تأثیر دو برنامه آزمایشی دوچرخه ثابت در آب با و بدون محدودیت گردش خون بر پارامترهای فرکانس قدم و تقارن راه رفتن در زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مربی‌گری ورزش، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

3 استادیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

4 گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

اهداف: مولتیپل‌اسکلروزیس، یک بیماری نورولوژی است که باعث آسیب میلین سیستم عصبی مرکزی می‌شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر دو برنامه آزمایشی دوچرخه ثابت در آب با و بدون محدودیت گردش خون فرکانس قدم و تقارن طول گام زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس بود.
مواد و روش‌ها: بیست بیمار داوطلب با درجه ناتوانی بین 4-1 به ‌صورت هدفمند انتخاب و به‌ طور تصادفی به دو گروه آزمایش با محدودیت گردش خون (10=n) و گروه آزمایش بدون محدودیت گردش خون (10=n) تقسیم شدند. هر دو گروه به ‌مدت شش هفته و سه جلسه در هفته به رکاب زدن روی دوچرخه آبی (سه نوبت 6دقیقه‌ای با یک دقیقه استراحت بین نوبت‌ها و HRmax 60-65 درصد پرداختند. جهت ایجاد محدودیت جریان خون برای گروه با محدودیت جریان خون از کاف روی قسمت فوقانی هر دو پا با فشار 10±96 میلی‌متر جیوه استفاده شد. برای اندازه‌گیری پارامترهای فرکانس قدم و تقارن طول گام از دوربین Casio Exilim EX-F با فرکانس سیصد هرتز، نرم‌افزار آنالیز حرکت KINOVEA استفاده شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی زوجی و تحلیل کوواریانس (ANCOVA) برای مقایسه دو گروه استفاده شد (0/05≥P).
یافته‌ها: نتایج نشان داد تفاوت معنا‌داری بین دو نوع آزمایش و اثر آن‌ها روی پارامترهای فرکانس قدم و تقارن طول گام وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، هر دو نوع آزمایش با و بدون محدودیت گردش خون اثر معنا‌داری بر پارامترهای مورد نظر در راه رفتن زنان مبتلا به MS نداشتند، اما اجرای این آزمایشات به بیماران MS در مقایسه با بی‌تحرکی به آن‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Exercise With Stationary Bike in Water with and Without Blood Flow Restriction on Step Frequency and Step Length Symmetry of Women With Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

