اثر تعاملی تمرین استقامتی و القای استروئید آنابولیک-آندروژنیک بر مقادیر دسنوترین بافت آدیپوز، انتقال-دهنده اسید چرب CD36 و فعالیت آنزیم Beta-HAD عضله اسکلتی رت‌های نر سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم ورزشی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
به نظر می­رسد انجام تمرین استقامتی و مصرف استروئید می­تواند مسیر چربی­ سوزی را بیشتر فعال نماید. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تعاملی شش هفته تمرین استقامتی و تزریق استروئید استانوزولول بر تغییرات مقادیر CD36 بافت عضله، آنزیم بتاهیدروکسی آسیل کوآ دهیدروژناز (B-HAD) بافت عضله و دسنوترین بافت آدیپوز زیرپوستی و احشایی در موش­های صحرایی نر سالم بود.
مواد و روش­ ها
در مطالعه حاضر، 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن 12 هفته و میانگین وزن اولیه­ ی 16±289 گرم به­ طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: دارونما (10=n)، تمرین+دارونما (10=n)، تمرین+استانوزولول (10=n) و استانوزولول (10=n). موش هایتمرین+استانوزولول و استانوزولول هفته ­ای یک بار تزریق درون­ عضلانی استانوزولول (5 میلی­ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) داشتند، گروه­ های دارونما و تمرین+دارونما به همان میزان روغن آراشید دریافت کردند. تمرین استقامتی به مدت 6 هفته، هر هفته 5 جلسه و با شدت 55-75 درصد VO2max روی نوارگردان اجرا شد. مقادیر انتقال­دهنده اسید چرب CD36، B-HAD و دسنوترین با روش الایزا سنجیده شد.
یافته­ ها
بعد از 6 هفته تمرین ورزشی و مصرف استانوزولول مقادیر پروتئین CD36 در گروه تمرین+استانوزولول در مقایسه با گروه دارونما (0/0003=P)، گروه تمرین+دارونما (0/008=P) و گروه استانوزول (0/029=P) افزایش معناداری داشت. مقادیر پروتئین B-HAD بافت عضله نعلی در گروه تمرین+استانوزولول در مقایسه با گروه دارونما (0/0002=P)، گروه تمرین+دارونما (0/006=P) و گروه استانوزولول (0/018=P) افزایش معناداری داشت. مقادیر دسنوترین بافت چربی زیرپوستی در گروه تمرین+استانوزولول در مقایسه با گروه دارونما (0/0005=P)، گروه تمرین+دارونما و گروه استانوزولول (0/021=P) افزایش معناداری داشت. مقدار دسنوترین بافت چربی احشایی در گروه تمرین+استانوزولول در مقایسه با گروه دارونما (0/0007=)، گروه تمرین+دارونما (0/039=P) و گروه استانوزولول (0/004=P) افزایش معناداری داشت.
نتیجه ­گیری
به نظر می­رسد، تزریق استانوزولول آثار لیپولیزی تمرین­ های استقامتی را تا حد چشم گیری بهبود می­بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect Interaction of Endurance Training and Anabolic-Androgenic Steroids on Adipose Tissue’s Desnutrin, CD36, and Beta-HAD of Skeletal Muscle in Healthy Male Rats

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Miri 1
  • Abbasali Gaeini 2
  • Reza Nori 3
  • Parisa Pournemati 2
1 Phd Student of Exercise Physiology - Exercise Biochemistry and Metabolism, University of Tehran, Kish International Campus, Kish, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Exercise Sciences, University of Tehran
3 Assistant Professor, Department of Sport Sciences, Kish International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: It seems that endurance training and Stanozolol consumption can activate fat burning. The purpose of the present study was to investigate the effects of six weeks of endurance training and injection of stanozolol on CD36 and Beta- hydroxyl acyl coA dehydrogenases (B-HAD) levels of muscle tissue and levels of desnutrin in subcutaneous and visceral adipose tissue in male healthy rats.
