نقش پیش‌بینی کنندگی انگیزش-‌ پیشرفت، سرمایه‌ روانشناختی و فعالیت‌ بدنی در کیفیت ‌زندگی ‌کاری معلمان مدارس استثنایی استان مرکزی در سال 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
انگیزش-‌پیشرفت، سرمایه ‌روانشناختی و فعالیت‌ بدنی از جمله سازه‌های مهم در تمامی عرصه‌های زندگی به­ خصوص کیفیت ‌زندگی ‌کاری کارکنان برای کسب عملکرد بهتر در محیط‌ کاری است. در این راستا کیفیت ‌زندگی‌ کاری معلمان مدارس استثنایی به عنوان موضوع مهم مطرح می‌باشد. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نقش پیش‌بینی­‌کنندگی انگیزش‌-پیشرفت، سرمایه ‌روانشناختی و فعالیت ‌بدنی در کیفیت ‌زندگی ‌کاری معلمان مدارس استثنایی استان مرکزی در سال 1397 بود.
مواد و روش­ ها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که جامعه‌آماری آن تمامی معلمان شاغل (400 نفر) در مدارس استثنایی استان مرکزی در سال تحصیلی 98-1397 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارت بودند از پرسش­نامه‌های انگیزش-‌پیشرفت هرمانز، سرمایه ‌روانشناختی لوتانز، فعالیت ‌بدنی بک و کیفیت‌ زندگی‌ کاری والتون. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد.
یافته ­ها
نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که سرمایه ‌روانشناختی (001/0=p، 79/0=r)، انگیزش‌-پیشرفت (001/0=p، 63/0=r) و فعالیت‌ بدنی (001/0=p، 51/0=r) با کیفیت ‌زندگی ‌کاری معلمان مدارس استثنایی رابطه مثبت معنا‌دار دارد. همچنین سرمایه ‌روانشناختی (56/0=B)، انگیزش-پیشرفت (27/0=B) و فعالیت بدنی (20/0B=) به ترتیب می‌تواند تغییرات مربوط به کیفیت‌ زندگی ‌کاری را در معلمان مدارس استثنایی به صورت معنا‌داری پیش‌بینی کند و 71 درصد از واریانس کیفیت ‌زندگی‌ کاری توسط این متغیر‌ها تبیین می‌شود.
نتیجه ­گیری
می‌توان نتیجه‌گیری کرد سرمایه ‌روانشناختی، انگیزش‌-پیشرفت و فعالیت‌ بدنی نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت ‌زندگی ‌کاری معلمان مدارس استثنایی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of Predictability of Achievement Motivation, Psychological Capital, and Physical Activity on the Quality of Work Life in Teachers of Exceptional Schools in Markazi Province in 2018

نویسندگان [English]

 • Habib Adel 1
 • Fatemeh Taheri 2
 • Yavar Jamali Gharakhanlou 3
 • Fariba Sattarpour Iranaghi 4
1 Dept. of Psychology, School of Human and Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Dept. of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Education and Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Dept. of Social Sciences, School of Human and Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Dept. of Psychology, School of Human and Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Achievement motivation, psychological capital, and physical activity are among the important structures in all areas of life, especially the quality of work life of employees, for better performance in the work environment. In this regard, quality of working life of teachers of students in exceptional schools is an important fact to study. The aim of the present study was to investigate the role of predictability of achievement motivation, psychological capital, and physical activity on the quality of work life of teachers of exceptional schools in Markazi province in 2018.
Materials and Methods: A descriptive and correlational study was carried out on the statistical population of all employed teachers (no=400) in exceptional schools in Markazi Province between 2018-2019. For this purpose, 196 teachers were selected using simple random sampling method. Data collection tools included Hemans Achievement Motivation, Luthans psychological capital, Beck's Physical Activity, and Watton's Quality of Work Life. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and multiple linear regression analysis were used in SPSS, version 19.
