مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13-10 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژِی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
عدم تعادل عضلانی ربع فوقانی بدن در کودکان به دلیل قرار گرفتن در وضعیت بدنی نادرست برای مدت طولانی و مکرر در محیط مدرسه و سبک زندگی غلط بروز می ­کند. این عدم تعادل عضلانی می­تواند باعث ایجاد سندرم متقاطع فوقانی شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی­ های اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13-10 سال بود.
مواد و روش ­ها
تحقیق حاضر از نوع نیمه ­تجربی بود. در پژوهش حاضر تعداد 36 نفر دانش­ آموز پسر رده سنی 13-10 سال دارای سندرم متقاطع فوقانی به­ صورت هدفمند انتخاب و به ­طور تصادفی به سه گروه تمرینات اصلاحی عملکردی (سن1/16±11/59سال، قد 7/54±147 سانتی­متر، وزن 6/97±38/67کیلوگرم)، بازی­ های اصلاحی (سن 1/07±11/33سال، قد 6/86±144 سانتی­متر، وزن 6/98±36/75کیلوگرم) و گروه کنترل (سن 1/07±11/66سال، قد 6/48±148/5سانتی­متر، وزن 5/64±40/08کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه اول تمرینات اصلاحی عملکردی را به مدت هشت هفته و گروه دوم در مدت مشابه باز های اصلاحی را انجام دادند. گروه کنترل صرفا درگیر فعالیت های روزمره خود بودند. قبل و بعد از مداخله تمرینی میزان زوایای سربه­جلو و شانه­ به­ جلو با روش عکس­برداری از نمای جانبی و میزان کایفوز پشتی با خط ­کش منعطف ارزیابی شد. جهت تجزیه ­و­ تحلیل داده ­ها، روش آماری تحلیل کواریانس (ANCOVA) در سطح معناداری P≤0/05 مورد استفاده قرار گرفت.
یافته­ ها
نتایج تفاوت معناداری در میزان زوایای سربه ­جلو (108/269=F=0/001,P)، شانه ­به ­جلو (89/774=F=0/001, P) و کایفوز (94/026=F=0/001, P) در گروه تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی­های اصلاحی را نشان داد (P≤0/05). همچنین بین تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی­ های اصلاحی در میزان اثرگذاری بر زوایای سر­به­جلو و کایفوز تفاوت معناداری مشاهده شد (0/01 =P)؛ به­ طوری­ که بازی­ های اصلاحی تاثیرگذاری مطلوب­ تری داشته است، ولی در ارتباط با ناهنجاری شانه­ به­ جلو اختلاف معناداری مشاهده نشد (0/239=P).
نتیجه­ گیری
بنابر نتایج مطالعه حاضر به منظور پیشگیری و اصلاح بدراستایی سندرم متقاطع فوقانی کودکان می­توان از تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی­های اصلاحی استفاده کرد. با توجه به تاثیرگذاری مطلوب بازی­های اصلاحی و سازگاری بیشتر این برنامه­ها با ویژگی­های جسمی-روانی کودکان، پیشنهاد می­شود برای این دوره سنی استفاده از بازی­های اصلاحی را در اولویت قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Functional Corrective Exercises and Corrective Games on Upper Cross Syndrome in 10-13 Year-Old Boys

نویسندگان [English]

  • Hosein Salamat 1
  • Narmin Ghani Zadeh Hesar 2
  • Sajad Roshani 2
  • Ebrahim Mohammad Ali Nasasb Firouzjah 2
1 MSc, Department of Sport Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, West Azerbaijan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Muscle imbalances in the upper quadrant of children occur due to improper physical posture for long periods of time in the school environment and misbehavior. This muscle imbalance can cause upper crossover syndrome. The purpose of the present study was to investigate the effect of corrective functional exercise and corrective games on upper crossover syndrome in boys aged 10-13 years.
