تأثیر برنامه تمرینی مهارت های ادراکی-حرکتی بر توجه انتخابی و ارتقاء نظریه ذهن در کودکان 12-8 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد رفتارحرکتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
نظریه ذهن به عنوان هسته مرکزی شناخت اجتماعی، یکی از محورهای مهم رشد روانی-اجتماعی در دوران کودکی به شمار می­رود که توجه انتخابی نقش اساسی در رشد جنبه ­های پیشرفته آن ایفا می­کند. تاکنون مداخلات گوناگونی برای توان­بخشی کودکان پیشنهاد شده است، اما طراحی مداخلات مبتنی بر توانای ی­های ادراکی-حرکتی دور از توجه بوده است؛ از این­رو، در پژوهش حاضر، تأثیر تمرین مهارت­ های ادراکی-حرکتی بر توجه انتخابی و ارتقاء نظریه ذهن در کودکان 12-8 سال مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ­ها
روش پژوهش حاضر از نوع نیمه ­تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود که در آن 24 دختر با میانگین سنی 10/5 سال از بین دانش­ آموزان شهر تهران انتخاب شدند و به ‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل جای گرفتند (هر گروه 12 نفر). از آزمون ­های استروپ و نظریه ذهن برای سنجش متغیرها، قبل و بعد از دوره آزمایشی (16 جلسه 45 دقیقه ­ای، چهار جلسه در هفته به مدت یک ماه) استفاده شد. پروتکل آزمایشی شامل تمرین مهارت­های ادراکی-حرکتی با تأکید بر تعادل، آگاهی فضایی، آگاهی زمانی، آگاهی بدنی و جهت­یابی بود. در تحلیل داده ­ها از تحلیل کوواریانس در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد.
یافته­ ها
پس از کنترل سطوح پیش ­آزمون، اثر گروه بر توجه انتخابی (0/015=p)، بازشناسی عواطف و وانمود (0/023=p)، درک باور غلط (0/011=p) و درک شوخی و باور غلط ثانویه (0/048=p) معنادار بود، به­طوری­که گروه تجربی در مقایسه با کنترل، زمان استروپ کوتاه­تر و سطوح نظریه ذهن بالاتری داشت. همچنین، اندازه اثر مداخله آزمایشی بر جنبه ­های پیشرفته نظریه ذهن کوچکتر از جنبه­ های اولیه بود (0/17 در مقابل 0/35).
نتیجه­ گیری
تمرین مهارت­ های ادراکی-حرکتی بر بهبود توجه انتخابی و رشد نظریه ذهن در کودکان دختر سالم رده سنی 8 تا 12 سال موثر است، اما برای اثرگذاری بر جنبه­ های پیشرفته ­تر نظریه ذهن (درک شوخی و باور غلط ثانویه) نیاز به مداخلات پیچیده­تر با تأکید بر تعاملات بین فردی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of a Perceptual-Motor Skills Training Program on Selective Attention and Improving Theory of Mind in Children Aged 8-12 Years

نویسندگان [English]

