بررسی اثر حاد تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر شاخص‌های مرتبط با هایپرتروفی عضلانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه تحقیقات بسیاری انجام شده است که در آن­ها تغییرپذیری زیادی در پاسخ فاکتور رشد شبه ­انسولینی-1 و میوستاتین به روش­های مختلف تمرین ورزشی وجود دارد؛ از این رو، هدف از مطالعه حاضر "بررسی اثر حاد تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر شاخص­ های مرتبط با هایپرتروفی عضلانی" بود.
مواد و روش ­ها
30 دختر بسکتبالیست با دامنه سنی 30-23 سال به‌طور تصادفی به سه گروه ده تایی: تمرین مقاومتی سنتی (‌با شدت 280 درصد یک تکرار بیشینه)، تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون (با شدت 30 درصد یک تکرار بیشینه) و گروه کنترل (فقط محدودیت جریان خون و بدون تمرین) تقسیم شدند. تمرین با یک ست 30 تکرار شروع و با دو ست تکرار تا حد خستگی با استراحت 30 ثانیه‌ای پایان یافت. نمونه‌گیری خونی قبل از شروع و بلافاصله پس از اتمام تمرین صورت گرفت. از آزمون تی زوجی برای مقایسه تغییرات درون‌گروهی و آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه برای مقایسه تغییرات بین گروهی استفاده گردید.
یافته­ ها
مقایسه درون ­گروهی، عدم تغییر معنی­ دار در میزان سرمی فاکتور رشد شبه­انسولین-1 (05/0P>) و همچنین کاهش معنی­دار میوستاتین (05/0P<) در دو گروه تمرینی در مقایسه با پیش­آزمون را نشان داد. در مقایسه بین گروهی نیز تنها میزان میوستاتین کاهش معنی­داری در هر دو گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل داشت (05/0P<).
نتیجه­ گیری
بر اساس نتایج تحقیق حاضر، اثر تمرین با محدودیت جریان خون با شدت پایین بر سطوح سرمی فاکتور رشد شبه­انسولین-1 و میوستاتین مشابه تمرین مقاومتی بدون محدودیت جریان خون با شدت بالا می­باشد. این­گونه به نظر می­رسد می­توان از تمرین مقاومتی با شدت پایین همراه با محدودیت جریان خون در دختران فعال و ورزشکارانی که در دوره بازتوانی هستند، یا به هر دلیلی توانایی بلند کردن وزنه سنگین را ندارند، به جای تمرین مقاومتی با شدت بالا استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on the Acute Effect of Resistance Training with and without Blood Flow Restriction on Muscle Hypertrophy Indicators

نویسندگان [English]

 • Robabeh Mohammadi 1
 • Roghayyeh Afroundeh 2
 • Mojdeh Khajehlandi 3
 • Mehrdad Mohammadian 4
1 MSc in Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor in Exercise Physiology, Department of Physical Education & Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 PhD Student in Exercise Physiology, Department of Physical Education & Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 MSc in Biotechnology, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Bushehr Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Many studies have been conducted with a high degree of variability in the response to insulin-like growth factor-1 and myostatin in various exercise trainings. Therefore, the aim of the current study was to survey the acute effect of resistance training with and without blood flow restriction on the muscle hypertrophy indicators.
Materials and Methods: A total of 30 female basketball players with the age range of 23-30 years were randomly divided into three groups (10 athletes in each group): traditional resistance training (80% 1RM), resistance training with blood flow restriction (30% 1RM), and control group (blood flow restriction without exercise). The exercise started with a set of 30 repetitions and ended with two sets of repetitions until fatigue with a 30-second rest period. Blood samples were taken before and immediately after the exercise. Paired sample t-test was used to compare intra-group changes and one-way ANOVA was used to compare between group changes.
Results: Intra-group changes indicated no significant change in serum levels of insulin-like growth factor-1 (P>0.05) and a significant decrease in myostatin (P<0.05) in the two training groups as compared to the pretest. In between group comparison, there was a significant increase only in myostatin levels in both training groups compared to the control group (P<0.05).
Conclusion: Based on the results, the effect of blood flow restriction exercise training on serum levels of insulin-like growth factor-1 and myostatin in female athletes was similar to that of exercise training without blood flow restriction. It seems that for those who are in rehabilitation period or cannot lift heavy weight, low intensity resistance training with blood flow restriction can be used instead of high intensity resistance training.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistance training
 • Blood flow restriction
 • Hypertrophy
 1. Schoenfeld, Brad J., et al. Resistance training volume enhances muscle hypertrophy but not strength in trained men. Med Sci Sports Exerc 2019; 51(1): 94-103.##
 2. Cannon J, Marino F E. Early phase neuromuscular adaptations to high- and low-volume resistance training in untrained young and older women. J Sports Scienc 2010; 28(14): 1505-14. ##
 3. Khajehlandi M, Janbozorgi M. Comparison of the effect of one session of resistance training with and without blood-flow restriction of arm on changes in serum levels of growth hormone and lactate in athlete females. Feyz 2018; 22 (3):318-324. ##
 4. Holm L, Reitelseder S, Pedersen TG, Doessing S, Petersen SG, Flyvbjerg A, et al . Changes in muscle size and MHC composition in response to resistance exercise with heavy and light loading intensity. J Appl Physiol 2008; 105(5): 1454-61. ##
 5. Elj NE, Elloumi M, Zaouali M, Latiri I, Lac G and Tabka Z. Discrepancy in IGF-1 and GH response to Submaximal exercise in young male Subjects. Sci Sports 2007; 22: 155- 159. ##
 6. Fujita S, Abe T, Drummond M J, Cadenas J G, Dreyer H C, Sato Y, et al. Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphorylation and muscle protein synthesis. J Appl Physiol 2007; 103: 903–910. ##
 7. Fujita T, Kurita K, Sato Y, Abe T. Increased muscle volume and strength following six days of low-intensity resistance training with restricted muscle blood flow. Int J KAATSU Training Res 2008; 4(1): 1-8. ##
 8. Sinha R A, Singh BK, & Yen PM. Direct effects of thyroid hormones on hepatic lipid metabolism. Nat Rev Endocrino 2018; 14: 259-69. ##
 9. Barbosa DS, Cyrino ES. Influence of Resistance Training Exercise Order on Muscle Strength, Hypertrophy, and Anabolic Hormones in Older Women: A Randomized Controlled Trial. J Strength Cond Res 2019:1-7. ##

