فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اطراف زانو طی فرود تک پا در زنان ورزشکار با و بدون والگوس پویای زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
آسیب ACL یکی از آسیب­های جدی و پرهزینه است که از آن به­عنوان کابوس ورزشکاران نام برده شده است. افزایش زاویه والگوس زانو در خلال حرکات پویا نظیر فرود و اسکات یکی از عوامل خطرآفرین آسیب زانو و کاهش بازده مکانیکی حرکت است. هدف مطالعه حاضر مقایسه فعالیت فیدفورواردی عضلات زانو ورزشکاران زن با و بدون والگوس داینامیک زانو در طی فرود تک‌پا است.
مواد و روش­ ها
در پژوهش حاضر، 32 زن ورزشکار به‌عنوان آزمودنی شرکت کردند که در دو گروه سالم و والگوس (زاویه والگوس بیشتر از 12 درجه) قرار داده شدند. فعالیت فیدفورواردی عضلات همسترینگ داخلی، همسترینگ خارجی، واستوس داخلی، واستوس خارجی، دوقلوی داخلی و دوقلوی خارجی این افراد در حین فرود تک‌پا با پای برتر از ارتفاع 50 سانتی‌متری ثبت شد. فعالیت فیدفورواردی عضلات در 150 میلی‌ثانیه قبل از تماس پا با زمین اندازه‌گیری شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) با سطح معناداری 0/05≤p استفاده شد.
یافته­ ها
یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد فعالیت فیدفورواردی عضلات خارجی زانو در افراد با والگوس داینامیک زانو نسبت به افراد سالم بیشتر است (05/05<p). در مورد عضلات داخلی زانو (واستوس داخلی، همسترینگ داخلی و دوقلو داخلی) نتایج حاکی از عدم تفاوت بین دو گروه بود (0/05>p).
نتیجه ­گیری
به نظر می‌رسد فعالیت فیدفورواردی عضلات خارجی زانو در زنان ورزشکار دارای والگوس داینامیک زانو در مقایسه با ورزشکاران زن سالم بیشتر از عضلات داخلی زانو است که این موضوع والگوس زانو را در حین فعالیت‌های پویا افزایش می‌دهد؛ در نتیجه ریسک آسیب ACL در این افراد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electromyographic Activity of the Knee Muscles during Single-Leg Landing in Female Athletes with and without Dynamic Knee Valgus

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ramezani 1
  • Farzaneh Saki 2
1 Master of sport injury and corrective exercises, Faculty of physical education and sports sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
2 Assistant professor of sport injury and corrective exercises, Faculty of physical education and sports sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: ACL injury is one of the most serious and expensive injuries that is a nightmare for athletes. Increasing the knee valgus angle during dynamic movements such as landing and squat is one of the risk factors for knee injury and decreased mechanical efficiency of movement. The aim of the current study was to compare the preparatory knee muscle activity of female athletes with and without dynamic knee valgus during a single leg landing.
Materials and Methods: In the current quasi-experimental study, 32 female athletes were divided into two groups of healthy and dynamic knee valgus. Feed forward activities of Medial Hamstring, Lateral Hamstring, Vastus Medialis, Vastus Lateralis, Medial Gastrocnemius, and Lateral Gastrocnemius were recorded during a single-leg landing with the dominant leg on top of a 50-cm box. Muscle feed forward activity was measured since 150 ms prior to ground contact. Multivariate analysis of variance with a significance level of p≤0.05 was used for data analysis.
Results: The findings of the present study showed that the preparatory Lateral knee muscle activities (Lateral Hamstring, Vastus Laterals, Lateral Gastrocnemius) in participants with dynamic knee valgus was higher than those of healthy individuals (p <0.05). In the case of Medial knee muscles, the results showed no difference between the two groups (p> 0.05).
Conclusion: According to the results, the preparatory Lateral knee muscle activity was more than that of medial knee muscles in female athletes with dynamic knee valgus compared to healthy female athletes, which increases the risk of knee valgus during dynamic activities, As a result, they are at a higher risk of ACL injury.             