 • Saleh Rafiee 1
 • Atieh Ramezani 2
 • Ali Kashi 1
1 PhD, Assistant Professor in Motor Behavior, Institute of Physical Education and Sport Sciences, Tehran, Iran
2 MSc in Motor Behavior, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Theory of mind, as the central core of social cognition, is one of the
important components of psycho-social development during childhood and selective attention plays a critical role in developing the advanced aspects of this theory. Various interventions have been suggested so far for the rehabilitation of children with disorders, but deisgning interventions based on the perceptual-motor abilities have been overlooked. In the present study, therefore, the effect of a perceptual-motor skills training program on selective attention and improving theory of mind in children aged 8-12 years was studied.
Materials and Methods: The research method used was quasi-experimental with pre- and post-test design with a control group. A total of 24 girls, with an average age of 10.5 years, were selected among all students in Tehran and were randomly divided into two experimental and control groups (12 individuals in each group). Stroop and theory of mind tests were used to measure the variables before and after the experimental period (16 sessions, each session for 45 minutes, 4 session per week, for one month). The experimental protocol consisted of training perceptual-motor skills with emphasis on balance, spatial awareness, temporal awareness, body awareness, and lateralization. Data analysis
was performed using covariance analysis at the 95% confidence level.
Results: The effects of group on selective attention (p=0.015), recognition of emotions and pretense (p>=0.023), understanding of false belief (p>=0.011), and understanding of humor and second-order false belief (p>=0.048) were significant after controlling for the effects of pre-test levels. Therefore, the experimental group, as compared with the control group, had shorter Stroop time and higher levels of theory of mind. Also, the effect size of experimental intervention on the advanced aspects of theory of
mind was smaller than that of the primary aspects (0.17 vs. 0.35).
Conclusion: Perceptual-motor skills training is effective in improving selective attention and
development of theory of mind in healthy girls aged 8 to 12 years, but there is a need for more complex interventions with an emphasis on interpersonal interaction in order to influence the more advanced aspect of theory of mind (understanding of humor and second-order false belief).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motor Skills
 • Perception
 • Attention
 • Theory of Mind
 • Child Development
 1. Cebula K, Wishart J. Social cognition in children with down syndrome. Int Rev Res Ment Retard. 2008; 35:43-76.##
 2. Kako-Joibari AA, Farhadi-Shaghaghi MB. The evolution of social cognition based on the theory of children's mind. Q J Soc Cogn. 2012; 1(2):39-42. [In Persian]. ##
 3. Wellman H. Meta-analysis of mind development: The truth about false-belief. Child Dev. 2006; 72: 655-84. ##
 4. Grisham JR, Henry JD, Williams AD, Bailey PE. Socio-emotional deficit associated with obsessive-compulsive symptomatology. Psychiatry Res. 2010; 175(3):256-9. ##
 5. Flavell J.H. Development of children's knowledge about the mental world. Int J Behav Dev. 2000; 24:15-23. ## 
 6. Premack D, Woodruff G. Does the chimpanzee have theory of mind? Behav Brain Sci. 1978; 4:515-26. ##
 7. Russell PA, Hosie JA, Gray C, Scott C, Hunter N. The development of theory of mind in deaf children. J Child Psychol Psychiatry. 1998; 39:903-910. ##
 8. Flavell JH. Cognitive development: children's knowledge about the mind. Annu Rev Psychol. 1999; 50(1):21-45. ##
 9. Woolfe T, Want SC, Siegal M. Signposts to development theory of mind in deaf children. Child Dev. 2002; 73(3):768-78. ##

10. Flavell JH, Green FL, Moses LJ. Young children's understanding of fact beliefs versus value beliefs. Child Dev. 1999; 61:915- 28. ##

11. Sperling RA, Walls RT, Hill LA. Early relationships among self-regulatory constructs: Theory of mind and preschool children's problem solving. Child Stud J. 2000; 30(4):233-52. ##

12. Bosacki SL. Theory of mind and self-concept in preadolescents: Links with gender and language. J Educ Psychol. 2000; 92(4):709-17. ##

13. Lillard AS. Pretend play skills and Childs theory of mind. Child Dev. 2005; 64:371-84. ##

14. Bloom M. Theory of mind and emotion. Perspect Psychol. 2003; 20(1):1-8. ##

15. Ropar D, Mitchell P, Ackroyd K. Do children with autism find it difficult to offer alternative interpretations to ambiguous figures? Br J Dev Psychol. 2003; 21(3):387-95. ##

16. Carpenter M, Pennington BF, Rogers SJ. Understanding of others intention in children with autism. J Autism Dev Disord. 2001; 31(6):589-99. ##

