تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بالاتنه، پایین تنه و ترکیبی بر سطوح سرمی آدیپونکتین، هموسیستئین و مقاومت به انسولین زنان سالم غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، اردبیل، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
افزایش هموسیستئین و مقاومت به انسولین و کاهش آدیپونکتین از عوامل خطر بیماری­های قلبی-عروقی و متابولیکی می­باشد. یکی از مداخلات درمانی موثر برای کاهش این فاکتورهای خطر انجام تمرینات ورزشی منظم است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بالاتنه، پایین­تنه و ترکیبی بر غلطت آدیپونکتین، هموسیستئین و مقاومت به انسولین دانشجویان زنان سالم تمرین­نکرده بود.
مواد و روش‌ها
56 زن سالم (سن:3±21 سال، وزن 5±60 کیلو­گرم، قد 5±160 سانتی­ متر، شاخص توده بدن (BMI) 5/3±5/21 کیلوگرم ﺑﺮ متر مربع) داوطلبانه در مطالعه حاضر شرکت نمودند. بعد از دو جلسه آشنایی و تعیین قدرت بیشینه آزمودنی­ ها به ­طور تصادفی به چهار گروه مقاومتی بالاتنه، مقاومتی پایین ­تنه، ترکیبی (بالاتنه و پایی تنه) و کنترل تقسیم شدند. گروه­ های تمرینی به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته، 6 حرکت مقاومتی برای بالا تنه، پایین­ تنه، ترکیب بالاتنه و پایین­ تنه را اجرا نمودند. نمونه ­های خون برای اندازه­ گیری آدیپونکتین، هموسیستئین و مقاومت به انسولین قبل، بعد از چهار هفته و در پایان دوره تمرین گرفته شد.
یافته‌ها
نشان داده شد که  سطوح آدیپونکتین بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی بالاتنه، پایین ­تنه و ترکیبی افزایش معنادار داشت. بیشترین افزایش در گروه تمرینی پایین­تنه و کمترین افزایش در گروه تمرینی بالاتنه بود. همچنین، سطوح هموسیستئین در گروه مقاومتی پایین ­تنه و ترکیبی کاهش معناداری یافت. شاخص مقاومت به انسولین نیز در گروه­ های تمرینی پایین­ تنه و ترکیبی کاهش معناداری یافت.
نتیجه‌ گیری
انجام 8 هفته تمرین مقاومتی بالاتنه، پایین­ تنه و ترکیبی افزایش معناداری در سطوح آدیپونکتین و کاهش معناداری در سطوح مقاومت به انسولین و هموسیستئین زنان سالم تمرین­نکرده ایجاد می­کند که این تغییرات به­ طور مستقیم به توده عضلانی درگیر و طول تمرین بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، هرچه توده عضلانی بیشتری در مدت طولانی به کار گرفته شود، احتمالا از مزایای بیشتری در رابطه با افزایش آدیپونکتین سرم و کاهش مقاومت به انسولین و کاهش هموسیستئین و در کل کاهش فاکتورهای خطر ابتلا به بیماری­های قلبی-عروقی و متابولیک می­توان بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight Weeks of Upper Body, Lower Body, and Concurrent Resistance Training on the Levels of Homocysteine, Adiponectin, and Insulin Resistance in Healthy Untrained Females

نویسندگان [English]

  • Jabraeel Pouzesg Jadidi 1
  • Roghayeh Pouzesh Jadidi 2
  • Farnaz Seifi-Skishahr 3
  • Behzad Azadi 1
1 PhD Student, Department of Sport Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor ,Department of Sport Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Homocysteine and Insulin resistance increase and adiponectin reduction are the risk factors for cardiovascular and metabolic diseases. In contrast, regular physical exercise is the effective intervention for reducing these risk factors. The purpose of the present study was to investigate the effect of eight weeks of upper body, lower body, and mix resistance-training on adiponectin, homocysteine concentration, and insulin resistance in healthy untrained female students.
Materials and Methods: A total of 56 healthy females (age: 21± 3 years old, weight: 60± 5 kg, height: 160± 5 cm, Body Mass Index: 21 /5 ± 3/5 kg m) voluntarily participated in the current study. After two sessions of getting familiar with each other and identifying maximum power, participants were randomly divided into four groups (upper body resistance, lower body resistance, mix [upper and lower] resistance, and control group). Training groups performed six resistance exercises for upper body, lower body, mixed upper and lower body three sessions per week for eight weeks. To measure adiponectin, homocysteine, and insulin resistance, blood samples were obtained before trainings and four weeks after training sessions and at the end of the training period.
