تأثیر تمرینات اصلاحی بر راستای سر و شانه و تعادل در زنان مبتلا به سردرد سرویکوژنیک با کمپلکس سر و شانه‌به‌جلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه آموزشی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

اهداف: تغییرات به‌وجودآمده در راستای مطلوب سر و گردن و متعاقب آن کمربند شانه از شیوع بالایی برخوردار است که پیامدهای گوناگونی، از جمله سردرد سرویکوژنیک را به دنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر دوازده هفته تمرینات اصلاحی بر راستای سر و شانه و تعادل زنان مبتلا به سردرد سرویکوژنیک با کمپلکس سر و شانه‌به‌جلو بود.
مواد و روش‌ها: 32 زن بر اساس نرم‌افزار جی پاور با توان 80 درصد، فاصله اطمینان 95 درصد و افکت سایز 0/9 که مبتلا به سردرد سرویکوژنیک و کمپلکس سر و شانه‌به‌جلو بودند، نمونه‌های پژوهش کنونی را تشکیل دادند. آزمودنی‌ها به‌ صورت هدفمند انتخاب شدند و به ‌طور تصادفی در دو گروه شانزده‌نفری آزمایش (با میانگین سنی 42/4±36/12 سال و قد 49/5±162/12 سانتی‌متر و وزن 3/69±60/25 کیلوگرم) و کنترل (با میانگین سنی 4/44±35/93 سال و قد 3/84±162/12 سانتی‌متر و وزن 3/68±58/62 کیلوگرم) قرار گرفتند. با استفاده از روش تصویربرداری از نمای جانبی زوایای سر و شانه‌به‌جلو و توسط دستگاه بایودکس شاخص تعادل در چهار حالت ارزیابی شد. آزمایش تمرینی به ‌مدت دوازده هفته انجام گرفت. تمامی آزمون‌ها در پس‌آزمون دوباره تکرار شد. نتایج این پژوهش با استفاده از آزمون آماری تی زوجی به منظور بررسی تفاوت‌‌های درون‌گروهی و آزمون تی مستقل به منظور بررسی تفاوت‌‌های بین‌گروهی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 تجزیه ‌و ‌تحلیل شد.
یافته‌ها: بعد از اتمام تمرینات، تمامی متغیر‌های زوایای سر و شانه و شاخص‌های تعادل در هر دو گروه آزمایش و کنترل در پس‌آزمون به‌ طور معناداری بهبود یافتند (0/05>P)، ولی مقایسه بین‌گروهی نتایج در پس‌آزمون نشان داد که گروه آزمایش در هر سه متغیر زاویه سر‌به‌جلو، شانه‌به‌جلو و تعادل نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری داشته است (0/0001=P).
نتیجه‌گیری: از آنجا که تمرینات اصلاحی در هر مکان و زمانی توسط خود فرد قابل اجراست و با توجه به تأثیرات مثبت آن بر بهبود راستا و تعادل، به افراد مبتلا به سردرد سرویکوژنیک با ناهنجاری یادشده توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of a Corrective Exercise Program on Head and Shoulder Alignment and Balance of Women With Cervicogenic Headache and Forward Head and Rounded Shoulder Posture

نویسندگان [English]

 • Saba Yazdani 1
 • Foad Seidi 1
 • Samaneh Haghighi 2
1 Department of Health and Sports Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Neurology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Defects in the alignment of head and shoulder and consequently shoulder girdle are highly prevalent with a variety of negative effects such as cervicogenic headache. The present study aims to investigate the effect of a 12-week corrective exercise program on head and shoulder alignment and balance in women with cervicogenic headache and Forward Head and Rounded Shoulder Posture (c).
Methods: Participants were 32 women with cervicogenic headache and FHRSP who were selected purposefully. The sample size was determined using GPower software, considering a test power of 80%, a confidence interval of 95%, and an effect size of 0.9. The participants were randomly divided into two groups of exercise (n=16, Mean±SD age= 42.4±36.12 years; Mean±SD height= 49.5±162.93 cm, and Mean±SD weight=69.3±25.6 kg) and control (n=16, Mean±SD age= 44.4±93.35 years; Mean±SD height=84.3±162.12 cm, and Mean±SD weight: 58.62±68.3 kg). The balance was evaluated in four modes using the Biodex device and imaging method (lateral view) was used to measure the angles of forward head and rounded shoulder. The intervention was presented for 12 weeks. All tests were repeated after the intervention. The collected data were analyzed in SPSS v. 24 software using paired t-test and independent t-test to evaluate the within-group and between-group differences, respectively.