10. Loenneke J P, Wilson G J, Wilson J M. A Mechanistic Approach to Blood Flow Occlusion. Review Int J Sports Med 2010; 31(01) : 1-4. ##

11. Hofmann M, Halper B, Oesen S, Franzke B, Stuparits P, Tschan H, et al. Serum concentrations of insulin-like growth factor-1, members of the TGF-beta superfamily and follistatin do not reflect different stages of dynapenia and sarcopenia in elderly women. Exp gerontol 2015;64:35-45. ##

12. Lee S-J. Quadrupling muscle mass in mice by targeting TGF-ß signaling pathways. PloS one 2007; 2(8):e789. ##

13. Coffey VG, Jemiolo B, Edge J, Garnham AP, Trappe SW, Hawley JA. Effect of consecutive repeated sprint and resistance exercise bouts on acute adaptive responses in human skeletal muscle. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative And Comparative Physiology 2009; 297(5):R1441- R51. ##

14. Hansen J, Brandt C, Nielsen AR, Hojman P, Whitham M, Febbraio MA, et al. Exercise induces a marked increase in plasma follistatin: evidence that follistatin is a contraction-induced hepatokine. Endocrinology 2011; 152(1):164-71. ##

15. Jensky NE, Sims JK, Dieli-Conwright CM, Sattler FR, Rice JC, Schroeder ET. Exercise does not influence myostatin and follistatin mRNA expression in young women. J Strength Cond Res 2010; 24(2):522. ##

16. Vatankhah-khozani, S., Haghshenas, R., Faramarzi, M. The Effect of 8 Weeks of Elastic Band Resistance Training on Serum Myostatin and Body Composition in Elderly Women. J Sport Biosci 2018; 10(3): 347-358. ##

17. Jensky NE, Sims JK, Dieli-Conwright CM, Sattler FR, Rice JC, Schroeder ET. Exercise does not influence myostatin and follistatin mRNA expression in young women. J Strength Cond Res 2010; 24(2):522. ##

18. Willoughby DS. Effects of an alleged myostatin-binding supplement and heavy resistance training on serum myostatin, muscle strength and mass, and body composition. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab 2004;14:461-72. ##

19. Yimcharoen M, Kittikunnathum S, Suknikorn C, Nak-on W, Yeethong P, Anthony TG, Bunpo P. Effects of ascorbic acid supplementation on oxidative stress markers in healthy women following a single bout of exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2019 ;16(1):2. ##

20. Debnath M, Chatterjee S, Sarkar S, Dey SK. Effect of training on muscle cell damage indices and cortisol level in female players of different sports discipline. Int. J. Appl. Exerc. Physiol 2019 22;8(1):24-34. ##

21. Fiatarone MA, O'Neill EF, Ryan ND, Clements KM, Solares GR, Nelson ME, et al. Exercise training and nutritional supplementation for physical frailty in very elderly people. New England Journal Of Medicine 1994; 330 (25):1769-75. ##

22. Khajehlandi M, Nikbakht M, Janbozorgi M. Comparing the effect of 6 weeks of resistance training with and without vascular occlusion on growth hormone levels in female physical education students. Qom Univ Med Sci J 2017;11(8):29-36. [In Persian]. ##

23. Sutton JR, Farrell PA and Harber VJ. Hormonal adaptation to physical activity”. In: bouchard, c., R. J. Shepherd, t. Stephens, J. R. Sutton and B. D. Mcpherson (eds.), Exercise, Fitness, and Health. Illinois: Human kinetics books. 1990. ##