Materials and Methods: In the present study, 40 male Wistar rats, aged 12 weeks old (initial body weight, 289±16g), were randomly divided into four groups; placebo (n=10), training (n=10), training+ stanozolol (n=10), and stanozolol (n=10). Training+ stanozolol and stanozolol groups received a weekly intramuscular injection (5mg/kg of body weight) of stanozolol, while placebo and training + placebo groups received Arashiz oil as placebo. Endurance training was performed on treadmill for 6 weeks, 5 sessions per week with the intensity of 70-75% VO2max. CD36, B-HAD, and Desnutrin levels were measured using ELISA method
Results: After six weeks of exercise training and Stanozolol consumption, the protein content of CD36 in training+Stanozolol significantly increased compared to placebo group (P=0.0003), training+placebo group (P= 0.008), and Stanozolol group (P= 0.029). Protein content of B-HAD soleus muscle in training+Stanozolol significantly increased compared to placebo group (P=0.0002), training+placebo group (P= 0.006), and Stanozolol group (P= 0.018). Also, desnutrin of subcutaneous adipose tissue in training+Stanozolol significantly increased as compared to placebo (P=0.0005) and Stanozolol groups (P= 0.021). Desnutrin of visceral fat in training+Stanozolol significantly increased compared to placebo group (P=0.0007), training+placebo (P=0.039), and Stanozolol group (P= 0.004).
Conclusion: It seems that stanozolol treatment improves lipolytic effects of endurance training to significant extends.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acid transport
  • Visceral adipose tissue
  • Stanozolol
1.      Kuhn CM. Anabolic steroids. Recent Progress in Hormone Research. 2002;57:411-34.##
2.      Mammi C, Calanchini M, Antelmi A, Cinti F, Rosano G, Lenzi A, et al. Androgens and adipose tissue in males: a complex and reciprocal interplay. International journal of endocrinology. 2012;2012. ##
3.      Fui MNT, Prendergast LA, Dupuis P, Raval M, Strauss BJ, Zajac JD, et al. Effects of testosterone treatment on body fat and lean mass in obese men on a hypocaloric diet: a randomised controlled trial. BMC medicine. 2016;14(1):153. ##
4.      Salam R, Kshetrimayum AS, Keisam R. Testosterone and metabolic syndrome: The link. Indian journal of endocrinology and metabolism. 2012;16(Suppl1):S12. ##
5.      Zerradi M, Dereumetz J, Boulet M-M, Tchernof A. Androgens, body fat Distribution and Adipogenesis. Current obesity reports. 2014;3(4):396-403. ##
6.      Gentil P, de Lira CAB, Paoli A, dos Santos JAB, da Silva RDT, Junior JRP, et al. Nutrition, pharmacological and training strategies adopted by six bodybuilders: case report and critical review. European Journal of Translational Myology. 2017;27(1). ##
7.      Arner P. Effects of testosterone on fat cell lipolysis. Species differences and possible role in polycystic ovarian syndrome. Biochimie. 2005;87(1):39-43. ##
8.      Achten J, Jeukendrup AE. Optimizing fat oxidation through exercise and diet. Nutrition. 2004;20(7):716-27. ##
9.      Glatz JF, Luiken JJ, Bonen A. Membrane fatty acid transporters as regulators of lipid metabolism: implications for metabolic disease. Physiological reviews. 2010;90(1):367-417. ##
10.    McFarlan JT, Yoshida Y, Jain SS, Han X-X, Snook LA, Lally J, et al. In vivo, fatty acid translocase (CD36) critically regulates skeletal muscle fuel selection, exercise performance, and training-induced adaptation of fatty acid oxidation. Journal of Biological Chemistry. 2012;287(28):23502-16. ##
11.    Le Foll C, Dunn-Meynell AA, Levin BE. Role of FAT/CD36 in fatty acid sensing, energy, and glucose homeostasis regulation in DIO and DR rats. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2015;308(3):R188-R98. ##
