تبیین راهکارهای ارتقاء عملکرد اخلاقی از دیدگاه کاردرمانگران در حیطه اختلال عملکرد جسمی بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کاردرمانی و عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
راهکارهای متعددی می­تواند باعث کاهش عملکردهای غیراخلاقی در کاردرمانی گردد. هدف از مطالعه حاضر شناخت راهکارهایی در ارتقاء عملکرد اخلاقی در کاربالینی کاردرمانگران در حیطه اختلالات جسمی بزرگسالان بود.
مواد و روش­ ها
در مطالعه حاضر از روش کیفی آنالیز محتوا استفاده شده است. 10 کاردرمانگر فارغ ­التحصیل در مقطع کارشناسی، با حداقل دو سال سابقه کاری به­ صورت هدفمند انتخاب شدند. جمع ­آوری داده­ ها از طریق مصاحبه نیمه ­ساختارمند در کلینیک­ های خصوصی و بخش­ های کاردرمانی بیمارستان­ ها انجام شد.
یافته ­ها
تجزیه ­و تحلیل داده­ ها در نهایت منجر به پیدایش دو طبقه شده است که همگی آنها بیان ­کننده راهکارهایی در ارتقاء عملکرد اخلاقی کاردرمانگران در حیطه جسمی بزرگسالان می­
باشد. این طبقات شامل استراتژی­ های سازمانی و استراتژی­ های فردی می­باشد.
نتیجه ­گیری
یافته­ های تحقیق حاضر نشان می­دهد که جهت رفع مشکلات اخلاقی در بخش کاردرمانی لازم است تا قوانین لازمه در زمینه مدیریت بخش ­های خصوصی و دولتی کاردرمانی تدوین و تصویب شود و به ارگان ­های ذی صلاح جهت نظارت ابلاغ گردد و همچنین می­توان با اضافه کردن واحد اخلاق به دوره کارشناسی و برپایی کارگاه­ های دوره­ای اخلاق در کاردرمانی برای فارغ­ التحصیلان و مطرح کردن موضوعات اخلاقی مرتبط با رشته کاردرمانی در کلیه دروس نظری و عملی و کارورزی، در جهت افزایش آگاهی دانشجویان کاردرمانی و نهادینه کردن اخلاق در بین آنها گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving Ethical Performance from the Perspective of Occupational Therapists in the Field of Adult Physical Dysfunction

نویسندگان [English]

  • Hassan Vahidi 1
  • Narges Shafaroodi 2
  • Soodabeh Joolaee 3
1 MSc of Occupational Therapy, Academic Staff at Tabriz University of Medical Sciences, Rehabilitation Faculty, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor of Occupational, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor, School of Nursing, , Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Several strategies can reduce unethical practices in the occupational therapy. The aim of the present study was to identify strategies for imoproving ethical performance in the clinical work of occupational therapists in the field of adult physical dysfunction.
Materials and Methods: A total of 10 graduated occupational therapists with at least two years of experience were selected using purposive sampling method.  Data were collected making use of semi-structured interviews in private clinics and occupational therapy wards. Content analysis was used for data analysis.
Results: Data analysis showed emergence of two categories both of which represent the strategies for promoting ethical performance in the clinical work of occupational therapists in the field of adult physical dysfunction. These categories include: organizational strategies and individual strategies.
Conclusion:  The findings of the current study showed that in order to resolve ethical problems in the occupational therapy sector, it is necessary to formulate and approve necessary rules for the management of private and public occupational therapies and to issue these rules to the responsible organs for supervision and even to add a course on ethics to a the Bachelor's degree program and/or to establish periodic ethics workshops in occupational therapy for graduates as well as to address ethical issues related to the field of occupational therapy in all theoretical and practical lessons and trainings in order to increase the awareness of occupational therapy students so as to establish ethics among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Occupational therapy
  • Qualitative Research
1. Ameli  M. Theoretical approach to professional ethics. Pazhuohesh Nameh-E Akhlag. 1388;1.##
2. Haddad AM. Teaching ethical analysis in occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy. 1988;42(5):300-4. ##
3. Purtilo R. A time to harvest, a time to sow: ethics for a shifting landscape [31st Mary McMillan lecture]. Phys Ther. 2000;80:1112-9. ##
4. DeMars PA, Fleming JD, Benham PA. Ethics across the occupational therapy curriculum. American Journal of Occupational Therapy. 1991;45(9):782-7. ##
5. Hansen RA. Ethics Is the Issue. American Journal of Occupational Therapy. 1988;42(5):279-81. ##
6. Kinsella EA, Park AJ-S, Appiagyei J, Chang E, Chow D. Through the eyes of students: Ethical tensions in occupational therapy practice. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2008;75(3):176-83##
7. Rezaee M, Karbalainori A, Hosseini SA, Khankeh H. Ethical Issues of Occupational Therapist in the Field of Mental Health. journal of rehabilitation. 2014;14. ##
8. Kalantari M, Kamali M, Joolaee S, Shafarodi N, Rassafiani M. Factors affecting ethical behavior in pediatric occupational therapy: A qualitative study. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2015;29:282. ##
9. Hassan Vahidi, Narges Shafaroodi, Soodabeh Joolaee. Occupational therapists’ perception of unethical practice in adults’ physical dysfunction field. J Rehab Med. 2015; 4(2): 70-78. ##
10. Speziale HS, Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. ##
11. Hsieh H-F, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research. 2005;15(9):1277-88. ##
12. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004;24(2):105-12. ##
13. Dieruf K. Ethical decision-making by students in physical and occupational therapy. Journal of allied health. 2004;33(1):24-30. ##
14. Kirschner KL, Stocking C, Wagner LB, Foye SJ, Siegler M. Ethical issues identified by rehabilitation clinicians. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2001;82:S2-S8. ##
15. Foye SJ, Kirschner KL, Wagner LB, Stocking C, Siegler M. Ethical issues in rehabilitation: A qualitative analysis of dilemmas identified by occupational therapists. Topics in stroke rehabilitation. 2002;9(3):89-101. ##
16. Ketefian S. Moral reasoning and moral behavior among selected groups of practicing nurses. Nursing Research. 1981;30(3):171-6. ##
17. Morteza K. Related Challenges In Medical Ethics Education: A Qualitative Study. Iranian Journal of Medical Education. 1390;11:903-16. ##
18. Lapid M, Moutier C, Dunn L, Hammond KG, Roberts LW. Professionalism and ethics education on relationships and boundaries: psychiatric residents’ training preferences. Academic Psychiatry. 2009;33(6):461-9. ##
19. Selvakumar D, Joseph L. The importance of including bio-medical ethics in the curriculum of health education institutes. Education For Health-Abingdon-Carfax Publishing Limited. 2004;17(1):93-6. ##
20. Goldie J, Schwartz L, McConnachie A, Morrison J. The impact of three years' ethics teaching, in an integrated medical curriculum, on students′ proposed behaviour on meeting ethical dilemmas. Medical education. 2002;36(5):489-97. ##
دوره 9، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 209-216
  • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 تیر 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399