تاثیر تمرینات کنسول بازی نینتندو 2 بر حافظه کاری فضایی و مهارت های ادراکی-حرکتی کودکان ۸-۶ سال دارای اختلال هماهنگی رشدی (DCD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتارحرکتی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار رفتارحرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی در معرض خطر بیشتری از اختلالات جسمی و روانی اجتماعی نسبت به کودکان معمولی هستند؛ لذا این مسئله بسیار مهم است که به­موقع و به طور موثر در معرض مداخلات درمانی و پیشگیرانه جهت بهبود هماهنگی حرکتی قرار گیرند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شرکت در ۱۲ جلسه تمرینات کنسول بازی نینتندو بر حافظه کاری فضایی و مهارت­های ادراکی-حرکتی (هماهنگی چشم و دست) کودکان ۸-۶ سال دارای اختلال هماهنگی رشدی بود.
 مواد و روش­ ها
تحقیق حاضر در یک طرح تحقیق پیش ­آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل به اجرا درآمده است. به منظور انجام تحقیق حاضر 20 دانش‌آموز دختر 8-6 دارای اختلال هماهنگی رشدی که از طریق تکمیل سیاهه اختلال هماهنگی رشدی (DCD-Q) توسط والدین و شرکت افراد مشکوک به اختلال هماهنگی رشدی در آزمون MABC-2 شناسایی شده بودند، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونه تحقیق، افراد همگی در مرحله پیش‌آزمون در دو آزمون فراستینگ (هماهنگی چشم و دست) و حافظه کاری فضایی N-Back شرکت کردند و نمرات ثبت شد. سپس افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند؛ گروه آزمایش به مدت 12 جلسه و هر جلسه 20 دقیقه به بازی با کنسول نینتندو (بازی تنیس خاکی) پرداختند، اما گروه کنترل در هیچ­گونه تمرینی شرکت نکردند. پس از پایان دوره تمرین گروه آزمایش افراد هر دو گروه در مرحله پس‌آزمون که مشابه با پیش­آزمون اجرا شد، شرکت کردند. پس از اطمینان یافتن از نرمال بودن توزیع داده‌ها از طریق آزمون کولموگروف–اسمیرنوف، جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری­های مکرر استفاده شد و به منظور بررسی دقیق محل اختلاف‌ها از آزمون t وابسته استفاده شد.
یافته­ ها
نتایج آزمون t وابسته نشان داد که بین نمرات کسب­ شده در پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه استفاده از کنسول بازی نینتندو تفاوت معنی‌داری وجود دارد (P=0/001 ،df=9 ،t=12/10)؛ به نحوی که افراد در این گروه در مرحله پس‌آزمون عملکرد بهتری در آزمون هماهنگی چشم و دست داشتند، در مقابل نتایج آزمون t وابسته نشان داد که بین نمرات کسب­شده در پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (P=0/557 ،df=9 ،t=0/61)؛. بنابراین مشخص است که استفاده از کنسول بازی نینتندو هماهنگی چشم و دست کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی را بهبود بخشیده است. همچنین نتایج آزمون t وابسته نشان داد که بین نمرات کسب­شده در پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه استفاده از کنسول بازی نینتندو تفاوت معنی‌داری وجود دارد ((P=0/001 ،df=9 ،t=10/58)؛؛ به نحوی که افراد در این گروه در مرحله پس‌آزمون نمرات بهتری در آزمون حافظه کاری فضایی نسبت به پیش‌آزمون کسب کردند. در مقابل نتایج آزمون t وابسته نشان داد که بین نمرات کسب­شده در پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (P=1/00 ،df=9 ،t=0/01).
