تاثیر برنامۀ جامع پیشگیری از آسیب فیفا +11 بر فاکتورهای الکترومایوگرافی و کینتیکی مفصل زانو در فوتبالیست‌های نوجوان پسر 12-10 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

5 استادیار فیزیوتراپی گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی مرکز تحقیقات توانبخشی بیماری اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
مطالعات نشان داده‌اند برنامه +11 فیفا به طور قابل توجهی آسیب‌های ورزشی بازیکنان فوتبال را کاهش می‌دهد، اما اطلاعات محدودی در مورد تاثیر این برنامه بر فاکتورهای الکترومایوگرافی و کینتیکی کودکان فوتبالیست وجود دارد؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر تاثیر برنامۀ جامع پیشگیری از آسیب +11 فیفا بر شاخص ­های الکترومایوگرافی و کینتیکی مفصل زانو در فوتبالیست‌های نوجوان پسر 12-10 ساله است.
مواد و روش‌ها
30 نفر فوتبالیست پسر با میانگین سن 0/39±10/88سال، قد 4/91±146/69 سانتی‌متر و وزن 6/31±43/95 کیلوگرم برای انجام پژوهش حاضر انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه تمرینات +11 فیفا (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم‌ شدند. گروه +11 فیفا تمرینات را به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته انجام دادند. همچنین مدت تمرین در هر جلسه 20 دقیقه طول کشید. با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی و صفحه نیرو به ترتیب شاخص‌های الکترومایوگرافی و کینتیکی در طول فرود اندازه‌گیری شد. جهت تجزیه­وتحلیل اطلاعات از آزمون­های آماری t زوجی و مستقل و تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر استفاده شد.
یافته‌ها
نتایج تحلیل آماری نشان داد تمرین +11 فیفا تاثیر معناداری بر افزایش فعالیت الکترومایوگرافی عضلات گلوتئوس مدیوس و واستوس مدیالیس داشته، اما میزان فعالیت عضلات لترال همسترینگ و لترال گاستروکنمیوس کاهش یافت، درحالی­که در میزان فعالیت عضله واستوس لترالیس کاهش معناداری مشاهده نشد. همچنین حداکثر نیروهای عکس‌العمل زمین در جهات عمودی و خلفی و مقادیر زمان رسیدن به پایداری در دو جهت قدامی-خلفی و داخلی-خارجی به طور معناداری کاهش یافت.
نتیج ه‌گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد تمرینات جامع گرم کردن +11 فیفا می‌تواند موجب بهبود ویژگی‌های کینتیکی و نروماسکولار اندام تحتانی در فوتبالیست‌های نوجوان شود و به طور بالقوه ریسک آسیب ACL به هنگام فرود را کاهش دهد؛ لذا به مربیان و ورزشکاران پیشنهاد می‌شود به منظور پیشگیری از آسیب لیگامان ACL از تمرینات گرم کردن +11 فیفا در ابتدای جلسات تمرینی بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Comprehensive FIFA +11 Injury Prevention Program on EMG and Kinetic Factors of Knee Joint in 10-12 Year-Old Soccer Players

نویسندگان [English]

 • Yaber Karamollachaab 1
 • Seyed Sadradin Shojaedin 2
 • Amir Letafatkar 3
 • Maliheh Hadadnejad 4
 • Shahin Goharpay 5
1 PhD Candidate of sport injury and corrective exercises, Faculty of physical education and sport sciences, Kharazmi university, Tehran, Iran.
