اثربخشی آموزش برنامه پذیرش و تعهد بر عملکرد خانواده و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دارای آسیب ‌های جسمی-حرکتی با هوش بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و آموزش ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، داﻧﺸــﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ و علوم تربیتی، داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔــﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ عمومی-استثنایی، داﻧﺸــﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ و علوم تربیتی، داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔــﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ بالینی-تربیتی، داﻧﺸــﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ و علوم تربیتی، داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان و عملکرد خانواده مادران  فرزندان دارای آسیب‌های جسمی‌-‌حرکتی بود.
مواد و روش‌ها
پژوهش حاضر از نوع شبه­ آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون بود. بدین‌منظور 30 نفر از کودکان مبتلا به ناتوانی‌های جسمی‌-‌حرکتی و مادران آن‌ها به ‌روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه تقسیم شدند. هر دو گروه فرم مشخصات فردی، پرسشنامه عملکرد خانواده و سرزندگی تحصیلی را تکمیل کردند و افراد گروه آزمایش در 10 جلسه دوساعته تحت درمان آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. در نهایت اطلاعات جمع‌آوری­شده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تجزیه‌و‌تحلیل شد.
یافته‌ها
یافته‌های به‌دست‌آمده در ارتباط با اثربخشی مداخله بر سطح عملکرد خانواده و سرزندگی تحصیلی نشان‌ داد در گروه آزمایش تفاوت بین پیش‌‌آزمون با پس‌آزمون و پیش‌آزمون با پیگیری معنادار است (p <0.05).
نتیج ه‌گیری
با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر مبنی بر تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد خانواده و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان، این روش می‌تواند برای بهبود این متغیرها برای مادران و دانش‌آموزان مبتلا به آسیب‌های جسمی‌-‌حرکتی به‌ کار گرفته‌ شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Training on Family Functioning and Educational Vitality of Students with Physical-Motor Injuries with Ordinary Intelligence

نویسندگان [English]

 • Tahereh Binaei Khajekini 1
 • Parisa Tajalli 2
 • Mohamad Mehdi Shariatbagheri 3
1 PhD Student in Exceptional Children Psychology, Islamic Azad University, Tehran central branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of General-Exceptional Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Tehran central branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Clinical-Educational Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University Tehran central branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The current research aimed to examine the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on educational vitality and family functioning of students with Physical-motor injuries.
Materials and Methods: The study employed a pretest-posttest quasi-experimental design. The sample consisted of 30 students with physical-motor injuries and their mothers who were selected through purposeful sampling. The participants were randomly divided into experiment and control groups and completed individual profile form as well as family functioning, and educational vitality questionnaires. The experiment group received 10 two-hour sessions of ACT. Finally, the collected data were analyzed using the covariance analysis statistical method. 
Results: The results indicated a significant difference between pretest and posttest as well as pretest and follow-up phases in terms of family functioning and educational vitality scores between the witness and experimental groups (p < 0.05).
Conclusion: Considering the findings of the present study showing the effectiveness of ACT on the family functioning and educational vitality, this method can be implemented to improve these variables in the students with physical-motor injuries and their mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acceptance and commitment therapy
 • Educational vitality
 • Family functioning
 • Physical-motor injuries
 1. Selway D, Ashman A. Disability, religion and health: A literature review in search of the spiritual dimensions of disability. Disability & Society. 1998; 13(3): 429-439.‏ ##
 1. Sanaei B. Family and marriage measurement scales [In Persian]. Two edition. Tehran: Besat Publications, 2009. ##
 2. shaker Ardakani L, Rahimi M, Saleh Zadeh M. Effect of Commitment and Acceptance Therapy on Social and Emotional Adjustment in Mothers of Children with Mental and Physical Disabilities (in Persian). Mejds. 2017; 7(77). http://jdisabilstud.org/article-1-569-fa.html.  ##
