تأثیر تمرین های ادراکی-حرکتی و ذهن‌آگاهی بر شبکه‌های توجه و دقت پاسخ کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت‌‌بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه با توجه به شیوع اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی، انجام پژوهش برای تعیین تأثیر تمرینات و راهکارهای غیردارویی برای کمک به بهبود افراد مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی بیش­ازپیش احساس می­شود. پژوهش حاضر نیز با همین منظور و با اعمال متغیرهای ادراکی–حرکتی و ذهن­آگاهی انجام شده است.
مواد و روش­ ها
پژوهش حاضر به روش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با دو گروه آزمایشی و یک گروه شاهد انجام شده است. شرکت­کننده‌های این پژوهش شامل 30 کودک مبتلا به اختلال نقص‌ توجه-بیش‌فعالی با میانگین سن 65/1±9 سال بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند؛ از شرکت­کننده­ ها در پیش‌آزمون، آزمون شبکه‌های توجهی گرفته شد. سپس مداخلۀ مربوط به هر گروه آزمایش در مدت 8 جلسۀ یک­ساعته اجرا شد. بعد از آن‌که دو گروه (تمرینات ذهن‌آگاهی و تمرینات ادراکی-حرکتی) تمرینات خود را به­مدت چهار هفته، هر هفته دو جلسه و هر جلسه یک ساعت انجام دادند، مجددا از آن­ها آزمون شبکه­های توجهی گرفته شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون آنکوا و تحلیل واریانس مرکب با اندازه‌های مکرر با سطح معناداری 0/05>p استفاده شد.
یافته­ ها
یافته‌ها نشان داد که تمرین­های ادراکی-حرکتی و ذهن‌آگاهی بر دقت پاسخ و برخی از زیرمجموعه‌های (شاخص‌های) شبکه‌های توجهی کودکان مبتلا به نقص توجه- بیش‌فعالی تاثیر معنادار دارد، در صورتی که در گروه کنترل تغییرات معناداری مشاهده نشد. همچنین اثر تمرین­های ذهن­آگاهی از تمرین­ های ادراکی–حرکتی بیش­تر می­باشد.
نتیجه­ گیری
طبق نتایج به نظر می‌رسد استفاده از تمرینات ذهن‌آگاهی و ادراکی-حرکتی در کنار سایر روش‌های درمانی افزایش توجه برای این کودکان پیشنهاد می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Perceptual-Motor Training and Mindfulness on Attentional Networks and Accuracy of Response in Children with Attention Disorde-Hyperactivity

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Pirian 1
 • Alireza Farsi 2
1 MSc in Sport Sciences and Health, Behavioral and Cognitive Sciences in Sport , Shahid Beheshti University of Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Behavioral and Cognitive Sciences in Sport, Shahid Beheshti University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Today, considering the prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), more researches are needed to determine the impact of non-pharmacological training and strategies to help people with ADHD. The present study was conducted with this purpose in mind by applying perceptual-motor variables and mindfulness variables.
Materials and Methods: The present semi-experimental method with a pretest-posttest design with two experimental groups and a control group was conducted on 30 children ADHD (mean age 9.5 ± 1/65) selected using subjective sampling. Participants were involved in a pre-test session to perform attention networks test. Then, the intervention for each experimental group was applied for eight sessions, one hour each session. The same test was administered as post-test on both groups (mindfulness and cognitive-motor training) following four weeks of training, two sessions per week and one hour per session. ANCOVA and compound analysis of variance (3 groups*2 time factors) with repeated measures, with the significance level set at p <0.05, were used to test the research hypotheses.
Results: The findings showed that perceptual-motor training and mindfulness had a significant effect on the accuracy of response and some subgroups (indicators) of attention deficit hyperactivity networks. No significant changes were observed in the control geoup. So, the effect of mindfulness was found to be greater.