2 PhD, Associate professor of sport injury and corrective exercises, Faculty of physical education and sport Sciences, Kharazmi university, Tehran, Iran
3 PhD, Assistant professor of sport injury and corrective exercises, Faculty of physical education and sport sciences, Kharazmi university, Tehran, Iran
4 PhD, Assistant Professor of sport injury and corrective exercises, Faculty of physical education and sport sciences, Kharazmi university, Tehran, Iran
5 Assistant Professor of Physiotherapy School of Paramedical Sciences Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The previous studies have shown that FIFA +11 program considerably reduces soccer players' sport injuries, but there is limited information about the effect of this program on EMG and kinetic factors of adolescent soccer players. Thus, the aim of the current study was to investigate the effect of comprehensive FIFA +11 injury prevention program on EMG and kinetic factors of knee joint in 10-12 year-old soccer players.
Material and methods: A total of 30 males (aged 10.88±0.39 years, height 146.69±4.91 cm, and weight 43.95±6.31 kg) were randomly assigned to FIFA 11+ (n=15) and control (n=15) groups. The FIFA 11+ group completed training 3 times a week for 8 weeks; training lasted for 20 min for each session. EMG and kinetic factors were respectively measured using EMG and forceplate sets during landing. For data analysis, repeated measures analysis of variance, independent-sample, and paired t tests were used.
Results: It was found that FIFA11+ training caused significantly increased EMG activity of vastus medialis, gluteus medius muscles, and decreased EMG activity of lateral hamstring and lateral gastrocnemius muscles, but there was no significant decrease in EMG activity of vastus lateralis. Also, peek vertical and posterior ground reaction forces and anteroposterior and mediolateral time to stabilization values decreased significantly.
Conclusion: We found that FIFA11+ program can improve the neuromuscular and kinetic characteristics of lower extremities in adolescent soccer players, and potentially reduce the risk of ACL injury during landing. Thus, it is recommended that coaches and athletes use the FIFA 11+ trainings at the beginning of training sessions to reduce the risk factors associated with anterior cruciate ligament injury.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Injury prevention
 • FIFA 11+
 • Anterior cruciate ligament
 • Electromyogeraphy
 • Kinetic
1.   Peterson L, Junge A, Chomiak J, Graf-Baumann T, Dvorak J. Incidence of football injuries and complaints in different age groups and skill-level groups. Am J Sports Med. 2000;28(5_suppl):51–7. ##
2.   Junge A, Dvorak J. Injuries in female football players in top-level international tournaments. Br J Sports Med. 2007;41(suppl 1):i3–7. ##
3.   Maffulli N, Longo UG, Spiezia F, Denaro V. Sports injuries in young athletes: long-term outcome and prevention strategies. Phys Sportsmed. 2010;38(2):29–34. ##
4.   Kiani A, Hellquist E, Ahlqvist K, Gedeborg R, Byberg L. Prevention of soccer-related knee injuries in teenaged girls. Arch Intern Med. 2010;170(1):43–9. ##
5.   Olsen O-E, Myklebust G, Engebretsen L, Bahr R. Injury mechanisms for anterior cruciate ligament injuries in team handball: a systematic video analysis. Am J Sports Med. 2004;32(4):1002–12. ##
6.   Hewett TE, Ford KR, Hoogenboom BJ, Myer GD. Understanding and preventing acl injuries: current biomechanical and epidemiologic considerations-update 2010. North Am J Sport Phys Ther NAJSPT. 2010;5(4):234. ##
7.   Shimokochi Y, Shultz SJ. Mechanisms of noncontact anterior cruciate ligament injury. J Athl Train. 2008;43(4):396. ##
