مقایسه تأثیر ده هفته تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر مقادیر پلاسمایی ICAM-I و VCAM-I در پسران چاق 13 تا 15 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

اهداف: بیان مولکول‌های چسبان مانند مولکول چسبان بین سلولی-1 (ICAM-I) و مولکول چسبان عروقی-1 (VCAM-I) در افراد چاق می‌تواند باعث افزایش بروز آترواسکلروز و بیماری‌های قلبی شود. هدف مطالعه حاضر مقایسه ده هفته تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر مقادیر پلاسمایی ICAM-I و VCAM-I پسران چاق بود.
مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش حاضر، دانش‌آموزان پسر چاق با دامنه سنی 13 تا 15 سال شهرستان بهارستان هستند. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 36 دانش‌آموز پسر چاق (با میانگین سنی 0/69±13/4، قد 7/88±163/06 سانتی‌متر و وزن 8/42±85/72 کیلوگرم) بود که به ‌صورت تصادفی به سه گروه شامل آزمایش با شدت بالا (دوازده نفر)، آزمایش با شدت متوسط (دوازده نفر) و گروه کنترل (بدون آزمایش) (دوازده نفر) تقسیم شدند. برنامه آزمایشی شامل ده هفته با شدت 50 تا 65 درصد (شدت متوسط) و 70 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب (شدت بالا)، سه جلسه در هفته اجرا شد. نمونه‌های خونی 48 ساعت قبل و بعد از آخرین جلسه آزمایش جمع‌آوری شد. ICAM-I و VCAM-I به روش الایزا سنجیده شد. تجزیه ‌و ‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 و آزمون واریانس دوطرفه با اندازه‌گیری دوراهه انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد درصد چربی بدن و وزن به دنبال تمرین با شدت بالا و متوسط کاهش معناداری داشت (05/p <0). حداکثر اکسیژن مصرفی به دنبال تمرین ورزشی افزایش معناداری داشت (05/p <0). مقادیر پلاسمایی ICAM-I در گروه آزمایش با شدت بالا در مقایسه با آزمایش با شدت متوسط کاهش معناداری مشاهده نشد. مقادیر پلاسمایی VCAM-I کاهش معناداری در گروه آزمایش با شدت بالا در مقایسه با گروه آزمایش با شدت متوسط و کنترل داشت (05/p <0).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد شدت تمرین ورزشی از راه کاهش وزن و شاخص توده بدنی و افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی به کاهش مقادیر پلاسمایی ICAM-I و VCAM-I منجر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of a 10-Week High- and Moderate-Intensity Aerobic Exercise on Plasma ICAM-I and VCAM-I Levels in Obese boys

نویسندگان [English]

 • Raziyeh Mohammad Shirazi 1
 • Farshad Ghazaliyan 2
 • Rahman Soori 3
 • Hosein Abednazari 4
 • Mandana Gholami 4
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Lecture, Human and Social Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Lecture, Human and Social Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Department of Exercise Physiology, Faculty of Lecture, Human and Social Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: The expression of adhesion molecule such as the intercellular adhesion molecule- I (ICAM-I) and vascular adhesion molecule- I (VCAM-I) in obese people may increase atherosclerosis phenomena and cardiovascular diseases. The purpose of the current study was to investigate the effects of 10-week high-intensity and moderate-intensity aerobic trainings on plasma levels of ICAM-I and VCAM-I in obese boys.
Methods: The statistical population of the present study was obese boys of Baharestan city. The sample included 36 obese student boys aged 13.4±0.69 years old, height: 163.06±7.88 cm; weight; 85.72±8.42 kg) who were randomly assigned to three groups: high-intensity training (n=‌12), moderate-intensity training (n=‌12), and control (n=12). The training was performed at 50%-65% maximal heart rate (moderate-intensity training group) and 70%-85% maximal heart rate (high-intensity training group), three days per week for 10 weeks. The blood sample was collected 48 h before and 48 h after the last session of exercise training. The ICAM-I and VCAM-I were measured via ELISA. Data were analyzed using two-way repeated ANOVA in SPPS, version 18.