Conclusion: According to the results, using mindfulness and cognitive-motor training along with other therapies are recommended for these children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perceptual-motor
 • Attention Deficit-Hyperactivity Disorder
 • Response Accuracy
 • Mindfulness
 • Attention Networks
 • Children
 1. Mc Cracken JT. Attention-Deficit Disorder, Sadock BJ, Sadok VA Kapland and sadock: comprehensive textbook of psychiatry. Philadelphia: LWW com. 2000.##
 2. Bussing R, Mason DM, Bell L, Porter P, Garvan C. Adolescent outcomes of childhood attention-deficit/hyperactivity disorder in a diverse community sample. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2010; 49(6):595-605. ##
 3. Ganji M. Abnormal Psychological Based on Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5),Volume 2, 3th ed. Tehran: Savalan; 1396. 747. ##
 4. Cantwell DP. Attention deficit disorder: a review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 1996; 1;35(8):978-87. ##
 5. Cooper J. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (th edn, text revision)(DSM–IV–TR) Washington, DC: American Psychiatric Association 2000; 943 pp.£ 39.99 (hb). ISBN 0 89042 025 4. The British Journal of Psychiatry. 2001; 179(1):85. ##
 6. Kaplan H, Sadock BC, Sadock B, Sadock. Comprehensive textbook of psychiatry. New York: Lippincott Wilkins & Wilkins. 2005; 3183-204. ##
 7. Sadock BJ, Sadock VA. Synapsis of psychiatry. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Willkins; 2007; 1223-31. ##
 8. Barkley RA. Comorbid disorders, social and family adjustment, and subtyping. Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. 2006;184-218. ##
 9. Messina LD, Tiedemann KB, de Andrade ER, Primi R. Assessment of working memory in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of attention disorders. 2006; 10(1):28-35. ##
 10. Ponser M, Petersen S E. The attention system of the human brain. Annualrewiew of neuroscience. 1990; 13(1):25-42. ##
 11. Barkley RA. Genetics of childhood disorders: XVII. ADHD, Part 1: The executive functions and ADHD. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2000; 39: 1064- 1068. ##
 12. Eskandarnejad M, Shayan Nasab R, Soltani R. Comparison of continuous attention in active and inactive elderly. Research in Motor Behavior. 2013; 1(1): 81-93. ##
 13. Babapour Kheiruddin G. Hekmati I. Soodmand M. Comparison of Visual and Verbal Memory in Children with Attention Deficit Disorder with Healthy Children. Quarterly Journal of Psychology, University of Tabriz. 2011; 29:1-23. ##
 14. Rahimi S. Motor Skills in Children with Attention-Deficit/ Hyperactivity disorder. Journal of Exceptional Education. 2010; (100): 46-57. ##
 15. Soltani koohbanani S. Comparison of Movement Skill Growth in Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder with Normal Students. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences, 2009; 17(4): 45-52 [In Persian]. ##
 16. Pain G, Laridi I. Human motor development. Khalagi H, Khajavi D. (Persian Translator) Arak University Press; 2005; [In Persian] . ##
 17. Ziereis S, Jansen P. Effects of physical activity on executive function and motor performance in children with ADHD. Res Dev Disabil. 2015; 38:181–91. ##
 18. Beyk M, Nezakat Alhosseini M, Badami R, Abedi A. The Effect of Yoga Training on Executive Functions in Children with ADHD. Journal of Exceptional children, 2015; 14 (2): 17-32. [Persian]. ##
 19. Leisman G, Melillo R. Effects of motor sequence training on attentional performance in ADHD children. Int J Disabil Hum Dev. 2010; 9(4):275–82. ##
 20. Kilunk BD, Weden S, Culotta VP. Sport participation and anxiety in children with ADHD. Journal of Attention Disorders 2009; 12:499-506. ##
 21. Fathirezaie Z, Farsi  A, Vaez Mousavi M. K & Zamani Sani S. H. Effect of cognitive training on efficiency of executive control different types of acute exercise. Frontiers in Psychology, 2015; 7, 1-9. ##
 22. Yordanova J, Kolev V, Rothenberger A. Event-related oscillations reflect functional asymmetry in children with attention deficit /hyperactivity disorder. Suppl Clin Neurophysiol. 2013; 62:289-301. ##
 23. Keyhani, F. and S. Kosari, The effect of a period of physical activity on the development object control skills in high function autism children's (HFA). Motor Behavior, 2015. 6(18): 103-116. [In Persian] ##
 24. BasamTabar S.M. Effects of Eight Weeks of Perceptual Motor Training on Perceptual Motor Performance in Children Aged 8-10 Years in Kermanshah. International Journal of Sport Studies, 2014. 4(4): 421-427. ##
 25. Pitcher TM, Piek JP, Hay DA. Fine and-rossmotor ability in maleswith ADHD.Dev Med Child Neurol 2003; 45:525-35. ##
 26. Beck SJ, Hanson CA, Puffenberger SS. A Controlled Trial of Working Memory Training for Children and Adolescents with ADHD. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology 2010; 39(6):825–836. ##
 27. Swanson J, Greenhill L, Wigal T, Kollins S, Stehli A, Davies M, et al. Stimulant-related reductions of growth rates in the PATS, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 2006; 45:1304-1313. ##
