تاثیر آنی تمرینات تعادلی و ماندگاری آن بر حس وضعیت مفصل مچ پای بسکتبالیست ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه بهداشت و طب ورزشی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن‌آوری شمس تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر آنی تمرینات تعادلی با تخته تعادل و ماندگاری آن بر حس وضعیت مفصل مچ پای بسکتبالیست ها بود.
مواد و روش ها
آزمودنی های پژوهش حاضر را 40 آزمودنی مرد تشکیل دادند که به صورت تصادفی دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. خطای باز سازی مفصل مچ پای تمامی آزمودنی‌ها در زاویه 30 درجه پلانتارفلکشن مچ پا به روش فوتوگرامتری (عکس برداری) بعد از 5 دقیقه گرم کردن به صورت تصادفی اندازه‌گیری شد. سپس گروه تجربی در پروتکل تمرینی کوتاه مدت تحقیق شرکت کردند در حالی که گروه کنترل در این مدت زمان در حالت خوابیده به استراحت پرداختند. در نهایت بلافاصله بعد از اتمام تمرین و یک ساعت پس از اتمام تمرین، در هر دو گروه همانند پیش آزمون در پس آزمون‌ها، حس وضعیت مفصل مچ پای آنان اندازه‌گیری و ثبت شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و با بهره‌گیری از نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها
نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که دقت حس وضعیت مفصل مچ پا (19=df ،100/11=t ، 001/0=p) آزمودنی‌ها بعد از شرکت در یک جلسه تمرین با تخته تعادل، به طور معناداری بهبود یافته است. همچنین، از لحاظ آماری اختلاف معناداری در میزان خطای مطلق بازسازی زاویه‌ای مفصل مچ پا بین پس آزمون و متعاقب آن یک ساعت بی‌تمرینی وجود نداشت. (مچ پا 19=df ،211/0=t ، 835/0=p) در گروه کنترل نیز، بین خطای مطلق بازسازی زاویه‌ مفصل مچ پا در پیش آزمون و پس آزمون و متعاقب آن یک ساعت بی‌تمرینی اختلاف معناداری یافت نشد. (مچ پا 19=df ،180/0- =t ، 859/0=p).
نتیجه گیری
این چنین به نظر می‌رسد که یک جلسه تمرین با تخته تعادل سبب تحریک گیرنده‌های حسی مفصل مچ پای بازیکنان مرد بسکتبال می‌شود که این عامل میزان دقت حس وضعیت را افزایش داده و اثر آن تا یک ساعت بعد از تمرین همچنان باقی می‌ماند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که از این شیوه تمرینی در گرم کردن بازیکنان قبل از تمرین و مسابقه استفاده گردد، زیرا به نظر می رسد با افزایش دقت حس وضعیت مفصل مچ پای بازیکنان بسکتبال احتمال شیوع آسیب در این مفاصل کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The immediate effect of balance training and its sustainability on the positional sensation of ankle in basketball players

نویسندگان [English]

 • hossein pirasteh 1
 • babak nakhostinroohi 2
 • Behrouz Pirasteh 3
1 MSc, Department of Sport Health and Medicine, Shams Tabriz Institute of Science and Technology Nonprofit Higher Education, Iran
2 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Iran
3 MSc, Department of Sport Health and Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of the present study was to determine the immediate influence of balance training with balance board and its durability sense of ankle position in basketball players.
Materials and Methods: participants of the study were 40 male subjects was randomly divided into two control and experimental groups (n=20). Then, after 5 minute warm up, ankle joint reconstruction errors were randomly assigned to all subjects at 30 degrees anterolateral plantar flexion by photogrammetry, respectively. Afterwards, experimental group participated in the short-term training protocol while the control group rested during this period. Finally, immediately after exercise and one hour after exercise, in both groups, pre-tests in post-tests, their ankle joint posture was measured and recorded. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS 21 software.
Results: Results of t-test showed that ankle (df=19, t=11.001, p=0.001) of subjects after attending training session along with a balance board, significantly improved. Also, statistically difference in absolute error ankle reconstruction angle between post-test and subsequent following an hour ( ankle df=19, t=0.112, p=0.538), but in the control group ,the absolute error ankle reconstruction position in the pre-test and post-test and subsequent one hour detraining, no significant difference was found ( ankle df=19, t=0.018, p=0.027).
Conclusion: According to the results It seems that a balance training session stimulates the ankle joint sensory receptors of male basketball players, which increases the accuracy of posture and remains in effect for one hour after exercise. Therefore, it is recommended to use this method of warming up players before training and competition, as it seems that with increasing accuracy of ankle joint position, the probability of injury in these joints is reduced

کلیدواژه‌ها [English]

 • balance board
 • ankle
 • joint position sense
 • basketball player
 • durability

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 01 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 06 مرداد 1401