نتیجه­ گیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از کنسول بازی نینتندو منجر به بهبود هماهنگی چشم و دست و حافظه کاری فضایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Nintendo ii Trainings on Spatial Working Memory and Cognitive- Motor Skills of 6-8 years Old Children with Developmental Coordination Disorder

نویسندگان [English]

 • Arezou sadat Johari 1
 • Saleh Rafiee 2
1 MSc in Motor Behavior, Islamic Azad University, Research Branch, Tehran, Iran
2 PhD, Assistant Professor in Motor Behavior, Institute of Physical Education and Sport Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Children with developmental coordination disorder are at greater risk of physical and mental disorders than regular children, so it is important to timely and effectively undergo preventive and therapeutic interventions to improve motor coordination. The purpose of the present study was to investigate the effect of attending 12 sessions of Nintendo game console training on spatial working memory and perceptual-motor skills (eyebrows-hand coordination) in 6-8 year-old children with developmental coordination disorder.
Materials and Methods: The present study was conducted in a pretest-posttest research design with control group. For the purpose of the present study, 20 female students with developmental coordination disorder (DCD-Q), identified by parents and those with suspected developmental coordination disorder, were included in the MABC-2 test. After selecting the research sample, all partcipants in pre-test phase participated in two tests of frosting (eye-hand coordination) and N-Back spatial working memory and scores were recorded. Then, they were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group played the Nintendo console for 12 sessions, each for 20 minutes, but the control group did not participate in any training. After the training, both groups participated in the post-test, which was similar to the pre-test. After making sure that the distribution of data was normal using Kolmogorov-Smirnov test, analysis of variance with repeated measures was run to test the research hypotheses and dependent t-test was used to examine the exact location of differences.
Results: The results of dependent t-test showed that there was a significant difference between the scores obtained in the pre-test and post-test in the Nintendo game console group (p = 0.001, df = 9, t = 12.10). In post-test, they performed better on eye and hand coordination test, while the results of dependent t-test showed no significant difference between pre-test and post-test scores in the control group (p = 0.555, df = 9, 61.61). 0 t =). So, it is obvious that using the Nintendo game console has improved eye-hand coordination for children with developmental coordination disorder. Also, the dependent t-test results showed that there was a significant difference between the scores obtained in the pre-test and post-test in the Nintendo game console group (p = 0.001, df = 9, t = 10.58). The posttest scores were better in the spatial working memory test compared to the pre-test score, while the dependent t-test results showed that there was no significant difference between the pre-test and post-test scores in the control group (p = 0.009, 9 df =, 0.01 t =).
Conclusion: The results showed that using the Nintendo game console has led to improved spatial working memory in children with developmental coordination disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive-Motor skills
 • Spatial working memory
 • Active computer game
 • Nintendo game console
 • Development coordinations Disorder
 1. Salman, Z., Sheikh, M., Seyf, M., Arab ameri, E., Aghapour, M. (2009). The Effects of Perceptual Motor Training on Improving Motor Abilities of Elementary Children with Developmental Coordination Disorder in Tehran. Journal of Motor Learning and Movement, 1(2), 47-63.##
