تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه مغز و تمرینات منتخب بر تعادل کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (DCD) نسبت به کودکان سالم در عملکردهای حسی حرکتی ضعیف هستند، عملکرد ضعیف حرکتی در فعالیتهای روزانه با سن و هوش کودک مطابقت ندارد و ناشی از بیماری های عصبی هم نیست. اختلال هماهنگی رشدی یکی از نارسایی های بارز در زمینة رشد مهارت های حرکتی در کودکان پیش دبستانی و ابتدایی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تحریک الکتریکی فراجمجمه مغز و تمرینات منتخب بر تعادل کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی در شرایط مختلف حسی است.
مواد و روش ها
روش پژوهش، آزمایشی بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. تعداد 20 کودک 7 تا 14 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی با روش نمونه گیری در دسترس از مدارس عادی پس از اعمال معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. پس از بررسی تعادل آزمودنی ها بوسیله آزمون سازماندهی حسی در شش حالت مختلف با دستگاه پوسچوگرافی کامپیوتری، گروه مداخله به مدت 8 جلسه و هر هفته 3 جلسه تحت تحریک الکتریکی فراجمجمه مخچه (ctDCS) و برنامه حرکتی قرار گرفتند ولی گروه کنترل تحریک الکتریکی ساختگی (تحریک نما) و برنامه حرکتی را تجربه کردند. بعد از پایان مداخله، پس آزمون برای ارزیابی عملکرد تعادلی دو گروه بعمل آمد.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه در حالت در دسترس بودن اطلاعات آوران سیستم های حسی (001/0=p)، حذف اطلاعات سیستم بینایی (006/0=p)، ارائه آرایه های نامناسب سیستم بینایی (023/0=p)، حذف اطلاعات سیستم حسی عمقی (007/0=p) و حذف اطلاعات سیستم حس عمقی و ارائه آرایه های نامناسب بینایی (021/0=p) تفاوت معنی داری وجود داشت. در حالت حذف اطلاعات سیستم حس عمقی و بینایی (102/0=p) بین دو گروه تفاوت معنادار وجود نداشت.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، تحریک الکتریکی فراجمجمه می تواند به عنوان یک روش جدید قبل از فعالیت بدنی بر تعادل کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی تاثیرگذار بوده و به بهبود تعادل این کودکان کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Transcranial Direct Current Stimulation and Selected Exercises on Balance in Children with Developmental Coordination Disorder

نویسندگان [English]

 • Sharzad Bahrami 1
 • Seyed Kazem Mousavi Sadati 2
 • Abdolrasoul Daneshjoo 3
1 MSc Student of Sport Injuries and Corrective Exercise, Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Motor Behavior, Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Sport Biomechanics, Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Children with Developmental Coordination Disorder (DCD) have poor sensory motor function compared to healthy children. Poor motor performance in daily activities is not consistent with the child’s age and intelligence, and is not due to medical condition. DCD is one of the most prominent impairments in the development of motor skills in preschool and elementary children. The purpose of the present study was to investigate the effect of transcranial electrical stimulation and selected exercises on balance in children with developmental coordination disorder in different sensory conditions.
Materials and Methods: An experimental study with pre–posttest design and control group was conducted on 20 children, 7 to 14 years old, who were randomly divided into intervention and control groups after applying the inclusion and exclusion criteria. After examining the participants’ balance evaluated by Sensory Organizing Test of Computerized Dynamic Posturorghraphy apparatus in six different sensory modes, the intervention group underwent transcutaneous electrical stimulation and motor program for 8 sessions and 3 sessions per week, and the control group received mock electrical stimulation and motor program. Next, the post-test was performed to evaluate the balance performance between the two groups.
Results: The results of the study showed that the two groups have significant differences in Normal Vision and Fixed Support (P = 0.001), Absent Vision and Fixed Support (P = 0.006), Sway-Referenced Vision and Fixed Support (P = 0.023), condition Normal Vision and Sway-Referenced Support (P = 0.007), and Sway-Referenced Vision and Sway-Referenced Support (P = 0.021) conditions. Also, the two groups were not found to be significantly different in Absent Vision and Sway-Referenced Support (P = 0.102) condition.
Conclusion: According to the results of the current study, transcranial electrical stimulation can be a new method of pre-physical activity on the balance of children with developmental coordination disorder and can help improve balance in these children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Developmental Coordination Disorder
 • Transcranial direct current Stimulation
 • Balance
 1. Ruiz-Pérez LM, Palomo-Nieto M. Clumsiness and Motor Competence in Physical Education and Sport Pedagogy. Advanced Learning and Teaching Environments: Innovation, Contents and Methods. 2018:257.##
 2. Schoemaker MM, van der Wees M, Flapper B, Verheij-Jansen N, Scholten-Jaegers S, Geuze RH. Perceptual skills of children with developmental coordination disorder. Human Movement Science. 2001;20(1-2):111-33. ##
 3. Fong SS, Lee VY, Pang MY. Sensory organization of balance control in children with developmental coordination disorder. Research in Developmental Disabilities. 2011;32(6):2376-82. ##
 4. Missiuna C, Moll S, King G, Stewart D, Macdonald K. Life experiences of young adults who have coordination difficulties. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2008;75(3):157-66. ##
 5. Vaivre-Douret L. Developmental coordination disorders: State of art. Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology. 2014;44(1):13-23. ##
 6. Cairney J, Hay JA, Veldhuizen S, Missiuna C, Faught BE. Developmental coordination disorder, sex, and activity deficit over time: a longitudinal analysis of participation trajectories in children with and without coordination difficulties. Developmental Medicine & Child Neurology. 2010;52(3):e67-e72. ##
 7. .Namdar tajarodi s, farokhi A, Rostami r, Kordi MR, Moghadas Tabrizi Y. Effect of Exercise Intervention on Motor Proficiency in 7-10 Years Old Boys with Developmental Coordination Disorder. Journal of Sport Management and Motor Behavior. 2015;11(22):59-68 [In Persian]. ##
 8. Farhat F, Hsairi I, Baati H, Smits-Engelsman B, Masmoudi K, Mchirgui R, et al. The effect of a motor skills training program in the improvement of practiced and non-practiced tasks performance in children with developmental coordination disorder (DCD). Human movement science. 2016;46:10-22. ##
 9. Sabzi AH, Damanpak S, Tatari Hasan Gavyar M. Effect of 12 Sessions of Vestibular Stimulation Exercises on the Balance Performance in Children with Developmental Coordination Disorder. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2019;8(3):1-8. ##

