بررسی اثر کفی تکسچر بر طیف فرکانس نیروهای عکس‌العمل زمین در کودکان دارای طیف اتیسم طی راه رفتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
استفاده از کفی تکسچر در افراد اتیسم می­تواند بر مکانیزم راه رفتن تأثیرگذار باشد. این عامل در طی راه رفتن، عامل بالقوه­ای در تغییر محتوای فرکانسی نیروهای عکس­ العمل زمین می­باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر کفی تکسچر بر طیف فرکانس نیروهای عکس­ العمل زمین در کودکان دارای اتیسم طی راه رفتن بود.
مواد و روش­ ها
تحقیق حاضر از نوع نیمه ­تجربی بود. جمعیت مورد مطالعه کودکان دارای طیف اتیسم و نوع نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شد. 10 کودک اتیسم به­صورت هدفمند با دامنه سنی 7-8 سال در تحقیق حاضر شرکت کردند. برای اندازه ­گیری محتوای فرکانسی نیروهای عکس ­العمل زمین با و بدون کفی تکسچر و پای برهنه از دستگاه فوت­ اسکن ) نرخ نمونه ­برداری: 300 هرتز)استفاده شد. برای تجزیه­ و ­تحلیل داده ­های آماری از آزمون آنالیز واریانس با اندازه­ های تکراری استفاده شد.
یافته­ها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که طیف فرکانس نیروهای عکس ­العمل زمین در هیچ­یک از متغیر­های مولفه­ ی عمودی نیرو­های عکس­ العمل زمین، انگشت شست پا و انگشتان 2 تا 5 در سه شرایط پای برهنه، کفش و کفی LP معنادار نبوده است (0/05<P). همچنین تعداد هارمونی­ های ضروری در استخوان کف­ پایی سوم در شرایط راه رفتن با کفی در مقایسه با پای برهنه 29/32 درصد کمتر بوده است (0/044=P، 1/13=d). به­ علاوه، تعداد هارمونی­ های ضروری در استخوان کف پایی پنجم در شرایط راه رفتن با کفی در مقایسه با کفش 27/19درصد کمتر بوده است (0/031=P، 1/33=d).
نتیجه­ گیری
تحقیق حاضر نشان داد استفاده از کفی باعث کاهش تعداد هارمونی­ های ضروری در استخوان کف پایی در مقایسه با راه رفتن با کفش گردید، اما بر اکثر متغیرهای طیف فرکانس در اکثر نقاط کف پایی تاثیر معناداری را نشان نداد؛ بنابراین می­توان استفاده از این کفی را برای افراد نابینا توصیه نمود. انجام پژوهش­ های بیشتر در این زمینه توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Texture Insole on the Frequency Spectrum of Ground Reaction Forces in Children with Autism Spectrum Disorder during Walking

نویسندگان [English]

  • Mahrokh Dehghani 1
  • Amirali Jaafarnejad 2
  • Mohammad Abdollahpour Darvishani 3
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 MSc. of Sport Biomechanics, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Education Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Using textured insoles in Autism Spectrum Disorder (ASD) individuals could be effective during walking. This factor is a major cause to change the frequency spectrum of ground reaction forces during walking. The aim of the present study was to evaluate the effect of texture insoles on the frequency spectrum of ground reaction forces in children with ASD during walking.
Materials and Methods: A quasi-experimental study was conducted on children with Autism Spectrum Disorder selected via available sampling. A total of 10 girls with ASD participated in the present study with the age range of 7-8 years old. A foot scan system (sampling rate: 300Hz) was used to assess frequency spectrum of ground reaction forces during walking with and without textured insoles and bare foot condition. Repeated measures ANOVA was used for statistical analyses.
Results: The results did not show any significant difference in the frequency spectrum of ground reaction forces in the vertical direction, hallux 1, and toes 2-5 among the three conditions of bare foot, shoe, and LP insole (p>0.05). Also, the number of essential harmonies in the third metatarsal during insole condition was lower than that for bare foot condition by 29.32% (p=0.044, d= 1.13).  In addition, the number of essential harmonies of the fifth metatarsal during insole condition was lower than that of shoe condition by 27.19% (p= 0.031, d=1.33).
