بررسی ارتباط اختلال پردازش حسی و کیفیت خواب در دانشجویان توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۸

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران.ایران

2 دکترای روانشناسی کودکان استثنایی، استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
مشکلات حسی در حیطه­ های گوناگون می­تواند بر کارکرد افراد در انواع فعالیت ­های روزانه تاثیر بگذارد. یکی از این حیطه­ های فعالیت روزمره، کیفیت و کمیت خواب می­ باشد. پردازش حسی شاید اساسی ­ترین عنصر روانشناختی باشد که زیربنای چگونگی ادراک و واکنش افراد نسبت به محرک­ های محیطی را تشکیل می­دهد. با توجه به این مسئله، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اختلال پردازش حسی بر کیفیت خواب دانشجویان انجام شد.
مواد و روش­ ها
مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی-توصیفی تجربی بود. مطالعه بر روی ۱۸۴ دانشجوی توانبخشی دانشگاه ­های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران انجام شد. جهت جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ و نیم­رخ پردازش حسی نوجوانان-بزرگسالان استفاده شد. تحلیل داده­ ها با کمک نرم­افزار SPSS 18 انجام شد.
یافته­ ها
نتایج حاصل از تجزیه ­و­ تحلیل داده­ها نشان داد که ۱/۴۵٪ از دانشجویان مورد مطالعه کیفیت خواب نامطلوب داشتند و اکثر دانشجویان دارای اختلال پردازش حسی از نوع جستجوگری حسی بودند. داده ­های حاصل از پژوهش، رابطه معناداری بین سه متغیر ثبت پایین، حساسیت­ پذیری حسی و اجتناب­گری حسی با کیفیت خواب نشان دادند (Pvalue­ های این سه متغیر به­ ترتیب 0/017، 0/003، 0/02).
نتیجه­ گیری
یافته­های پژوهش حاضر تاکید نمود که در دانشجویان دارای کیفیت خواب نامطلوب، اختلال پردازش حسی وجود دارد و کیفیت خواب کاهش می­یابد. در پژوهش حاضر رابطه معناداری بین ثبت پایین، حساسیت­پذیری حسی و اجتناب­ گری حسی با کیفیت خواب وجود داشت؛ لذا حمایت از دانشجویان از جهت توجه به رژیم­ های حسی مناسب و اتخاذ تدابیری در جهت رفع مشکلات حسی آنان و در نتیجه بهبود الگوی خوابشان ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Sensory Processing Disorder and Quality of Sleep in Rehabilitation Students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Iran University of Medical Sciences in 2019

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mahmoudi 1
  • Navid Mirzakhani 2
  • Seyed Mehdi Tabatabaee 3
1 Student Research Committee, Department, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD of Exceptional Child Psychology,, Assistant Professor, Department of Occupational Therapy , School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
3 MSc in Biostatistics, Basic Sciences Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Sensory problems can affect the functioning of individuals in a variety of daily activities in different aspects. One of these aspects of daily activity is the quality and quantity of sleep. Sensory processing is perhaps the most basic psychological element that determines how individuals perceive and respond to environmental stimuli. Given this, the present study aimed to investigate the effect of sensory processing disorder on students' sleep quality.
Materials and Methods: The current descriptive cross-sectional study was conducted on 184 students of the School of Rehabilitation at Shahid Beheshti and Iran Universities of Medical Sciences. Two Pittsburgh Sleep Quality Questionnaires and Adolescent-Adult Sensory profile were used for data collection. Data were analyzed using SPSS 18.
Results: The results of data analysis showed that 49.1% of the students had undesirable sleep quality and most of the students had sensory processing disorder of sensory seeking type. The results showed a significant relationship between sleep quality and the three variables of low registering, sensory sensitivity, and sensory avoidance (P-values: 0/017, 0/003, 0/02, respectively).