 • Reza Habibi 1
 • Amir Hosein Baratii 2
 • Mahdieh Akoochakian 3
 • Masoud Sebyani 4
 • Elham Shirzad 4
1 Department of Sport Coaching, Faculty of Physical Education and Sport Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Corrective Exercises and Sports Injuries, Faculty of Physical Educational and Sport Sciences, Shahid Behshti University, Tehran, Iran.
3 Department of Sport Science, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran.
4 Department of Corrective Exercises and Sports Injuries, Faculty of Sport Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Multiple Sclerosis (MS) is a neurological disease that cause damage to the myelin membrane of the central nervous system. The present study aims to investigate the effect of exercise with stationary bike in water with and without Blood Flow Restriction (BFR) on step frequency and step length symmetry of women with MS.
Methods: Participants were 20 women with MS and a disability degree of 1-4 who were selected purposefully and randomly divided into two groups of exercise with BFR (n=10) and without BFR (n=10). Each group performed cycling in water for 6 weeks, 3 sessions per week (3 sets each for 6 minutes with 1-minute rest interval and HRmax of 60%-65%). A cuff was used on the upper part of both legs with a pressure of 96±10 mmHg for BFR. The step frequency and step length symmetry were measured using the Casio EXILIM EX-F1 camera at 300 Hz frequency and analyzed in KINOVEA software. Collected data were statistically analyzed in SPSS software using paired t-test and ANCOVA to compare the two groups.
Results: There was no significant difference between the two groups in the study variables (P≥0.05).
Conclusion: The two exercises with and without BFR have no effect on the gait parameters of women with MS, but these exercises are recommend for inactive MS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic training
 • Blood occlusion
 • Kaatsu training
 • Training in water
 1. sclerosis: Pathogenesis, evaluation, and advances in treatment. Current Neurology and Neuroscience Reports. 2011; 11(5):507-15. [DOI:10.1007/s11910-011-0214-y] [PMID]
 2. Filipi ML, Leuschen MP, Huisinga J, Schmaderer L, Vogel J, Kucera D, et al. Impact of resistance training on balance and gait in Multiple Sclerosis. International Journal of MS Care. 2010; 12(1):6-12. https://meridian.allenpress.com/ijmsc/article/12/1/6/32377/Impact-of-Resistance-Training-on-Balance-and-Gait
 3. Castro-Sánchez AM, Matarán-Peñarrocha GA, Lara-Palomo I, Saavedra-Hernández M, Arroyo-Morales M, Moreno-Lorenzo C. Hydrotherapy for the treatment of pain in people with multiple sclerosis: A randomized controlled trial. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012; [DOI:10.1155/2012/473963] [PMID] [PMCID]
 4. Brown TR, Kraft GH. Exercise and rehabilitation for individuals with multiple sclerosis. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 2005; 16(2):513-55. [DOI:10.1016/j.pmr.2005.01.005] [PMID]
 5. Newman M, Dawes H, Van den Berg M, Wade D, Burridge J, Izadi H. Can aerobic treadmill training reduce the effort of walking and fatigue in people with Multiple Sclerosis: A pilot study. Multiple Sclerosis Journal. 2007; 13(1):113-9. [DOI:10.1177/1352458506071169] [PMID]
 6. Rampello A, Franceschini M, Piepoli M, Antenucci R, et al. Effect of aerobic training on walking capacity and maximal exercise tolerance in patients with multiple sclerosis: A randomized crossover controlled study. Physical Therapy. 2007; 87(5):545-55. [DOI:10.2522/ptj.20060085] [PMID]
 7. Goldenberg MM. Multiple sclerosis review. Pharmacy and Therapeutics. 2012; 37(3):175-84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3351877/
 8. Sosnoff JJ, Sandroff BM, Motl RW. Quantifying gait abnormalities in persons with Multiple Sclerosis with minimal disability. Gait and Posture. 2012; 36(1):154-6. [DOI:10.1016/j.gaitpost.2011.11.027] [PMID]
 9. Kelleher KJ, Spence W, Solomonidis S, Apatsidis D. The characterisation of gait patterns of people with Multiple Sclerosis. Disability and Rehabilitation. 2010; 32(15):1242-50. [DOI:10.3109/09638280903464497] [PMID]
 10. Sacco R, Bussman R, Oesch P, Kesselring J, Beer S. Assessment of gait parameters and fatigue in MS patients during inpatient rehabilitation: A pilot trial. Journal of Neurology. 2011; 258(5):889-94. [DOI:10.1007/s00415-010-5821-z] [PMID]
 11. Givon U, Zeilig G, Achiron A. Gait analysis in multiple sclerosis: Characterization of temporal-spatial parameters using GAITRite functional ambulation system. Gait and Posture. 2009; 29(1):138-42. [DOI:10.1016/j.gaitpost.2008.07.011] [PMID]
 12. Preiningerova JL, Novotna K, Rusz J, Sucha L, Ruzicka E, Havrdova E. Spatial and temporal characteristics of gait as outcome measures in Multiple Sclerosis (EDSS 0 to 6.5). Journal of Neuroengineering and Rehabilitation. 2015; 12(1):14. [DOI:10.1186/s12984-015-0001-0] [PMID] [PMCID]
 13. Savci S, Inal-Ince D, Arikan H, Guclu-Gunduz A, et al. Six-minute walk distance as a measure of functional exercise capacity in multiple sclerosis. Disability and Rehabilitation. 2005; 27(22):1365-71. [DOI:10.1080/09638280500164479] [PMID]
 14. Feys P, Severijns D, Vantenderloo S, Knuts K, et al. Spatio-temporal gait parameters change differently according to speed instructions and walking history in MS patients with different ambulatory dysfunction. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2013; 2(3):238-46. [DOI:10.1016/j.msard.2013.01.004] [PMID]