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACL injury
  • Neuromuscular risk factors
  • Feed forward
  • Single-leg landin
1. Beaulieu ML, McLean SG. Sex-dimorphic landing mechanics and their role within the noncontact ACL injury mechanism: evidence, limitations and directions. Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology. 2012;4(1):10.##
2. Shultz SJ, Nguyen AD, Leonard MD, Schmitz RJ. Thigh strength and activation as predictors of knee biomechanics during a drop jump task. Medicine and science in sports and exercise. 2009;41(4):857. ##
3. Sigward S, Pollard C, Powers C. The influence of sex and maturation on landing biomechanics: implications for anterior cruciate ligament injury. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2012. ##
4. Sell TC, Ferris CM, Abt JP, Tsai YS, Myers JB, Fu FH, et al. Predictors of proximal tibia anterior shear force during a vertical stop-jump. Journal of Orthopaedic Research. 2007;25(12):1589-97. ##
5. Hewett TE, Myer GD, Ford KR, Heidt Jr RS, Colosimo AJ, McLean SG, et al. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes: a prospective study. The American journal of sports medicine. 2005;33(4):492-501. ##
6. Palmieri-Smith RM, Wojtys EM, Ashton-Miller JA. Association between preparatory muscle activation and peak valgus knee angle. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2008;18(6):973-9. ##
7. Boden BP, Dean GS, Feagin JA, Garrett WE. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury. Orthopedics. 2000;23(6):573-8. ##
8. Yu B, Garrett WE. Mechanisms of non-contact ACL injuries. British journal of sports medicine. 2007;41(suppl 1):i47-i51. ##
9. Yu B, Kirkendall DT, Garrett Jr WE. Anterior cruciate ligament injuries in female athletes: anatomy, physiology, and motor control. Sports Medicine and Arthroscopy Review. 2002;10(1):58. ##
10. Chappell JD, Yu B, Kirkendall DT, Garrett WE. A comparison of knee kinetics between male and female recreational athletes in stop-jump tasks. The American journal of sports medicine. 2002;30(2):261-7. ##
11. Huston LJ, Wojtys EM. Neuromuscular performance characteristics in elite female athletes. The American journal of sports medicine. 1996;24(4):427-36. ##
12. Medina JM, Valovich McLeod TC, Howell SK, Kingma JJ. Timing of neuromuscular activation of the quadriceps and hamstrings prior to landing in high school male athletes, female athletes, and female non-athletes. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2008;18(4):591-7. ##
13. Hewett TE, Myer GD, Ford KR. Anterior cruciate ligament injuries in female athletes: Part 1, mechanisms and risk factors. The American journal of sports medicine. 2006;34(2):299-311. ##
14. Palmieri-Smith RM, McLean SG, Ashton-Miller JA, Wojtys EM. Association of Quadriceps and Hamstrings Cocontraction Patterns With Knee Joint Loading. Journal of Athletic Training. 2009;44(3):256–63. ##
15. Saki F, Rajabi R, al. e. Association of quadriceps and hamstrings cocontraction patterns with knee valgus angle in professional female athletes. jsportpec. 2016;In Persian##.
16. Mohammadpour S, Rajabi R, Minoonejad H, Sharifnezhad A. Association Between Preparatory Knee Muscle Activation and Knee Valgus Angle During Single Leg Cross Drop Landing Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Journal of Rehabilitation Sciences & Research. 2019;6(1):15-20. ##
17. Beard DJ, Kyberd PJ, Fergusson CM, Dodd C. Proprioception after rupture of the anterior cruciate ligament. An objective indication of the need for surgery? Journal of Bone & Joint Surgery, British Volume. 1993;75(2):311-5. ##
18. Krosshaug T, Nakamae A, Boden BP, Engebretsen L, Smith G, Slauterbeck JR, et al. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury in basketball. The American journal of sports medicine. 2007;35(3):359-67. ##
19. Withrow TJ, Huston LJ, Wojtys EM, Ashton-Miller JA. The relationship between quadriceps muscle force, knee flexion, and anterior cruciate ligament strain in an in vitro simulated jump landing. The American journal of sports medicine. 2006;34(2):269-74. ##
20. Ali N, Robertson DGE, Rouhi G. Sagittal plane body kinematics and kinetics during single-leg landing from increasing vertical heights and horizontal distances: Implications for risk of non-contact ACL injury. The Knee. 2012:1-9. ##
21. Brown TN. Trained Neuromechanical Adaptations Associated with ACL Injury Prevention Programs: The University of Michigan; 2011. ##
22. Arampatzis A, Morey-Klapsing G, Brüggemann G-P. The effect of falling height on muscle activity and foot motion during landings. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2003;13(6):533-44. ##
23. de Britto MA, Carpes FP, Koutras G, Pappas E. Quadriceps and hamstrings prelanding myoelectric activity during landing from different heights among male and female athletes. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2014;24(4):508-12. ##
24. Herrington L, Alenezi F, Alzhrani M, Alrayani H, Jones R. The reliability and criterion validity of 2D video assessment of single leg squat and hop landing. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2017;34:80-5. ##