Results: It was shown that adiponectin levels increased significantly after eight weeks of resistance exercises in the upper body, lower body, and mix groups. The highest increase was observed in lower body and the lowest one was found in upper body training groups. Also, lower body and mix groups’ homocysteine levels reduced significantly. Moreover, insulin resistance index had significant reduction in all the training groups.
Conclusion: Eight weeks of upper, lower body, and combined resistance training resulted in significant increase in adiponectin levels and a significant decrease in insulin and homocysteine resistance levels in untrained women, which directly affected the involved muscle mass and the length of exercise. In other words, the more the muscle mass is used over a longer period of time, the greater the benefits of increasing serum adiponectin and decreasing insulin resistance and decreasing homocysteine, and thus, in general, overall improving risk factors for preventing cardiovascular and metabolic diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance training
  • Homocysteine
  • Adiponectin
  • Insulin Resistance
1.   Ganguly P, Alam SF. Role of homocysteine in the development of cardiovascular disease. Nutrition journal. 2015;14[1]:6. DOI: 10.1186/1475-2891-14-6##
2.   Okura T, Miyoshi K-i, Irita J, Enomoto D, Nagao T, Kukida M, et al. Hyperhomocysteinemia is one of the risk factors associated with cerebrovascular stiffness in hypertensive patients, especially elderly males. Scientific reports. 2014;4:5663 DOI: 10.1038/srep05663. ##
3.   e Silva AD, da Mota MP. Effects of physical activity and training programs on plasma homocysteine levels: a systematic review. Amino acids. 2014 Aug 1;46[8]:1795-804.DOI: 10.1007/s00726-014-1741-z ##
4.   Bouassida A, Chamari K, Zaouali M, Feki Y, Zbidi A, Tabka Z. Review on leptin and adiponectin responses and adaptations to acute and chronic exercise. British journal of sports medicine. 2010 Jul 1;44(9):620-30. ##
5.   Fuentes T, Ara I, Guadalupe‐Grau A, Larsen S, Stallknecht B, Olmedillas H, et al. Leptin receptor 170 kDa [OB‐R170] protein expression is reduced in obese human skeletal muscle: a potential mechanism of leptin resistance. Experimental physiology. 2010;95[1]:160-71. DOI: 10.1113/expphysiol.2009.049270##
6.   Cai BZ, Gong DM, Liu Y, Pan ZW, Xu CQ, Bai YL, et al. Homocysteine inhibits potassium channels in human atrial myocytes. Clinical and experimental pharmacology and physiology. 2007;34[9]:851-5. DOI: 10.1111/j.1440-1681.2007.04671.x##
7.   Matsuzawa Y, Funahashi T, Nakamura T. The concept of metabolic syndrome: contribution of visceral fat accumulation and its molecular mechanism. Journal of atherosclerosis and thrombosis. 2011:1107070401-. PMID: 21737960 ##
8.   Sánchez-Margalet Vc, Valle M, Ruz FJ, Gascón F, Mateo Jn, Goberna R. Elevated plasma total homocysteine levels in hyperinsulinemic obese subjects. The Journal of nutritional biochemistry. 2002;13[2]:75-9. PMID: 11834222##
9.   Santilli F, Davi G, Patrono C. Homocysteine, methylenetetrahydrofolate reductase, folate status and atherothrombosis: A mechanistic and clinical perspective. Vascular pharmacology. 2016 Mar 1;78:1-9. DOI: 10.1016/j.vph.2015.06.009##
10. Masuda Y, Kubo A, Kokaze A, Yoshida M, Fukuhara N, Takashima Y. Factors associated with serum total homocysteine level in type 2 diabetes. Environmental health and preventive medicine. 2008;13[3]:148. DOI: 10.1007/s12199-008-0024-2##
11. Meigs JB, D'Agostino RB, Wilson PW, Cupples LA, Nathan DM, Singer DE. Risk variable clustering in the insulin resistance syndrome: the Framingham Offspring Study. Diabetes. 1997;46[10]:1594-600. PMID: 9313755##
