مقایسه دامنه حرکتی مفاصل ران و شانه در بازیکنان نخبه مرد هندبال با و بدون آسیب شانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه کنتربوری، نیوزیلند

چکیده

مقدمه و اهداف
شوت بالای سر الگوی حرکتی پیچیده ­ای است و محدودیت در دامنه حرکتی مفاصل ران و شانه می ­تواند بر اجرای این مهارت اثر منفی داشته باشد و منجر به بروز آسیب در این مفصل گردد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه دامنه حرکتی مفاصل ران و شانه در بازیکنان نخبه مرد هندبال با و بدون آسیب شانه بود.
مواد و روش­ ها
تعداد ۶۰ بازیکن حرفه­ای هندبال از لیگ برتر ایران به صورت هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه شامل ۲۷ بازیکن خط اول (توپ­ پخش ­کن، بغل راست و چپ) و ۳۳ بازیکن خط دوم (خط­ زن، گوش راست و چپ) مورد مطالعه قرار گرفتند. دامنه حرکتی چرخش داخلی و خارجی مفصل شانه و دامنه حرکتی باز شدن و چرخش داخلی مفصل ران به عنوان متغیرهای مورد نظر به وسیله گونیامتر در ابتدای فصل اندازه­ گیری شد. همچنین آسیب­ های مربوط به مفصل شانه در طول فصل رقابت­ های لیگ برتر ثبت گردید. برای بررسی نرمال بودن داده­ ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و جهت مقایسه دامنه حرکتی مفاصل ران و شانه در دو گروه بازیکنان آسیب­ دیده و بدون آسیب مفصل شانه از روش آماری تی مستقل در سطح معناداری 0/05≥P استفاده شد.
یافته­ ها
بر اساس یافته ­های مطالعه حاضر بازیکنان خط اول با آسیب مفصل شانه، دارای چرخش خارجی بیشتر و چرخش داخلی کمتری در مفصل شانه در مقایسه با بازیکنان سالم هستند. همچنین بین دامنه حرکتی چرخش داخلی مفصل شانه در دست برتر و غیربرتر در بازیکنان خط اول دارای آسیب شانه اختلاف معنا­داری مشاهده شد (0/02=P). بین دامنه حرکتی باز شدن مفصل رانِ عضو برتر در بازیکنان خط اول و همچنین بین دامنه حرکتی چرخش داخلی مفصل رانِ عضو غیربرتر در بازیکنان خط اول دارای آسیب شانه تفاوت معناداری مشاهده شد (0/05=P).
نتیجه­ گیری
بر پایه نتایج مطالعه حاضر می­توان بیان نمود که محدودیتِ چرخشِ داخلی در مفصل شانه عضوِ برتر، افزایش چرخشِ خارجی در مفصل شانه عضو برتر، محدودیت باز شدن در مفصل رانِ عضوِ برتر و چرخش داخلی در مفصلِ رانِ عضو غیربرتر و همچنین اختلاف در دامنه حرکتی چرخش داخلی در مفاصل شانه عضو برتر و غیربرتر را می­توان به عنوان عامل خطر در بروز آسیب­های شانه در بازیکنان هندبال در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Shoulders and Hips Range of Motion in Elite Male Handball Players with and without Shoulder Injury

نویسندگان [English]

 • Mehdi Gheitasi 1
 • Mostafa Zarei 1
 • Saeed Imanizadeh 2
 • Amin Daneshfar 3
1 PhD, Department of Health and Sport Rehabilitation, Faculty of Sport Science and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MSc, Department of Sport Science, University of Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Irann.
3 Department of Sport Science and Health, University of Canterbury, New Zealand
چکیده [English]