Conclusion: The present study showed that the use of textured insole reduced the number of essential harmonics in the fifth metatarsal as compared to shoe walking and, therfore, could be recommended for the blind. However, it did not show any significant effect on most of the frequency spectral variables.  Yet, further study is warranted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frequency spectrum of ground reaction
  • Autism
  • Walking
  • Texture insole
 
1. Rogers SJ. Interventions that facilitate socialization in children with autism. Journal of autism and developmental disorders. 2000;30(5):399-409.##
2. Fombonne E. Epidemiology of pervasive developmental disorders. Pediatric research. 2009;65(6):591. ##
3. Christensen DL, Braun KVN, Baio J, Bilder D, Charles J, Constantino JN, et al. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years—autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2012. MMWR Surveillance Summaries. 2018;65(13):1. ##
4. Calhoun M, Longworth M, Chester VL. Gait patterns in children with autism. Clinical biomechanics. 2011;26(2):200-6. ##
5. Vilensky JA, Damasio AR, Maurer RG. Gait disturbances in patients with autistic behavior: a preliminary study. Archives of neurology. 1981;38(10):646-9. ##
6. Vernazza-Martin S, Martin N, Vernazza A, Lepellec-Muller A, Rufo M, Massion J, et al. Goal directed locomotion and balance control in autistic children. Journal of autism and developmental disorders. 2005;35(1):91-102. ##
7. Rinehart NJ, Tonge BJ, Bradshaw JL, Iansek R, Enticott PG, McGinley J. Gait function in high-functioning autism and Asperger’s disorder. European child & adolescent psychiatry. 2006;15(5):256-64. ##
8. Fournier KA, Hass CJ, Naik SK, Lodha N, Cauraugh JH. Motor coordination in autism spectrum disorders: a synthesis and meta-analysis. Journal of autism and developmental disorders. 2010;40(10):1227-40. ##
9. Barrow WJ, Jaworski M, Accardo PJ. Persistent toe walking in autism. Journal of Child Neurology. 2011;26(5):619-21. ##
10. Marcus A, Sinnott B, Bradley S, Grey I. Treatment of idiopathic toe-walking in children with autism using GaitSpot auditory speakers and simplified habit reversal. Research in Autism Spectrum Disorders. 2010;4(2):260-7. ##
11. Fournier K, Radonovich K, Tillman M, Chow J, editors. Ground reaction forces during the stance phase of gait of young autistic children. Paper presented at the Proceedings of the 30Th Annual Meeting of the American Society of Biomechanics, Virginia Tech, Blacksburg, VA; 2006. ##
12. Kindregan D, Gallagher L, Gormley J. Gait deviations in children with autism spectrum disorders: a review. Autism research and treatment. 2015;2015. ##
13. Yang C-S, Lee G-S, Choi B-K, O’Sullivan D, Kwon Y-H, Lim B-O, editors. Gait analysis in children with autism using temporal-spatial and foot pressure variables. ISBS-Conference Proceedings Archive; 2012. ##
14. Sneyers CJL, Lysens R, Feys H, Andries R. Influence of malalignment of feet on the plantar pressure pattern in running. Foot & ankle international. 1995;16(10):624-32. ##
15. Ndermann AM, Nigg BM, Humble RN, Stefanyshyn DJ. Orthotic comfort is related to kinematics, kinetics, and EMG in recreational runners. Med Sci Sports Exerc. 2003;195(9131/03):3510-1710. ##
16. Mundermann A, Stefanyshyn DJ, Nigg BM. Relationship between footwear comfort of shoe inserts and anthropometric and sensory factors. Medicine and science in sports and exercise. 2001;33(11):1939-45. ##
17. Wilson ML, Rome K, Hodgson D, Ball P. Effect of textured foot orthotics on static and dynamic postural stability in middle-aged females. Gait & posture. 2008;27(1):36-42. ##
18. Sadeghi E, Moghadam FS, Tahmasebi T. The Effects of Insoles and Footwears on Balance in Older People A Review of Literatures. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2015;10(8):939-47. ##
19. Behshad M, Saeedi H, Safaeepour Z. Immediate effect of silicon insole on plantar pressure distribution in subjects with heel spur. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2016;18(2):77-83. ##
20. Marokh D. Effects of Textured Foot Orthoses on Plantar Pressure Variables in Blind Individuals. 2018. ##
21. Cook SD, Brinker MR, Poche M. Running shoes. Sports Medicine. 1990;10(1):1-8. ##
22. injuries VWR. A review of the epidemiological literature. Sport Medicine 1992;14(5):320- 35. ##
23. Syczewska M, Oberg T. Mechanical energy levels in respect to the center of mass of trunk segments during walking in healthy and stroke subjects. Gait & Posture. 2001;12(2):131. ##