 2. Shahbazi, S., M. Rahmani, and A. Heyrani, The effects of sensory-motor integration on Balance and Reaction time in children with Developmental Coordination Disorder %J Modern Rehabilitation. 2016. 9(7): p. 1-9. ##
 3. Sugden, D.J.D.M. and C. Neurology, Current approaches to intervention in children with developmental coordination disorder. 2007. 49(6): p. 467-471. ##
 4. Hemmati, S., et al., Comparison of motor skills in Children with developmental coordination disorder and normal peers. 2008. 6(1): p. 5-12. ##
 5. Geuze, R.H.J.N.p., Postural control in children with developmental coordination disorder. 2005. 12(2-3): p. 183-196. ##
 6. Alizadeh, H., & Zahedipour, M., Executive Functions in Children With and Without Developmental Coordination Disorder %J Advances in Cognitive Science. 2004. 6(3), 49-56. ##
 7. Maruff, P., et al., Abnormalities of imagined motor sequences in children with developmental coordination disorder. 1999. 37(11): p. 1317-1324. ##
 8. Wilson, P., et al., Internal representation of movement in children with developmental coordination disorder: a mental rotation task. 2004. 46(11): p. 754-759. ##
 9. Wilson, P.H., et al., Abnormalities of motor and praxis imagery in children with DCD. 2001. 20(1-2): p. 135-159. ##
 10. Ameratunga, D., L. Johnston, and Y.J.P.R.I. Burns, Goal‐directed upper limb movements by children with and without DCD: a window into perceptuo–motor dysfunction? 2004. 9(1): p. 1-12. ##
 11. Geuze, R.H.J.H.m.s., Static balance and developmental coordination disorder. 2003. 22(4-5): p. 527-548. ##
 12. Wilmut, K., et al., Problems in the coupling of eye and hand in the sequential movements of children with developmental coordination disorder. 2006. 32(6): p. 665-678. ##
 13. Katschmarsky, S., et al., The ability to execute saccades on the basis of efference copy: impairments in double-step saccade performance in children with developmental co-ordination disorder. 2001. 136(1): p. 73-78. ##
 14. Sigmundsson, H., R. Ingvaldsen, and H.J.E.B.R. Whiting, Inter-and intra-sensory modality matching in children with hand-eye co-ordination problems. 1997. 114(3): p. 492-499. ##
 15. Smyth, M.M., U.C.J.J.o.C.P. Mason, and Psychiatry, Planning and execution of action in children with and without developmental coordination disorder. 1997. 38(8): p. 1023-1037. ##
 16. Dahlin, K.I.J.J.o.E. and Learning, Working memory training and the effect on mathematical achievement in children with attention deficits and special needs. 2013. 2(1): p. 118-133. ##
 17. Baddeley, A.J.N.r.n., Working memory: looking back and looking forward. 2003. 4(10): p. 829. ##
 18. Hulme, C. and S. Mackenzie, Working Memory and Severe Learning Difficulties (PLE: Memory). 2014: Psychology Press. ##
 19. Baddeley, A., Working memory, thought, and action. Vol. 45. 2007: OUP Oxford. ##
 20. Arjmandnia, A., Sharifi2, A., Rostami, R. The effectiveness of computerized cognitive training on the performance of visual-spatial working memory of students with mathematical problems. Journal of Learning Disabilities. 2014. 3(4), 6-24. doi: 93-3-4-1##
 21. Dehn, M.J., Working memory and academic learning: Assessment and intervention. 2011: John Wiley & Sons. ##
 22. Berninger, V.W. and T.L. Richards, Brain literacy for educators and psychologists. 2002: Elsevier. ##
 23. Swanson, H.L.J.J.o.L.D., Are working memory deficits in readers with learning disabilities hard to change? 2000. 33(6): p. 551-566. ##
 24. Bowens, A. and I. Smith, Childhood dyspraxia: Some issues for the NHS. 1999: Nuffield Institute for Health Leeds. ##
 25. Fardin, M. A., & Shirazi, M. Comparing Social Support in Adolescents Interested in Different Types of Computer Games %J Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 4(1), 65-73. doi:10.18869/acadpub.ihepsaj. 2016. 4.1.65##
