بازنمایی دستور زبان داستان در گفتمان روایی دانش آموزان سندرم داون آموزش پذیر فارسی زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار روانپزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، موسسه نوروفارموکولوژی، بیمارستان روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، ایران

3 دکترای زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 کارشناس ارشد زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
سندرم داون اختلال ژنتیکی است که می­تواند در اکثر موارد همراه با اختلال­ هایی همچون شناختی، رشدی و زبانی باشد. یکی از اختلال­ های تاثیرگذار در روند رشد و زندگی اجتماعی افراد مبتلا به سندرم داون در سطح گفتمان روایی نمود پیدا می­کند. گفتمان روایی یکی از مهارت­ هایی است که نقش بسیار مهمی در تعامل­ های روزمره و حتی پیشرفت تحصیلی و شغلی افراد دارد. از آنجایی­ که این سطح از مهارت مستلزم فراخواندن و به­ کارگیری همزمان مهارت­ های شناختی و زبانی است، درک و تولید آن می­تواند برای افراد مبتلا به سندرم داون چالش ­برانگیز باشد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی درک و تولید گفتمان روایی دانش ­آموزان آموزش­پذیر فارسی ­زبان سندرم داون بر اساس الگوی دستور زبان است.
مواد و روش­ها
در پژوهش حاضر، بررسی بازنمایی دستور زبان داستان در سطح گفتمان روایی دانش‌آموزان سندرم داون آموزش­پذیر فارسی ­زبان بر اساس الگوی دستور زبان داستان مطرح ­شده توسط گلدمن و وارن هاگن انجام شد. به این منظور، 20 دانش­آموز سندرم داون آموزش­ پذیر (10 دختر و 10 پسر) با سن تقویمی 10 تا 24 سال (سن عقلی 10 تا 12 سال) و گروه کنترل شامل 20 دانش­ آموز عادی (10 دختر و 10 پسر) با سن تقویمی 10 تا 12 سال در آزمون درک و تولید گفتمان روایی بر اساس دستور زبان داستان شرکت داشتند. داده ­های گردآوری ­شده ابتدا بررسی و توصیف شد. سپس، با استفاده از نرم­ افزار SPSS نسخه 22 و با به­ کارگیری آزمون تحلیل واریانس یک­ طرفه مورد تجزیه­ و ­تحلیل قرار گرفتند.
یافته ­ها
یافته­ ها نشان داد تفاوت معناداری در درک و تولید دستور زبان داستان توسط دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان سندرم داون آموزش ­پذیر وجود داشت. به­ طوری که عملکرد دانش‌آموزان سندرم داون آموزش ­پذیر در درک و تولید گزاره ­های دستور زبان داستان به­ طور معناداری (0/05>P) ضعیف ­تر از دانش ­آموزان عادی بود. با این حال، دانش­ آموزان سندرم داون آموزش­ پذیر پایان داستان (یعنی، آخرین گزاره) را بهتر از دیگر گزاره ­های داستان درک و تولید کردند.
نتیجه­ گیری
به نظر می‌رسد عملکرد ضعیف دانش‌آموزان سندرم داون آموزش ­پذیر در درک و تولید دستور زبان داستان می­تواند مرتبط با ضعف­ های شناختی و زبانی آنها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representation of Story Grammar in Educable Down Syndrome Persian-Speaking Students’ Narrative Discourse

نویسندگان [English]

 • Abbas Ali Ahangar 1
 • Mahin Eslami Sharbabaki 2
 • Setareh Mojahedi Rezaeian 3
 • Niloofar Sarmast 4
1 Associate Professor, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, MD, Neuroscience Research Center, Institute of Neuropharmacology, Department of Psychiatry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 PhD in Linguistics, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
4 M.A in Linguistics, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Down syndrome is a genetic disorder which can be accompanied by some disorders such as cognitive, developmental, and linguistic disorders in most cases. One of the effective disorders in the developmental process and social life of the individuals with Down syndrome is represented in the level of narrative discourse. Narrative discourse is one of the skills that has a very vital role in the daily communications and even the educational and professional development. Since this level of skill needs to recall and use the cognitive and the linguistic skills simultaneously, its comprehension and production can be challenging for the individuals with Down syndrome. Therefore, the aim of the present study was to investigate Persian-speaking educable Down syndrome students’ comprehension and production of narrative discourse based on the story grammar model.