Results: The results indicated that body weight and BMI decreased significantly after moderate- and high-intensity training (p < 0.05). VO2max value significantly increased following 10 weeks of exercise training in both groups. No significant different was observed between exercise groups for plasma levels of ICAM-I. Moreover, the plasma levels of VCAM-I decreased significantly in the high-intensity training compared to the moderate-intensity training and control groups (p < 0.05).
Conclusion: It seems that intensity of training may decrease plasma levels of ICAM-I and VCAM-I through decrease of body weight and BMI and increase of VO2max.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High-intensity Training
 • Obesity
 • Adhesion molecule
 • Student’s boys
 1. Lobstein T, Baur L, Uauy R. Obesity in children and young people: A crisis in public health. Obesity Reviews. 2004; 5(1):4-85. [DOI:10.1111/j.1467-789X.2004.00133.x] [PMID]
 2. Tzanavari T, Giannogonas P, Karalis KP. TNF-alpha and obesity. Current Directions in Autoimmunity. 2010; 11:145-56. [DOI:10.1159/000289203] [PMID]
 3. Ferrante Jr A. Obesity-induced inflammation: A metabolic dialogue in the language of inflammation. Journal of Internal Medicine. 2007; 262(4):408-14. [DOI:10.1111/j.1365-2796.2007.01852.x] [PMID]
 4. Codoñer-Franch P, Valls-Bellés V, Arilla-Codoñer A, Alonso-Iglesias E. Oxidant mechanisms in childhood obesity: The link between inflammation and oxidative stress. Translational Research: The Journal of Laboratory and Clinical Medicine. 2011; 158(6):369-84. [DOI:10.1016/j.trsl.2011.08.004] [PMID]
 5. Montero D, Walther G, Perez-Martin A, Roche E, Vinet A. Endothelial dysfunction, inflammation, and oxidative stress in obese children and adolescents: Markers and effect of lifestyle intervention. Obesity Reviews : an Official Journal of the International Association for the Study of Obesity. 2012; 13(5):441-55. [DOI:10.1111/j.1467-789X.2011.00956.x] [PMID]
 6. Davies MJ, Gordon J, Gearing A, Pigott R, Woolf N, Katz D, et al. The expression of the adhesion molecules ICAM-1, VCAM-1, PECAM, and E-selectin in human atherosclerosis. The Journal of Pathology. 1993; 171(3):223-9. [DOI:10.1002/path.1711710311] [PMID]
 7. Witkowska AM. Soluble ICAM-1: A marker of vascular inflammation and lifestyle. Cytokine. 2005; 31(2):127-34. [DOI:10.1016/j.cyto.2005.04.007] [PMID]
 8. Krieglstein CF, Granger DN. Adhesion molecules and their role in vascular disease. American Journal of Hypertension. 2001; 14(S 3):44S-54S. [DOI:10.1016/S0895-7061(01)02069-6]
 9. Schram M, Stehouwer C. Endothelial dysfunction, cellular adhesion molecules and the metabolic syndrome. Hormone and Metabolic Research. 2005; 37(S 1):49-55. [DOI:10.1055/s-2005-861363] [PMID]
 10. Koh Y, Park J. Cell adhesion molecules and exercise. Journal of Inflammation Research. 2018; 11:297-306. [DOI:10.2147/JIR.S170262] [PMID] [PMCID]
 11. Koh Y, Park J, Carter R. Oxidized low-density lipoprotein and cell adhesion molecules following exercise training. International Journal of Sports Medicine. 2018; 39(02):83-8. [DOI:10.1055/s-0043-118848] [PMID]
 12. Park J, Willoughby DS, Song JJ, Leutholtz BC, Koh Y. Exercise-induced changes in stress hormones and cell adhesion molecules in obese men. Journal of Inflammation Research. 2018; 11:69-75. [DOI:10.2147/JIR.S158294] [PMID] [PMCID]
 13. Tenório TR, Balagopal PB, Andersen LB, Ritti-Dias RM, Hill JO, Lofrano-Prado MC, et al. Effect of low-versus high-intensity exercise training on biomarkers of inflammation and endothelial dysfunction in adolescents with obesity: A 6-month randomized exercise intervention study. Pediatric Exercise Science. 2018; 30(1):96-105. [DOI:10.1123/pes.2017-0067] [PMID]
