مقایسه تعادل و کارایی سیستم بینایی و سیستم دهلیزی در کنترل پاسچر بین شناگران و فوتبالیست‌ها و غیرورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران/گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
تعادل، توانایی حفظ مرکز ثقل در محدوده سطح اتکا تعریف می­شود. با توجه به اهمیت تعادل در فعالیت­ های ورزشی و پیشگیری از آسیب، جای پرسش است که آیا عواملی نظیر شرکت مستمر در فعالیت­ های ورزشی و ماهیت آن رشته ورزشی می­ تواند باعث ایجاد تفاوت در کارایی سیستم­ های حسی درگیر در کنترل پاسچر شود یا خیر. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تعادل ایستا، پویا و سهم سیستم­ های حسی درگیر در کنترل پاسچر فوتبالیست­ ها، شناگران و غیرورزشکاران است.
مواد و روش ­ها
به این منظور سه گروه همگن متشکل از30 شناگر، 30 فوتبالیست و 30 غیرورزشکار طبق پروتکل اصلاح ­شده CTSIB با محاسبه مرکز فشار اعمال ­شده بر کف پا بر روی سیستم تعادل­ سنج بایودکس مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور انجام تجزیه­ و­ تحلیل داده­ های آماری و نیز مقایسه بین گروهی از روش آنالیز واریانس یک­طرفه با SPSS ورژن 24 و سطح معناداری 05/0≤P استفاده گردید.
یافته­ ها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد تعادل پویای فوتبالیست­ها و شناگران بهتر از غیرورزشکاران می­باشد. بین تعادل ایستای سه گروه اختلاف معناداری وجود نداشت (P≥0/05). کارایی سیستم حسی بینایی در فوتبالیست ­ها و شناگران بهتر از غیرورزشکاران بود و کارایی سیستم دهلیزی شناگران از فوتبالیست­ها و غیرورزشکاران بهتر بود  (P≤0/05).
نتیجه­ گیری
شرکت مستمر در رشته ورزشی شنا باعث افزایش کارایی سیستم بینایی و دهلیزی و شرکت مستمر در رشته ورزشی فوتبال باعث افزایش کارایی سیستم بینایی و حسی-پیکری شده است. توصیه می­شود شناگران در تمرینات تعادلی خود علاوه بر کارایی سیستم دهلیزی به کارایی سیستم حسی-پیکری و فوتبالیست ­ها نیز در تمرینات تعادلی خود افزایش کارایی سیستم دهلیزی را به علاوه کارایی سیستم حسی-پیکری در نظر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Balance and Determination of the Efficiency of Involved Sensory Systems among Soccer Players, Swimmers, and Non‌-Athletes

نویسندگان [English]

  • Nastaran Talebi 1
  • Hooman Minoonejad 2
  • Shahnaz Shahrbanian 3
  • Mohammad Hani Mansori 1
1 MSc in Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD, Associate Professor, Department of Health and Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD, Assistant Professor, Department of Health and Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran. Department of Sport Science, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Balance is generally defined as the ability to maintain the body’s center of gravity within its base of support. Both static and dynamic balance require integration of visual, vestibular, and somatosensory inputs to produce a proper efferent response to control the body within its base of support. With regard to the importance of balance in sport activities and prevention of injuries, there is a question whether continuous participation in sport activities and the nature of the sport can cause a difference in efficiency of the involved sensory systems in postural control. The aim of the present study was to compare efficiency of involved sensory systems among swimmers, soccer players, and non­-athletes.   
Materials and Methods:  In the current study, Centers of foot pressure of 3 homogeneous groups, consisting of 30 soccer players, 30 swimmers, and 30 non-athletes were assessed using Biodex balance system according to the modified CTSIB protocol. One-way ANOVA and LSD post hoc test were run in SPSS, version 24, with the p-value set at p≤0.05.
Results:The results showed that soccer players and swimmers had better dynamic balance compared with non-athletes. There was no significant difference among static balance of the three groups. Also, we found that soccer players and swimmers had better visual system efficiency compared with non-athletes. The soccer players had higher somatosensory system compared with non-athletes and the swimmers had the highest vestibular system efficiency.