10. Shahbazi S, Rahmani M, Heyrani A. The effects of sensory-motor integration on Balance and Reaction time in children with Developmental Coordination Disorder. Modern Rehabilitation. 2016;9(7):1-9 [In Persian]. ##

11. Shemy S, Mohamed N. Effect of sensory integration on motor performance and balance in children with developmental coordination disorder: a randomized controlled trial. International Journal of Therapies and Rehabilitation Research. 2017;6(1):1. ##

12. Kim HH, Bo GH, Yoo BK. The effects of a sensory integration programme with applied interactive metronome training for children with developmental disabilities: a pilot study. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. 2012;22(1):25-30. ##

13. Ferguson G, Jelsma D, Jelsma J, Smits-Engelsman B. The efficacy of two task-orientated interventions for children with Developmental Coordination Disorder: Neuromotor Task Training and Nintendo Wii Fit training. Research in developmental disabilities. 2013;34(9):2449-61. ##

14. Shiozawa P, da Silva ME, Cordeiro Q, Fregni F, Brunoni AR. Transcranial direct current stimulation (tDCS) for the treatment of persistent visual and auditory hallucinations in schizophrenia: a case study. Brain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation. 2013;6(5):831-3. ##

15. Mousavi Sadati SK, Paridokht S. The Effect of 8 Weeks Selected Physical Exercises on the Development of Fundamental movement and Cognitive Skills in 8 to 10 Years Old Girls with Developmental Coordination Disorder. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2019;9(0):109-.##

16. Kaka N, Zarrinkoob H. Review of the Vestibular System Function of People with Hearing Impairment and the Impact of Professional Sport. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2017;6(2):246-57. ##

17. Talebi N, shahrbanian s, Mansori MH. Comparison of balance and determination of the efficiency of involved sensory systems among soccer players, swimmers and non‌-athletes. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2019:-. ##

18. Grimaldi G, Argyropoulos GP, Bastian A, Cortes M, Davis NJ, Edwards DJ, et al. Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation (ctDCS) a novel approach to understanding cerebellar function in health and disease. The Neuroscientist. 2016;22(1):83-97. ##

19. Summers RL, Chen M, Hatch A, Kimberley TJ. Cerebellar transcranial direct current stimulation modulates corticospinal excitability during motor training. Frontiers in human neuroscience. 2018;12:118. ##

20. ldrati V, Schutter DJ. Targeting the human cerebellum with transcranial direct current stimulation to modulate behavior: a meta-analysis. The Cerebellum. 2018;17(2):228-36. ##

21. Nitsche MA, Paulus W. Sustained excitability elevations induced by transcranial DC motor cortex stimulation in humans. Neurology. 2001;57(10):1899-901. ##