Conclusion: The findings of the present study emphasized that students with poor sleep quality had sensory processing disorder and their sleep quality reduced. Also, there was a significant relationship between low registering, sensory sensitivity, and sensory avoidance with sleep quality. Therefore, it seems necessary to support students in considering proper sensory diet and taking measures to resolve their sensory problems and thus improve their sleep patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of sleep
  • Rehabilitation students
  • Sensory processing disorder
1. Ghoreishi A, Aghajani A. Sleep quality in Zanjan university medical students. Tehran University Medical Journal (TUMJ).2008; 66: 61-7.##
2. Eaton DK, McKnight Eily LR, Lowry R, Perry GS, Presley-Cantrell L, Croft JB. Prevalence of insufficient, borderline, and optimal hours of sleep among high school students-United States, 2007. Journal of Adolescent Health 2010; 46: 399-401##
3. Curcio G, Ferrara M, De Gennaro L. Sleep loss, learning capacity and academic performance. Sleep medicine reviews, 2006; 10: 323-37. ##
4. World Health Organization. WHO technical meeting one sleep and health. Bonn: World Health Organization Regional Office for Europe; 2004. ##
5. Sadock BJ, Sadock VA. Comprehensive textbook of psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins;2000. ##
6. Begheri H, Shahabi Z, Ebrahimi H, Alainejad F.Relation between sleep quality and quality of life in nurses. Hayat J 2006; 12(4): 13-20. [In Persian] ##
7. Taylor DJ, Bramoweth AD. Patterns and Consequences of Inadequate Sleep in College Students: substance use and motor vehicle accidents. Journal of Adolescent Health 2010; 46: 610-12. ##
8. Gholami M, Aref Nazeri M, Bagheri F. Sleep Disorders, Depression, Education and Socioeconomic Status: A Path Analysis. Faslnameye Dena 2009; 3: 11-22. ##
9. Nojomi M, Ghallebandi M, Akhbari R, Gorji R. Sleep pattern and prevalence types of sleep disorder in medical students. J Azad Med Univ 2009; 19(1): 55-9. [In Persian] ##
10. Golabi S. A Comparative Study of prevalence of parasomnia among male and female students. Faslnameye Daneshkadeye Parastari va Mamayie Orumieh 2009; 6: 205-9. ##
11. Veldi M, Aluoja A, Vasar V. Sleep quality and more common sleep-related problems in medical students. Sleep medicine 2005; 6: 269-75. ##
12. Tsai LL, Li SP. Sleep patterns in college students: Gender and grade differences. Journal of Psychosomatic Research 2004; 56: 231-37. ##
13. Regestein Q, Natarajan V, Pavlova M, Kawasaki S, Gleason R, Koff E. Sleep debt and depression in female college students. Psychiatry Research 2010; 176: 34-9. ##
14. Mousavi F , Golestan B , Matini E , Tabatabai R. Prevalence of sleep disorder and its related factors in medical students of Islamic Azad University of Tehran.Medical science of journal of Islamic Azad university of Iran. Volume 20, Number 4 (Winter 2010). ##
15. Ghoreishi A, Aghajani A H. Sleep quality in Zanjan university medical students. Tehran Univ Med J. 2008; 66 (1) :61-67. ##
16. Gandomani R, Kazemi F, Pishyareh E,  Hashemi J, Nasayian A. The relationship between sensory processing patterns and executive functions in students with autism disorder. Psychology of Exceptional Persons New Year Sixth Fall 2016 No. 23##
17. Hirata I, Mohri I, Kato-Nishimura K, Tachibana M, Kuwada A, Kagitani- Shimono K, et al. Sleep problems are more frequent and associated with problematic behaviors in preschoolers with autism spectrum disorder. Res Dev Disabil. 2016;49–50:86–99. ##
18. Reynolds AM, Malow BA. Sleep and autism spectrum disorders. Pediatr Clin N Am. 2011;58:685–98. ##
