تاثیر ارتز حمایت کننده قوس کف پایی بر شدت درد دوندگان تفریحی مبتلا به شین اسپلینت حین دویدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان، ایران

2 استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه نهاوند، نهاوند، ایران

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
شین اسپلینت از شایع‌ترین علت‌های درد ساق پا در ورزشکاران است. استفاده از ارتز حمایت­ کننده قوس کف ‌پایی می‌تواند در پیشگیری و درمان شین اسپلینت مورد استفاده قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کفی حمایت قوس کف ‌پایی بر شدت درد دوندگان تفریحی مبتلا به شین اسپلینت طی دویدن است.
مواد و روش‌ها
50 زن مبتلا به شین اسپلینت در سنین 35-20 سال به­طور تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) یا کنترل (25 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی همراه با درمان معمول به مدت 18 هفته ارتز پا را دریافت کردند. در گروه کنترل، آنها فقط تحت درمان معمول قرار گرفتند. مقیاس دیداری درد، شدت آسیب توسط پرسشنامه سندروم فشار داخلی درشت­نی، میزان محدودیت ناشی از آسیب با آزمون دویدن و میزان تغییر درک­شده بیمار با مقیاس تغییر گلوبال ارزیابی شد. تمام متغیرها قبل، بعد از 6 هفته، بعد از 12 هفته و بعد از 18 هفته اندازه­گیری شد.
یافته ­ها
نتایج نشان داد که شدت درد (0/001=p) و شدت آسیب(0/02=p) برای گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در هفته ششم به­طور معنی‌داری بهتر شد، با این وجود، در هفته­های 12 و 18 بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (0/05˃p).
نتیجه­ گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از ارتز حمایت­کننده قوس کف‌ پایی همراه با درمان چندمولفه‌ای باعث می‌شود که شدت درد، شدت آسیب و محدودیت فیزیکی سریع‌تر کاهش پیدا کند و بیماران مبتلا به شین اسپلینت اثر درمانی درک­شده بهتری را گزارش کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Arch Support Foot Orthosis on Pain Severity in Recreational Runners with Shin Splint during Running

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Ramezanian 1
 • Shahabeddin Bagheri 2
 • Aynollah Naderi 3
1 MSc Student of Sport injury, Department of Sport Sciences, School of Humanities, University Collage of Omran and Toseen
2 Assistant Professor of Sport injury, Department of Sport Sciences, School of Sport Sciences, University of Nahavand, Nahavand, Iran
3 School of Sport Science, Shahrood University of Technology, Shahrood, Semnan, Iran
چکیده [English]

Background and Amis: Shin splint is one of the most common causes of painful shins in athletes. The use of arch support foot orthosis can be used in the prevention and treatment of shin splint. The purpose of the present study was to investigate the effect of arch support foot orthosis on the pain intensity of recreational runners with shin splint during running.
Materials and Methods: A total of 50 women with shin splint aged 20-35 years were randomly assigned to either experimental (n = 25) or control (n = 25) groups. Experimental group received the foot orthosis for 18 weeks combined with the usual treatment. In control group, they underwent only usual treatment. Pain was assessed via Visual Analogue Scale and severity of injury was assessed using Medial Tibial Stress Syndrome questionnaire, extent of injury caused using running test, and patient's perceived level of change was assessed using the Global Change Scale. All variables were measured before the intervention and 6 weeks, 12 weeks, and 18 weeks after the intervention..
Results: The results demonstrated that pain severity (P=0.001) and injury severity (P=0.02) were significant for the experimental group compared with those of the control group six months after the intervention. However, there was no significant difference between the two groups at weeks 12 and 18 (P˃0.05).
