تاثیر آموزش نوروفیدبک بتا / تتا و SMR بر کنترل پوسچرال

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد تمام فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت های وابسته،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران

5 استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

مقدمهو هدف
تعادل جزء نیازهای اساسی در انجام فعالیت های روزمره است که اجازه انجام فعالیتها را از حفظ یک وضعیت استاتیک تا فعالیتهای پیچیده دینامیک را میدهد و به عنوان یکی از شاخص های استقلال عملکردی بویزه در سالمندان محسوب می شود. در این میان علاوه بر تکنیکهای توانبخشی معمول،نوروفیدبک یکی از تکنیک های نوین در بهبود تعادل می‏باشد .هدف از مطالعه حاضر بررسی اطلاعات بدست آمده از مطالعات پیشین راجع به نقش نوروفیدبک در توانبخشی تعادلی با نگاهی جامع، به‏روز و نقادانه می باشد.
موادوروش‏ها
مقالات منتشر شده در فاصله ی سالهای 1995 تا 2019 میلادی با کلید وازه های "کنترل وضعیت"، "تعادل"، "نوروفیدبک"، "شناخت" و "توجه" در پایگاههای اطلاعاتیPubMed, Scopus, Web of Science, and Web of Knowledge. Google Scholar،مورد جستجو و بررسی قرار گرفت.از میان 60 مقاله یافت شده 22 مقاله با در نظر گرفتن معیار های ورود و خروج، وارد مطالعه اصلی شده و  مورد بررسی کامل قرار گرفتند.
یافتهها
22 مقاله بررسی شده براساس نوع پروتکل نوروفیدبک ، در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول با پروتکل تعادلی نوروفیدبک باتقویت موج بتا و مهار موج تتا (شامل18 مقاله) و گروه دوم با پروتکل نوروفیدبک با تقویت موج  حسی حرکتی (شامل4 مقاله) بودمطالعات تاثیر را بر روی تعادل ، عملکردهای دوگانه و دست، پارامترهای راه رفتن، عملکردهای حافظه کاری ضمنی و فرایندهای توجهی رامورد بررسی قرار داده بودند.
نتیجه گیری
بررسی  مطالعات نشان ‏داد نوروفیدبک بعنوان یک روش  حداقل تاثیر گذار کوتاه مدت در بهبود تعادل، عملکردهای دوگانه ،توجه وتمرکزمی‏ باشد و می تواند به عنوان یک مدالیته امن در کنار سایر روش های درمانی برای افزایش توانایی تعادلی و تمرکزی ، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Beta / Theta and SMR Neurofeedback Training on Postural Control and Attention

نویسندگان [English]