12. Gelecek N, Teoman N, Ozdirenc M, Pınar L, Akan P, Bediz C, et al. Influences of acute and chronic aerobic exercise on the plasma homocysteine level. Annals of Nutrition and Metabolism. 2007;51[1]:53-8. DOI: 10.1159/000100821 ##
13. Yang W-S, Lee W-J, Funahashi T, Tanaka S, Matsuzawa Y, Chao C-L, et al. Weight reduction increases plasma levels of an adipose-derived anti-inflammatory protein, adiponectin. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2001;86[8]:3815-9. DOI: 10.1210/jcem.86.8.7741##
14. Ahmadizad S, Haghighi AH, Hamedinia MR. Effects of resistance versus endurance training on serum adiponectin and insulin resistance index. European journal of Endocrinology. 2007;157[5]:625-31. DOI: 10.1530/EJE-07-0223##
15. Prestes J, Shiguemoto G, Botero JP, Frollini A, Dias R, Leite R, et al. Effects of resistance training on resistin, leptin, cytokines, and muscle force in elderly post-menopausal women. Journal of sports sciences. 2009;27[14]:1607-15. DOI: 10.1080/02640410903352923##
16. Deminice R, Ribeiro DF, Frajacomo FTT. The effects of acute exercise and exercise training on plasma homocysteine: a meta-analysis. PloS one. 2016;11[3]:e0151653. DOI: 10.1371/journal.pone.0151653##
17. Malani PN. Harrison’s principles of internal medicine. JAMA. 2012;308[17]:1813-4. doi:10.1001/jama.308.17.1813-b##
18. Vincent HK, Bourguignon C, Vincent KR. Resistance training lowers exercise‐induced oxidative stress and homocysteine levels in overweight and obese older adults. Obesity. 2006;14[11]:1921-30. DOI: 10.1038/oby.2006.224##
19. Vincent KR, Braith RW, Bottiglieri T, Vincent HK, Lowenthal DT. Homocysteine and lipoprotein levels following resistance training in older adults. Preventive cardiology. 2003;6[4]:197-203. PMID: 14605513##
20. Kraemer R, Durand R, Hollander D, Tryniecki J, Hebert E, Castracane V. Ghrelin and other glucoregulatory hormone responses to eccentric and concentric muscle contractions. Endocrine. 2004;24[1]:93-8. DOI: 10.1385/ENDO:24:1:093##
21. Shahgholi Abasi R, Izadi M, Soheili S, Imanzadeh R. Serum Resistin and Insulin Resistance Responses to Long-Term Physical Exercise in the Absence of Diet Control in Middle-Aged Obese Men. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2012;21[86]:126-30. ##
22. Subaşı SS, Gelecek N, Aksakoğlu G, Örmen M. Effects of two different exercise trainings on plasma homocysteine levels and other cardiovascular disease risks. Turkish Journal of Biochemistry/Turk Biyokimya Dergisi. 2012;37[3]. doi: 10.5505/tjb.2012.97268##
23. Fleck SJ, Kraemer W. Designing resistance training programs, 4E. Human Kinetics; 2014 Feb 14. DOI: 10.2165/00007256-200535100-00002##
24. Bartolomei S, Hoffman JR, Stout JR, Merni F. Effect of Lower-Body Resistance Training on Upper-Body Strength Adaptation in Trained Men. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2018 Jan 1;32[1]:13-8. DOI: 10.1519/JSC.0000000000001639##
25. Ciroma FL, Ayo JO, Mohammed A, Akor-Dewu MB, Kana MA, Kase SN. Association between Adiponectin, Serum Lipids and Obesity in a University Setting in Nigeria. Nigerian Journal of Physiological Sciences. 2017 Jun;32[1]:69-74. PMID: 29134980##
26. Hotta K, Funahashi T, Arita Y, Takahashi M, Matsuda M, Okamoto Y, Iwahashi H, Kuriyama H, Ouchi N, Maeda K, Nishida M. Plasma concentrations of a novel, adipose-specific protein, adiponectin, in type 2 diabetic patients. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology. 2000 Jun;20[6]:1595-9. PMID: 10845877 ##
27. Engbers MJ, Vlieg AV, Rosendaal FR. Venous thrombosis in the elderly: incidence, risk factors and risk groups. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2010 Oct 1;8[10]:2105-12. DOI: 10.1111/j.1538-7836.2010.03986.x##
