تأثیر هشت هفته تمرینات پرشی بر فاکتورهای منتخب کینماتیکی در شرایط خستگی در مردان هندبالیست لیگ برتر در معرض خطر آسیب لیگامنت صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشجوی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار، دکترای تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
خستگی می­تواند منجر به تغییرات زیانبار در کینماتیک فرود شده و مفصل زانو را در وضعیتی قرار دهد که احتمال آسیب لیگامنت صلیبی قدامی را افزایش دهد. با توجه به تأثیر تمرینات پرشی بر روی کاهش آسیب­ های ورزشی و بهبود عملکرد اندام تحتانی، هدف تحقیق حاضر تأثیر 8 هفته تمرینات پرشی بر فاکتورهای منتخب کینماتیکی در شرایط خستگی در مردان هندبالیست لیگ برتر مستعد آسیب لیگامنت صلیبی قدامی بود.
مواد و روش ­ها
روش تحقیق حاضر از نوع نیمه­ تجربی بود. 30 بازیکن هندبال شاغل در لیگ برتر ایران به­صورت هدفمند انتخاب و به ­صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. قبل و بعد از یک دوره تمرین 8هفته­ ای (3 جلسه در هفته) در شرایط مشابه زمانی و مکانی، پس از تعیین پای غالب آزمودنی و اعمال پروتکل خستگی، آزمودنی ­ها پرش فرود تک ­پا را انجام دادند. فاکتورهای کینماتیکی اندام تحتانی و تنه در حین فرود تک ­پا توسط دستگاه موشن آنالیز جهت بررسی حرکات در صفحه حرکتی ساجیتال و فرونتال ثبت گردید. در مدت­زمان تحقیق، گروه کنترل هیچ برنامه تمرینی مداخله ­ای انجام ندادند. جهت تجزیه ­و ­تحلیل فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی آنکوا در نرم ­افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد.  
یافته­ ها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پس از هشت هفته تمرینات پرشی در شرایط خستگی میزان فلکشن زانو، فلکشن ران و فلکشن تنه در گروه تمرینی افزایش یافت (به ­ترتیب 0/001=p=0/002, p=0/001, p)، در حالی که کاهش معناداری در والگوس زانو، چرخش تیبیا و تیلت جانبی تنه مشاهده نگردید.
نتیجه­ گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات پلایومتریک احتمالاً می­تواند در پیشگیری از آسیب­های لیگامنت صلیبی قدامی مؤثر باشد. این تمرینات با تأثیر بر روی زوایای کینماتیکی مفاصل و افزایش فعالیت فیدفورواردی عضلات و توسعه کل سیستم عصبی-عضلانی از مکانیزم ­هایی که باعث آسیب لیگامنت صلیبی قدامی حین فرود می­شود، پیشگیری می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight Weeks of Jump-Training Programs on Selected Factors of Kinematic in Fatigue Conditions in Men's Handball Player Premier League at the Risk of Anterior Cruciate Ligament Injury

نویسندگان [English]

 • Farid Alimordi Ghaleh 1
 • Maliheh Hadadnejad 2
 • Amir Letafatkar 3
 • Seyed Sadradin Shojaedin 4
1 PhD Student of Corrective Exercises and Sport Injury, Kharazmi University, Teheran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biomechanic and Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 PhD, Assistant professor of sport injury and corrective exercises, Faculty of physical education and sport sciences, Kharazmi university, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Biomechanic and Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Fatigue can lead to harmful changes in landing kinematics and put the knee joint in a position that increases chances of injury to the anterior cruciate ligament. The purpose of the present study was to investigate the effect of eight weeks of jump training on selected kinematic factors conditions in Men's Handball Player Premier League who are at the Risk ofAnterior Cruciate Ligament Injury.
Materials and Methods: In the current study, 30 handball players in the Iranian Premier League were selected purposefully and randomly divided into two control and experimental groups. Prior to and eight weeks after the exercises (3 sessions per week) at the same time and place, after determining the participants' dominant leg and applying the fatigue protocol, they performed a single-leg landing jump. Kinematic factors of the lower limb and trunk were recorded during the single-leg landing using Motion Analysis device to investigate movements in the sagittal and frontal motion plate. During the research period, the control group did not perform any intervention training program. ANCOVA was run to analyze the study hypotheses in SPSS, version 20.