 3. Niec LNBarnett MLPrewett MSShanley Chatham JR. Group parent–child interaction therapy: A randomized control trial for the treatment of conduct problems in young children. Journal of consulting and clinical psychology. 2016; 84(8): 682.‏ DOI: 10.1037/a0040218. ##
 4. Kennedy S C, Kim J S, Tripodi SJ, Brown S M, Gowdy G. Does parent–child interaction therapy reduce future physical abuse? A meta-analysis. Research on Social Work Practice. 2016; 26(2): 147-156. doi.org/10.1177/1049731514543024##
 5. Farahmand S,  Fouladchang M. A Causal Explanation of Academic Buoyancy based on the Family Communication Patterns: The Mediating Role of Emotional Expressiveness (in Persian). Journal of developmental psychologists. 2017; 13(51): 257-269. ##
 6.  Ataee M, ghamarani A, Siadatian S H. Comparative Consideration of Vitality in Students with and without Hearing Impairment (in Persian). Exceptional Education. 2014; 4 (126):16-21. URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-332-fa.html. ##
 7. Yarahmadi Y, Ebrahimibakht H, Asadzadeh H, Ahmadian H. The Effectiveness of Academic Buoyancy Training Program on Students’ Academic Performance, Academic Engagement, and Academic Buoyancy (in Persian). Teaching in Research of Journal. 2018; 6(2): 163-182. ##
 8. Moghbel Esfahani S, Haghayegh S A. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Resilience, Meaning in Life, and Family Function in Family Caregivers of Patients with Schizophrenia (in Persian). Horizon Med Sci. 2019; 25 (4):298-311 URL: http://hms.gmu.ac.ir/article-1-3054-en.html. ##
 9. Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behavior Research and Therapy. 2006; 44(1):1-25. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006] ##
 10. Wicksell RK, Kanstrup M, Kemani MK, Holmström L, Olsson GL. Acceptance and commitment therapy for children and adolescents with physical health concerns. Current Opinion in Psychology. 2015; 2:1-5. [DOI:10.1016/j.copsyc.2014.12.029]. ##
 11. Jansen JE, Morris EM. Acceptance and commitment therapy for posttraumatic stress disorder in early psychosis: A case series. Cognitive and Behavioral Practice. 2017; 24(2):187-99. [DOI: 10.1016/j.cbpra. 2016.04.003]. ##
 12.  Eilenberg T, Fink P, Jensen J, Rief W, Frostholm L. Acceptance and Commitment Group Therapy (ACT-G) for health anxiety: A randomized controlled trial. Psychological Medicine. 2016; 46(1):103-115. [DOI:10.1017/ S0033291715001579] [PMID]. ##
 13. Kahrazee F, Rigi Kooteh B. Relationship between the Family Function with Academic Self-Regulation among the Nursing Students. Educ Strategy Med Sci. 2016; 9 (3):186-193. ##
 14. Pourabdol S, SobhiGharamaleki N, Abbasi N.  A comparison of academic procrastination and academic vitality in students with and without specific learning disorder (in Persian). Journal of Learning Disabilities. 2015; 4 (3): 121-127. ##
 15. Khazraei F, Hoseynian S, Hamidi F. The Effectiveness of Communication Skill Training on Mothers’ Family Function with Impaired Physical-motion Children (in Persian). Quarterly Journal of Clinical Psychology Achievements. 2015; 1(2): 1-16.  doi: 10.22055/JACP.2015.12000##
 16. shaker Ardakani L, Rahimi M, Saleh Zadeh M. Effect of Commitment and Acceptance Therapy on Social and Emotional Adjustment in Mothers of Children with Mental and Physical Disabilities. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2017; 7:77-77. URL: http://jdisabilstud.org/article-1-569-fa.html. ##
 17. Roberts JE, Kassel JD. Mood-state dependence in cognitive vulnerability to depression: the role of positive and negative effect. Cognitive Therapy and Research. 1996; 20(1): 1-12.‏ ##
 18. Warfield ME, Krauss MW, Hauser-Cram P, Upshur CC, Shonkoff JP. Adaptation during early childhood among mothers of children with disabilities. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. 1999; 20 (1):9-16. doi.org/10.1097/00004703-199902000-00002##
 19. Hosseyniaei A, Ahadi H, Fata L, Heidarei A, Mazaheri MM. Effects of group acceptance and commitment therapy (ACT) based training on job Stress and Burnout. Iranian Journal of Psychiatry and ClinicalPsychology. 2013; 19(2): 109-120. ##
 20. Abdali A, Golmohammadian M, Rashidi A. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on test anxiety and academic buoyancy of secondary high school female students. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2018; 25(4): 573-580. ##
دوره 10، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1400
صفحه 79-89
 • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1400