28. Tomas E, Kelly M, Xiang X, Tsao TS, Keller C, Keller P, Luo Z, Lodish H, Saha AK, Unger R, Ruderman NB. Metabolic and hormonal interactions between muscle and adipose tissue. Proceedings of the Nutrition Society. 2004 May;63[2]:381-5. DOI: 10.1079/PNS2004356##
29. Racil G, Ounis OB, Hammouda O, Kallel A, Zouhal H, Chamari K, Amri M. Effects of high vs. moderate exercise intensity during interval training on lipids and adiponectin levels in obese young females. European journal of applied physiology. 2013 Oct 1;113[10]:2531-40. DOI: 10.1007/s00421-013-2689-5##
30. Deminice R, Ribeiro DF, Frajacomo FT. The effects of acute exercise and exercise training on plasma homocysteine: A meta-analysis. PloS one. 2016 Mar 17;11(3):e0151653. ##
31. Mehrabani, J., Mirmihamadloo, F., & Nobari, H. (2017). The effect of  8 weeks 0f circuit resistance training on  OX-LDL, HS-CRP, HbA1C and insulin resistance index in sedentary postmenopausal women. SPORT PHYSIOLOGY & MANAGEMENT INVESTIGATION , Volume 8 , Number 4; Page(s) 47 To 57.##
32. Azari N, Rahmati M, Fathi M. The Effect of Resistance Exercise on Blood Glucose, Insulin and Insulin resistance in Iranian Patients with Type II Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iranian Journal of Diabetes and Obesity. 2018 Mar 15;10(1):50-60. ##
33. Marston KJ, Brown BM, Rainey-Smith SR, Bird S, Wijaya L, Teo SY, Laws SM, Martins RN, Peiffer JJ. Twelve weeks of resistance training does not influence peripheral levels of neurotrophic growth factors or homocysteine in healthy adults: a randomized-controlled trial. European journal of applied physiology. 2019 Aug 1:1-0. ##
34. Jensen J, O'Rahilly S. AMPK is required for exercise to enhance insulin sensitivity in skeletal muscles. Molecular metabolism. 2017 Apr;6(4):315. ##
35. Shabani R. Effect of 8 week resistance training on adiponectin, Insulin resistance, insulin sensivity and HbA1c levels in overweight men. J Neyshabur Univ Med Sci. 2019 Apr 10;7(2):120-31. ##
36. Syri Rahman, Rezaeian Najmeh, Khosravi Nikoo. 10 weeks of weight-bearing resistance training increase serum concentration of the factor; the clonal synthesis of beta / visfatin precursor cells is not affected in obese middle-aged women. Exercise Physiology, (2011)12. ##
37. Hsing AW, Gao YT, Chua Jr S, Deng J, Stanczyk FZ. Insulin resistance and prostate cancer risk. Journal of the National Cancer Institute. 2003 Jan 1;95(1):67-71. ##
38. Ruiz JR, Sola R, Gonzalez-Gross M, Ortega FB, Vicente-Rodriguez G, Garcia-Fuentes M, Gutierrez A, Sjöström M, Pietrzik K, Castillo MJ. Cardiovascular fitness is negatively associated with homocysteine levels in female adolescents. Archives of pediatrics & adolescent medicine. 2007 Feb 1;161(2):166-71. ##
39. Lecke SB, Mattei F, Morsch DM, Spritzer PM. Abdominal subcutaneous fat gene expression and circulating levels of leptin and adiponectin in polycystic ovary syndrome. Fertility and sterility. 2011 May 1;95(6):2044-9. ##
40. Moradi F. Changes of serum adiponectin and testosterone concentrations following twelve weeks resistance training in obese young men. Asian journal of sports medicine. 2015 Dec;6(4). ##
41. Vital TM, Hernandez SS, Stein AM, Garuffi M, Teixeira CV, Santos-Galduroz RF, Costa JL, Stella F. Resistance Training, Lipid Profile, and Homocysteine in Patients with Alzheimer's Disease. International Journal of Gerontology. 2016 Mar 1;10(1):28-32. ##
42. Lihn AS, Pedersen SB, Richelsen B. Adiponectin: action, regulation and association to insulin sensitivity. Obesity reviews. 2005 Feb;6(1):13-21. ##