مروری بر همه گیرشناسی آسیب های ورزشی رشته های بسکتبال، والیبال و هندبال در ایران: مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ساختار علمی تحقیقات مرتبط با آسیب­ های رشته ­های ورزشی بسکتبال، والیبال، هندبال و همچنین انجام یک جمع­ بندی مطلوب و ارائه اطلاعات مناسب­ت ری از تحقیقات پیشین که در داخل ایران انجام شده است، می­ باشد.
مواد و روش ­ها
در مطالعه حاضر، جستجوی مقالات در پایگاه های تخصصی صورت پذیرفت و 22 مقاله مرتبط بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شد.
یافته­ ها
نتایج نشان داد که اکثر آسیب­ های بسکتبال، والیبال و هندبال در ناحیه اندام تحتانی رخ می­دهد که این آسیب­ ها بیشتر از نوع اسپرین بوده که شامل پیچ­ خوردگی مچ پا و پارگی رباط­های زانو می ­باشد. همچنین بررسی نتایج تحقیق کنونی نشان داد برخورد با بازیکن حریف و گرم نکردن قبل از تمرین به ­عنوان مهم­ترین عوامل ایجاد آسیب در این رشته­ ها به شمار می­رود.
نتیجه ­گیری
با مطالعه تحقیقات موجود در زمینه آسیب­های رشته­ های ورزشی بسکتبال، والیبال و هندبال در ایران نشان داده شد که تفاوت­ های زیادی در ارائه گزارشات این تحقیقات وجود دارد. از جمله تفاوت هایی که می­توان به آن اشاره کرد این است که هر کدام از تحقیقات مذکور برای نوع آسیب، تعریف آسیب، شدت آسیب، محل بروز آسیب، مکانیسم­ های بروز آسیب از الگوی مختلفی و اصطلاحات و واژه­ های خاصی استفاده کرده­ اند و این همسان نبودن اصطلاحات و واژه­ ها امکان جمع­بندی را دشوار می­کند. همچنین می­توان آموزش ­های صحیح، توجه ویژه به گرم کردن ورزشکاران قبل از مسابقه و تمرین توسط مربیان و بازنگری در قوانین به ­ویژه در رشته هندبال را به­عنوان اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفت تا در تحقیقات آینده اثر این اقدامات بر کاهش آسیب در این رشته­ ها مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Epidemiology of Sports Injuries in Basketball, Volleyball, and Handball in Iran: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hasan Kordi Ashkezari 1
 • Abuzar Saadatian 2
 • Hamid Reza Falah Yakhdani 3
 • Saeid Abedinzadeh 3
1 PhD Student of Sport Injury and Corrective Exercise, Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Assistant Professor of Physical Education and Sport Sciences, Yasuj University, Yasuj, Iran
3 Assistant Professor of Physical Education and Sport Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The purpose of the present study was to investigate the scientific structure of studies related to basketball, volleyball, and handball injuries and to make a good compilation and provide more relevant information from the previous Iranian studies.
Materials and Methods: The search for articles was performed in specialized databases and 22 articles were selected based on the inclusion and exclusion criteria.
Results: The results showed that most of the injuries in basketball, volleyball, and handball occur in the lower extremities, which is more of the sprain type, which includes ankle sprain and rupture of knee ligaments. Also, the results of the study showed that contact with an opponent and not warming before the practice was considered as the most important cause of injury in these sport fields.