Results: There was a significant correlation between psychological capital (r=0.79, p=0.001), achievement motivation (r=0.63, p=0.001), physical activity (r=0.51, p=0.001), and quality of work life. Also, the results showed that psychological capital (B=0/79), achievement motivation (B=0/27), and physical activity (B=0/20), respectively can significantly predict the change in the quality of work life in teachers of exceptional schools and these variables account for 71% of the quality of work life variance
Conclusion: It can be concluded that psychological capital, achievement motivation, and physical activity play major roles on the quality of work life in teachers of exceptional schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Achievement motivation
 • Psychological capital
 • Physical Activity
 • Quality of work life
 • Teachers of Exceptional schools
 1. Koushki MS, Akbari sari A, Arab M, Ahmadi engali K. Quality of working life and its relation with productivity of nurses' performance in Shahid Beheshti University of Medical Sciences hospitals. sjsph. 2013;10(4):81-90. [In Persian]##
 2. Fattah N, Shakeri G, Motalebi A, Arghaneh G. Examine the relationship between quality of work life and job satisfaction of teachers in secondary schools in the city Nazarabad high school education. Soc Res. 2011;4(12):75-95. [In Persian] ##
 3. Marzooghi R, Noroozi N, Nickhoo ME. The Analysis of Work Life Quality for Exceptional Schools Teachers in Bushehr Province. J  Except  Educ. 2013;4(117):5-17. [In Persian] ##
 4. Watton R. Quality of Work life: what is it. Sloan management review, fall. 1973;15(1):11-21. ##
 5. Naderlou M, Yaghmaei F. Quality of working life of teachers of students with exceptional school. J Nurs Educ. 2014;2(2):57-66. [In Persian] ##
 6. Spector PE. Industrial and organizational psychology. 5th ed: John Wiley & Sons Inc; 2; 2008. ##
 7. Ghorbani A. Investigating the Relationship between Achievement motivation,  Quality of work life and Job Stress of Male Teachers in guidance and high-school  Courses of Famenin City. Tehran: Faculty of Education and Psychology, Allameh Tabatabaei University; 2013. ##
 8. Mohammadi A. Effect of quality of work life and its relation to the city education department employee productivity of Shahrebabak. Shahrebabak, Iran: Islamic Azad University of Shahrebabak; 2008. ##
 9. Ghazanfari F, Hashemi S. The study of relationship between quality of occupational life and progress motivation in health team of Ashayer hospital in Khorramabad. J Clin  Nurs Midwifery. 2017;6(1):30-9. [In Persian] ##
 10. Zhang Z-J, Zhang C-L, Zhang X-G, Liu X-M, Zhang H, Wang J, et al. Relationship between self-efficacy beliefs and achievement motivation in student nurses. Chin Nurs Res. 2015;2(2):67-70.doi: https://doi.org/10.1016/j.cnre.2015.06.001. ##
 11. Luthans F, Youssef CM. Emerging positive organizational behavior. J Manage. 2007;33(3):321-49. ##
 12. Luthans F, Youssef CM, Sweetman DS, Harms PD. Meeting the leadership challenge of employee well-being through relationship PsyCap and health PsyCap. J Leadersh Organ Stud. 2013;20(1):118-33. doi: https://doi.org/10.1177/1548051812465893. ##
 13. Sharifi NS, Shahtalebi B. Investigation of the Relationship between Dimension of Psychological Capital with Organizational Commitment and Job Performance. Soc Welf. 2015;15(59):184-19. [In Persian] ##
 14. Avey JB, Luthans F, Youssef CM. The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. J Manage. 2010;36(2):430-52. doi: https://doi.org/10.1177/0149206308329961. ##
 15. Beshlideh K, Mosavi SH, Khajepour N, Baharlou M. Relationship between Workplace Ostracism and Job Outcomes: Moderating role of Psychological Capital. J  Mod    Psychol      Res. 2015;10(40):173-92. [In Persian] ##
 16. Shafiei Balhikanlou E, Ba Ezzat F. Quality of work life and psychological capital in University staff. Contemp Psychol. 2015;10(1):875-7. [In Persian] ##
 17. Alipoor S, ojinejad AR. The Mediating Role of Psychological Capital in the Relationship between Organizational Culture and the Quality of Working Life Among Female Teachers. Women   Soc. 2018;9(33):151-64. [In Persian] ##