 26. parsamehr, M., heddat, E. The Examination of the Motivations Associated with Computer Sport Games in Students of Yazd University. Journal of Sport Management. 2013. 5(3), 99-115. doi: 10.22059/jsm.2013.35712##
 27. Mitchell, A. and C. Savill-Smith, The use of computer and video games for learning: A review of the literature. 2004. ##
 28. Gagnon, D., Videogames and spatial skills: An exploratory study. Educational Technology Research and Development, 1985. 33(4): p. 263-275. ##
 29. Lepper, M.R. and D.I. Cordova, A desire to be taught: Instructional consequences of intrinsic motivation. Motivation and emotion, 1992. 16(3): p. 187-208. ##
 30. R, S.R.a.B., Perception (3rd edn) Alfred A Knopf. New York., 1994. ##
 31. Riyahi Farsani, J., et al., The effect of using computer games on learning free throw Basketball skill and comparison with skilled and learning pattern %J Research in Sport Management & Motor Behavior. 2014. 3(6): p. 1-13. ##
 32. Billen, A., Could it be the end for Super Mario. The Observer, 1993. 27: p. 51. ##
 33. Fery, Y.A. and S. Ponserre, Enhancing the control of force in putting by video game training. Ergonomics, 2001. 44(12): p. 1025-1037. ##
 34. Hebbel-Seeger, A., Videospiel und Sportpraxis.(K) ein Widerspruch. Zeitschrift für e-learning, 2008. 3(4): p. 9-20. ##
 35. Malone, T.W., Toward a theory of intrinsically motivating instruction. Cognitive science, 1981. 5(4): p. 333-369. ##
 36. Wiemeyer, J., Serious Games–The Challenges for Computer Science in Sport. Proceedings of the GameDays, 2010: p. 173-183. ##
 37. Wild, M. and C. Quinn, Implications of educational theory for the design of instructional multimedia. British Journal of Educational Technology, 1998. 29(1): p. 73-82. ##
 38. Salehi, H., Afsorde Bakhshayesh, R., Movahedi, A., Ghasemi, V. Psychometric Properties of a Persian Version of the Developmental Coordination Disorder Questionnaire in boys aged 6-11 year-old. Psychology of Exceptional Individuals. 2012. 1(4), 135-161. ##
 39. Akbaripour, R., Daneshfar, A., Shojaei, M. Reliability of the Movement Assessment Battery for Children - Second Edition (MABC-2) in Children Aged 7-10 Years in Tehran. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2018. 7(4), 90-96. doi: 10.22037/jrm.2018.111121.1776##
 40. Badami, R., Nezakatalhossaini, M., Rajab, F., Jafari, M. Validity and Reliability of Movement Assessment Battery for Children (M-ABC) in 6-Year-Old Children of Isfahan City. Journal of Motor Learning and Movement. 2015. 7(1), 105-122. doi: 10.22059/jmlm.2015.54508##
 41. Najarzadegan, M., V. Nejati, and N.J.F.J.o.K.U.o.M.S. Amiri, Investigating the predictive role of working memory in risky decision-making in children with attention deficit and hyperactivity disorder. 2016. 19. ##
 42. Cairney, J., et al., Assessment of body composition using whole body air-displacement plethysmography in children with and without developmental coordination disorder. 2011. 32(2): p. 830-835. ##
 43. Green, D., et al., The risk of reduced physical activity in children with probable developmental coordination disorder: A prospective longitudinal study. 2011. 32(4): p. 1332-1342. ##
 44. Pratt, M.L. and E.L.J.R.i.d.d. Hill, Anxiety profiles in children with and without developmental coordination disorder. 2011. 32(4): p. 1253-1259. ##
 45. Rivilis, I., et al., Physical activity and fitness in children with developmental coordination disorder: a systematic review. 2011. 32(3): p. 894-910. ##
 46. Skinner, R.A. and J.P.J.H.m.s. Piek, Psychosocial implications of poor motor coordination in children and adolescents. 2001. 20(1-2): p. 73-94. ##
 47. Polatajko, H.J. and N. Cantin. Developmental coordination disorder (dyspraxia): an overview of the state of the art. in Seminars in pediatric neurology. 2005. Elsevier. ##