Materials and Methods: A semi-experimental study was conducted on 36 male students, aged 10-13 years, with upper cross syndrome, purposefully selected and randomly divided into three groups of functional corrective exercises (age: 11/50 ±1/16 years, height: 147±7/54 cm, weight: 38/67± 6/97 kg), corrective games (age: 11/33± 1/07 years, height: 144±6/86, weight: 36/75± 6/98 kg), and control group (age: 11.66± 1/07 years, height: 148/5± 6/48 cm, weight: 40/08± 5/64 kg). The first group performed functional corrective exercises for eight weeks and the second group performed corrective games during the same period. The control group was involved only in their daily activities. Before and after exercise intervention, the Forward head and Round shoulder were measured using lateral view photography. Also, a flexible ruler was used to measure the amount of kyphosis. To analyze the data, ANCOVA at the significant level of P≤0.05 was used.
Results: The results showed a significant difference in forward head angles (F = 108/269, P = 0/001), round shoulder (F = 89/774, P = 0/001), and kyphosis (F = 94/026, P = 0/001) in the two groups of  functional corrective exercises and corrective games (P≤0/05). Also, there was a significant difference between functional corrective exercises and corrective games on the effect of forward head and kyphosis (P = 0/01) so that corrective games had more favorable effect. But no significant difference was found in round shoulder malformations (P = 0/239)
Conclusion: According to the results of the present study, to prevent and to correct upper cross cyndrome in children, functional corrective exercises and corrective games can be used. According to the favorable impact of corrective games and more consistency of these programs with physical and psychological characteristics of children, it is suggested that use of corrective games be prioritized for this age period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upper Cross Syndrom؛
  • Corrective games؛ Functional corrective exercises؛ Children
1.             Quka N, Stratoberdha D, Selenica RJAJoIS. Risk factors of poor posture in children and its prevalence. 2015;4[3]:97.##
2.             Park H-C, Kim Y-S, Seok S-H, Lee S-KJJoer. The effect of complex training on the children with all of the deformities including forward head, rounded shoulder posture, and lumbar lordosis. 2014;10[3]:172. ##
3.             Sedrez JA, Da Rosa MIZ, Noll M, da Silva Medeiros F, Candotti CTJRPdP. Risk factors associated with structural postural changes in the spinal column of children and adolescents. 2015;33[1]:72-81. ##
4.             Hajihosseini E, Norasteh A, Shamsi A, Daneshmandi HJJoRiRS. H D. The comparison of effect of three programs of strengthening, stretching and comprehensive on upper crossed syndrome. 2015;11[1]:123-32. ##
5.             Page P, Frank C, Lardner RJJOSPT. Assessment and treatment of muscle imbalance: the Janda approach. 2011;41[10]:799-800. ##
6.             Singla D, Veqar ZJJocm. Association between forward head, rounded shoulders, and increased thoracic kyphosis: a review of the literature. 2017;16[3]:220-9. ##
7.             Daneshmandi H, Mogharabi Mozafari MJJoRiSM, Technology. The effect of eight weeks of comprehensive corrective training on upper cross_syndrome. 2014;12[7]:75-86. ##
8.             Morris CE, Bonnefin D, Darville CJJob, therapies m. The Torsional Upper Crossed Syndrome: A multi-planar update to Janda's model, with a case series introduction of the mid-pectoral fascial lesion as an associated etiological factor. 2015;19[4]:681-9. ##
9.             Arshadi R, Ghasemi GA, Samadi HJPTiS. Effects of an 8-week selective corrective exercises program on electromyography activity of scapular and neck muscles in persons with upper crossed syndrome: Randomized controlled trial. 2019;37:113-9. ##
10.          Bae W-S, Lee H-O, Shin J-W, Lee K-CJJopts. The effect of middle and lower trapezius strength exercises and levator scapulae and upper trapezius stretching exercises in upper crossed syndrome. 2016;28[5]:1636-9. ##