19. Murray DS, Fedele A, Shui A, Coury DL. The autism speaks autism treatment network registry data: opportunities for investigators. Pediatrics. 2016;137:S72–8. ##
20. Achenbach TM, Ruffle TM. The child behavior checklist and related forms for assessing behavioral/emotional problems and competencies. Pediatrics in Rev. 2000;21:265–71. ##
21. Tomchek SD, Dunn W. Sensory processing in children with and without autism: a comparative study using the short sensory profile. Am J Occup Ther. 2007;61:190–200. ##
22. Aron, E.N., & Aron, A. (1997). Sensory-processing Sensitivity and its Relation to Introversion and Emotionality, Journal of Personality and Social Psychology, 73(2), 345–368. ##
23. Dunn, W. (2001). The Sensations of Everyday Life: Empirical, Theoretical, and Pragmatic Considerations, The Journal of Occupational Therapy, 55, 608–620.  ##
24. Ahmadi M, Farahbod M, Soortigi H, Rassafiani M (2010). Sensory Processing Patterns in Children with Autism DisorderFrom Winnie Dunn’s Perspective. JOEC. 2011; 10 (4) :385-393##
25. Jamshidian E,Jalili N,Haghgo H(2015).The effect of sensory processing abilities on participation of children with autism. Daneshvar Medicine. 2016; 23 (120) :33-44##
26. Behman, G. (2006). The highly sensitive person: Stress and physical symptom reports. Personality and Individual Differences, 40, 1433-1440. ##
27. Liss, M , Timmel, L , Baxley K , Killingsworth P .Sensory processing sensitivity and its relation to parental bonding, anxiety, and depression. Personality and Individual Differences.2005:39(8):1429 ـ 1439##
28. Miller L J, Anzalone, M. E, Lane S J, Cermak S A., and Osten ET. ConcePt evolution in sensory integration: A ProPosed nosology for diagnosis. American Journal of OccuPational TheraPy. 2007 ; 61(2): 135–140. ##
29. Farrahi J,Nakhaee N,Sheibani V,Garrusi B,Amirkafi A.Psychometric properties of the Persian version of the Pittsburg Sleep Quality Index addendum for PTSD(PSQI-A).Sleep Breath.2009.Aug;13(3):259-62. ##
30. Brown, C , Dunn, W. (2002). Adolescent/Adult Sensory Profile: Self Questionnaire. San Antonio: The Psychological Corporation. A Harcourt Assessment Company##
31. Farhadinasab A, Azimi H. Study of patterns and subjective quality of sleep and their correlation with personality traits among medical students of Hamedan University of medical sciences. Scientific Journal of Hamedan University of medical sciences 2008; 15: 11-15. ##
32. Bagheri H, Ebrahimi H, Alaei Nezhad F. The association between quality of sleep and health related quality of life in nurses. Hayat 2007; 12: 13-20. ##
33. Rezaei M, Azadi A, Ahmadi F. Comparision of depression, anxiety, stress and quality of life in dormitory students of Tarbiat Modares University. Iranian Journal of Nursing Research 2007; 2: 31-8. ##
34. Tauman R, Avni H, Drori-Asayag A, Nehama H, Greenfeld M, Leitner Y. Sensory profile in infants and toddlers with behavioral insomnia and/or feeding disorders . Sleep Med. 2017 Apr;32:83-86. doi: 10.1016/j.sleep.2016.12.009. ##
35. Besnard S, Tighilet B, Chabbert C, Hitier M, Toulouse J, Le Gall A, Machado ML, Smith PF . The balance of sleep: Role of the vestibular sensory system . Sleep Med Rev. 2018 Dec;42:220-228. doi: 10.1016/j.smrv.2018.09.001. ##
36. Engel-Yeger B, Shochat T. The relationship between sensory processing patterns and sleep quality in healthy adults. Can J Occup Ther Rev. 2012;79:134–41. ##
37. Tzischinsky O, Meiri G, Manelis L, Bar-Sinai A, Flusser H, Michaelovski A, Zivan O, Ilan M, Faroy M, Menashe I, Dinstein I . Sleep disturbances are associated with specific sensory sensitivities in children with autism . Mol Autism. 2018 Mar 27;9:22. ##