بررسی نقش ریسک فاکتورهای عملکردی در پیش بینی بروز آسیب های والیبالیست های پسر نوجوان نخبه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هئیت علمی و دانشیار گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 عضو هئیت علمی و استاد گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه آسیب­های ورزشی در والیبال شایع است، اما اطلاعات کافی در مورد عوامل پیش­ بینی­ کننده ریسک­ فاکتورهای این آسیب­ ها در دسترس نمی ­باشد. با توجه به روایی و پایایی بالا، آزمون­ های عملکردی و همچنین کم ­هزینه و در دسترس بودن این آزمون­ ها از آزمون ­های هاپینگ به­ منظور بررسی نقش آن در پیش­ بینی آسیب ­های والیبالیست­ های پسر نوجوان نخبه ایران استفاده گردید.
مواد و روش­ ها
در مطالعه حاضر 60 نفر از بازیکنان پسر والیبال ایران در رده سنی نوجوان به­عنوان آزمودنی انتخاب شدند. قبل از شروع مسابقات، والیبالیست­ ها با استفاده از آزمون­های هاپینگ به منظور بررسی ریسک­ فاکتورهای عملکردی مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین آسیب­ های والیبالیست­ ها به­ صورت آینده­ نگر در مدت یک نیم ­فصل بررسی شد و با استفاده از نرم­ افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه ­وتحلیل قرار گرفت. برای بررسی ارتباط متغیر تحقیق با میزان شیوع آسیب به ­عنوان متغیر ملاک از آزمون همبستگی پیرسون و برای بررسی ارتباط پیش­بین متغیرها با متغیر ملاک از آزمون رگرسیون لجستیک در سطح معناداری کوچکتر یا مساوی (0.05) استفاده شد.
یافته­ ها
یافته ­ها نشان داد بین آزمون ­های هاپینگ و میزان بروز آسیب در بین والیبالیست­ های نوجوان ارتباط معناداری وجود دارد، به­ طوری که بین بروز آسیب و آزمون ­های جهش تک­پا، جهش سه­گانه تک­پا، زمان پرش و جهش متقاطع تک­پا به­ ترتیب همبستگی 0/427-، 0/541-، 0/580- و 0/610- گزارش شده است.
نتیجه­ گیری
به نظر می­رسد با توجه به اینکه نمرات مجموع آزمون­ های عملکردی هاپینگ آزمودنی­ها بعد از انجام و ثبت مشاهدات وضعیت نسبتا مطلوبی را نشان می­دهد، می­توان گفت که عملکرد بهتر در این آزمون­ها با ریسک آسیب در بین ورزشکاران والیبالیست نوجوان ارتباط دارد. شاید بتوان نتیجه گرفت که احتمالا هرچقدر ورزشکاران از توان عملکردی بالاتری برخوردار باشند با آسیب­ های کمتری مواجه خواهند شد و می­توانند عمر مفید ورزشی خود را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of Functional Risk Factors in Predicting the Injuries of Iranian Elite Male Volleyball Players

نویسندگان [English]

  • Armin Arasteh 1
  • Hooman Minoonejad 2
  • Reza Rajabi 3
1 MA, Corrective Exercise and Sport Injury, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Health and Sports Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Health and Sports Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Although sport injuries are common in volleyball, insufficient information is available on the risk factors for these injuries. Due to the high reliability and validity of the functional tests as well as the low cost and availability of these tests, hoping tests were used to investigate its role in predicting injuries to elite Iranian volleyball players.
Materials and Methods: In the current study, 60 Iranian male volleyball players were selected as the study participants. Prior to the start of the tournament, volleyball players were evaluated using hopping tests to assess functional risk factors. Volleyball injuries were also evaluated prospectively over a semester and analyzed using SPSS, version 24. Pearson correlation test was run to investigate the relationship between the research variable and the prevalence of injury as the criterion variable. Logistic regression test was used at the significance level of 0.05.
Results: There was a significant relationship between hoping tests and injury incidence among adolescent volleyball players. Also, there was a significant relationship between injury incidence and single leg jump, single leg triple jump, jump time, and single leg cross jump, respectively. Correlation values of -0.427, -0.554, -0.580, and -0.610 were observed.