22. Ratey JJ. Spark: The revolutionary new science of exercise and the brain: Little, Brown Spark; 2008. ##

23. Kirton A, Andersen J, Herrero M, Nettel-Aguirre A, Carsolio L, Damji O, et al. Brain stimulation and constraint for perinatal stroke hemiparesis: The PLASTIC CHAMPS Trial. Neurology. 2016;86(18):1659-67. ##

24. Cruz Gonzalez P, Fong KN, Brown T. The effects of transcranial direct current stimulation on the cognitive functions in older adults with mild cognitive impairment: a pilot study. Behavioural neurology. 2018;2018. ##

25. Mousavi Sadati Sk, Tajik N. The effect of Concurrent cerebral transcranial direct current stimulation and neuromuscular coordination exercises on balance elderly people. Journal of Gerontology. 2019;4(2):53-44. ##

26. Shokreh g, hosseini f. The Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Working Memory in Children with Developmental Coordination Disorder (DCD). Journal of Motor Learning and Movement. 2019;11(2):231-46. ##

27. Kaminski E, Hoff M, Rjosk V, Steele CJ, Gundlach C, Sehm B, et al. Anodal transcranial direct current stimulation does not facilitate dynamic balance task learning in healthy old adults. Frontiers in human neuroscience. 2017;11:16. ##

28. Craig CE, Doumas M. Anodal transcranial direct current stimulation shows minimal, measure-specific effects on dynamic postural control in young and older adults: a double blind, sham-controlled study. PloS one. 2017;12(1):e0170331. ##

29. Yosephi MH, Ehsani F, Zoghi M, Jaberzadeh S. Multi-session anodal tDCS enhances the effects of postural training on balance and postural stability in older adults with high fall risk: primary motor cortex versus cerebellar stimulation. Brain stimulation. 2018;11(6):1239-50. ##

30. Mousavi Sadati SK, Rashidzadeh P. Effect of Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation on Balance and Sensory System of the Elderly. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2019;8(4):195-205. ##

31. Wilson BN, Crawford SG, Green D, Roberts G, Aylott A, Kaplan BJ. Psychometric properties of the revised developmental coordination disorder questionnaire. Physical & occupational therapy in pediatrics. 2009;29(2):182-202. ##

32. Steiner KM, Enders A, Thier W, Batsikadze G, Ludolph N, Ilg W, et al. Cerebellar tDCS does not improve learning in a complex whole body dynamic balance task in young healthy subjects. PloS one. 2016;11(9). ##

33. Salehi H, Bakhshayesh RA, Movahed Ar, Ghasemi V. Psychometric Properties of a Persian Version of the Developmental Coordination Disorder Questionnaire in boys aged 6-11 year-old. Psychology of Exceptional Persons. 2016;1 (4):135-61. ##

34. Nashner LM. Analysis of stance posture in humans.  Motor coordination: Springer; 1981. p. 527-65. ##

35. Figura F, Cama G, Capranica L, Guidetti L, Pulejo C. Assessment of static balance in children. J Sports Med Phys Fitness. 1991;31(2):235-42. ##

36. . Magill RA, Anderson DI. Motor learning and control: Concepts and applications: McGraw-Hill New York; 2007. ##

37. Payne VG, Isaacs LD. Human motor development: A lifespan approach: Routledge; 2017. ##

38. Chan C, Nicholson C. Modulation by applied electric fields of Purkinje and stellate cell activity in the isolated turtle cerebellum. The Journal of physiology. 1986;371(1):89-114. ##

39. Parazzini M, Rossi E, Ferrucci R, Liorni I, Priori A, Ravazzani P. Modelling the electric field and the current density generated by cerebellar transcranial DC stimulation in humans. Clinical Neurophysiology. 2014;125(3):577-84. ##

40. Miranda PC, Lomarev M, Hallett M. Modeling the current distribution during transcranial direct current stimulation. Clinical neurophysiology. 2006;117(7):1623-9. ##

41. Foerster Á, Melo L, Mello M, Castro R, Shirahige L, Rocha S, et al. Cerebellar transcranial direct current stimulation (ctDCS) impairs balance control in healthy individuals. The Cerebellum. 2017;16(4):872-5. ##

42. Zandvliet SB, Meskers CG, Kwakkel G, van Wegen EE. Short-term effects of cerebellar tDCS on standing balance performance in patients with chronic stroke and healthy age-matched elderly. The Cerebellum. 2018;17(5):575-89. ##

دوره 9، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 259-269
 • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 12 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 15 فروردین 1399