بررسی تاثیر 10 هفته تمرینات اصلاحی بر موقعیت قرارگیری استخوان کتف و عملکرد کشتی‌گیران نخبه با اختلال تنه و کمربند شانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم ورزشی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 دانشیار، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم ورزشی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
تغییر موقعیت طبیعی کتف در کشتی­ گیران می­تواند بر راستای ستون مهره­ ها و شانه آنها و مجموعه این تغییرات روی عملکرد کشتی­ گیران تاثیرگذار باشد. با این وجود، شواهد علمی معتبر در زمینه میزان اثربخشی مطلوب تمرینات در وضعیت قرارگیری کتف و عملکرد کشتی­ گیران اندک است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 10 هفته تمرینات اصلاحی بر موقعیت قرارگیری استخوان کتف و عملکرد کشتی­ گیران نخبه با اختلال تنه و کمربند شانه بود.
مواد و روش­ ها
جامعه آماری تحقیق حاضر را کشتی ­گیران مرد نخبه 27-18 سال در استان مازندران تشکیل دادند. از این بین، 34 کشتی­ گیر با زاویه­ ی شانه­ به­ جلوی بزرگتر از 55 درجه و کایفوز افزایش­یافته بزرگتر از 45 درجه به­ صورت هدفمند انتخاب شدند و در قالب 2 گروه کنترل (با میانگین سنی 3/27±21/35سال، قد 0/87±1/76 متر، وزن 13/00±78/94 کیلوگرم) و گروه تمرینی (با میانگین سنی 2/11±20/29سال، قد 0/80±1/72 متر، وزن 16/70±71/11 کیلوگرم) به­ صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان زاویه کایفوز افزایش­ یافته سینه ­ای با استفاده از خط­ کش منعطف و میزان زاویه عارضه شانه­ به­ جلو با روش فتوگرامتری به­عنوان شاخصی از اختلال تنه و کمربند شانه­ ای اندازه­ گیری شد. همچنین وضعیت قرارگیری استخوان کتف و عملکرد کشتی­ گیران به­ ترتیب با استفاده از آزمون حرکت جانبی کتف (LSST) و آزمون عمل YBT-UQ اندازه­ گیری شد. گروه تمرینات اصلاحی یک برنامه تمرینی استاندارد را به مدت 10 هفته انجام دادند، درحالی­که گروه کنترل به فعالیت­ های روزانه خود پرداختند. برای تجزیه­ و­ تحلیل داده­ ها از آزمون­ های تحلیل کوواریانس و نیز آزمون تی همبسته در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.
یافته ­ها
نتایج نشان داد برنامه تمرینی اصلاحی اثر معناداری بر بهبود موقعیت کتف در وضعیت­ های صفر درجه (0/001=p)، 45 درجه (0/001=p) و 90 درجه (0/001=p) حرکت جانبی، زاویه شانه­ به ­جلو (0/001=p)، زاویه کایفوز (0/001=p) و نیز عملکرد کشتی­ گیران (0010=p) داشت.
نتیجه­ گیری
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر به نظر می­رسد تمرینات اصلاحی هدفمند می­تواند با بهبود موقعیت قرارگیری استخوان کتف در کشتی­ گیران دارای اختلالات تنه و کمربند شانه­ ای بر عملکرد آنان نیز اثر مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Ten Weeks of Corrective Exercises on Scapular Position and Performance of Elite Wrestlers with Trunk and Shoulder Gridle Deformity

نویسندگان [English]

 • Toraj Yoosefi 1
 • Foad Seidi 2
 • Mahdieh Akoochakian 3
1 Phd Student, Department of Sport Sciences, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran
2 Faculty Member and Associate Professor, Sport Medicine and Health Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sport Science, Kish International Campus, University of Tehran, Kish,iran
چکیده [English]

Background and Aims: Changes in the natural sapular position in wrestlers can affect the spine and their shoulders alignment and the combination of these changes affects the wrestlers’ performance. However, there is little scientific evidence for the effectiveness of training in the scapular position of these atheletes’ performance. The aim of the current study was to investigate the effect of 10 weeks of corrective exercises on scapular position and elite wrestlers performance with trunk and shoulder girdle disorders.
Materials and Methods: The statistical population of the study included the elite male 18-27 year-old wrestlers in Mazandaran province. Totally, 34 wrestlers with  forward  shoulder greater than 55° and increased kyphosis greater than 45° were selected purposefully and divided into two control groups (age: 21.35±3.27 years, height: 1.76±0.87 cm, weight: 78/94±13.00 kg) and exercise group (age: 20.29±2.11 years, height: 1.72±0.80 cm, weight: 71/11±16.70 kg). Increased thoracic kyphosis angle was measured using a flexible ruler and forward shoulders angle was measured via photogrammetry as an indicator of trunk and shoulder girdle disorder. Also, scapular position and wrestling performance were measured using the LSST and YBU-UQ functional test, respectively. The experimental group performed a standard training program for 10 weeks; the control group performed their daily activities. Data were analyzed using covariance analysis and t-test at the significance level of 0.05.