 14. Kargarfard M, Lam ET, Shariat A, Asle Mohammadi M, Afrasiabi S, Shaw I, et al. Effects of endurance and high intensity training on ICAM-1 and VCAM-1 levels and arterial pressure in obese and normal weight adolescents. The Physician and Sportsmedicine. 2016; 44(3):208-16. [DOI:10.1080/00913847.2016.1200442] [PMID]
 15. Aufradet E, Monchanin G, Oyonno-Engelle S, Feasson L, Messonnier L, Francina A, et al. Habitual physical activity and endothelial activation in sickle cell trait carriers. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2010; 42(11):1987-94. [DOI:10.1249/MSS.0b013e3181e054d6] [PMID]
 16. Ghardashi Afousi A, Izadi MR, Rakhshan K, Mafi F, Biglari S, Gandomkar Bagheri H. Improved brachial artery shear patterns and increased flow-mediated dilatation after low-volume high-intensity interval training in type 2 diabetes. Experimental Physiology. 2018; 103(9):1264-76. [DOI:10.1113/EP087005] [PMID]
 17. Kelly AS, Steinberger J, Olson TP, Dengel DR. In the absence of weight loss, exercise training does not improve adipokines or oxidative stress in overweight children. Metabolism: Clinical and Experimental. 2007; 56(7):1005-9. [DOI:10.1016/j.metabol.2007.03.009] [PMID]
 18. Garanty-Bogacka B, Rać M, Syrenicz M, Gębala A, Walczak M, Syrenicz A. Changes in serum adipocytokines and inflammatory biomarkers following one-year of exercise training in obese adolescents. Journal of Diabetes and Metabolism. 2012; 3(7):1-6. [DOI:10.4172/2155-6156.1000212]
 19. Francois ME, Little JP. The impact of acute high-intensity interval exercise on biomarkers of cardiovascular health in type 2 diabetes. European Journal of Applied Physiology. 2017; 117(8):1607-16. [DOI:10.1007/s00421-017-3649-2] [PMID]
 20. Schreuder TH, Green DJ, Hopman MT, Thijssen DH. Impact of retrograde shear rate on brachial and superficial femoral artery flow-mediated dilation in older subjects. Atherosclerosis. 2015; 241(1):199-204. [DOI:10.1016/j.atherosclerosis.2015.04.017] [PMID]
 21. Madsen SM, Thorup AC, Overgaard K, Bjerre M, Jeppesen PB. Functional and structural vascular adaptations following 8 weeks of low volume high intensity interval training in lower leg of type 2 diabetes patients and individuals at high risk of metabolic syndrome. Archives of Physiology and Biochemistry. 2015; 121(5):178-86. [DOI:10.3109/13813455.2015.1087033] [PMID]
 22. Roberts CK, Chen AK, Barnard RJ. Effect of a short-term diet and exercise intervention in youth on atherosclerotic risk factors. Atherosclerosis. 2007; 191(1):98-106. [DOI:10.1016/j.atherosclerosis.2006.09.011] [PMID]
 23. Nasca MM, Zhou J-R, Welty FK. Effect of soy nuts on adhesion molecules and markers of inflammation in hypertensive and normotensive postmenopausal women. The American Journal of Cardiology. 2008; 102(1):84-6. [DOI:10.1016/j.amjcard.2008.02.100] [PMID] [PMCID]
 24. Linares-Segovia B, Guízar-Mendoza J, Amador-Licona N, Barbosa-Sabanero G, Malacara J. Effect of an exercise program, on hemodynamic, metabolic and inflammatory markers in obese Mexican adolescents. Endocrinology and Metabolic Syndrome. 2013; S2:1-4. [DOI:10.4172/2161-1017.S2-003]
 25. Soori R, Choopani Z, Choopani S, Falahian N, Alahyar A, Ramezankhani A. Effect of ten-week combined exercise (aerobic resistance) on vascular adhesion molecules and lipid profile in overweight and obese women. Bimonthly Daneshvar Medicine. 2017; 24(127):39-49. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=597464
دوره 10، شماره 2
خرداد و تیر 1400
صفحه 274-283
 • تاریخ دریافت: 02 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 11 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1400