17. Qamarani A, Alborzi, S, Khayer M. Studying the validity and validity of the theory of mind in a group of mentally retarded and normal students in Shiraz. J Psychol. 2006; 10:181-99. [In Persian]. ##

18. Leslie AM. 'Theory of mind' as a mechanism of selective attention. In: Gazzaniga M, editor. The new cognitive neuroscience. Cambridge, MA: MIT Press; 2000:1235-47. ##

19. Leslie AM, Friedman O, German TP. Core mechanisms in “theory of mind.” Trends Cogn Sci. 2004; 8(12): 528–33. ##

20. Johnson A, Proctor RW. Attention: Theory and practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2004:1–24. ##

21. Sohlberg MM, Mateer CA. Introduction to cognitive rehabilitation: Theory and practice. New York: Guilford Press; 1989. ##

22. Huang-Pollock CL, Carr TH, Nigg JT. Development of selective attention: Perceptual load influences early versus late attentional selection in children and adults. Dev Psychol. 2002; 38:363–75. ##

23. Barutchu A, Toohey S, Shivdasani MN, Fifer JM, Crewther SG, Grayden DB, Paolini AG. Multisensory perception and attention in school-age children. J Exp Child Psychol. 2019. doi: 10.1016/j.jecp.2018.11.021. ##

24. Gallahue D, Ozmun J. Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults. 7th Ed. New York: McGraw-Hill; 2011:296- 316. ##

25. Case-Smith J, Clark GJF, Schlabach TL. Systematic review of interventions used in occupational therapy to promote motor performance for children ages birth–5 years. Am J Occup Ther. 2013; 67:413-24. ##

26. Bushnell EW, Boudreau JP. Motor development and the mind: The potential role of motor abilities as a determinant of aspects of perceptual development. Child Dev. 1993; 64:1005-21. ##

27. Heywood K, Gachel N. Lifetime motor development. Nasseri A H, translators. Tehran: Hatmi Pablications; 2001. [In Persian]. ##

28. Vi GP, Larry Day I. Human movement development. Khalaji H, Ashtari MR, Kashani W, Heydarian S, Makbriyan M, translators. Tehran: Ayiizh Pablications; 2012. [In Persian]. ##

29. Sherrill A C. Adapted physical education and recreation: A cross-disciplinary and lifetime. Dubuque, IW: McGraw-Hill; 2004. ##

30. McMorris T, Graydon J. The effect of exercise on cognitive performance in soccer-specific tests. J Sports Sci. 1997; 15(5):459-68. ##

31. Casanova F, Oliveira J, Williams M, Garganta J. Expertise and perceptual-cognitive performance in soccer: A review. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto. 2009; 9(1):115-22. ##

32. Afshari A. The Effectiveness of perceptual-motor exercises on the sustainable attention of students with intelectual disabilities in shiraz schools (master thesis). Marvdasht, Iran: Islamic Azad University; 2016. [In Persian] ##

33. Ghorbanzadeh B, Lotfi M. effect of selected perceptual-motor practices on memory and attention problems in children with intellectual disability. Sport Psychol Stud. 2015; 14: 48-58. [In Persian] ##

34. Rafiee S, Hasannejad L. Effect of perceptual-motor activities on the attentional range of educable intellectually disabled students. Presented at the 2nd National Conference on New Advances in Physical Education and Sports. 2016 September; International University of Chabahar, Iran. [In Persian] ##

35. Afrooz Gh, Ghasemzadeh S, Taziki T, Mohajerani M, Dalvand M. Effectiveness of sensorimotor interventions to increase the attention span of students with learning disabilities. J Learn Disabil. 2014; 4(1):23-37. [In Persian]. ##

36. Vaziri M. Effect of a selected perceptual-motor program on the selective attention and short-term memory in slow-learner students (master thesis). Mashhad, Iran: Ferdowsi University of Mashhad; 2016. [In Persian] ##