Results: After completing the exercises, head and shoulder angles and balance in both groups improved significantly (p < 0.05). Between-group comparison of post-test scores showed that the three variables improved more in the exercise group compared with the control group (P=0.0001).
Conclusion: The corrective exercise program can improve the head and shoulder alignment and balance of women with cervicogenic headache. Therefore, these exercises are recommended to patients with cervicogenic headaches and FHRSP.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corrective exercises
 • Cervicogenic headache
 • Forward head and rounded shoulder posture
 • Balance
1.              Chiu T, Ku W, Lee M, Sum W, Wan M, Wong C, et al. A study on the prevalence of and risk factors for neck pain among university academic staff in Hong Kong. Journal of occupational rehabilitation. 2002;12(2):77-91.##
2.              Seidi F. The effect of a 12-week corrective exercises program on Forward head and shoulder deformities. Journal of Sport Medicine Review. 2014;5(14):31-44.[In Persian] ##
3.              Farzane Alvandi, Amir Letafatkar. The Effect of Respiratory Exercises on Pain, Disability, Proprioception and Forward Head Angle in Female Patients with Chronic Neck Pain. Journal of Anesthesiology and Pain. 2018;8(3):44-54. [In Persian] ##
4.              Bakhtiary A, Hajihasani A, Hedaiati R, Aminianfar A. Investigation on the effect of stabilizer exercises on the forward head posture correction. 2012;10(2):111-117. ##
5.              Page P, Frank C, Lardner R. Assessment and treatment of muscle imbalance: the Janda approach. J Orthop Sports Phys Ther. 2011;41(10):799-800. ##
6.              Yang DJ, Da HK. Comparison of muscular fatigue and tone of neck according to craniocervical flexion exercise and suboccipital relaxation in cervicogenic headache patients. Journal of physical therapy science. 2017;29(5): 869-873. ##
7.              Howard PD, Behrns W, Martino MD, DiMambro A, McIntyre K, Shurer C. Manual examination in the diagnosis of cervicogenic headache: a systematic literature review. Journal of Manual & Manipulative Therapy. 2015;23(4):210-218. ##
8.              Mingels S, Dankaerts W, van Etten L, Thijs H, Granitzer M. Comparative analysis of head-tilt and forward head position during laptop use between females with postural induced headache and healthy controls. Journal of bodywork and movement therapies. 2016;20(3):533-541. ##
9.              Fleming R, Forsythe S, Cook C. Influential variables associated with outcomes in patients with cervicogenic headache. Journal of Manual & Manipulative Therapy. 2007;15(3): 155-164. ##
10.            Newcastle C. Cervicogenic headache: an assessment of the evidence on clinical diagnosis, invasive tests, and treatment.2009;8:959-968. ##
11.            Bodes-Pardo G, Pecos-Martín D, Gallego-Izquierdo T, Salom-Moreno J, Fernández-de-las-Peñas C, Ortega-Santiago R. Manual treatment for cervicogenic headache and active trigger point in the sternocleidomastoid muscle: a pilot randomized clinical trial. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2013;36(7):403-411. ##
12.            Sremakaew M, Sungkarat S, Treleaven J, Uthaikhup S. Impaired Standing Balance in Individuals with Cervicogenic Headache and Migraine. Journal of Oral & Facial Pain & Headache. 2018;32(3):321-328. ##
13.            Yu M, Wang X. Neck pain and proprioception deficit influence the cervical motion assessed by instantaneous axis of rotation. Acta neurochirurgica. 2018;160(6):1265. ##
14.            Chu ECP, Chu VKY, Lin AFC. Cervicogenic Headache Alleviating by Spinal Adjustment in Combination with Extension-Compression Traction. Archives of Clinical and Medical Case Reports. 2019;3:269-273. ##
15.            France S, Bown J, Nowosilskyj M, Mott M, Rand S, Walters J. Evidence for the use of dry needling and physiotherapy in the management of cervicogenic or tension-type headache: a systematic review. Cephalalgia. 2014;34(12):994-1003. ##
16.            Luedtke K, Allers A, Schulte LH, May A. Efficacy of interventions used by physiotherapists for patients with headache and migraine—systematic review and meta-analysis. Cephalalgia. 2016;36(5):474-92. ##
17.            Jull G, Trott P, Potter H, Zito G, Niere K, Shirley D, et al. A randomized controlled trial of exercise and manipulative therapy for cervicogenic headache. Spine. 2002;27(17):1835-1843. ##