 48. Cantell, M.H., M.M. Smyth, and T.P.J.A.p.a.q. Ahonen, Clumsiness in adolescence: Educational, motor, and social outcomes of motor delay detected at 5 years. 1994. 11(2): p. 115-129. ##
 49. Sugden, D.A. and M.E.J.B.j.o.e.p. Chambers, Intervention in children with developmental coordination disorder: the role of parents and teachers. 2003. 73(4): p. 545-561. ##
 50. AHMADI, K.M., et al., Developmental coordination disorder: diagnosis, evaluations, and treatments. 2013. ##
 51. Aparo, L.J.U.m.s.t., Universita Deglistudi Diroma, Foro, Italy, Influence of Sport Stacking on hand-eye coordination in children aged 7-11. 2009. ##
 52. Hillier, S.J.I.J.o.A.H.S. and Practice, Intervention for children with developmental coordination disorder: a systematic review. 2007. 5(3): p. 7. ##
 53. Niemeijer, A.S., et al., Neuromotor task training for children with developmental coordination disorder: a controlled trial. 2007. 49(6): p. 406-411. ##
 54. Tsai, C.-L.J.R.i.D.D., The effectiveness of exercise intervention on inhibitory control in children with developmental coordination disorder: Using a visuospatial attention paradigm as a model. 2009. 30(6): p. 1268-1280. ##
 55. Shoja, M., Vaez Mousavi, S., ghasemi, A. The Effect of Game-Oriented Exercises on Motor Development of Overweight Children with Developmental Coordination Disorder. Journal of Motor Learning and Movement. 2019. 11(1), 87-101. doi: 10.22059/jmlm.2018.246808.1321##
 56. Shahbazi, S., Rahmani, M., & Heyrani, A. The effects of sensory-motor integration on Balance and Reaction time in children with Developmental Coordination Disorder %J Modern Rehabilitation. 2016. 9(7), 1-9. ##
 57. Jokar tang karami, S., Sheikh, M., Bagherzadeh, F. The Effect of a Period of Selected Physical Activity on Improving Gross Motor Skills in Children with Developmental Coordination Disorder (DCD). Journal of Motor Learning and Movement. 2018. 10(1), 23-36. doi: 10.22059/jmlm.2017.29136. ##
 58. Moradi, H., Khodashenas, E., Sohrabi, M., Teymoori, S., & Shayan-Noshabadi, A. The effect of Spark motor program on sensory-motor functions in children with developmental coordination disorder %J Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2015. 19(5), 391-398. ##
 59. Bonney, E., et al., Learning better by repetition or variation? Is transfer at odds with task specific training? 2017. 12(3): p. e0174214. ##
 60. Gagnon, D.J.E., Videogames and spatial skills: An exploratory study. 1985. 33(4): p. 263-275. ##
 61. Jelsma, D., et al., The impact of Wii Fit intervention on dynamic balance control in children with probable Developmental Coordination Disorder and balance problems. 2014. 33: p. 404-418. ##
 62. Mombarg, R., D. Jelsma, and E.J.R.i.d.d. Hartman, Effect of Wii-intervention on balance of children with poor motor performance. 2013. 34(9): p. 2996-3003. ##
 63. Straker, L., et al., A crossover randomised and controlled trial of the impact of active video games on motor coordination and perceptions of physical ability in children at risk of developmental coordination disorder. 2015. 42: p. 146-160. ##
 64. Tarakci, D., et al., Effects of Nintendo Wii‐Fit® video games on balance in children with mild cerebral palsy. 2016. 58(10): p. 1042-1050. ##
 65. Vernadakis, N., et al., The impact of Nintendo Wii to physical education students' balance compared to the traditional approaches. 2012. 59(2): p. 196-205. ##
 66. Gebel, C., M. Gurt, and U. Wagner, Kompetenzförderliche Potenziale populärer Computerspiele. Arbeitsgemeinschaft BeTRIEBliche Weiterbildungsforschung, 2005: p. 241-376. ##
 67. Wiemeyer, J. J. S. Digitale Spiele. 2009. 39(2), 120-128. doi:10.1007/s12662-009-0034-2##
 68. Mohammadi Khozani Z. Developmental Coordination Disorder: A review and update. Exceptional Education. 2016; 4 (141) :70-77##