میزان اثربخشی تکنیک کینزیوتیپ مچ دست و ساعد در بهبود علائم مبتلایان به سندرم تونل کارپال: مروری بر مطالعات گذشته

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
یکی از روش­ های درمانی در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپال استفاده از کینزیوتیپ است. باتوجه به اینکه تاکنون هیچ مطالعه مروری در این زمینه انجام نشده است، هدف از مطالعه مروری نظام­مند حاضر بر مطالعات گذشته بررسی تاثیر کینزیوتیپ در افراد مبتلا به سندرم تونل کارپال می­باشد.
مواد و روش ­ها
با استفاده از کلیدواژه­های سندرم تونل کارپ، عصب مدیان، کینزیوتیپ و فیزیوتراپی، جستجو در بانک­های اطلاعاتیGoogle Scholar, PubMed, PEDro, Science Direct, Springer, Ovid, ProQuest, Cochrane Library, Scopus در فاصله زمانی 2000 تا 2018 انجام شد.
یافته ­ها
از بین مقالات به­ دست ­آمده تنها مقالاتی که از کینزیوتیپ در درمان سندرم تونل کارپ استفاده کرده بودند، وارد مطالعه شدند؛ بدین­ترتیب از 50 مقاله به­دست­آمده تنها 11 مقاله وارد مطالعه شد و بقیه حذف شد.
نتیجه ­گیری
تمامی مطالعات حاکی از کاهش درد، افزایش قدرت گریپ و پینچ، کاهش سطح مقطع عرضی عصب مدیان، کاهش تاخیر انتهایی و افزایش سرعت عصب مدیان، و بهبودی در پرسشنامه­ها بود. مطالعاتی که از کینزیوتیپ در کنار سایر درمان­های فیزیوتراپی استفاده کرده بودند، نشان­دهنده افزایش تاثیر در بهبودی مبتلایان به سندرم تونل کارپ به­خصوص در طولانی­مدت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Wrist and Forearm Kinesio Tape Technique on Improving Symptoms in Carpal Tunnel Syndrome: A Review of the Literature

نویسندگان [English]