Conclusion: By studying the research on basketball, volleyball, and handball sports in Iran, it has been shown that there are many conflicts in the reports. One of the conflicts that can be noted is that each of the researches used different patterns and terms for the type of injury, definition of injury, severity of injury, location of injury, and mechanisms of injury. This incompatibility of terms makes it difficult to reach a conclusion. It is possible that with correct training, sufficient warming up before competition, and practice by coaches and reviewing rules, especially in handball, as preventive measures, the effects of these measures on reducing injuries in these fields be understood in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport Injuries
 • Basketball
 • Volleyball
 • Handball
 • Iran
 1. Newell M. Strategies to enhance performance in Gaelic football players by reducing the risk of injuries. 2011 PhD thesis.##
 2. Moghadasi A, Ahanjan Sh, Taheri HR, Dareh Bidi MA. A comparison of injury incidence in non-professionalboys participating taekwondo, karate and judo. Journal of sport sciences. 2007; 6: 55-72. [Persian] ##
 3. Mansour Sahebozamani, Ramin Beyranvand. A review of injury assessment in Iranian martial artists :Systematic review. J Rehab Med. 2016; 5(2): 235-248. [Persian] ##
 4. Belechri M, Petridou E, Kedikoglou S, Trichopoulos D. Sports injuries among children in six European union countries. European journal of epidemiology 2001;11, 1005-1012. ##
 5. Bahr R, Engebretsen L. Sports Injury Prevention. IOC Medical Commission Publication 2009. ##
 6. Teixeira J, Carvalho P, Moreira C, Carneiro A, Santos R. Muscle Strength Assessment of Knee Flexors and Extensors. Comparative Study between Basketball, Football, Handball and Volleyball Athletes. International Journal of Sports Science 2015; 5, 192-200. ##
 7. Mohammadzadeh M, Rahnema N, Alizadeh MH. Injury Profile of Iranian elite basketball players in home and away games. Global Journal of Science, Engineering and Technology 2013; 5,114-122. ##
 8. Belali J, Rahnema N, Azhari A. effect of post men's basketball players on the incidence of their sports injuries. Sport medicine and physical fitness. 1392; 1, 33-46. [Persian] ##
 9. Barani A, Bambaeichi E, Rahnema N. Prevalence and Mechanisms of Injury in Basketball Athletes. Research in sport science.1388; 23, 59-68. [Persian] ##
 10. Khosrozadeh J, Golpayegani M, Banitalebi E, Ghasemi B. The Prevalence and Causes of Sports Injuries in Iranian Premier League Basketball Players. Journal of Sport Science. 1387; 8, 45-52. [Persian] ##
 11. Nejati V. Prevalence of sports injuries and its related causes in female athlete students. Harekat Journal. 1386; 35, 117-128. [Persian] ##
 12. Pakravan M, Sahebozamani M, Ghahreman Tabrizi K. The Prevalence and Causes of Sport Injuries in Physical Education Students. Sports Medicine. 1389; 2, 81-94. [Persian] ##
 13. Ebrahimi Atri A, Kushki A, Hashemi Javaheri SAA, Ahmadi M, Mahmudi A. Epidemiology of sports injuries and its related causes in male students participating in 89th Khorasan Razavi Olympiad. Sabzevar Medical Sciences University. 1391; 1, 198-205. [Persian] ##
 14. Velayati R, Ghasemi G, Rahimi N, Movahedi A R. The level of competitive anxiety of Iranian elite basketball players and its relation to sports injuries. Jentashapir Journal. 1391; 2, 351-359. [Persian] ##
 15. Tatari M, Habibi A, Amraei Z. Evaluation and Comparison of Causes of Sport Injury in Male Athletic Students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Medical science university of Lorestan. 1386; 8(9), 51-58. [Persian] ##
 16. Sayah M, Fakharian E, Dokhtbigdeli M, Hemayat Talab R. Frequency of Sports Injuries in Boys Competitions in Kashan Schools 2006-2007. Feyz Scientific Journal. 1387; 1, 51-55. [Persian] ##
 17. Rahimian Z, Attarzadeh Hosseini SR, Hojati Z, Soltani H. Determining the Prevalence and Causes of Sport Injuries among Female Volleyball Players of Iran Super League. Advances in Environmental Biology 2012; 11, 2932-2936. ##