Background and Aims: The overhead throwing is a complex motor pattern, and limitation in the ROM of hip and shoulder joints can have a negative effect on the performance of this skill and lead to injury in this joint. The purpose of the present study was to compare the ROM of the hip and shoulder joints in elite handball players with and without shoulder injury.
Materials and Methods: Totally, 60 professional handball players from the Iranian Premier League were purposefully selected and divided into two groups: 27 players of the first-line (Center and Back) and 33 players of the second-line (pivots, wings) were studied. The ROM of shoulder internal/external rotation and hip extension/internal rotation, as the variables, were measured using a goniometer at the beginning of the season. Also, shoulder injuries were recorded during the Premier League season. The Kolmogorov-Smirnov test was used to examine the normality of the data and independent t-test was used to compare the ROM of hip and shoulder joints in players with and without shoulder injuries at a significance level of P Results: According to the findings of current study, players in the first-line with shoulder injuries demonstrated increased external rotation and limited internal rotation in shoulder joint compared to players without shoulder injuries. Also, there was a significant difference between the ROM of the internal rotation of the shoulder joint in the dominant hand with non-dominant hand in the first-line players with shoulder injuries. There was also a significant difference between the ROM of hip extension in the dominant limb and also ROM in internal rotation of the hip joint in the first-line players with shoulder injury.
Conclusion: Based on the results of the current study, decrease of the internal rotation in the shoulder joint in dominant hand, the increase of external rotation in the shoulder joint in non-dominant hand, limitation of the hip extension in dominant limb and internal rotation in the non- dominant limb, and also difference in ROM of internal rotation in shoulder joints in both dominant and non-dominant hands can be a risk factor in the incidence of shoulder injuries in handball players.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shoulder Injuries
 • Hip and Shoulder Range of Motion
 • Elite Handball Players
 1. Gorostiaga E, Grandados C, Ibanez J, Gonzalez J and AndIzquierdo M. Effects of an Entire Season on Physical Fitness ChangesIn Elite Male Handball Players. J Med Sci Sports Exerc. 2006; 38(2):357-66.##
 2. Pezarat P, Valamatos M, Alves F and Santos P. Influence of Position Roles on Upper Limb Force Parameters in Young Male Handball Players. J Med Sci Sports Exerc. 2007; 39(5):216-19. ##
 3. Granados C, Izquierdo M, Ibanez J, Bonnabau H and Gorostiaga E. Differences in Physical Fitness and Throwing Velocity Among Elite and Amateur Female Handball Players. Int J Sports Med. 2007; 28(10):860-67. ##
 4. Wagner H, Kainrath S Duvillard P and Müller E. Kinematic Description of Elite vs. Low Level Players in Team-handball Jump Throw. J Sport Sci Med. 2010; 9(1):15-23. ##
 5. Wagner H, fuster J, Serge P, Von D and Müller E. Performance and Kinematics of Various Throwing Techniques in Team-Handball. J Sport Sci Med. 2011; 10:73-80. ##
 6. Fleisig G, Andrews J, Dillman C, and Escamilla R. Kinetics of Baseball Pitching with Implications about Injury Mechanisms. Am J Sports Med. 1995; 23(2):233-39. ##
 7. Seil R, Rupp S, Tempelhof S, and Kohn D. Sports Injuries in Team Handball. A One-year Prospective Study of Sixteen Men’s Senior Teams of Superior Nonprofessional Level. Am J Sports Med. 1998; 26: 681-87. ##
 8. Scher S, Anderson K, and Weber N. Associations among Hip and Shoulder Range of Motion and Shoulder Injury in Professional Baseball Players. J Athl Train. 2010; 45(2):191-97. ##
 9. Boone D, Azen S, Lin C, Spence C, Baron C, and Lee L. Reliability of Goniometric Measurements. J Phys Ther. 1978; 58(11):1355-90. ##
 10. Riddle D, Rothstein J, and Lamb R. Goniometric Reliability in a Clinical Setting: Shoulder Measurements. J Phys Ther. 1987; 67(5):668-73. ##