Materials and Methods: In the current research, the story grammar representation in Persian-speaking educable Down syndrome students’ narrative discourse level was studied following Goldman and Varnhagen’s story grammar model. To this end, 20 educable Down syndrome students (10 girls and 10 boys) with the chronological age of 10 to 24 years (mental age of 10 to 12 years) and a control group consisting of 20 normal children (10 girls and 10 boys) with the chronological age of 10 to 12 years participated in the test of the comprehension and production of narrative discourse based on the story grammar. The collected data were first studied and described. Then, they were analysed using SPSS software, version 22, running One-Way ANOVA test. 
Results: The findings showed that there was a significant difference between normal students and educable Down syndrome students in story grammar comprehension and production in such way that educable Down syndrome students’ performance in the comprehension and production of story grammar propositions was significantly (p < .05) weaker. Nevertheless, educable Down syndrome students comprehended and produced the end of the story, namely the last proposition, better than other propositions of the story. 
Conclusion: According to the results, it seems that the weak performance of educable Down syndrome students in the comprehension and production of story grammar is related to the cognitive and linguistic weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Discourse
 • Narrative
 • Story Grammar
 • Down Syndrome
 • Persian Language
 1. Grieco J, Pulsifer M, Seligsohn K, Skotko B, Schwartz A. Down syndrome: Cognitive and behavioral functioning across the lifespan. In American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics. 2015;169(2):135-149.##
 2. Contestabile A, Benfenati F, Gasparini L. Communication breaks-Down: from neurodevelopment defects to cognitive disabilities in Down syndrome. Progress in neurobiology. 2010;91(1):1-22. ##
 3. Turnpenny PD, Ellard S. Emery's Elements of Medical Genetics E-Book. Elsevier Health Sciences. 2016 Nov 30. ##
 4. Seno MP, Giacheti CM, Moretti-Ferreira D. Narrative language and fluency in Down syndrome: a review. Revista CEFAC. 2014 Aug;16(4):1311-7. ##
 5. Lott IT, Dierssen M. Cognitive deficits and associated neurological complications in individuals with Down's syndrome. The Lancet Neurology. 2010 Jun 1; 9(6):623-33. ##
 6. Nelson L, Johnson JK, Freedman M, Lott I, Groot J, Chang M, Milgram NW, Head E. Learning and memory as a function of age in Down syndrome: a study using animal-based tasks. Progress in Neuro-psychopharmacology and Biological Psychiatry. 2005 Mar 1; 29(3):443-53. ##
 7. Startin CM, Hamburg S, Strydom A. Comparison of Receptive Verbal Abilities Assessed Using the KBIT-2 and BPVS3 in Adults With Down Syndrome. Frontiers in psychology. 2019; 9:2730. ##
 8. Karmiloff-Smith A, Al-Janabi T, D'Souza H, Groet J, Massand E, Mok K, Startin C, Fisher E, Hardy J, Nizetic D, Tybulewicz V. The importance of understanding individual differences in Down syndrome. F1000Research. 2016; 5. ##
 9. Mégarbané A, Noguier F, Stora S, Manchon L, Mircher C, Bruno R, Dorison N, Pierrat F, Rethoré MO, Trentin B, Ravel A. The intellectual disability of trisomy 21: differences in gene expression in a case series of patients with lower and higher IQ. European Journal of Human Genetics. 2013 Nov; 21(11):1253. ##
 10. Afrooz GA, An Introduction of Psychology and Exceptional Children. Tehran: University of Tehran; 1391. [In Persian]. ##
 11. Channell MM, McDuffie AS, Bullard LM, Abbeduto L. Narrative language competence in children and adolescents with Down syndrome. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2015 Oct 30;9:283. ##
 12. Carroll DW. Psychology of language. (5th Ed). USA: Thomson Wadsworth. 2008. ##
 13. Gee JP. An introduction to discourse analysis: Theory and method. Routledge; 2004 Aug 2. ##
 14. Smith CS. Modes of discourse: The local structure of texts. Cambridge University Press; 2003 Apr 17. ##
 15. Levinsohn SH. Self-instruction materials on narrative discourse analysis. Online: https://mail. jaars. org/~ bt/narr. zip. 2015. ##
 16. Evans V, Green M. Cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh University Press; 2006. ##
 17. Botting N. Narrative as a tool for the assessment of linguistic and pragmatic impairments. Child language teaching and therapy. 2002 Feb;18(1):1-21. ##
 18. Boersma AH. The efficacy of story grammar training on narrative skills of children with specific language impairment. [Master's thesis]. Utrecht: Utrecht University; 2015. ##