 18. Rajabi R, Alizadeh M, Hoseeinian MZ. Evaluating the Prevalence, Type and the Probable Causes for Sport Injuries in Iranian Super League Male Volleyball Players. World Journal of Sport Sciences 2009; 1, 31-37. ##
 19. Bambaeichi E, Rahnema N, Barani A, Rahnema M. Injuries to Iranian elite volleyball players. Sports Medicine. 1389; 4, 55-71. [Persian] ##
 20. Ebrahimi Atri A, Malandish A, Ramezani M. The Comparison of Sport Injuries in Different Parts of the Body of Elite Male Volleyball Players. Iranian Journal of Health and Physical Activity 2011; 2, 37-42. ##
 21. Fattahi A, Sadeghi H, Ameli MS. Relationship Between Injury Types and Prevalence with Some Anthropometric Properties of Male Elite Volleyball Players of Iran. World Applied Sciences Journal 2011; 5, 667-672. ##
 22. Sharareh SH, Sadeghi H, Amirtash A. Relationship between types, prevalence and common intensity of injuries with selected anthropometric properties with emphases of game's position among female elite volleyball players. European Journal of Experimental Biology 2013; 5, 274-281. ##
 23. Piri H, Alizade MH, Nasiri KH, Rahimi M. Injury Rates in Iranian Handball Players. World Applied Sciences Journal 2011; 11, 1670-1677. ##
 24. Rasuli S, Jafari A, Barghi Moghadam J, Narenjichi Shotorbabi F. The prevalence of sports injuries in female Handball players. Advances in Environmental Biology 2012; 5, 1801-1808. ##
 25. Barani A, Rahnema N, Bambaeichi E. Mechanism and prevalence of sports injuries in the Women's Handball Premier League. Research in sport science.1388; 24, 49-60. [Persian] ##
 26. Shadanfar K. Sex-Related Injury Patterns among Iranian Professional Handball Players. Journal of Applied environmental 2011; 9, 329-336. ##
 27. Oehlert K, Drescher W, Petersen W, Zantop T, Gross V, Hassenpflug J.  Injuries  in  Olympic  handball  tournaments:  a  video  analysis. Sportverletz Sportschaden 2004; 18, 80-84. ##
 28. Agha Alinezhad H. Prevalence and Causes of Sports Injuries in Young Handball Players. International congress of sport medicine 1380; Oral. [Persian] ##
 29. Piri H, Fallahi A, Kordi R, Rajabi R, Rahimi R, yosefi M. Handball Injuries in Elite Asian Players. World Applied Sciences Journal 2011; 10, 1559-1564. ##
 30. Verhagen E, van der Beek A, Bouter L, Bahr R, van Mechelen W. A one season prospective cohort study of volleyball injuries. British Journal of Sports Medicine 2004; 4, 477–481. ##
 31. Wedderkopp N, Kaltoft M, Holm R, Froberg K. Comparison of two intervention programmes in young female players in European handball—with and without ankle disc. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2003; 13, 371–375. ##
 32. Agel J, Arendt EA, Bershadsky B. Anterior cruciate ligament injury in National Collegiate Athletic Association basketball and soccer. American Journal of Sports Medicine 2005; 33, 524–530. ##
 33. Deitch JR, Starkey C, Walters SL, Moseley JB. Injury risk in professional basketball players: a comparison of women’s national basketball association and national basketball association athletes. American Journal of Sports Medicine 2006; 34, 1077–1083. ##
 34. Reckling C, Zantop T, Petersen W. Epidemiology of injuries in juvenile handball players. Sportverletz Sportschaden 2003; 17, 112-117. ##
 35. Dick R, Hertel J, Agel J, Grossman J, Marshall SW. Descriptive epidemiology of collegiate men’s basketball injuries: National Collegiate Athletic Association injury surveillance system, 1988–89 through 2003–2004. Journal of Athletic Training 2007; 42, 194–201. ##
 36. Myklebust G, Engebretsen L, Braekken IH, Skjolberg A, Olsen OE, Bahr R. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in female team handball players: a prospective intervention study over three seasons. Clinical Journal of Sport Medicine: Official Journal of the Canadian Academy of Sport Medicine 2003; 13, 71–78. ##
 37. McKay GD, Goldie PA, Payne WR, Oakes BW, Watson LF. A prospective study of injuries in basketball: a total profile and comparison by gender and standard of competition. Journal of Science and Medicine in Sport 2001; 4, 196–211. ##
 38. Caine D, Harmer P, Schiff M. Epidemiology of injury in Olympic sports. IOC MEDICAL COMMISSION PUBLICATION 2009. ##