 11. Harvey D. Assessment of The Flexibility of Elite Athletes Using the Modified Thomas Test. Brit J sports med. 1998; 32 (1):68–70. ##
 12. Burkhart S, Morgan C, and Kibler W. The Disabled Throwing Shoulder. Spectrum of Pathology, Part I. Pathoanatomy and Biomechanics. J Arthroscopy. 2003; 19(4):404–20. ##
 13. Anderson S, Bahr R, and Myklebust G. Preventing Overuse Shoulder Injuries among Throwing Athletes: A Cluster-randomised Controlled Trial in 660 Elite Handball Players. Brit J sports med. 2016; 51(14):1037-80. ##
 14. Gabriel P, Paula F, Nathalia P, Gisele B, Benno E, and Moises C. Glenohumeral Range of Motion in Handball Players with and Without Throwing-Related Shoulder Pain. J Shoulder Elb Surg. 2013; 22(5):602-7. ##
 15. Retool C, Price E, and Panchal A. Loss of Total Arc of Motion in Collegiate Baseball Players. J Shoulder Elb Surg. 2006; 15(1):67-77. ##
 16. Trakis J, Mchugh M, Caracciolo P, Busciacco L, Mullaney M, and Nicholas J. Muscle Strength and Range of Motion in Adolescent Pitchers with Throwing-Related Pain: Implications for Injury Prevention. Am J Sports Med. 2008; 36(11):2173-78. ##
 17. Borsa P, Wilk K, Jacobson J, Scibek J, Dover G, and Reinold M. Correlation of Range of Motion and Glenohumeral Translation in Professional Baseball Pitchers. Am J Sports Med. 2005; 33(9):1392-99. ##
 18. Shalfawi S, Seiler S, Tønnessen S, and Haugen T. Shooting Velocity Aspects in Norwegian Elite Team Handball. Norwegian School of Sport Sciences, Department of Physical Performance. 2012; 1-27. ##
 19. Hermassi S, Chelly M, Fathloun M, and Shephard R. The Effect of Heavy- vs. Moderate-load Training on the Development of Strength, Power, and Throwing Ball Velocity in Male Handball Players. J Strength Condit Res. 2010; 24(9):2408-18. ##
 20. Matsuo T, Escamilla R, Fleisig G, Barrentine S, and Drews J. Comparison of Kinematic and Temporal Parameters between Different Pitch Velocity Groups. J Appl Biomech. 2001; 17:1-13. ##
 21. Rivilla-García J, Navarro F, Grande R, and Sampedro M. Handball Throwing Capacity According to Specific Playing Position. Int J Sports Med. 2012; 12(48):699-14. ##
 22. Mcconnell J, Donnelly C, Hamner S, Dunne J, and Besier T. Passive and Dynamic Shoulder Rotation Range in Uninjured and Previously Injured Overhead Throwing Athletes and The Effect of Shoulder Taping. J PM&R. 2012; 4(2):111-16. ##
 23. Bayios I, Anastasopoulou E, Sioudris D, and Boudolos K. Relationship Between Isokinetic Strength of the Internal and External Shoulder Rotators and Ball Velocity in Team Handball. J Sport Med Phys Fit. 2001; 41(2):229-35. ##
 24. Chelly M, Hermassi S, and Shephard R. Relationships between Power and Strength of the Upper and Lower Limb Muscles and Throwing Velocity in Male Handball Players. J Strength Condit Res. 2010; 24(6):1480-87. ##
 25. Saeterbakken A, Tillaar R, and Seiler, S. Effect of core stability training on throwing velocity in female handball players. J Strength Condit Res. 2011; 25(3):712-18. ##
 26. Tillaar R, and Ettema G. A Three-dimensional Analysis of Overarm Throwing in Experienced Handball Players. J Appl Biomech. 2007; 23(1):12-19. ##
 27. Povoas S, Seabra A, Ascensao A, Magalhaes J, Soares J, and Rebelo A. Physical and Physiological Demands of Elite Team Handball. J Strength Condit Res. 2012; 26(12):3365-75. ##
 28. Gillet B, Begon M, Diger M, Berger-Vachon C, Rogowski I. Shoulder Range of Motion and Strength in Young Competitive Tennis Players with and without History of Shoulder Problems. Physical Therapy in Sport. 2018;31:22-28. ##
 29. Harput GGuney HToprak UKaya TColakoglu FFBaltaci G. Shoulder-Rotator Strength, Range of Motion, and Acromiohumeral Distance in Asymptomatic Adolescent Volleyball Attackers. J Athl Train. 2016; 51(9):733-738. ##
 30. Alison R. Influence of Hip and Shoulder Range of Motion on Shoulder Function. Honors Projects. 2011; 126-135. ##
 31. Vodièka T, Zvonaø M, Paèes J, Knjaz D, Ružbarský P, Zhánìl J. Strength Values of Shoulder Internal and External Rotators in Junior Tennis Players. Kinesiology. 2018; 50(2):181-187. ##
دوره 9، شماره 2
تیر 1399
صفحه 125-134
 • تاریخ دریافت: 08 فروردین 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 14 اردیبهشت 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1399