Results: The results showed that the corrective exercise program had a significant effect on the improvement of scapular position in zero degree (p = 0.001), 45 degree (p = 0.001), and 90 degree (p = 0.001) lateral movements, forward shoulder angle (p = 0.001), kyphosis angle (p = 0.001), and performance of wrestlers (p = 0.001).
Conclusion: According to the results of the current study, it seems that targeted corrective exercises can have a positive effect on their performance by improving the position of scapula in wrestlers with trunk and shoulder girdle disorders. Improved scapular position can be effective in improving the performance of wrestlers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deformity
 • Wrestler؛ Scapular position؛ Performance؛ Corrective exercise
 1. Ghanbari L, Alizadeh M H, Minoonejad H, Hosseini S H. Predictive relationship of strength and glenohumeral rotation range of motion with scapular dyskinesis in female athletes with overhead-throwing pattern. jsmt. 2019;17 (17):83-92.##
 2.  Hrysomallis C. Effectiveness of strengthening and stretching exercises for the postural correction of abducted scapulae: a review. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2010;24(2):567-74. ##
 3.  Sajadi N, Alizadeh MH, Barati AH, Minoonejad H. Effect of Selected Corrective Exercises on Glenohumeral Internal Rotation in Female Adolescent Swimmers with Scapular Dyskinesis. Annals of Military and Health Sciences Research 2019;17(4). ##
 4.    Ben Kibler W. The role of the scapula in athletic shoulder function. The American journal of sports medicine. 1998;26(2):325-37. ##
 5.   Kibler WB, Ludewig PM, McClure PW, Michener LA, Bak K, Sciascia AD. Clinical implications of scapular dyskinesis in shoulder injury: the 2013 consensus statement from the ‘Scapular Summit’. Br J Sports Med. 2013;47(14):877-85. ##
 6. Rajabi R, Doherty P, Goodarzi M, Hemayattalab R. Comparison of thoracic kyphosis in two groups of elite Greco-Roman and freestyle wrestlers and a group of non-athletic participants. British journal of sports medicine. 2008;42(3):229-32. ##
 7.   Lynch SS, Thigpen CA, Mihalik JP, Prentice WE, Padua D. The effects of an exercise intervention on forward head and rounded shoulder postures in elite swimmers. British journal of sports medicine. 2010;44(5):376-81. ##
 8. Ghammari Maryam, Rajabi Reza, Akbarnejad Ali Akbar, Mino Nejad Hooman. Comparison of thoracic kyphosis and scapular bone position of Greco-Roman and freestyle wrestlers  with non-athletes. Journal of Sports Medicine. 2011;3(1): 91-107. ##
 9. Sokołowski M, Kaiser A, Mrozkowiak M. Body posture in female wrestlers before and after specialized physical training. med sport. 2013;66:473-84. ##
 10. Kaiser A, Sokołowski M, Mrozkowiak M.  et al. Influence of fencing training(technical and tactical) on selected features of shape of the spine and pelvis underload. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2017;18(2):33-40. ##
 11. Podlivaev BA, Burakov AB. Diagnostics and Correction of Static and Dynamic Disorders of the Musculoskeletal System of Wrestlers. International Journal of Wrestling Science. 2012;2(1):67-70. ##
 12.  Babagoltabar Samakoush H, Norasteh A. Prevalence of Postural Abnormalities of Spine and Shoulder Girdle in Sanda Professionals. Annals of Applied Sport Science. 2017;5 (4):31-8. ##
 13. Yoo W-g. Effects of thoracic posture correction exercises on scapular position. Journal of physical therapy science. 2018;30(3):411-2. ##
 14. Ruivo RM, Pezarat-Correia P, Carita AI. Effects of a Resistance and Stretching Training Program on Forward Head and Protracted Shoulder Posture in Adolescents. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics. 2017;40(1):1-10. ##
 15. Bayattork M, Seidi F, Minoonejad H, Andersen LL, Page P. The effectiveness of a comprehensive corrective exercises program and subsequent detraining on alignment, muscle activation, and movement pattern in men with upper crossed syndrome: protocol for a parallel-group randomized controlled trial. 2020;21(1):1-10. ##
 16. Sahrmann S. Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and thoracic spines-e-book. Elsevier Health Sciences; 2010. ##
 17. Meamarbashi A, Baglar B. Effects of eight-week corrective exercise program on the postural abnormalities in the teenage male Taekwondo athletes. International Journal of Sport Studies. 2016;6(3):183-189. ##
 18. mohammad ali nasasb firouzjah E,  jalili S. The effect of six weeks of CX WORX training on core muscles endurance, balance and upper extremity function in athletic girls with trunk deficiency. J Rehab Med. 2020; 8(4): 8-19. ##
 19. Khalil Khodaparast Milad, Ghani Zadeh Hesar Narmin. The effect of corrective exercises on the shoulder and cervical spine position and the performance of boxers.2019;8(2). ##