24. Takano H, Morita T, Iida H, Asada K, Kato M, Uno K, et al. Hemodynamic and hormonal responses to a short-term low-intensity resistance exercise with the reduction of muscle blood flow. Eur J Appl Physiol 2005; 95:65-73. ##

25. Fujita T, Brechue WF, Kurita K. Increased muscle volume and strength following six days of low-intensity resistance training with restricted muscle blood flow. Int J KAATSU Training Res 2008; 4(1):1-8. ##

26. Patterson SD, Leggate M, Nimmo MA, Ferguson RA. Circulating hormone and cytokine response to low-load resistance training with blood flow restriction in older men. Eur J Appl Physiol 2013;113 (3):713-719. ##

27. Manini TM, Yarrow JF, Buford TW, Clark BC, Conover CF, Borst SE. Growth hormone responses to acute resistance exercise with vascular restriction in young and old men. Growth Horm IGF Res 2012;22(5):167-172. ##

28. Madarame H, Sasaki K, Ishii N. Endocrine responses to upper-and lower-limb resistance exercises with blood flow restriction. Acta Physiol Hung 2010; 97(2):192-200. ##

29. Sholi G A, Ghanbarzadeh M, Habibi A, Ranjbar R. Effects of aerobic-resistance (concurrent) exercise intensities on serum levels of leptin, lactate, glucose and net protein in active men. koomesh 2015; 17 (1) :133-141. ##

30. Amiri R, Esfarjani F, Marandi S.M. Comparison of Metabolic Some Hormones Response to Resistance Training with Different Intensity with and without Blood Flow Restriction in Active Girls. Sport Physiology 2018; 10(37): 185-202. [In Persian]. ##

31. Birzniece V. Exercise and the growth hormone-insulin-like growth factor axis. Curr Opin Endocr Metab Res 2019; 9:1-7. ##

32. Bak DH, Choi MJ, Lee E, Kwon TR, Kim JH, Nam SH, Kim KY, Ahn SW, Mun SK, Na J, Kim BJ. A comparison study of prabotulinumtoxinA vs onabotulinumtoxinA in myostatin deficient mice with muscle hypertrophy. BASIC CLIN PHARMACO 2019 Apr;124(4):491-9. ##

33. Walker K S, Kambadur R, Sharma M, Smh H K. Resistance training alters plasma myostatin but not IGF-1 in healthy men.  Med Sci Sports Exerc 2004; 36(5): 787-93. ##

34. Mafi F, Biglari S, Ghardashi Afousi A, Gaeini AA. Improvement in Skeletal Muscle Strength and Plasma Levels of Follistatin and Myostatin Induced by an 8-Week Resistance Training and Epicatechin Supplementation in Sarcopenic Older Adults. J AGING PHYS ACTIV 2019 ; 27(00):1-8. ##

35. Welle S, Tawil R, Thornton C A. Sex-related differences in gene expression in human skeletal muscle. PLoS One 2008; 3(1): 1-7 e1385. ##

36. Willoughby D S. Effects of an alleged myostatin-binding supplement and heavy resistance training on serum myostatin, muscle strength and mass, and body composion. International Journal of Sport Nutrion and Exercise Metabolism 2004; 14(4): 461. ##

37. Hulmi J J, Ahtiainen J P, Kaasalainen T, Pollanen E, Hakkinen K, Alen M, et al. Postexercise myostatin and activin IIb mRNA levels: Effects of strength training. Med Sci Sports Exerc 2007; 39(2): 289-297. ##

38. Hittel D S, Axelson M, Sarna N, Shearer J, Huffman K M, Kraus W E. Myostatin decreases wh aerobic exercise and associates wh insulin resistance. Medicine and Science in Sports and Exercise 2010; 42(11): 2023-2029. ##

39. Bagheri L, Faramarzi M, Banitalebi E, Azamian Jazi A. The effect of sequence order of combined training (strength and endurance) on Myostatin, Follistatin and Follistatin/Myostatin ratio in older women. Sport Physiology 2015;7(26):143-64. [In Persian]. ##

40. Udy G B, Towers R P, Snell R G, Wilkins R J, Park S H, Ram P A, et al. Requirement of STAT5b for sexual dimorphism of body growth rates and liver gene expression. Proc Natl Acad Sci 1997; 94(14): 7239-7244.

41. Carnac G, Vernus B, Bonnieu A. Myostatin in the pathophysiology of skeletal muscle. Curt Genomics 2007; 8(7): 415-422. ##

42. de Lemos Muller CH, Ramis TR, Ribeiro JL. Effects of low-load resistance training with blood flow restriction on the perceived exertion, muscular resistance and endurance in healthy young adults. Sport Sciences for Health 2019:1-8. ##

دوره 9، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 147-155
 • تاریخ دریافت: 01 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1398
 • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399