11.          Kirthika SV, Sudhakar S, Padmanabhan K, Ramanathan KJSJoSM. Impact of upper crossed syndrome on pulmonary function among the recreational male players: A preliminary report. 2018;18[2]:71. ##
12.          Roshani S, Yousefi M, Sokhtezari Z, Khalil Khodaparast MJJoRS, Research. The Effect of a Corrective Exercise Program on Upper Crossed Syndrome in a Blind Person. 2019;6[3]:148-52. ##
13.          Muscolino JJJotAT-MS. Upper crossed syndrome. 2015;21[2]:80. ##
14.          Alyarnezhad C, Daneshmandi H, Samami NJSJMS. The comparision of upper cross syndrome in children with visual and hearing impairments with normal counterparts. 2019;16[15]:57-65. ##
15.          Mubeen I, Malik S, Akhtar W, Iqbal M, Asif M, Arshad A, et al. PREVALENCE OF UPPER CROSS SYNDROME AMONG THE MEDICAL STUDENTS OF UNIVERSITY OF LAHORE. 2016;3[3]:381-4. ##
16.          Rostamizalani F, Ahanjan S, Rowshani S, BagherianDehkordi S, Fallah AJJoPS, Rehabilitation. Comparison of the Effects of Three Corrective Exercise Methods on the Quality of Life and Forward Head of men with Upper Cross Syndrome. 2019;8[1]:26-36. ##
17.          Roshani S, Mahdavinejad R, Ghanizadehesar NJsjoiuoms. The effect of a NASM-based training protocol on upper cross syndrome in paraplegia spinalcord injury patients. 2018;25[6]:73-85. ##
18           Feng Q, Wang M, Zhang Y, Zhou YJCr. The effect of a corrective functional exercise program on postural thoracic kyphosis in teenagers: a randomized controlled trial. 2018;32[1]:48-56. ##
19.          Kermani MT, Atri AE, Yazdi NKJJoRM. The effect of eight weeks corrective exercise on the functional kyphosis curvature in the teenager girls. 2017;6[1]:161-8. ##
20.          AKBARNEJAD A, KONESHLOU S, BARANCHI M. The Effect of 12 Weeks of Functional Training and Different Periods of Detraining on Dynamic Balance in Elderly Men. 2015. ##
21.          Collins A. The complete guide to functional training: A&C Black; 2012. ##
22.          Clark M, Lucett S. NASM essentials of corrective exercise training: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. ##
23.          Ahmadnezhad L, Ebrahimi Atri A, Khoshraftar Yazdi N, Sokhangoei YJJoR, Health. The effect of eight-weeks corrective games on kyphosis angle and postural control in mentally retarded children having kyphosis. 2015;5[2]:178-83. ##
24.          Khatatbeh M, Dabayebeh IJJMJ. Effectiveness of specialized small motor games for the improvement of dynamic balance in flexible flat foot. 2012;171[787]:1-22. ##
25.          Thigpen CA, Padua DA, Michener LA, Guskiewicz K, Giuliani C, Keener JD, et al. Head and shoulder posture affect scapular mechanics and muscle activity in overhead tasks. 2010;20[4]:701-9. ##
26.          Quek J, Pua Y-H, Clark RA, Bryant ALJMt. Effects of thoracic kyphosis and forward head posture on cervical range of motion in older adults. 2013;18[1]:65-71. ##
27.          Babagoltabar Samakoush H, Norasteh AA, Mohammad Ali Nasab Firouzjah E, Abozarzadeh AAJJoGUoMS. Comparison of musculoskeletal abnormalities in professional wushu athletes and wrestlers with non-athletes. 2017;19[4]:61-7. ##
28.          Rajabi R, Seidi F, Mohamadi FJWASJ. Which method is accurate when using the flexible ruler to measure the lumbar curvature angle? deep point or mid point of arch. 2008;4[6]:849-52. ##
29.          Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers M, Romani WA. Muscles, testing and function: with posture and pain: Williams & Wilkins Baltimore, MD; 1993. ##
30.          Amirkhani F, Barati A, Hadadnezhad M, Shojaedin SS. The Effect of 12 Weeks of Functional Exercises on Forwarding Head Angle and Spirometry Parameters %J Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2017;13[3]:171-8. ##
31.          Ahmadi H, Yalfani A, Gandomi FJSJ. The Effect of Eight-Week Corrective Exercises Carried out in Water on Pain, Neck Flexors Endurance and Upper Extremity Range of Motion in Patient with Upper Crossed Syndrome. 2019;27[3]:1381-94. ##
32.          Weon J-H, Oh J-S, Cynn H-S, Kim Y-W, Kwon O-Y, Yi C-HJJoB, et al. Influence of forward head posture on scapular upward rotators during isometric shoulder flexion. 2010;14[4]:367-74. ##
33.          Johnson JJUSoAHK. Postural Correction: An illustrated guide to 30 pathologies. 2016. ##