8.   Lin C-F, Liu H, Gros MT, Weinhold P, Garrett WE, Yu B. Biomechanical risk factors of non-contact ACL injuries: A stochastic biomechanical modeling study. J Sport Heal Sci [Internet]. 2012;1(1):36–42. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2095254612000129##
9.   Gribble PA, Robinson RH. An examination of ankle, knee, and hip torque production in individuals with chronic ankle instability. J Strength Cond Res. 2009;23(2):395–400. ##
10.       Patterson MR, Delahunt E. A diagonal landing task to assess dynamic postural stability in ACL reconstructed females. Knee. 2013;20(6):532–6. ##
11.       Palmieri-Smith RM, Wojtys EM, Ashton-Miller JA. Association between preparatory muscle activation and peak valgus knee angle. J Electromyogr Kinesiol. 2008;18(6):973–9. ##
12.       Zazulak BT, Ponce PL, Straub SJ, Medvecky MJ, Avedisian L, Hewett TE. Gender comparison of hip muscle activity during single-leg landing. J Orthop Sport Phys Ther. 2005;35(5):292–9. ##
13.       Hurd WJ, Chmielewski TL, Snyder-Mackler L. Perturbation-enhanced neuromuscular training alters muscle activity in female athletes. Knee Surgery, Sport Traumatol Arthrosc. 2006;14(1):60–9. ##
14.       Tomlinson A. FIFA (Fédération internationale de football association): the men, the myths and the money. Routledge; 2014. ##
15.       Silvers-Granelli HJ, Bizzini M, Arundale A, Mandelbaum BR, Snyder-Mackler L. Does the FIFA 11+ injury prevention program reduce the incidence of ACL injury in male soccer players? Clin Orthop Relat Res. 2017;475(10):2447–55. ##
16.       Sadigursky D, Braid JA, De Lira DNL, Machado BAB, Carneiro RJF, Colavolpe PO. The FIFA 11+ injury prevention program for soccer players: a systematic review. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2017;9(1):18. ##
17.       Rössler R, Donath L, Bizzini M, Faude O. A new injury prevention programme for children’s football–FIFA 11+ Kids–can improve motor performance: a cluster-randomised controlled trial. J Sports Sci. 2016;34(6):549–56. ##
18.       Rössler R, Junge A, Bizzini M, Verhagen E, Chomiak J, Aus der Fünten K, et al. A multinational cluster randomised controlled trial to assess the efficacy of “11+ Kids”: a warm-up programme to prevent injuries in children’s football. Sport Med. 2018;48(6):1493–504. ##
19.       Ishida T, Yamanaka M, Takeda N, Homan K, Koshino Y, Kobayashi T, et al. The effect of changing toe direction on knee kinematics during drop vertical jump: a possible risk factor for anterior cruciate ligament injury. Knee Surgery, Sport Traumatol Arthrosc. 2015;23(4):1004–9. ##
20.       Hodges PW, Bui BH. A comparison of computer-based methods for the determination of onset of muscle contraction using electromyography. Electroencephalogr Clin Neurophysiol Mot Control. 1996;101(6):511–9. ##
21.       Vescovi JD, Canavan PK, Hasson S. Effects of a plyometric program on vertical landing force and jumping performance in college women. Phys Ther Sport. 2008;9(4):185–92. ##
22.       Ghasemi V, Shojaadin S, Ebrahimi E, Letafatkar A, Eslami M. The Effects of 8 Weeks of FIFA11+ Warm-Up Program on Timing and Electromyography Activity of Knee Muscles to Prevent the ACL Injury. Sport medicine. 2016; 8(2):175-195.[In persian]. ##
23.       Oshima T, Nakase J, Inaki A, Mochizuki T, Takata Y, Shimozaki K, et al. Comparison of muscle activity, strength and balance, before and after a 6-month training using the FIFA11+ program (part 2). BioRxiv. 2019;540492. ##
24.       Brito J, Figueiredo P, Fernandes L, Seabra A, Soares JM, Krustrup P, et al. Isokinetic strength effects of FIFA’s“ The 11+” injury prevention training programme. Isokinet Exerc Sci. 2010;18(4):211–5. ##
25.       Walsh M, Boling MC, McGrath M, Blackburn JT, Padua DA. Lower extremity muscle activation and knee flexion during a jump-landing task. J Athl Train. 2012;47(4):406–13. ##