Results: The results showed that after eight weeks of training in fatigue conditions, knee, hip, and trunk flexions increased in the exercise group (respectively p=0.001, p=0.002, p=0.001,) while no significant decrease was observed in lateral trunk tilt, knee valgus, and tibial torsion.
Conclusion: According to the results, plyometric exercises may be effective in preventing anterior cruciate ligament injury. These exercises prevent mechanisms that cause damage to the anterior cruciate ligament by affecting the kinematic angles of the joints and by increasing the muscular feedforward activity and the development of the entire musculoskeletal system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knee injury
 • Anterior Cruciate Ligament
 • Fatigue
 • Biomechanics
 1. Boden BP, Griffin LY, Garrett Jr WE. Etiology and prevention of noncontact ACL injury. Phys Sportsmed. 2000;28(4):53–60. ##
 2. Arendt EA, Agel J, Dick R. Anterior cruciate ligament injury patterns among collegiate men and women. J Athl Train. 1999;34(2):86. ##
 3.   Imwalle LE, Myer GD, Ford KR, Hewett TE. Relationship between hip and knee kinematics in athletic women during cutting maneuvers: a possible link to noncontact anterior cruciate ligament injury and prevention. J strength Cond Res Strength Cond Assoc. NIH Public Access; 2009;23(8):2223. ##
 4. Mohammadi M, Alizadeh MH, Ebrahimi E, Shirzad E. The Influence of a Neuromuscular Exercise Program on Lower Limb Function and Knee 3D Alignment of Handball Male Players in single leg Landing. 2014;6(4): 13-32[In Persian] ##
 5. Ameer M. Kinematic comparison between single and double-leg jump landings in sagittal plane for male handball players. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2016; 8: 108-115##
 6. Geiser C, O'Connor KM, Earl JE. Effects of isolated hip abductor fatigue on frontal plane knee mechanics. 2010; Med Sci Sports Exerc. ##
 7. Chavez A, Knudson D, Harter R, Mccurdy K. Activity-Specific Effects of Fatigue Protocols May Influence Landing Kinematics: A Pilot Study.International Journal of Exercise Science. 2013; 6(3) : 242-249. ##
 8. Yeung MS, Chan KM, So CH, Yuan WY. An epidemiological survey on ankle sprain. Br J Sports Med. 1994 Jun; 28(2):112-6. ##
 9. Sahlin, K. Metabolic factors in fatigue. Sports Medicine. 1992; 13 (2), 99-107. ##
 10. Jacobs, Cale A;Uhl, Timothy L;Mattacola, Carl G;Shapiro, Robert;Rayens, William S. Hip Abductor Function and Lower Extremity Landing Kinematics: Sex Differences. Journal of Athletic Training; Jan-Mar 2007; 8: 76-83##
 11. Gheidi N, Sadeghi H, Talebian Moghadam S, Tabatabaei F, Kernozek TW. Kinematics and Kinetics Predictor of Proximal Tibia Ante­rior Shear Force during Single Leg Drop Landing. Physical trea ments. 2014; 7:102-108[In Persian] ##
 12. Letafatkar A, Rajabi R, Tekamejani EE, Minoonejad H. Effects of perturbation training on knee flexion angle and quadriceps to hamstring cocontraction of female athletes with quadriceps dominance deficit: Pre-post intervention study. 2015;22(3):230-6##
 13. Irmischer BS, Harris C, Pfeiffer RP, DeBeliso MA, Adams KJ, Shea KG. Effects of a knee ligament  injury prevention exercise program on impact forces in woman. J Strength Cond Res. 2004; 18(4):703-7##
 14. Lucci S, Cortes N, Lunen B Ringleb S, Onate J. Knee and hip sagittal and transverse plane changes after two fatigue protocols. Journal of Science and Medicine in Sport  .2011;14: 453–459##
 15. Herrington L, Comfort P. Training for Prevention of ACL Injury: Incorporation of  Progressive Landing Skill Challenges Into a Program. Strength and conditioning journal. 2013;6:59-65##
 16. Williams VJ, Nagai T, Sell TC, Abt JP, Rowe RS, McGrail MA, Lephart SM. Prediction of Dynamic Postural Stability During Single-Leg Jump Landings by Ankle and Knee Flexibility and Strength. Journal of Sport Rehabilitation 2016; 25: 266 -272##
 17. Darni Hamedani P. [Effect of the core functional muscles fatigue on postural sway of collegiate female athletes] (persian). Thesis for master of physical education. Tehran: Faculty of Physical Education and Sports Science University of Tehran:2014##
