complexity of relationships with mental health in Iran. Mental Health, Religion & Culture. 2000;3(2):125-32. ##

  68. Hooman HA, Structural Equation Modeling Using Lizerl Software, Side Publishing, Tehran. [In Persian]. ##

  69. Pahlavan Sharif SM, Vahid, 2017, Modeling Structural Equations with AMOS, Tehran, Bizeh Publications. [In Persian]. ##

  70. Varaee P, Momeni Kh, Moradi A. Predicting the self-Compassion based on the components of attitude to religion among old men. Islamic Studies and Psychology, 2018; 12 (23): 53-68. do: 10.30471 / psy.2019.1546. [In Persian]. ##

  71. Puchalski CM, Dorff RE, Hendi IY. Spirituality, religion, and healing in palliative care. Clinics in geriatric medicine. 2004;20(4):689-714. ##

  72. Cecero JJ, Bedrosian DR, Fuentes A, Bornstein RF. Religiosity and healthy dependency as predictors of spiritual well-being. The International Journal for the Psychology of Religion. 2006;16(3):225-38. ##

  73. Steger MF, Kashdan TB. The unbearable lightness of meaning: Well-being and unstable meaning in life. The Journal of Positive Psychology. 2013;8(2):103-15. ##

  74. Miller WR, Thoresen CE. Spirituality, religion, and health: An emerging research field. American psychologist. 2003;58(1):24. ##

  75. Nooney JG. Religion, stress, and mental health in adolescence: Findings from add health. Review of Religious Research. 2005:341-54. ##

  76. Levin J. Religion and mental health: Theory and research. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies. 2010;7(2):102-15. ##

  77. Salifu Yendork J, Somhlaba NZ. “I am happy because of God”: Religion and spirituality for well-being in Ghanaian orphanage-placed children. Psychology of Religion and Spirituality. 2017;9(S1):S32. ##

  78. Zessin U, Dickhäuser O, Garbade S. The relationship between self‐compassion and well‐being: A meta‐analysis. Applied Psychology: Health and Well‐Being. 2015;7(3):340-64. ##

  79. Homan KJ. Self-compassion and psychological well-being in older adults. Journal of Adult Development. 2016;23(2):111-9. ##

  80. Neff KD, Dahm KA. Self-compassion: What it is, what it does, and how it relates to mindfulness. Handbook of mindfulness and self-regulation: Springer; 2015:121-37. ##

  81.Diener E, Ryan K. Subjective well-being: A general overview. South African Journal of Psychology. 2009;39(4):391-406. ##

  82. Breines JG, Chen S. Self-compassion increases self-improvement motivation. Personality and Social Psychology Bulletin. 2012;38(9):1133-43. ##

  83. Neff KD, McGehee P. Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and identity. 2010;9(3):225-40. ##

  84. Siedlecki KL, Tucker-Drob EM, Oishi S, Salthouse TA. Life satisfaction across adulthood: Different determinants at different ages? The Journal of Positive Psychology. 2008;3(3):153-64. ##

  85. Holy Quran ST, Verse 6. ##

  86. Terry ML, Leary MR. Self-compassion, self-regulation, and health. Self and Identity. 2011;10(3):352-62.

  87. Holy Quran SH, Verse 119. ##

  88. Lotfi M, & Mirsaidi, S. The Semantics of the Book's Word in the Qur'an Based on Companionship Relationships. Linguistic Research of the Quran.2015; 4 (2): 137-158. [In Persian]. ##

دوره 9، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 49-62
 • تاریخ دریافت: 19 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 20 خرداد 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399