 • Sara Movaghar 1
 • Sedigheh Sadat Naimi 2
 • Asghar Rezasoltani 3
 • Mohammad Mohsen Roostayi 2
1 Student Research Committee, Department of Physiotherapy, Rehabilitation of Sciences,Shahid Beheshti university of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Ph.D, Professor in Physiotherapy , Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: One of the treatment methods for patients with carpal tunnel syndrome is kinesio tape. Since there have not been any systematic review on this issue, the present systematic review was conducted to investigate the effects of kinesio tape in patients with carpal tunnel syndrome.
Materials and Methods: Using several keywords, including Carpal tunnel syndrome, Median nerve, Kinesio tape, and Physiotherapy, a literature search was performed for the period between 2000-2018, in Google scholar, Pubmed, PEDro, Science Direct, Springer, Ovid, ProQuest, Cochrane library, and Scopus databases.
Results: Among the articles found, only those using kinesio tape for the treatment of carpal tunnel syndrome were included in the study. Out of 50 articles, only 11 were included in the study and other studies were excluded.
Conclusion: All the papers studied showed pain relief, increased grip and pinch strength, decreased median nerve cross sectional area, reduced distal latency, increased median nerve speed, and improvement in the questionnaires. Studies that used kinesio tape along with other physiotherapy treatments indicated an increased effect on the recovery of patients with carpal tunnel syndrome, especially in the long term.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carpal tunnel syndrome
 • Median nerve
 • Kinesio tape and Physiotherapy
 1. El Kosery SM, Elshamy FF, Allah HAA. Effect of Kinesio Tape in the Treatment of Antenatal Carpal Tunnel Syndrome. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy. 2012;6(3):122.##
 2. Meems M, Truijens S, Spek V, Visser L, Pop V. Prevalence, course and determinants of carpal tunnel syndrome symptoms during pregnancy: a prospective study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2015;122(8):1112-8. ##
 3. Khosrawi S, Maghrouri R. The prevalence and severity of carpal tunnel syndrome during pregnancy. Advanced biomedical research. 2012;1. ##
 4. Abdelnabi K. Carpal tunnel syndrome during pregnancy. Middle East Journal of Internal Medicine. 2014;7(1):3-5. ##
 5. Palmer DH, Hanrahan LP. Social and economic costs of carpal tunnel surgery. Instructional course lectures. 1994;44(1):167-72. ##
 6. Ali RR, Battecha KH, Mansour WT. Influence of Kinesio Tape in Treating Carpal Tunnel Syndrome Conference Faculty of Physical Therapy. 2013. ##
 7. Park Y-D, Park Y-J, Park S-S, Lee H-L, Moon H-H, Kim M-K. Effects of taping therapy for carpal space expansion on electrophysiological change in patients with carpal tunnel syndrome. Journal of exercise rehabilitation. 2017;13(3):359. ##
 8. Kaplan BM, Akyuz G, Kokar S, Yagci I. Comparison of the effectiveness of orthotic intervention, kinesiotaping, and paraffin treatments in patients with carpal tunnel syndrome: A single-blind and randomized controlled study. Journal of Hand Therapy. 2018. ##
 9. KÜLCÜ DG, Bursali C, AKTAŞ İ, ALP SB, ÖZKAN FÜ, Akpinar P. Kinesiotaping as an alternative treatment method for carpal tunnel syndrome. Turkish journal of medical sciences. 2016;46(4):1042-9. ##
 10. lou m, lee p-y. The Use of Kinesio Tape for Carpal Tunnel Syndrome. National Taiwan College of PE. 2005. ##
 11. Juni P, Altman DG, Egger M. Assessing the quality of controlled Clinical Trials. British Medical Journal. 2001;323(7303(.##
 12. Mohamed AMA. Kinesio tape versus ultrasonic in the treatment of carpal tunnel syndrome during pregnancy. CU Theses. 2012. ##
 13. Zięba H, Eliasová A, Mikulaková W. Neuromobilization And Taping As A Non-Intensive Method Of Treating Carpal Tunnel Syndrome. ##
 14. Öncü J, İlişer R, Yılmaz FK, Kuran B. Efficacy of Kinesiotaping on Symptoms, Hand Functions, and Hand Grip Strength in Carpal Tunnel Syndrome: A Single-Blind and Randomized Controlled Study. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 2014;60(1(.##
 15.        Güner A, Altan L, Aksoy MK. The effectiveness of the low-power laser and kinesiotaping in the treatment of carpal tunnel syndrome, a pilot study. Rheumatology international. 2018:1-10. ##
 16. Septia Novilia I, Widodo A, Fis S. Pengaruh Pemberian Kinesio Taping Pada Carpal Tunnel Syndrome Terhadap Nyeri Dan Fungsional Tangan Pekerja Laundry Di Dukuh Pabelan I Dan II: Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2018. ##
 17. Koh J, Azari KK, Benhaim P. Clinical Diagnosis of Coincident Carpal and Cubital Tunnel Syndromes. Plastic and reconstructive surgery. 2015;136(4S):22-3. ##
 18. Maleki N, Azami A, Anari H, Iran parvar Alamdari M, et al.The role of sonography in the diagnosis of carpal tunnel syndrome confirmed by nerve conduction study. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2015;19(4):58-66. [In Persian] ##
 19. Castro AdA, Skare TL, Sakuma AK, Barros WH. Ultrasonography as a tool in diagnosis of carpal tunnel syndrome. Revista brasileira de reumatologia. 2015;55(4):330-3. ##
 20. Dalili AR, Mardani Kivi M, Alizadeh A, Hatamian HR, Hossein nejad M, et al. Comparison of ultrasonography and electrodiagnostic testing in the diagnosis of Carpal tunnel syndrome.
  Journal of Anesthesiology and Pain. 2011; 2(5):1-9  ##
 21. Ogur T, Yakut Z, Teber M, Alp F, Turan A, Tural A, et al. Ultrasound elastographic evaluation of the median nerve in pregnant women with carpal tunnel syndrome. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015;19(1):23-30. ##
دوره 9، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 284-293
 • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1397
 • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399