درک کاردرمانگرها از عوامل موثر بر عملکرد غیراخلاقی در حیطه اختلال عملکرد جسمی بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کاردرمانی و عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
عوامل متعددی باعث ایجاد عملکرد غیراخلاقی در کاردرمانی می­گردد. هدف از مطالعه حاضر شناخت عوامل موثر بر عملکرد غیراخلاقی در کار بالینی کاردرمانگران در حیطه اختلالات جسمی بزرگسالان بود.
مواد و روش ­ها
در مطالعه حاضر از روش کیفی آنالیز محتوا استفاده شده است. 10 کاردرمانگر فارغ­التحصیل در مقطع کارشناسی، با حداقل دو سال سابقه کاری به­ صورت هدفمند انتخاب شدند. جمع ­آوری داده ­ها از طریق مصاحبه نیمه­ ساختارمند در کلینیک­ های خصوصی و بخش ­های کاردرمانی بیمارستان ­ها انجام شد.
یافته ­ها
تجزیه­وتحلیل داده­ها در نهایت منجر به پیدایش دو طبقه شده است که همگی آنها بیان­کننده عوامل موثر بر عملکردهای غیراخلاقی کاردرمانگران در حیطه جسمی بزرگسالان می­باشد. این طبقات شامل عوامل محیطی و عوامل فردی می­باشد.
نتیجه ­گیری
یافته ­های تحقیق حاضر نشان می­دهد که عدم آگاهی کاردرمانگران از اصول اخلاق حرفه ­ای مرتبط با رشته کاردرمانی و نبود قوانین جامع در این زمینه از علل مهم عملکردهای غیراخلاقی درمانگران است و این عوامل مهم باعث می­گردد که کاردرمانگران در طول سوابق بالینی خود دچار مشکلات متعدد اخلاقی در ارتباط با حقوق مراجعین گردند و جهت ارائه راهکارهای لازم برای پیشگیری و ارتقاء عملکرد اخلاق حرفه­ای در بین کاردرمانی لازم است تا تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Occupational Therapists’ Perception of Factors Affecting Unethical Practice in the Field of Adult Physical Dysfunction

نویسندگان [English]

 • Hassan Vahidi 1
 • Narges Shafaroodi 2
 • Soodabeh Joolaee 3
1 MSc of Occupational therapy, Rehabilitation Faculty, Academic Staff of Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor of Occupational, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor, School of Nursing, , Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims:  Several factors lead to unethical functioning in occupational therapy. The aim of the present study was to explore factors affecting unethical performances at the clinical work of occupational therapists in the field of adult physical dysfunction.
Materials and Methods: A total of 10 graduated occupational therapists with at least two years of experience were selected using purposeful sampling method.  Data were gathered through semi-structured interview in private clinics and occupational therapy sections. Data were analyzed using content analysis approach.
Results: Data analysis led to the emergence of two categories both of which represent the factors affecting unethical practice in the clinical work of occupational therapists in adult physical dysfunction field. These categories include: environmental factors and individual factors.
Conclusion: The findings of the present study showed that lack of awareness of occupational therapists regarding the principles of professional ethics related to occupational therapy and also the lack of comprehensive rules in this regard are important causes of the unethical practices by therapists. These important factors make the occupational therapists encounter numerous ethical problems related to the rights of clients during their clinical experiences and more research is needed in order to provide the necessary strategies for preventing and promoting the practice of professional ethics among occupational therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics
 • Occupational therapy
 • Adult physical dysfunction
 • Qualitative Research
1.      Ameli  M. Theoretical approach to professional ethics. Pazhuohesh Nameh-E Akhlag. 1388;1.##
2.      Isfahani MM. Professionl ethics in health. Iran univercity of medical science: iran university press; 1372. ##
3.      Becker LC, Becker CB. Encyclopedia of Ethics, Volume 2. 2001. ##
4.      Jacobs K JL. Quick Reference dictionary for occupational therepy 2009. ##
5.      Lyons M. QUICK REFERENCE DICTIONARY FOR OCCUPATIONAL THERAPY. Australian Occupational Therapy Journal. 2001;48(3):148##.
6.      Barnitt R. What gives you sleepless nights? Ethical practice in occupational therapy. British Journal of Occupational Therapy. 1993;56:207##
7.      Fleming M, Mattingly C. Clinical reasoning: forms of inquiry in a therapeutic practice. Philadelphia: FA Davis. 1994. ##
8.      Kumas-Tan Z, Beagan B. Ethical tensions in the caring professions: A summary report of interviews with occupational therapists in Nova Scotia. Unpublished manuscript, Dalhousie University at Halifax, Nova Scotia. 2003. ##
9.      Speziale HS, Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. ##
10.    Hsieh H-F, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research. 2005;15(9):1277-88. ##
11.    Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004;24(2):105-12. ##
12.    Hansen RA. Ethics Is the Issue. American Journal of Occupational Therapy. 1988;42(5):279-81. ##
13.    Barnitt R. Ethical dilemmas in occupational therapy and physical therapy: a survey of practitioners in the UK National Health Service. Journal of Medical Ethics. 1998;24(3):193-9. ##
14.    Foye SJ, Kirschner KL, Wagner LB, Stocking C, Siegler M. Ethical issues in rehabilitation: A qualitative analysis of dilemmas identified by occupational therapists. Topics in stroke rehabilitation. 2002;9(3):89-101. ##
15.    Kinsella EA, Park AJ-S, Appiagyei J, Chang E, Chow D. Through the eyes of students: Ethical tensions in occupational therapy practice. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2008;75(3):176-83. ##
16.    Kemmis S. Knowing practice: Searching for saliences. Pedagogy, Culture & Society. 2005;13(3):391-426. ##
17.    Lohman H, Gabriel L, Furlong B. The bridge from ethics to public policy: Implications for occupational therapy practitioners. American Journal of Occupational Therapy. 2004;58(1):109-12. ##
18.        Rezaee M, Karbalainori A, Hosseini SA, Khankeh H. Ethical Issues of Occupational Therapist in the Field of Mental Health. journal of rehabilitation. 2014;14. ##
19.    Atwal A, Caldwell K. Ethics, occupational therapy and discharge planning: Four broken principles. Australian Occupational Therapy Journal. 2003;50(4):244-51. ##
20.    Corley MC, Minick P, Elswick R, Jacobs M. Nurse moral distress and ethical work environment. Nursing Ethics. 2005;12(4):381-90. ##
21.    Blau R, Bolus S, Carolan T, Kramer D, Mahoney E, Jette DU, et al. The experience of providing physical therapy in a changing health care environment. Physical Therapy. 2002;82(7):648-57. ##
22.    DeMars PA, Fleming JD, Benham PA. Ethics across the occupational therapy curriculum. American Journal of Occupational Therapy. 1991;45(9):782-7. ##
23.    Mahmoodishen G. The ethical implications of professional nurses in lifestyle:Qualitative research methods by  inductive content analysis. ethics and medical history. 2009;2:63-78. ##
24.    Bakheit A. Effective teamwork in rehabilitation. International Journal of Rehabilitation Research. 1996;19(4):301-6. ##
دوره 9، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 164-172
 • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 03 تیر 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399