12.    Gollnick PD, Saltin B. Significance of skeletal muscle oxidative enzyme enhancement with endurance training. Clinical Physiology and Functional Imaging. 1982;2(1):1-12. ##
13.    Civitarese AE, Carling S, Heilbronn LK, Hulver MH, Ukropcova B, Deutsch WA, et al. Calorie restriction increases muscle mitochondrial biogenesis in healthy humans. PLoS med. 2007;4(3):e76. ##
14.    MacInnis MJ, McGlory C, Gibala MJ, Phillips SM. Investigating human skeletal muscle physiology with unilateral exercise models: when one limb is more powerful than two. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2017(ja). ##
15.    Cochran AJ, Percival ME, Thompson S, Gillen JB, MacInnis MJ, Potter MA, et al. β-Alanine supplementation does not augment the skeletal muscle adaptive response to 6 weeks of sprint interval training. International journal of sport nutrition and exercise metabolism. 2015;25(6):541-9. ##
16.    Larsen S, Stride N, Hey-Mogensen M, Hansen CN, Bang LE, Bundgaard H, et al. Simvastatin effects on skeletal muscle: relation to decreased mitochondrial function and glucose intolerance. Journal of the American College of Cardiology. 2013;61(1):44-53. ##
17.    Kim J, Lim K. Relationship between FAT/CD36 protein in skeletal muscle and whole-body fat oxidation in endurance-trained mice. Journal of exercise nutrition & biochemistry. 2016;20(4):48. ##
18.    Talanian JL, Holloway GP, Snook LA, Heigenhauser GJ, Bonen A, Spriet LL. Exercise training increases sarcolemmal and mitochondrial fatty acid transport proteins in human skeletal muscle. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. 2010;299(2):E180-E8. ##
19.    Petersson SJ, Christensen LL, Kristensen JM, Kruse R, Andersen M, Højlund K. Effect of testosterone on markers of mitochondrial oxidative phosphorylation and lipid metabolism in muscle of aging men with subnormal bioavailable testosterone. European Journal of Endocrinology. 2014;171(1):77-88. ##
20.    Glintborg D, Christensen LL, Kvorning T, Larsen R, Højlund K, Brixen K, et al. Differential effects of strength training and testosterone treatment on soluble CD36 in aging men: Possible relation to changes in body composition. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation. 2015;75(8):659-66. ##
21.    Burgomaster KA, Heigenhauser GJ, Gibala MJ. Effect of short-term sprint interval training on human skeletal muscle carbohydrate metabolism during exercise and time-trial performance. Journal of applied physiology. 2006;100(6):2041-7. ##
22.    Gibala MJ, Little JP, Van Essen M, Wilkin GP, Burgomaster KA, Safdar A, et al. Short‐term sprint interval versus traditional endurance training: similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise performance. The Journal of physiology. 2006;575(3):901-11. ##
23.    Guadalupe-Grau A, Plenge U, Helbo S, Kristensen M, Andersen PR, Fago A, et al. Effects of an 8-weeks erythropoietin treatment on mitochondrial and whole body fat oxidation capacity during exercise in healthy males. Journal of sports sciences. 2015;33(6):570-8. ##
24.    Ogasawara J, Izawa T, Sakurai T, Shirato K, Ishibashi Y, Ohira Y, et al. Habitual exercise training acts as a physiological stimulator for constant activation of lipolytic enzymes in rat primary white adipocytes. Biochemical and biophysical research communications. 2015;464(1):348-53. ##
25.    Alsted TJ, Nybo L, Schweiger M, Fledelius C, Jacobsen P, Zimmermann R, et al. Adipose triglyceride lipase in human skeletal muscle is upregulated by exercise training. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. 2009;296(3):E445-E53. ##
26.    de Paiva Foletto M, Ferrari F, Peres SB, de Moraes SMF, Segatelli TM, Mareze-da-Costa CE. Effects of anabolic steroid treatment associated with physical training in adipose tissue of male Wistar rats. Acta Scientiarum Health Sciences. 2015;37(1):19. ##