Conclusion: According to the results,it seems that swimming as a sport activity can enhance the efficiency of visual and vestibular systems and playing soccer can enhance the efficiency of visual and somatosensory systems. Then, it is advised that swimmers should pay attention to somatosensory system efficiency in addition to vestibular system efficiency and soccer players should consider enhancing vestibular system efficiency beside somatosensory system efficiency in their balance training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance
  • Sensory systems
  • Swimming
  • Soccer
  • Non-athlete
1. Seyedi M, Seidi F, Rahimi A, Minoonejad H. An Investigation of the efficiency of sensory systems involved in postural control in deaf athletes and non-athletes. 2015.##
2. Williams GN, Chmielewski T, Rudolph KS, Buchanan TS, Snyder-Mackler L. Dynamic knee stability: current theory and implications for clinicians and scientists. Journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2001;31(10­):546-66. ##
3. Ebrahimi Takamjani E, Noorbakhsh M, Basiri S. Assessing the influence of sensory information on controling standing balance in different age groups. Razi Journal of Medical Sciences. 2000;7(21):171-5. ##
4. Karadenizli Z, Erkut O, Ramazanoglu N, Selda U, Camliguney A, Bozkurt S, et al. Comparision of dynamic and static balance in adolescents handball and soccer players. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2014;16(1):47-54. ##
5. Pandian T, Ukamath S, Jetley N. Clinical test of sensory interaction in balance (CTSIB): Concurrent validity study in healthy Indian children. Journal of Pediatric Neurology. 2011;9(3):311-8. ##
6. F. M. Assessment of CNS function on postural control with and without Somatosensory and Vestibular perturbation in globall players in comparison with non-athlete blind and sighted subjects: . Thesis for master degree, University of Tehran, Faculty of physical education and sport science; . 2008. [In Persian]. ##
7. Letafatkar K, Alizadeh M, Kordi M. The effect of exhausting exercise induced fatigue on the double-leg balance of elite male athletes. Journal of Social Sciences. 2009;5(4):445-51. ##
8. Aydoğ E, Aydoğ S, Cakci A, Doral M. Dynamic postural stability in blind athletes using the biodex stability system. International journal of sports medicine. 2006;27(05):415-8. ##
9. Tsang WW, Wong VS, Fu SN, Hui-Chan CW. Tai Chi improves standing balance control under reduced or conflicting sensory conditions. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2004;85(1):129-37. ##
10. Matsuda S, Demura S, Uchiyama M. Centre of pressure sway characteristics during static one-legged stance of athletes from different sports. Journal of sports sciences. 2008;26(7):775-9. ##
11. Alizadeh MH RJ, Shirzad E, Bagheri L. . Investigating the effect of sensory information on balance control in standing position of the athlete and non-athletes.  . Exercise and Movement science journal. 2009;13(7):21-30. ##
12. Chander H MC, Dabbs NC, Allen CR, Lamont HS, Garner JC.  . Balance performance in female collegiate athletes. Journal of Sports Science 2014;2:13-20. ##
13. Sugiura H, Demura S, Kitabayashi T, Shimoyama Y, Sato D, Xu N, et al. Characteristics of Static and Dynamic Balance Abilities in Competitive Swimmers. American Journal of Sports Science and Medicine. 2014;2(6(:208-11. ##
14. Amiri-Khorasani M MMM. Effect of different physical activity levels on the static and dynamic balance of dominant and non dominant legs in females. J Res Rehabil Sci 2013;9(7):1177-1188. ##
15. Norasteh a Mh, Shah Heidari s. . Comparison of Static and Dynamic Balance in Different Athletes. Journal of Sport Medicine 2011;2(2):5-22. ##
16. J. M. Comparison of standing balance between male soccer players and swimmwers under altered sensory condition: . Thesis for master degree, University of Tehran, Faculty of physical education and sport science; . 2008. [In Persian]. ##
17. Davlin CD. Dynamic balance in high level athletes. Perceptual and motor skills. 2004;98(3_suppl):1171-6.
18. Honaker JA CC, Shepard NT. . Modified head shake computerized dynamic posturography. . American journal of audiology. 2009;18(2):108-113. ##
19. malek zadeh H SF, Rajabi R. . Effect of circadian rhythm on knee joint position sense in men college soccer players. . Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2015;11(2):179-190. ##
20. M. S. An investigation of sensory systems efficiency involved in postural control of deaf athlete and non-athletes:. Thesis for master degree, University of Tehran, Faculty of physical education and sport science; . 2012. [In Persian]. ##
21. Salehi R ZM, Alizadeh MH, Karimi N. . Effect of Lower Leg Cold Immersion on Dynamic Balance of Athlete and Nonathlete. . Journal of Rehabilitation 2016 Jul 15;17(2):148-57. ##
22. Yazdani S FN. The assessment of the reliability of dynamic stability platform system for the measurement of body sway under various conditions. Journal of Research on Sport Sciences 2012(N 5):121-134. ##
23. Bressel E, Yonker JC, Kras J, Heath EM. Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball, and gymnastics athletes. Journal of athletic training. 2007;42(1):42. ##
24. Williams JM, Thirer J. Vertical and horizontal peripheral vision in male and female athletes and nonathletes. Research Quarterly American Alliance for Health, Physical Education and Recreation. 1975;46(2):200-5. ##
25. J. R. Comparison of standing balance between active and non active people with pes planus and normal foot. faculty of physical education and sport science, University of Tehran: Master's Degree Thesis; . 2008. [In Persian]. ##
26. Mousavi SK MM, Farsi AR, Sadeghi H, Shoshtari P. . A Comparison the Role of Vision System on Dynamic Postural Stability on Young Women and Men Elite Athletes. Journal of Modern Rehabilitation 2013;7(4):15-21. ##