 19. Janssen LH. The efficacy of Story Grammar Training in children with SLI: an efficacy study of narrative intervention as well as the establishment of the predictive value of executive and working memory ability on narrative scores. [Master's thesis]. Nijmegen: Radbound University Nijmegen; 2017. ##
 20. Hayward D, Schneider P. Effectiveness of teaching story grammar knowledge to pre-school children with language impairment. An exploratory study. Child Language Teaching and Therapy. 2000 Oct;16(3):255-84. ##
 21. Mandler JM, Johnson NS. Remembrance of things parsed: Story structure and recall. Cognitive psychology. 1977 Jan 1;9(1):111-51. ##
 22. Rumelhart DE. On evaluating story grammars. Cognitive Science. 1980 Jul;4(3):313-6. ##
 23. Stein NL, Glenn CG. An Analysis of Story Comprehension in Elementary School Children: A Test of a Schema. ##
 24. Botting N. Narrative as a tool for the assessment of linguistic and pragmatic impairments. Child language teaching and therapy. 2002 Feb; 18(1):1-21. ##
 25. Cleave PL, Girolametto LE, Chen X, Johnson CJ. Narrative abilities in monolingual and dual language learning children with specific language impairment. Journal of Communication Disorders. 2010 Nov 1;43(6):511-22. ##
 26. Jones AC, Toscano E, Botting N, Atkinson JR, Denmark T, Herman R, Morgan G. Narrative skills in deaf children who use spoken English: Dissociations between macro and microstructural devices. Research in developmental disabilities. 2016 Dec 1; 59: 268-82. ##
 27. Norbury CF, Bishop DV. Narrative skills of children with communication impairments. International Journal of Language & Communication Disorders. 2003 Jul 9;38(3):287-313. ##
 28. Comblain A. Working memory in Down's syndrome: Training the rehearsal strategy. Down's Syndrome, Research and Practice. 1994; 2(3):123-6. ##
 29. Feltis BB, Powell MB, Roberts KP. The effect of event repetition on the production of story grammar in children's event narratives. Child abuse & neglect. 2011 Mar 1;35(3):180-7. ##
 30. Stein NL, Glenn CG. An Analysis of Story Comprehension in Elementary School Children: A Test of a Schema. 1979. ##
 31. Næss KA, Lervåg A, Lyster SA, Hulme C. Longitudinal relationships between language and verbal short-term memory skills in children with Down syndrome. Journal of Experimental Child Psychology. 2015 Jul 1; 135:43-55. ##
 32. Raghibdust Sh, Malekshahi A. Comprehension of Simple and Compound Syntactic Structures in Persian-speaking Down Children. Literary Text Research. 2009; 13 (39): 57-76. ##
 33. Jahangiri N, Roohi, Z. The etiology of language delay and speech deficits in Down Syndrome. Journal Of Linguistics & Khorasan Dialects.2012; 2(3): 135-172. ##
 34. Faryabi F, Zarifian T, Yadegari F. Translation, Effect of a Core Vocabulary Intervention Program on Speech Intelligibility in 7-11-year-old Farsi-Speaking Educable Children with Down Syndrome. J Rehab Med. 2017; 6(1):104-113. ##
 35. Asghari F, Akhavan M, Ghasemi Jobaneh R. Effect of Storytelling Method on Social Skills in Children with Down Syndrome. jcmh. 2018; 5 (3):1-10. ##
 36. Goldman SR, Varnhagen CK. Memory for embedded and sequential story structures. Journal of Memory and Language. 1986 Aug 1; 25(4):401-418. ##
 37. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013. ##
 38. Shahim S. Adaptation and standardization of Wechsler Intelligence scale for children revised (WISC-R). Shiraz: University of Shiraz. 5th edition; 2009. ##
 39. Price JR, Roberts JE, Jackson SC. Structural development of the fictional narratives of African American preschoolers. Language, Speech, and Hearing Services in Schools. 2006. ##
 40. Mäkinen L, Loukusa S, Nieminen L, Leinonen E, Kunnari S. The development of narrative productivity, syntactic complexity, referential cohesion and event content in four-to eight-year-old Finnish children. First Language. 2014 Feb;34(1):24-42. ##
 41. Hickmann M. Children's discourse: person, space and time across languages. Cambridge University Press; 2004. ##
 42. Westerveld MF, Moran CA. Spoken expository discourse of children and adolescents: Retelling versus generation. Clinical linguistics & phonetics. 2013 Sep 1;27(9):720-34. ##
 43. Patten ML, Newhart M. Understanding research methods: An overview of the essentials. Routledge; 2017 Jun 26. ##
 44. Jarrold C, Baddeley AD, Phillips CE. Verbal short-term memory in Down syndrome. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2002. ##
 45. Kay-Raining Bird E, Chapman RS. Sequential recall in individuals with Down syndrome. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 1994 Dec;37(6):1369-80. ##
دوره 10، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1400
صفحه 26-37
 • تاریخ دریافت: 05 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1400