37. Esmaielpour M, Pakdaman M. The effect of motor-perceptual skill training on cognitive function of third grade girl students with learning disorders. Journal of Health Breeze. 2016; 4(4):1-6. [In Persian] ##

38. Afshari J. The effect of perceptual-motor training on attention in the children with autism spectrum disorders. Res Autism Spectr Disord. 2012; 6(4):1331-6. ##

39. Jafari FS, Abedi A, Farmarzi S, Shirzadi P, Jafari MS. Effectiveness of Perceptual-Motor games on Visual –Spatial Processing in Children with Developmental Coordination Disorder. Except Educ. 2015; 3(131):5-12. [In Persian]. ##

40. Jafari FS, Abedi A, Kargar F, Mohammadi Z, Faramarzi S. Effect of perceptual motor games Amount of attention in children with developmental coordination disorder. Mid East J Disabil Stud. 2018; 8:16. ##

41. Shahbazi S, Heirani A. Effect of sensory-motor integration activities on attention and working memory in children with developmental coordination disorders (DCDs). J Sport Manag Mot Behav. 2018; 28:247-58. [In Persian] ##

42. Walters Y. The effects of a perceptual-motor development program on children with developmental coordination disorder (doctoral dissertation). Stellenbosch: University of Stellenbosch; 2005. ##

43. Grassmann V, Alves MV, Santos-Galduróz RF, Galduróz JCF. Possible cognitive benefits of acute physical exercise in children with ADHD: A systematic review. J Atten Disord. 2017; 21(5):367–71.  ##

44. Nasiri S, Ghadiri F, Dehghan F, Rezaie M, Maserrat B. Comparing the effectiveness of drug therapy, motion-perceptual exercises and their combination on attentive functionin in children age 6-12 with attention deficit hyperactivity disorder. Res Sports Manag Mot Behav. 2015; 5(9):31-45 [In Persian] ##

45. Sarli A, Shahbazi M, Bagherzadeh F. Investigate effectiveness of perceptual- motor tasks on visual and auditory attention of children with attention deficit hyperactivity disorder. Mot Behav. 2014; 15:59-72. [In Persian]. ##

46. Drollette ES, Shishido T, Pontifex MB, Hillman CH. Maintenance of cognitive control during and after walking in preadolescent children. Med Sci Sports Exerc. 2012; 44(10):2017–24. ##

47. Hillman CH, Pontifex MB, Raine LB, Castelli DM, Hall EE, Kramer AF. The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in preadolescent children. Neurosci. 2009; 159(3): 1044–54. ##

48. Janssen M, Chinapaw MJM, Rauh SP, Toussaint HM, vanMechelen W, Verhagen EALM. A short physical activity break from cognitive tasks increases selective attention in primary school children aged 10–11. Ment Health Phys Act. 2014; 7(3):129–34. ##

49. Hogan M, Kiefer M, Kubesch S, Collins P, Kilmartin L, Brosnan M. The interactive effects of physical fitness and acute aerobic exercise on electrophysiological coherence and cognitive performance in adolescents. Exp Brain Res. 2013; 229(1):85–96. ##

50. Palmer KK, Miller MW, Robinson LE. Acute exercise enhances preschoolers’ ability to sustain attention. J Sport Exerc Psychol. 2013; 35(4):433–37. ##

51. Budde H, Brunelli A, Machado S, Velasques B, Ribeiro P, Arias-Carrion O, Voelcker-Rehage C. Intermittent maximal exercise improves attentional performance only in physically active students. Arch Med Res. 2012; 43(2):125–31. ##

52. Kulinna PH, Stylianou M, Dyson B, Banville D, Dryden C, Colby R. The effect of an authentic acute physical education session of dance on elementary students’ selective attention. BioMed Res Int. 2018; ID 8790283, 8 pages. doi: 10.1155/2018/8790283. ##