Conclusion: According to the results, considering the fact that the participants’ Hoping Functional Tests scores after performing and recording the observations showed a relatively favorable condition, it can be stated that the better performance in these tests is linked with the risk of injury among volleyball teenage athletes. It may be concluded that the higher the performance of athletes, the less the possibility that they may be injured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hopping
  • Injury prediction
  • Iranian elite youth volleyball players
1.   Bahr R, Reeser JC. Injuries among world-class professional beach volleyball players: the Federation Internationale de Volleyball beach volleyball injury study. The American journal of sports medicine. 2003;31(1):119-25.##
2.   Bahr R, Holme I. Risk factors for sports injuries—a methodological approach. British journal of sports medicine. 2003;37(5):384-92. ##
3.          Reza Q, A research paper on the study of sports injuries from the perspective of coaches and elite athletes in Tehran. Tarbiat Modares University. 1990. ##
4.   Junge A, Langevoort G, Pipe A, Peytavin A, Wong F, Mountjoy M, et al. Injuries in team sport tournaments during the 2004 Olympic Games. The American journal of sports medicine. 2006;34(4):565-76. ##
5.   Kugler A, Krüger-Franke M, Reininger S, Trouillier H, Rosemeyer B. Muscular imbalance and shoulder pain in volleyball attackers. British journal of sports medicine. 1996;30(3):256-9. ##
6.   Teng T-L. Lower Extremity Injuries of Volleyball Players During Moving Spike Landing. American Journal of Sports Science 4 (1):. 2016;10(17). ##
7.   Beneka A, Malliou P, Tsigganos G, Gioftsidou A, Michalopoulou M, Germanou E, et al. A prospective study of injury incidence among elite and local division volleyball players in Greece. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2007;20(2-3):115-21. ##
8.   Agel J, Palmieri-Smith RM, Dick R, Wojtys EM, Marshall SW. Descriptive epidemiology of collegiate women's volleyball injuries: National Collegiate Athletic Association Injury Surveillance System, 1988–1989 through 2003–2004. Journal of athletic training. 2007;42(2):295. ##
9.   Verhagen E, Van der Beek AJ, Bouter LM, Bahr R, Van Mechelen W. A one season prospective cohort study of volleyball injuries. British journal of sports medicine. 2004;38(4):477-81. ##
10. Bahr R, Krosshaug T. Understanding injury mechanisms: a key component of preventing injuries in sport. British journal of sports medicine. 2005;39(6):324-9. ##
Rehabilitation techniques in sports medicine and sports relief. 2016   ##                             
11. Noyes FR, Barber SD, Mangine RE. Abnormal lower limb symmetry determined by function hop tests after anterior cruciate ligament rupture. The American journal of sports medicine. 1991;19(5):513-8. ##
12. Mohammadi H, Daneshmandi, H., Alizadeh, M., Shams Majalan, A. Check Neuromuscular effective screening tests in non-contact anterior cruciate ligament injury (review article). Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2015;20:105-85. ##
13. Barber-Westin SD, Noyes FR. Decreasing the risk of anterior cruciate ligament injuries in female athletes. Noyes' Knee Disorders: Surgery, Rehabilitation, Clinical Outcomes E-Book. 2016:373. ##
14. BARBER SD, NOYES FR, MANGINE RE, HARTMAN W. Quantitative assessment of functional limitations in normal and anterior cruciate ligament-deficient knees. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 1990;255:204-14. ##
15. Mohammadi H, Daneshmandi H, Alizadeh MH, Shamsimajlan A. Screening tests for neuromuscular defects affecting non-contact ACL injury- A review article. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2015;20(2):85-105. ##
16. Reid A, Birmingham TB, Stratford PW, Alcock GK, Giffin JR. Hop testing provides a reliable and valid outcome measure during rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction. Physical therapy. 2007;87(3):337-49. ##
17. Ross MD, Langford B, Whelan PJ. Test-retest reliability of 4 single-leg horizontal hop tests. Journal of Strength and Conditioning Research. 2002;16(4):617-22. ##
18. Barendrecht M, Lezeman HC, Duysens J, Smits-Engelsman BC. Neuromuscular training improves knee kinematics, in particular in valgus aligned adolescent team handball players of both sexes. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2011;25(3):575-84. ##
19. Goossens L, Witvrouw E, Vanden Bossche L, De Clercq D. Lower eccentric hamstring strength and single leg hop for distance predict hamstring injury in PETE students. European journal of sport science. 2015;15(5):436-42. ##
20. Grindem H, Logerstedt D, Eitzen I, Moksnes H, Axe MJ, Snyder-Mackler L, et al. Single-legged hop tests as predictors of self-reported knee function in nonoperatively treated individuals with anterior cruciate ligament injury. The American journal of sports medicine. 2011;39(11):2347-54. ##
21. Hamilton RT, Shultz SJ, Schmitz RJ, Perrin DH. Triple-hop distance as a valid predictor of lower limb strength and power. Journal of athletic training. 2008;43(2):144-51. ##
دوره 10، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1400
صفحه 38-47
  • تاریخ دریافت: 28 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 فروردین 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1400