 18. Nguyen TD, Nguyen TT. Psychological capital, quality of work life, and quality of life of marketers: Evidence from Vietnam. J Macromarketing. 2012;32(1):87-95. doi: https://doi.org/10.1177/0276146711422065. ##
 19. Khousravizadeh E, khalaji h, Shavandi N. Status of physical activity, quality of work life and job stress Arak University employees’. Contemp  Stud  Sport Manag. 2014;3(6):61-72. [In Persian] ##
 20. de Vries JD, Claessens BJ, van Hooff ML, Geurts SA, van den Bossche SN, Kompier MA. Disentangling longitudinal relations between physical activity, work-related fatigue, and task demands. Int Arch Occup Environ Health. 2016;89(1):89-101. [Persian]. doi: https://doi.org/10.1007/s00420-015-1054-x##
 21. Shephard RJ. Do work-site exercise and health programs work? Phys Sportsmed.1999;27(2):48-72. doi: https://doi.org/10.3810/psm.1999.02.667##
 22. Azad Marzabadi E, Kholami Fesharaki M. The relationship between geographic areas, personality,socioeconomic status and demographic factors with job stress. J Behav Sci. 2011;5(2):151-6. [Persian]. doi: https://doi.org/10.1002/hrdq.20070. ##
 23. Vafaee najar A, Vahedian-Shahroodi M, Tehrani H, Dogonchi M, Lael-monfared E. The Effectiveness of Physical Activity Training on Depersonalization and lack of accomplishment of Employees. Iran J Health Educ Health Promot. 2015;3(2):116-24. [In Persian] ##
 24. Ramzani Nezhad R, Mehrabi Deljoo S, Mohammadi SM, Hozhabri K. The relationship between socio-economic status and physical activity with quality of Life and quality of work life of people participating in sport for all programs. J Hum  Resour  Manag Manag Sport. 2015;2(1):1-11. [In Persian] ##
 25. Beigmohammadi T. The relationship between physical activity and quality of working life in the departments of Youth and Sports ilam province.  The First International Conference on New Research in Sport Sciences and Physical Education; Hamedan2017. ##
 26. Hermans HJ. A questionnaire measure of achievement motivation. J Appl Psychol. 1970;54(4):353-63. ##
 27. Bergold S, Steinmayr R. The relation over time between achievement motivation and intelligence in young elementary school children: A latent cross-lagged analysis. Contemp Educ Psychol. 2016;46:228-40. doi: https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2016.06.005. ##
 28. Zarei S, Masomi T. mediating role of emotional intelligence in the relationship between family emotionalclimate and achievement motivation. Shenakht  J Psychol Psychiatr. 2018;4(4):57-68. [In Persian] ##
 29. Luthans F, Avolio BJ, Avey JB, Norman SM. Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Pers Psychol. 2007;60(3):541-72. ##
 30. Golmohammadian M, Sajjadi N. he role of psychological capital and organizational citizenship behavior in predicting job burnout of exceptional elementary school teachers. Psychol    Except Individ. 2017;6(24):109-33.[Persian].doi: https://doi.org/10.22054/jpe.2017.7531. ##
 31. Baecke JA, Burema J, Frijters JE. A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. Am J Clin Nutr. 1982;36(5):936-42. doi: https://doi.org/10.1093/ajcn/36.5.936. ##
 32. Avey JB, Reichard RJ, Luthans F, Mhatre KH. Meta‐analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Hum  Resour  Dev Q. 2011;22(2):127-52. doi: https://doi.org/10.1002/hrdq.20070. ##
 33. Baleghizadeh S, Gordani Y. Motivation and quality of work life among secondary school EFL teachers. Aust J Teacher Educ. 2012;37(7):30. ##
 34. Skemp-Arlt KM, Toupence R. The administrators role in employee motivation Coach Athl Dir. 2007;76(7):28. ##
 35. McAuley E, Konopack JF, Motl RW, Morris KS, Doerksen SE, Rosengren KR. Physical activity and quality of life in older adults: influence of health status and self-efficacy. Ann Behav Med. 2006;31(1):99-103. doi: https://doi.org/10.1207/s15324796abm3101_14. ##
 36. Mortazavi S, Shalbaf Yazdi SV, Amini A. The role of the psychological capital on quality of work life and organization performance. Interdiscip J   Contemp Res   Bus. 2012;4(2):206-17. ##
دوره 9، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 25-36
 • تاریخ دریافت: 12 دی 1397
 • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399