26.       Hammes D, Aus der Fünten K, Kaiser S, Frisen E, Bizzini M, Meyer T. Injury prevention in male veteran football players–a randomised controlled trial using “FIFA 11+.” J Sports Sci. 2015;33(9):873–81. ##
27.       Steffen K, Myklebust G, Olsen OE, Holme I, Bahr R. Preventing injuries in female youth football–a cluster‐randomized controlled trial. Scand J Med Sci Sports. 2008;18(5):605–14. ##
28.       Sadeghipour HR, Rahnama N, Daneshjoo A, Bambaeichi E. The effect of Fifa 11+ injury prevention program on hamstrings and quadriceps isometric muscle strength in Iranian young professional soccer players. rehabilitation science research. 2013; 8(6):1113-1122.[In persian] ##
29.       Zebis MK, Bencke J, Andersen LL, Døssing S, Alkjær T, Magnusson SP, et al. The effects of neuromuscular training on knee joint motor control during sidecutting in female elite soccer and handball players. Clin J Sport Med. 2008;18(4):329–37. ##
30.       Prentice WE. Rehabilitation techniques in sports medicine. WCB/McGraw-Hill Dubuque, IA, USA; 1999. ##
31.       Arab AM, Nourbakhsh MR. The relationship between hip abductor muscle strength and iliotibial band tightness in individuals with low back pain. Chiropr Osteopat. 2010;18(1):1. ##
32.       Boden BP, Torg JS, Knowles SB, Hewett TE. Video analysis of anterior cruciate ligament injury: abnormalities in hip and ankle kinematics. Am J Sports Med. 2009;37(2):252–9. ##
33.       Smith R, Ford KR, Myer GD, Holleran A, Treadway E, Hewett TE. Biomechanical and performance differences between female soccer athletes in National Collegiate Athletic Association Divisions I and III. J Athl Train. 2007;42(4):470. ##
34.       Devita P, Skelly WA. Effect of landing stiffness on joint kinetics and energetics in the lower extremity. Med Sci Sport Exerc. 1992;24(1):108–15. ##
35.       Zahradnik D, Uchytil J, Farana R, Jandacka D. Ground reaction force and valgus knee loading during landing after a block in female volleyball players. J Hum Kinet. 2014;40(1):67–75. ##
36.       Yu B, Lin C-F, Garrett WE. Lower extremity biomechanics during the landing of a stop-jump task. Clin Biomech. 2006;21(3):297–305. ##
37.       Mcguine TA, Greene JJ, Best T, Leverson G. Balance as a predictor of ankle injuries in high school basketball players. Clin J Sport Med. 2000;10(4):239–44. ##
38.       Reiman MP, Manske RC. Functional testing in human performance. Human kinetics; 2009. ##
39.       Impellizzeri FM, Bizzini M, Dvorak J, Pellegrini B, Schena F, Junge A. Physiological and performance responses to the FIFA 11+(part 2): a randomised controlled trial on the training effects. J Sports Sci. 2013;31(13):1491–502. ##
40.       Webster KA, Gribble PA. Time to Stabilization of Anterior Cruciate Ligament–Reconstructed Versus Healthy Knees in National Collegiate Athletic Association Division I Female Athletes. J Athl Train. 2010;45(6):580–5. ##
41.       Paterno M V, Myer GD, Ford KR, Hewett TE. Neuromuscular training improves single-limb stability in young female athletes. J Orthop Sport Phys Ther. 2004;34(6):305–16. ##
42.       Myer GD, Ford KR, Brent JL, Hewett TE. The effects of plyometric vs. dynamic stabilization and balance training on power, balance, and landing force in female athletes. J strength Cond Res. 2006;20(2):345. ##
43.       Wernli K, Ng L, Phan X, Davey P, Grisbrook T. The relationship between landing sound, vertical ground reaction force, and kinematics of the lower limb during drop landings in healthy men. J Orthop Sport Phys Ther. 2016;46(3):194–9.  ##
دوره 9، شماره 2
تیر 1399
صفحه 110-117
 • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 16 مرداد 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1399