 15. Gutierrez GM, Chow JW, Tillman MD, McCoy SC, Castellano V, White LJ. Resistance training improves gait kinematics in persons with Multiple Sclerosis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2005; 86(9):1824-9. [DOI:10.1016/j.apmr.2005.04.008] [PMID]
 16. Muratagic H, Ramakrishnan T, Reed KB. Combined effects of leg length discrepancy and the addition of distal mass on gait asymmetry. Gait and Posture. 2017; 58:487-92. [DOI:10.1016/j.gaitpost.2017.09.012] [PMID]
 17. Kalron A, Achiron A, Dvir Z. Muscular and gait abnormalities in persons with early onset multiple sclerosis. Journal of Neurologic Physical Therapy. 2011; 35(4):164-9. [DOI:10.1097/NPT.0b013e31823801f4] [PMID]
 18. Comber L, Galvin R, Coote S. Gait deficits in people with multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. Gait and Posture. 2017; 51:25-35. [DOI:10.1016/j.gaitpost.2016.09.026] [PMID]
 19. Sandroff BM, Sosnoff JJ, Motl RW. Physical fitness, walking performance, and gait in multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences. 2013; 328(1-2):70-6. [DOI:10.1016/j.jns.2013.02.021] [PMID]
 20. Methajarunon P, Eitivipart C, Diver CJ, Foongchomcheay A. Systematic review of published studies on aquatic exercise for balance in patients with multiple sclerosis, Parkinson’s disease, and hemiplegia. Hong Kong Physiotherapy Journal. 2016;35:12-20. [DOI:10.1016/j.hkpj.2016.03.002] [PMID] [PMCID]
 21. Rodgers MM, Mulcare JA, King DL, Mathews T, Gupta SC, Glaser RM. Gait characteristics of individuals with multiple sclerosis before and after a 6-month aerobic training program. Journal of Rehabilitation Research and Development. 1999; 36(3):183-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10659801/
 22. Medicine ACoS. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2009; 41(3):687-78. [DOI:10.1249/MSS.0b013e3181915670] [PMID]
 23. Laurentino GC, Ugrinowitsch C, Roschel H, Aoki MS, et al. Strength training with blood flow restriction diminishes myostatin gene expression. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2012; 44(3):406-12. [DOI:10.1249/MSS.0b013e318233b4bc] [PMID]
 24. Abe T, Kearns CF, Sato Y. Muscle size and strength are increased following walk training with restricted venous blood flow from the leg muscle, Kaatsu-walk training. Journal of Applied Physiology. 2006; 100(5):1460-6. [DOI:10.1152/japplphysiol.01267.2005] [PMID]
 25. Yasuda T, Fujita S, Ogasawara R, Sato Y, Abe T. Effects of low-intensity bench press training with restricted arm muscle blood flow on chest muscle hypertrophy: A pilot study. Clinical Physiology and Functional Imaging. 2010; 30(5):338-43. [DOI:10.1111/j.1475-097X.2010.00949.x] [PMID]
 26. Karabulut M, Abe T, Sato Y, Bemben MG. The effects of low-intensity resistance training with vascular restriction on leg muscle strength in older men. European Journal of Applied Ahysiology. 2010; 108(1):147-55. [DOI:10.1007/s00421-009-1204-5] [PMID]
 27. Sumide T, Sakuraba K, Sawaki K, Ohmura H, Tamura Y. Effect of resistance exercise training combined with relatively low vascular occlusion. Journal of Science and Medicine in Sport. 2009; 12(1):107-12. [DOI:10.1016/j.jsams.2007.09.009] [PMID]
 28. Takarada Y, Sato Y, Ishii N. Effects of resistance exercise combined with vascular occlusion on muscle function in athletes. European Journal of Applied Physiology. 2002; 86(4):308-14. [DOI:10.1007/s00421-001-0561-5] [PMID]
 29. Kubota A, Sakuraba K, Sawaki K, Sumide T, Tamura Y. Prevention of disuse muscular weakness by restriction of blood flow. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2008; 40(3):529-34. [DOI:10.1249/MSS.0b013e31815ddac6] [PMID]
 30. Fahs CA, Loenneke JP, Rossow LM, Thiebaud RS, Bemben MG. Methodological considerations for blood flow restricted resistance exercise. Journal of Trainology. 2012; 1(1):14-22. [DOI:10.17338/trainology.1.1_14]
 31. Roth AE, Miller MG, Ricard M, Ritenour D, Chapman BL. Comparisons of static and dynamic balance following training in aquatic and land environments. Journal of Sport Rehabilitation. 2006; 15(4):299-311. [DOI:10.1123/jsr.15.4.299]
 32. Koury J. Aquatic therapy programming: Guidelines for orthopedic rehabilitation. Champaign, Illinois: Human Kinetics Publishers; 1996. https://search.library.uq.edu.au/primo-explore/fulldisplay?vid=61UQ&search_scope=61UQ_All&tab=61uq_all&docid=61UQ_ALMA21103014990003131&lang=en_US&context=L
 33. Handžić I, Reed KB. Perception of gait patterns that deviate from normal and symmetric biped locomotion. Frontiers in Psychology. 2015; 6:199. [DOI:10.3389/fpsyg.2015.00199] [PMID] [PMCID]
 34. Corvillo I, Varela E, Armijo F, Alvarez-Badillo A, Armijo O, Maraver F. Efficacy of aquatic therapy for multiple sclerosis: A systematic review. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2017; 53(6):944-52. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28215060/
 35. Soltani M, Hejazi SM, Nouriyan A. Effects of aerobic training on improving the water balance in selected patients with multiple sclerosis. Journal of Islamic Azad University of Mashhad. 2001; 5(1-17):15-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=132799

 

دوره 10، شماره 2
خرداد و تیر 1400
صفحه 320-331
 • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 14 تیر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1400