 18. McPherson AL, Dowling B, Tubbs T, Paci JM. Sagittal plane kinematic differences between dominant and non-dominant legs in unilateral and bilateral jump landings. Physical Therapy in Sport. 2016. (Accepted Manuscript). ##
 19. Winter D A(2009). Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons. ##
 20. Naderi S, Mohammadipour F, Amirseyfaddini MR. The Effects of Different Walking Inclinations on Knee Angle in the Frontal Plane of Patients with Varus Malalignment. Physical Treatment. 2014;4(3):139-44. ##
 21. Chappell JD, Limpisvasti O. Effect of neuromuscular training program on the kinetics and kinematics of jumping tasks. 2008; Am J Sports Med. 36(6):1081-1086. ##
 22. Myer GD, Ford KR, Palumbo JP, Hewett TE. Neuromuscular training improves performance and lower extremity biomechanics in female athletes. 2005; J Stren & Cond Research.19:51–60. ##
 23. Giovanna, C.L, Ana, F.S, Luis, F.B, Gabriela, C.O, Fabio  V.S. Effects of fatigue on lower limb, pelvis and trunk kinematics and muscleactivation: Gender differences. 2016; Journal of Electromyography and Kinesiology 32 (2017) 9–14##
 24. Pollard CD, Sigward SM, Ota S, Langford K, Powers CM. The influence of inseason injury prevention training on lowerextremity kinematics during landing in female soccer players. 2006; Clin J Sport Med. 16:223–227. ##
 25. Kulas, A.S., Hortobágyi, T., DeVita, P. Trunk position modulates anterior cruciate ligament forces and strains during a single-leg squat. 2012; Clin. Biomech. 27(1), 16–21##
 26. Powers, C.M. The influence of abnormal hip mechanics on knee injury: a biomechanical perspective. 2010; J. Orthop. Sports Phys. Ther. 40 (2), 42–51. ##
 27. Blackburn JT, Padua DA. Sagittal-plane trunk position, landing forces, and quadriceps electromyographic activity. Journal of Athletic Training. 2009; 44(2):174-9. ##
 28. Decker, M.J., Torry, M.R., Wyland, D.J., Sterett, W.I., Steadman, J.R. Gender differences in lower extremity kinematics, kinetics, and energy absorption during landing. Clin. Biomech. 2003;18: 662–669. ##
 29. Price RJ, Hawkins RD, Hulse MA, Hodson A. The Football Association medical research programme: an audit of injuries in academy youth football. British journal of sports medicine. 2004; 38(4):466-471. ##
 30. McLean SG, Felin RE, Suedekum N, Calabrese G, Passerallo A, Joy S. Impact of fatigue on gender-based high-risk landing strategies. 2007; Medicine and science in sports and exercise. 39(3):502-514. ##
 31. Ortiz, Alexis, et al. Fatigue effects on knee joint stability during two jump tasks in women. 2010; Journal of strength and conditioning research/National Strength & Conditioning Association. 24.4 1019. ##
 32. Blatner, S. E. and Noble, L. Relative effects of isokinetic and plyometric traning on vertical jump performance. 1979;  Res Q, 50: 538- 588. ##
 33. Hewett TE, Myer GD, Ford KR, Paterno MV, Quatman CE. The sequence of prevention: a systematic approach to prevent anterior cruciate ligament injury. Clinical Orthopedic Related Research 2012; 470:2930–2940. ##
 34. Barendrecht, M. Lezeman, H. C. A. Duysens, J. Smits-Engelsman, B, C, M. Neuromuscular training improves knee kinematics, in particular in valgus aligned adolescent team handball players of both sexes. 2011; J Strength Cond Res. 25(3):575-584. ##
 35. Myer GD, Ford KR, McLean SG, Hewett TE. The effects of plyometric versus dynamic stabilization and balance training on lower extremity biomechanics. 2006; Am J Sports Med. 34:445– 455. ##

36.    V Vali Pour, R Ghara khanlou, F Rahbarizade, J Mola. Neuromuscular and Functional Adaptations to Selected Plyometric Training vs. Combined Resistance and Plyometric Training; 2010 ; 7:113-91 [In Persian] ##

دوره 10، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1400
صفحه 90-101
 • تاریخ دریافت: 03 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 22 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1400