Conclusion:The results of the current study showed that the use of arch support foot orthosis combined with multi-component treatment result in the faster reduction of pain severity, severity of injury, and physical restraint, and patients with shin splint reported better perceived therapeutic effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shin splint
 • Exercise therapy
 • Arch support foot orthosis
 • Recreational runners
1.        Yates B, White S. The incidence and risk factors in the development of medial tibial stress syndrome among naval recruits. Am J Sports Med. 2004;32(3):772–80. ##
2.        Moen MH, Tol JL, Weir A, Steunebrink M, De Winter TC. Medial tibial stress syndrome. Sport Med. 2009;39(7):523–46. ##
3.        Tweed JL, Campbell JA, Avil SJ. Biomechanical risk factors in the development of medial tibial stress syndrome in distance runners. J Am Podiatr Med Assoc. 2008;98(6):436–44. ##
4.        Willems TM, Witvrouw E, De Cock A, De Clercq D. Gait-related risk factors for exercise-related lower-leg pain during shod running. Med Sci Sport Exerc. 2007;39(2):330–9. ##
5.        Hubbard TJ, Carpenter EM, Cordova ML. Contributing factors to medial tibial stress syndrome: a prospective investigation. Med Sci Sports Exerc. 2009;41(3):490–6. ##
6.        Reinking MF. Exercise-related leg pain in female collegiate athletes: the influence of intrinsic and extrinsic factors. Am J Sports Med. 2006;34(9):1500–7. ##
7.        Bennett JE, Reinking MF, Pluemer B, Pentel A, Seaton M, Killian C. Factors contributing to the development of medial tibial stress syndrome in high school runners. J Orthop Sport Phys Ther. 2001;31(9):504–10. ##
8.        Loudon JK, Reiman MP. Lower extremity kinematics in running athletes with and without a history of medial shin pain. Int J Sports Phys Ther. 2012;7(4):356. ##
9.        Moen MH, Bongers T, Bakker EW, Zimmermann WO, Weir A, Tol JL, et al. Risk factors and prognostic indicators for medial tibial stress syndrome. Scand J Med Sci Sports. 2012;22(1):34–9. ##
10.      Yagi S, Muneta T, Sekiya I. Incidence and risk factors for medial tibial stress syndrome and tibial stress fracture in high school runners. Knee Surgery, Sport Traumatol Arthrosc. 2013;21(3):556–63. ##
11.      Hamstra-wright KL, Bliven KCH, Bay C. Risk factors for medial tibial stress syndrome in physically active individuals such as runners and military personnel : a systematic review and. Br J Sport Med. 2014;0:1–9. ##
12.      Mattock J, Steele JR, Mickle KJ. A protocol to prospectively assess risk factors for medial tibial stress syndrome in distance runners. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2018;10(1):1–10. ##
13.      Sommer HM, Vallentyne SW. Effect of foot posture on the incidence of medial tibial stress syndrome. Med Sci Sports Exerc. 1995;27(6):800–4. ##
14.      Beck BR. Tibial stress injuries. Sport Med. 1998;26(4):265–79. ##
15.      Andrish JT, Bergfeld JA, Walheim JON. A prospective study on the management of shin splints. JBJS. 1974;56(8):1697–700. ##
16.      Moen MH, Bongers T, Bakker EWP, Weir A, Zimmermann WO, Van der Werve M, et al. The additional value of a pneumatic leg brace in the treatment of recruits with medial tibial stress syndrome; a randomized study. BMJ Mil Heal. 2010;156(4):236–40. ##
17.      Fogarty S. Massage treatment and medial tibial stress syndrome; A commentary to provoke thought about the way massage therapy is used in the treatment of MTSS. J Bodyw Mov Ther. 2015;19(3):447–52. ##
18.      Newman P, Waddington G, Adams R. Shockwave treatment for medial tibial stress syndrome: a randomized double blind sham-controlled pilot trial. J Sci Med Sport. 2017;20(3):220–4. ##
19.      Garcia SG, Rona SR, Tinoco MCG, Rodriguez MB, Ruiz DMC, Letrado FPC, et al. Shockwave treatment for medial tibial stress syndrome in military cadets: A single-blind randomized controlled trial. Int J Surg. 2017;1(46):102–9. ##