 28. Alizadeh H. Theoretical explanation attention deficit/ hyperactivity: The pattern of behavioral inhibition and self-control nature. J Exceptional Children. 2005; 5(3): 323-48. ##
 29. Bahram M E, Assarian F, Atoof F, Taghadosi M, Akkasheh N, Akkasheh G. Effect of a 12 week interval running program on eemale primary school students with ADHA. Feyz 2014; 18(2): 151-8. ##
 30. Segal Z, Williams J & Teasdale J. Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guildford Press. 2002. ##
 31. Brown KW, Ryan RM, Creswell JD. Addressing fundamental questions about mindfulness. Psychological Inquiry. 2007 Oct 19;18(4):272-81. ##
 32. Jabari G. Evaluation Effectiveness of Mindful Awareness Practices on Executive Function in Elementary School Children[MSc Thesis]. Tabriz. Iran.: Azarbaijan Shahid Madani  University. 2015. ##
 33. Stein DJ. What is the self? A psychobiological perspective. CNS spectrums. 2007; 12(5):333-6. ##
 34. Stein DJ. Emotional regulation: implications for the psychobiology of psychotherapy. CNS spectrums. 2008; 13(3):195-201. ##
 35. Kerr CE, Jones SR, Wan Q, Pritchett DL, Wasserman RH, Wexler A, Villanueva JJ, Shaw JR, Lazar SW, Kaptchuk TJ, Littenberg R. Effects of mindfulness meditation training on anticipatory alpha modulation in primary somatosensory cortex. Brain research bulletin. 2011; 85(3-4):96-103. ##
 36. Moran R. On the biopsychosocial model, mindfulness meditation and improving teaching and learning in osteopathy technique. International Journal of Osteopathic Medicine. 2010; 13(2):41. ##
 37. Fan J, McCandliss BD, Sommer T, Raz A, Posner MI. Testing the efficiency and independence of attentional networks. Journal of cognitive neuroscience. 2002; 14(3):340-7. ##
 38. Rueda MR،Fan J, McCandliss BD, Halparin JD, Gruber DB, Lercari LP, Posner MI. Development of attentional networks in childhood. Neuropsychologia. 2004;42(8): 1040- 1029.
 39. Vaez Mousavi MK, Shojaei M. Descriptive and Comparative Study of Motor Skills of Male and Female Students in Tehran Secondary School 1382-83. Olympic. 1384; 13(1): 79-96. ##
 40. Salman Z, Amini HA, Zarian E. The Effect Gymnastics Training on Executive Functions Children with Developmental Coordination Disorder. Psychological Research Quarterly. 2014;5 (2): 47-64. ##
 41. Gholami B. The Effect of Mindfulness Training on Active Memory and Verbal Problem Solving in Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.[thesis]. Tabriz: Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz; 1395. ##
 42. Semple R. J, Lee J. Mindfulness-Based-Cognitive therapy for anxious children.New York:New Harbinger Publications ,Inc. 2011. ##
 43. Chang YK, Tsai YJ, Chen TT, Hung TM. The impacts of coordinative exercise on executive function in kindergarten children: an ERP study. Experimental Brain Research. 2013; 225(2):187-96. ##
 44. Verret C, Guay M C, Berthiaume C, Gardiner P, Beliveau L. A physical activity program improves behavior and cognitive functions in children with ADHD: An exploratory study. J Atten Disord. 2012; 16(1): 71-80. ##
 45. Medina J A, Netto T L B, Muszkat M, Medina A C, Botter D, Orbetelli R, et al. Exercise impact on sustained attention of ADHD children, methylphenidate effects. Atten Defic Hyperact Disord. 2010; 2(1): 49-58. ##
 46. Drollette ES, Scudder MR, Raine LB, Moore RD, Saliba BJ, Pontifex MB, Hillman CH. Acute exercise facilitates brain function and cognition in children who need it most: an ERP study of individual differences in inhibitory control capacity. Developmental cognitive neuroscience. 2014 Jan 1;7:53-64. ##
 47. Janatian S, Nouri A, Shafti A, Molavi H, Samavatyan H. Effectiveness of play therapy on the bases of cognitive behavior approach on severity of symptoms of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD) among primary school male students aged 9-11. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2008; 6(2): 109-18. ##
 48. Chang YK, Pesce C, Chiang YT, Kuo CY, Fong DY. Antecedent acute cycling exercise affects attention control: an ERP study using attention network test. Frontiers in human neuroscience. 2015; 9:156. ##
 49. Beik M, Nezakatalhoseini M, Abedi A, Badami R. The effect of yoga training on cognitive-motor functions in children with attention deficit—Hyperactivity disorder. Advances in Cognitive Science. 2015; 17(2). ##
 50. Nejati V. Studying inhibitory performance difference of forehead part in elderly with different physical activities. J Motor Behavior. 2013; 4(11): 35-44. ##
 51. Barkley RA. Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychological bulletin. 199; 121(1):65-94. ##
 52. Pennington BF, Ozonoff S. Executive functions and developmental psychopathology. Journal of child psychology and psychiatry. 1996; 37(1):51-87. ##
 53. Soluki S. Motor performance in relation with sustained attention in children with attention deficit Hyperactivity disorder. Master Disseration. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2011. ##
دوره 10، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1400
صفحه 133-145
 • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 31 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1400