25. Munro A, Herrington L, Carolan M. Reliability of 2-dimensional video assessment of frontal-plane dynamic knee valgus during common athletic screening tasks. Journal of sport rehabilitation. 2012;21(1):7-11. ##
26. Barber-Westin SD, Smith ST, Campbell T, Noyes FR. The drop-jump video screening test: retention of improvement in neuromuscular control in female volleyball players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2010;24(11):3055-62. ##
27. Hamdan M, Ismail SI, Hassan H, Ismail H, Bukry SA, Azidin RMFR. How Reliable is Kinovea vs. TEMPLO in Knee and Hip Kinematics Assessment During Side Cutting Tasks? Knee. 2017;2:1. ##
28. NADIA A, YOUSSIF RS, KARIMA A. Frontal Plane Projection Angle during Step Down Test in Subjects With and Without Patellofemoral Pain Syndrome. The Medical Journal of Cairo University. 2019;87(March):1233-9. ##
29. Fard NK, Alizadeh MH, Rajabi R, Shirzad E. Effect of Feedback Corrective Exercise on Knee Valgus and Electromyographic Activity of Lower Limb Muscles in Single Leg Squat. Rehabilitation. 2015;16(2):N2. ##
30. Herrington L, Munro A. Drop jump landing knee valgus angle; normative data in a physically active population. Physical Therapy in Sport. 2010;11(2):56-9. ##
31. Konrad P. The ABC of EMG: A Practical Introduction to Kinesiological Electromyography. 2005. ##
32. Criswell E. Cram's introduction to surface electromyography: Jones & Bartlett Publishers; 2010. ##
33. Ekstrom RA, Donatelli RA, Carp KC. Electromyographic analysis of core trunk, hip, and thigh muscles during 9 rehabilitation exercises. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2007;37(12):754-62. ##
34. Hollman JH, Galardi CM, Lin I-H, Voth BC, Whitmarsh CL. Frontal and transverse plane hip kinematics and gluteus maximus recruitment correlate with frontal plane knee kinematics during single-leg squat tests in women. Clinical biomechanics. 2014;29(4):468-74. ##
35. Magalhães E, Fukuda TY, Sacramento SN, Forgas A, Cohen M, Abdalla RJ. A comparison of hip strength between sedentary females with and without patellofemoral pain syndrome. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2010;40(10):641-7. ##
36. Claiborne TL, Armstrong CW, Gandhi V, Pincivero DM. Relationship between hip and knee strength and knee valgus during a single leg squat. Journal of applied biomechanics. 2006;22(1):41-50. ##
37. Pflum MA, SHELBURNE KB, TORRY MR, DECKER MJ, PANDY MG. Model prediction of anterior cruciate ligament force during drop-landings. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2004;36(11):1949-58. ##
38. Li G, Rudy T, Sakane M, Kanamori A, Ma C, Woo S-Y. The importance of quadriceps and hamstring muscle loading on knee kinematics and in-situ forces in the ACL. Journal of biomechanics. 1999;32(4):395-400. ##
39. Sell TC, Ferris CM, Abt JP, Tsai YS, Myers JB, Fu FH, et al. Predictors of proximal tibia anterior shear force during a vertical stop‐jump. Journal of Orthopaedic Research. 2007;25(12):1589-97. ##
40. Walsh M, Boling MC, McGrath M, Blackburn JT, Padua DA. Lower extremity muscle activation and knee flexion during a jump-landing task. Journal of athletic training. 2012;47(4):406-13. ##
41. Walsh MC. The relationship between lower extremity muscle activity and knee flexion angle during a jump-landing task. 2008. ##
42. Brown T, McLean S, Palmieri-Smith R. Associations between lower limb muscle activation strategies and resultant multi-planar knee kinetics during single leg landings. Journal of science and medicine in sport. 2014;17(4):408-13. ##
43. Liu W, Maitland ME. The effect of hamstring muscle compensation for anterior laxity in the ACL-deficient knee during gait. Journal of biomechanics. 2000;33(7):871-9. ##
44. SHELBURNE KB, TORRY MR, PANDY MG. Effect of muscle compensation on knee instability during ACL-deficient gait. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2005;37(4):642-8. ##
45. Husted RS, Bencke J, Andersen LL, Myklebust G, Kallemose T, Lauridsen HB, et al. A comparison of hamstring muscle activity during different screening tests for non-contact ACL injury. The Knee. 2016;23(3):362-6. ##
46. Ford KR, Myer GD, Schmitt LC, Uhl TL, Hewett TE. Preferential quadriceps activation in female athletes with incremental increases in landing intensity. Journal of applied biomechanics. 2011;27(3):215-22. ##
47. Fleming BC, Renstrom PA, Ohlen G, Johnson RJ, Peura GD, Beynnon BD, et al. The gastrocnemius muscle is an antagonist of the anterior cruciate ligament. Journal of Orthopaedic Research. 2001;19(6):1178-84. ##
48. Hashemi J, Breighner R, Jang T-H, Chandrashekar N, Ekwaro-Osire S, Slauterbeck JR. Increasing pre-activation of the quadriceps muscle protects the anterior cruciate ligament during the landing phase of a jump: an in vitro simulation. The Knee. 2010;17(3):235-41. ##
49. DeMont R, Lephart S. Effect of sex on preactivation of the gastrocnemius and hamstring muscles. British journal of sports medicine. 2004;38(2):120-4. ##
50. Myer GD, Ford KR, Paterno MV, Nick TG, Hewett TE. The effects of generalized joint laxity on risk of anterior cruciate ligament injury in young female athletes. The American journal of sports medicine. 2008;36(6):1073-80. ##
 
دوره 9، شماره 4
دی 1399
صفحه 268-277
  • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 12 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1399