20.      Kachanathu SJ, Algarni FS, Nuhmani S, Alenazi AM, Hafez AR, Algarni AD. Functional outcomes of kinesio taping versus standard orthotics in the management of shin splint. Vol. 58, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2018. p. 1666–70. ##
21.      Naderi A, Degens H, Sakinepoor A. Arch-support foot-orthoses normalize dynamic in-shoe foot pressure distribution in medial tibial stress syndrome. Eur J Sport Sci. 2019;19(2):247–57. ##
22.      Winters M. Medial tibial stress syndrome: diagnosis, treatment and outcome assessment (PhD Academy Award). Br J Sports Med. 2018; ##
23.      Jafarnezhadgero AA, Shad MM, Majlesi M. Effect of foot orthoses on the medial longitudinal arch in children with flexible flatfoot deformity: A three-dimensional moment analysis. Gait Posture. 2017;55:75–80. ##
24.      Eslami M, Begon M, Hinse S, Sadeghi H, Popov P, Allard P. Effect of foot orthoses on magnitude and timing of rearfoot and tibial motions, ground reaction force and knee moment during running. J Sci Med Sport. 2009;12(6):679–84. ##
25.      Jafarnezhadgero A, Alavi-Mehr SM, Granacher U. Effects of anti-pronation shoes on lower limb kinematics and kinetics in female runners with pronated feet: The role of physical fatigue. PLoS One. 2019;14(5). ##
26.      Sharma J, Golby J, Greeves J, Spears IR. Biomechanical and lifestyle risk factors for medial tibia stress syndrome in army recruits: a prospective study. Gait Posture. 2011;33(3):361–5. ##
27.      Okunuki T, Koshino Y, Yamanaka M, Tsutsumi K, Igarashi M, Samukawa M, et al. Forefoot and hindfoot kinematics in subjects with medial tibial stress syndrome during walking and running. J Orthop Res. 2019;37(4):927–32. ##
28.      Johnston E, Flynn T, Bean M, Breton M, Scherer M, Dreitzler G, et al. A randomized controlled trial of a leg orthosis versus traditional treatment for soldiers with shin splints: a pilot study. Mil Med. 2006;171(1):40–4. ##
29.      Winters M, Moen MH, Zimmermann WO, Lindeboom R, Weir A, Backx FJG, et al. The medial tibial stress syndrome score: a new patient-reported outcome measure. Br J Sports Med. 2016;50(19):1192–9. ##
30.      Kamper SJ, Maher CG, Mackay G. Global rating of change scales: a review of strengths and weaknesses and considerations for design. J Man Manip Ther. 2009;17(3):163–70. ##
31.      Jaeschke R, Singer J, Guyatt GH. Measurement of health status: ascertaining the minimal clinically important difference. Control Clin Trials. 1989;10(4):407–15. ##
32.      Smith W, Winn F, Parette R. Comparative study using four modalities in shinsplint treatments. J Orthop Sport Phys Ther. 1986;8(2):77–80. ##
33.      Rompe JD, Cacchio A, Furia JP, Maffulli N. Low-energy extracorporeal shock wave therapy as a treatment for medial tibial stress syndrome. Am J Sports Med. 2010;38(1):125–32. ##
34.      Salaffi F, Stancati A, Silvestri CA, Ciapetti A, Grassi W. Minimal clinically important changes in chronic musculoskeletal pain intensity measured on a numerical rating scale. Eur J pain. 2004;8(4):283–91. ##
35.      Reinking MF, Hayes AM, Austin TM. The effect of foot orthotic use on exercise related leg pain in cross country athletes. Phys Ther Sport. 2012;13(4):214–8. ##
36.      Loudon JK, Dolphino MR. Use of foot orthoses and calf stretching for individuals with medial tibial stress syndrome. Foot Ankle Spec. 2010;3(1):15–20. ##
37.      Gross ML, Davlin LB, Evanski PM. Effectiveness of orthotic shoe inserts in the long-distance runner. Am J Sports Med. 1991;19(4):409–12. ##
38.      Collins N, Bisset L, McPoil T, Vicenzino B. Foot orthoses in lower limb overuse conditions: a systematic review and meta-analysis. Foot ankle Int. 2007;28(3):396–412. ##
39.      Urabe Y, Maeda N, Kato S, Shinohara H, Sasadai J. Effect of shoe insole for prevention and treatment of lower extremity injuries. J Phys Fit Sport Med. 2014;3(4):385–98. ##
دوره 9، شماره 4
دی 1399
صفحه 235-245
 • تاریخ دریافت: 05 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1399