18.            Nobari M, Arslan SA, Hadian MR, Ganji B. Effect of corrective exercises on cervicogenic headache in office workers with forward head posture. Journal of Modern Rehabilitation. 2017;11(4):201-208. ##
19.            Rani M, Kulandaivelan S, Bansal A, Pawalia A. Physical therapy intervention for cervicogenic headache: an overview of systematic reviews. European Journal of Physiotherapy. 2019;21(4):217-223. ##
20.            Whittaker R. The effectiveness of an electromechanical adjusting instrumental compared to cervical spine manipulation in the treatment of cervicogenic headaches 2018. ##
21.            Park SK, Yang DJ, Kim JH, Kang DH, Park SH, Yoon JH. Effects of cervical stretching and cranio-cervical flexion exercises on cervical muscle characteristics and posture of patients with cervicogenic headache. Journal of physical therapy science. 2017;29(10):1836-1840. ##
22.            Balne NK, Ansari J, Gadde LP, Jabeen A, Waghray S. Role of Cervical Alignment-Specific Exercises in Cervicogenic Headache-An Open Label-Comparative Study. Indian Journal of Physiotherapy & Occupational Therapy. 2019;13(3):74-81. ##
23.            Kelly M. The Difference in Balance Control between Patients with Cervicogenic Headache and Patients with Neck Pain: A Pilot Study: Florida Gulf Coast University; 2019. ##
24.            Creighton D, Gammons T, Monahan J. The effect of prepositioned upper cervical traction mobilization and therapeutic exercise on cervicogenic headache: A case study. Journal of International Academy of Physical Therapy Research. 2018;9(3):1564-1570. ##
25.            Benoliel R, Svensson P, Evers S, Wang S-J, Barke A, Korwisi B, et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic secondary headache or orofacial pain. Pain. 2019;160(1):60-68. ##
26.            Bahari M, Shafizadegan Z, Amani M, Heidari Z, Karimi A. Assessment of Head and Trunk Posture in Men with Cervicogenic Headache via Photogrammetry: A Pilot Study. J Res Rehabil Sci. 2016;12(4):227-234.[In Persian] ##
27.            Seidi F, Rajabi R, Ebrahimi I, Alizadeh MH, Minoonejad H. The efficiency of corrective exercise interventions on thoracic hyper-kyphosis angle. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation. 2014;27(1):7-16. ##
28.            Ylinen J, Nikander R, Nykänen M, Kautiainen H, Häkkinen A. Effect of neck exercises on cervicogenic headache: a randomized controlled trial. Journal of rehabilitation medicine. 2010;42(4):344-349. ##
29.            Zandi Sh, Rajabi R, Alizadeh MH, Validity, Intratester and Intertester Reliability of a Noninvasive Quantitative Forward Head Posture Assessment Method.2016;2(4):51-56. ##
30.            Karimi N, Ebrahimi I, Kharizi S, Torkaman G. Reliability of postural balance evaluation using the biodex balance system in subjects with and without low back pain. Journal of Postgraduate Medical Institute (Peshawar-Pakistan). 2008;22(2). ##
31.            Seyedi M, Seidi F, Rahimi A, Minoonejad H. An Investigation of the Efficiency of Sensory Systems Involved in Postural Control in Deaf Athletes and Non-Athletes.2015;7(1):111-127.[In Persian] ##
32.            Makofsky HW, Douris P, Goldstein LB, Discepolo A, Grion K, Kushnir G, et al. The effect of the PostureJac on deep cervical flexor endurance: implications in the management of cervicogenic headache and mechanical neck pain. CRANIO®. 2012;30(1):187-193. ##
33.            Farmer PK, Snodgrass SJ, Buxton AJ, Rivett DA. An investigation of cervical spinal posture in cervicogenic headache. Physical therapy. 2015;95(2):212-222. ##
.34       Shamsadidni A, Daneshjoo A, Sahebozamani M. The Effect of 4 Weeks Corrective and Elastic Band Exercises on Craniovertebral Angle and Some Selected Factors of Cervicogenic Headache Among Female of Kerman. 2019;2(4):349-359. [In Persian] ##
35.            Lederman E. Neuromuscular rehabilitation in manual and physical therapy. Churchill Livingstone. 2010;128. ##
36.            Andersen P, Henriksson J. Training induced changes in the subgroups of human type II skeletal muscle fibres. Acta physiologica scandinavica. 1977;99(1):123-125. ##
37.            Sahrmann S. Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes: Elsevier Health Sciences; 2001. ##
38.            Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. Journal of spinal disorders. 1992;5(4):383-389. ##
دوره 10، شماره 2
خرداد و تیر 1400
صفحه 258-273
 • تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 31 خرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1400