 20. seidi F, Rajabi R, Ebrahimi I, Alizadeh MH, Minoonejad H. The efficiency of corrective exercise interventions on thoracic hyper-kyphosis angle. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation. 2014;27 (1):7-16. ##
 21.  Seidi F, Rajabi R, Ebrahimi TI, Tavanai AR, Moussavi SJ. The Iranian flexible ruler reliability and validity in lumbar lordosis measurements. World J Sport Sci. 2009;2(2):95-9. ##
 22. Ruivo RM, Pezarat-Correia P, Carita AI. Intrarater and interrater reliability of photographic measurement of upper-body standing posture of adolescents. JMPT. 2015;38(1):74-80. ##
 23.  Seidi F. The effect of a 12-week corrective exercises program on Forward head and shoulder deformities. Journal of Sport Medicine Review. 2014;5(14):31-44. ##
 24. Ozunlu N, Tekeli H, Baltaci G. Lateral scapular slide test and scapular mobility in volleyball players.Journal of Athletic Training. 2011:46(4):438–444. ##
 25.  Du WY, Huang TS, Hsu KC, Lin JJ. Measurement of scapular medial border and inferior angle prominence using a novel scapulometer: A reliability and validity study. Musculoskeletal Science and Practice. 2017;32:120-6. ##
 26. Gorman PP, Butler RJ, Plisky PJ, Kiesel KB. "Upper Quarter Y Balance Test: Reliability and Performance Comparison between Genders in Active Adults". Journal of strength and conditioning research. National Strength & Conditioning Association. 2012; 26(11):3043-8. ##
 27. sepehrifar S, moezy A, soleimani dodaran M. The Effect of 6-Week Exercise Therapy Protocol on Scapular Position, Head, Shoulder and Thoracic Posture in Patients with Shoulder Overuse Syndrome.. NPWJM. 2015;2(3):53-63. ##
 28. Mahtab Najafi, Naser Behpoor .The Effects of a Selective Corrective Program on the Scapula and Shoulder Joint Posture in Girls with Rounded Shoulder. Sport med. 2013;2(4):31-47. ##
 29. Lin YL, Karduna A. Four‐week exercise program does not change rotator cuff muscle activation and scapular kinematics in healthy subjects. Journal of Orthopaedic Research. 2016;34(12):2079-88. ##
 30.  Sheikhhoseini R, Sayyadi P, O’Sullivan K, Balouchi R. The Effect of Through-Range Versus Shortened-Length Exercise Training on Upper Quarter Posture Among Students With Forward Head Posture: A Randomized Clinical Trial. Journal of Modern Rehabilitation. 2019;13(1):49-58. ##
 31.   Bezalel T, Carmeli E, Levi D, Kalichman L. The effect of Schroth therapy on thoracic kyphotic curve and quality of life in Scheuermann’s patients: a randomized controlled trial. Asian spine journal. 2019;13(3):490. ##
 32. Yazici AG, Mohammadi M. The effect of corrective exercises on the thoracic kyphosis and lumbar lordosis of boy students. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2017;19(2):177-181. ##
 33.  Fathollahnejad K, Letafatkar A, Hadadnezhad M. The effect of manual therapy and stabilizing exercises on forward head and rounded shoulder postures: a six-week intervention with a one-month follow-up study. BMC musculoskeletal disorders. 2019;20(1):86. ##
 34.  Mousavi SH, Minoonejad H, Seidi F, Rajabi R. Comparing the Effect of 8-Week Corrective Exercises With Versus Without Myofascial Release on Correcting Forward Shoulder Deformity. Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal. 2019;9(1):47-58. ##
 35.  Kim EK, Kang JH, Lee HT. The effect of the shoulder stability exercise using resistant vibration stimulus on forward head posture and muscle activity. Journal of physical therapy science. 2016;28(11):3070-3. ##
 36.  Beneka A, Malliou P, Gioftsidou A. Neck pain and office workers: An exercise program for the workplace. ACSM's Health & Fitness Journal. 2014 May 1;18(3):18-24. ##
 37. Sherafat  mohammad. Effect of 8 weeks of central stability training on upper extremity balance function and scoring test of wrestlers' functional movements screen. MA Thesis.2019]in Persian[.##
 38. Qassemi Paiendehi Vahid, Ahmadi Amir, Dashti Rostami Kamil, Saurelia Mahdie. Assessment of kyphosis angle, scapula position, and range of motion of the upper extremity after 8 weeks of corrective exercises in kyphotic students. Journal of Applied Exercise Physiology. 2015;11(22):63-72. ##
 39. Mottram SL, Woledge RC, Morrissey D. Motion analysis study of a scapular orientation exercise and subjects’ ability to learn the exercise. Manual therapy.( 2009):14(1):13-18. ##
 40. Letafatkar A, Mohamamd Golipour Agdam G. The effect of stabilization and conscious control training on clavicular kinematic in females with scapular dyskinesis. The Journal of Urmia University of Medical Sciences. 2019;29(11):792-806. ##
دوره 9، شماره 4
دی 1399
صفحه 246-256
 • تاریخ دریافت: 01 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 15 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1399