53. Niederer I, Kriemler S, Gut J, Hartmann T, Schindler C, Barral J, Puder JJ. Relationship of aerobic fitness and motor skills with memory and attention in preschoolers (Ballabeina): a crosssectional and longitudinal study. BMC Pediatr. 2011; 11(1):46. ##

54. De Sousa V, Rueda FJM. The relationship between perceptual motor skills and attention. Paidéia. 2017; 27(66):24-32. ##

55. De Greeff, J. W., Bosker, R. J., Oosterlaan, J., Visscher, C., & Hartman, E. (2018). Effects of physical activity on executive functions, attention and academic performance in preadolescent children: a meta-analysis. J Sci Med Sport. 2018; 21(5):501–7. ##

56. De Sousa AFM, Medeiros AR, Rosso SD, Stults-Kolehmainen M, Boullosa DA. The influence of exercise and physical fitness status on attention: A systematic review. Int Rev Sport Exerc Psychol. 2019; 12(1):1–33. ##

57. Der G, Deary IJ. Age and sex differences in reaction time in adulthood: Results from the United Kingdom health and lifestyle survey. Psychol Aging, 2006; 21:62–73. ##

58. Ghadiri F, Jazayeri A, A'shayeri H, Ghazi-Tabatabaei M. The role of cognitive rehabilitation in reduction of executive function deficits and obsessive-compulsive symptoms in schizo-obsessive patients. Arch Rehabil. 2007; 7(4):11-24. [In Persian] ##

59. Graf P, Uttl B, Tuokko H. Color- and picture-word Stroop tests: performance changes in old age. J Clin Exp Neuropsychol. 1995; 17(3):390-415. ##

60. Steerneman P. Theory-of-mind screening-schaal [Theory-of-mind screening- scale]. Leuven/Apeldoom: Garant; 1994. ##

61. Muris P, Steerneman P, Meesters C, Merckelbach H, Horselenberg R, van den Hogen T, van Dongen L. The TOM test: A new instrument for assessing theory of mind in normal children and children with pervasive developmental disorders. J Autism Dev Disord. 1999; 29(1):67–80. ##

62. Cheatum BA, Hammond AA. Physical activities for improving children's learning and behavior: A guide to sensory motor development. USA: Human Kinetics; 2000. ##

63. Szymura B, Nęcka E. Visual selective attention and personality: An experimental verification of three models of extra version. Pers Individ Dif. 1998; 24(5):713-29. ##

64. Buck SM, Hillman CH, Castelli DM. The relation of aerobic fitness to Stroop task performance in preadolescent children. Med Sci Sports Exerc. 2008; 40(1):166–72. ##

65. Alesi M, Bianco A, Luppina G, Palma A, Pepi A. Improving children’s coordinative skills and executive functions: The effects of a football exercise program. Percept Mot Skills. 2016; 122(1):27–46. ##

66. Tomporowski PD, Davis CL, Miller PH, Naglieri JA. Exercise and children’s intelligence, cognition, and academic achievement. Educat Psychol Rev. 2008; 20(2):111. ##

67. Naderi S, Dadkhah A, Borjali A, Hashemi Azar Z, Panaghi L. Dohsa training and theory of mind in high functioning autistic children. Iranian Rehab J. 2014; 12(2) :34-38##

68. Brown JR, Donelan‐McCall N, Dunn J. Why talk about mental states? The significance of children's conversations with friends, siblings, and mothers. Child dev. 1996; 67(3):836-49. ##

69. Vaynman S, Gomez-Pinilla F. License to run: Exercise impacts functional plasticity in the intact and injured central nervous system by using neurotrophins. Neurorehabil Neural Repair. 2005; 19(4):283-95. ##

70. Querido JS, Sheel AW. Regulation of cerebral blood flow during exercise. Sports Med. 2007; 37(9):765-82. ##

دوره 9، شماره 2
تیر 1399
صفحه 135-147
 • تاریخ دریافت: 12 فروردین 1398
 • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1399