24. Giakas G. Power spectrum analysis and filtering. Innovative Analyses of Human Movement, Champaign, IL: Human Kinetics. 2004. ##
25. Crowe A, Schiereck P, De Boer R, Keessen W. Characterization of human gait by means of body center of mass oscillations derived from ground reaction forces. IEEE Transactions on biomedical engineering. 1995;42(3):293-303. ##
26. Giakas G, Baltzopoulos V. Optimal digital filtering requires a different cut-off frequency strategy for the determination of the higher derivatives. Journal of biomechanics. 1997;30(8):851-5. ##
27. Giakas G, Baltzopoulos V, Dangerfield PH, Dorgan JC, Dalmira S. Comparison of gait patterns between healthy and scoliotic patients using time and frequency domain analysis of ground reaction forces. Spine. 1996;21(19):2235-42. ##
28. Stergiou N, Giakas G, Byrne JE, Pomeroy V. Frequency domain characteristics of ground reaction forces during walking of young and elderly females. Clinical Biomechanics. 2002;17(8):615-7. ##
29. White R, Agouris I, Selbie R, Kirkpatrick M. The variability of force platform data in normal and cerebral palsy gait. Clinical biomechanics. 1999;14(3):185-92. ##
30. Wurdeman SR, Huisinga JM, Filipi M, Stergiou N. Multiple sclerosis affects the frequency content in the vertical ground reaction forces during walking. Clinical biomechanics. 2011;26(2):207-12. ##
31. Jafarnezhadgero AA, Shad MM, Majlesi M. Effect of foot orthoses on the medial longitudinal arch in children with flexible flatfoot deformity: A three-dimensional moment analysis. Gait & posture. 2017;55:75-80. ##
32. Association WM. World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical principles for medical research involving human subjects. Bulletin of the World Health Organization. 2001;79(4):373. ##
33. McGrath D, Judkins TN, Pipinos II, Johanning JM, Myers SA. Peripheral arterial disease affects the frequency response of ground reaction forces during walking. Clinical Biomechanics. 2012;27(10):1058-63. ##
34. Schneider E, Chao E. Fourier analysis of ground reaction forces in normals and patients with knee joint disease. Journal of biomechanics. 1983;16(8):591-601. ##
35.                                  Cohen J. A power primer. Psychological bulletin. 1992;112(1):155. ##
36. Habibi Tirtashi F EM. The Immediate Effect of Shoe Insoles on the Frequency Components of Ground Reaction Force during Running. J Res Rehabil Sci. 2014;10(3):359-71. ##
37. Brenneman EC, Maly MR. Identifying changes in gait waveforms following a strengthening intervention for women with knee osteoarthritis using principal components analysis. Gait & posture. 2018;59:286-91. ##
38. Hatton AL, Dixon J, Rome K, Newton JL, Martin DJ. Altering gait by way of stimulation of the plantar surface of the foot: the immediate effect of wearing textured insoles in older fallers. Journal of foot and ankle research. 2012;5(1):11. ##
39. Kalron A, Pasitselsky D, Greenberg-Abrahami M, Achiron A. Do textured insoles affect postural control and spatiotemporal parameters of gait and plantar sensation in people with Multiple Sclerosis? PM&R. 2015;7(1):17-25. ##
40. Steinberg N, Tirosh O, Adams R, Karin J, Waddington G. Does wearing textured insoles during non-class time improve proprioception in professional dancers? International journal of sports medicine. 2015;36(13):1093-9. ##
41. Qiu F, Cole MH, Davids KW, Hennig EM, Silburn PA, Netscher H, et al. Effects of textured insoles on balance in people with Parkinson’s disease. PloS one. 2013;8(12):e83309. ##
42. Qu X. Impacts of different types of insoles on postural stability in older adults. Applied ergonomics. 2015;46:38-43. ##
43. Vieira T, Botter A, Gastaldi L, Sacco IC, Martelli F, Giacomozzi C. Textured insoles affect the plantar pressure distribution while elite rowers perform on an indoor rowing machine. PloS one. 2017;12(11):e0187202. ##
44. Creaby MW, May K, Bennell KL. Insole effects on impact loading during walking. Ergonomics. 2011;54(7):665-71. ##
45. de Castro MP, Abreu S, Pinto V, Santos R, Machado L, Vaz M, et al. Influence of pressure-relief insoles developed for loaded gait (backpackers and obese people) on plantar pressure distribution and ground reaction forces. Applied ergonomics. 2014;45(4):1028-34. ##
46. Malisoux L, Delattre N, Urhausen A, Theisen D. Shoe cushioning, body mass and running biomechanics as risk factors for running injury: a study protocol for a randomised controlled trial. BMJ open. 2017;7(8):e017379. ##
47. Eggleston JD, Harry JR, Hickman RA, Dufek JS. Analysis of gait symmetry during over-ground walking in children with autism spectrum disorder. Gait & posture. 2017;55:162-6. ##