 • Ali Asghar Jame Bozorgi 1
 • Heydar Sadeghi 2
 • Abbas Rahimi 3
 • Seyyed Morteza Kazemi 4
 • Hassan Matin Homaei 5
1 PhD Candidate of Sports Biomechanics, Deparment of Sports Physiology and Biomechanics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran
2 Professor, Biomechanics Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Full Professor of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. Iran
4 Associate Professor, the Bone Joint and Related Tissues Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Deparment of Sports Physiology and Biomechanics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Balance is a perquisite for performance of daily activities ranging from maintenance of static postures to complex dynamic activities and is considered as a functional independence index. Besides routine rehabilitation techniques, neurofeedback is an almost novel used to enhance balance. The aim of this study is to review the current literature on the role of neurofeedback on balance rehabilitation with a comprehensive and critical approach.
Materials and Methods: The literature was searched for relevant papers published between 1995 and 2018 with the keywords of “postural control”, “balance”, “neurofeedback”, “cognition” and “attention” in PubMed, Scopus, Web of science,Google Scholar and Web of Knowledge databases. Among the 60 papers found during the initial search, 22 passed the inclusion and exclusion criteria and were further investigated.
Results: The 22 included studies were categorized into two protocols of neurofeedback balance training with Beta wave reinforcement/ theta wave inhibition (18 studies) and sensorimotor wave reinforcement (4 studies). The studies had investigated the effect of neurofeedback balance training on balance, dual and manipulative tasks, gait parameters, concurrent working memory functions and attention processes.
Conclusion: The findings of this systematic review showed that neurofeedback is effective on balance improvement, dual task performance and attention. It might be considered as safe method besides other modalities in the management of balance and attentional disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beta
 • Theta Neurofeedback Training
 • SMR Neurofeedback Training
 • Balance
 1. Barin K, Dodson E.( 2011). Dizziness in the elderly. Otolaryngol Clin North Am. 44(2):437–454##.
 2. Rubenstein L, Josephson K.( 2002). The epidemiology of falls and syncope. Clin Geriatr Med. 18(2):141–158. ##.
 3. Lacour M, Bernard-Demanze L, Dumitrescu M.( 2008).Posture control, aging, and attention resources: models and posture-analysis methods. Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology. 38(6):411-21. ##.
 4. Sadeghi H, Nik HN, Darchini MA, Mohammadi R.( 2013). The effect of six-week plyometric and core stability exercises on performance of male athlete, 11-14 years old. Advances in Environmental Biology. 1195-202. [In Persian] ##.
 5. Gary, M. Gambetta, V. (2000).Functional balance. J of orthop Phys ther clin north Am; 9:119-135##.
 6. Afzal, MR.Oh, M-K.Choi, HY. Yoon, J. Sackley, C. Hassan, B. et al.(2016). A novel balance training system using multimodal biofeedback. Biomed Eng Online ;15(1):42##.
 7. Niv S.( 2013). Clinical efficacy and potential mechanisms of neurofeedback. Personality and Individual Differences.;54(6):676-86##.
 8. Wang J-R, Hsieh S.( 2013). Neurofeedback training improves attention and working memory performance. Clinical Neurophysiology.;124(12):2406-20. ##.
 9. Arns M, Kleinnijenhuis M, Fallahpour K, Breteler R.( 2008). Golf performance enhancement and real-life neurofeedback training using personalized event-locked EEG profiles. Journal of Neurotherapy.;11(4):11-8. ##.
 10. Yucha C, Montgomery D.(2008). Evidence-based practice in biofeedback and neurofeedback: AAPB Wheat Ridge, CO.
 11. Lacour M, Bernard-Demanze L, Dumitrescu M.( 2008). Posture control, aging, and attention resources: models and posture-analysis methods. Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology38(6):411-21. ##.
 12. Azarpaikan A, Torbati HT, Sohrabi M.( 2014). Neurofeedback and physical balance in Parkinson's patients. Gait & posture.;40(1):177-81. ##.
 13. Hammond DC.( 2007). Neurofeedback for the enhancement of athletic performance and physical balance. The Journal of the American Board of Sport Psychology.;1(1):1-9. ##.
 14. Rozelle GR, Budzynski TH.( 1995). Neurotherapy for stroke rehabilitation: A single case study. Biofeedback and Self-Regulation.;20(3):211-28##.
 15. Wing K.( 2001). Effect of neurofeedback on motor recovery of a patient with brain injury: A case study and its implications for stroke rehabilitation. Topics in stroke rehabilitation. 8(3):45-53. ##.
 16. Bearden TS, Cassisi JE, Pineda M.( 2003).Neurofeedback training for a patient with thalamic and cortical infarctions. Applied psychophysiology and biofeedback. 28(3):241-53. ##.
 17. Hammond DC.( 2005). Neurofeedback to improve physical balance, incontinence, and swallowing. Journal of Neurotherapy. 9(1):27-36. ##.
 18. Cannon KB, Sherlin L, Lyle RR.( 2010). Neurofeedback efficacy in the treatment of a 43-year-old female stroke victim: A case study. Journal of Neurotherapy. 14(2):107-21. ##.
 19. Sadeghi N, Nazari MA, Alizade M, Kamali M.( 2013). The effect of neurofeedback training on EEG and balance performance in children with reading disorder. Modern Rehabilitation. 7(3) ##.
 20. Rezaee s, mohamadzade h, skandarnejad m.( 2014). Effects of  Neurofeedback Exercises on dynamic and :32-9.static Balance in old people man. health and care. 15(2&1). ##.
 21. Rezaye S, Eskandarnejad M, Mohammadzadeh H, Abedini M. (2015). Effect of neurofeedback training on dual balance tasks of motor and cognitive in older men. J Rehab Med. 4(3):18-26. ##.
 22. Nan W, Qu X, Yang L, Wan F, Hu Y, Mou P, et al. (2015). Beta/Theta Neurofeedback Training Effects in Physical Balance of Healthy People. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Toronto, Canada. ##.
 23. Hasan m, nazari m, heidari m.( 2015). The Effect of Neurofeedback Training on Dynamic Balance of Young Men. development and  motor learning. 6(4):453-62. ##.
 24. Barati AH, Mahmoudi A, Farhan V, Lotfi GR.( 2015). The Effect of One Period Factitious and True Neurofeedback Training on the Balance Performance of Active Males. sport biomechanic. 2(1):53-62. ##.
 25. Rezaye S, Eskandarnejad M, Mohammadzadeh H, Abedini M.( 2015). Effect of neurofeedback training on dual balance tasks of motor and cognitive in older men. J Rehab Med. 4(3):18-26. ##.
 26. Adam Maszczyk1, Artur Gołaś1, Przemysław Pietraszewski1, Magdalena Kowalczyk1 Paweł Cięszczyk2, Andrzej Kochanowicz2, Wojciech Smółka3, Adam Zając.( 2018).Neurofeedback for the enhancement of dynamic balance of judokas. Biol. Sport .35:99-102##.
 27. Lee Y-S, Bae S-H, Lee S-H, Kim K-Y.( 2015). Neurofeedback Training Improves the Dual-Task Performance Ability in Stroke Patients. The Tohoku journal of experimental medicine. 236(1):81-8. ##.
 28. Rayegani SM SL, Raeis Sadat SA, Bahrami MH, Rezazadeh I, Tajziehchi M, Anghouti L, Elyas Pour D.( 2012). The effect of neurofeedback therapy accompanying conventional occupational therapy on improving hand function instroke patients: a pilot study(in persion). Pejouhandeh. 17(2):73-80. ##.
 29. Safari h, eskandarnejad m. (2015). Effect of physical training and neurofeedback on the balance of stroke patients. motor behavior. 7(21):95-110. ##.
 30. Vernon D, Egner T, Cooper N, Compton T, Neilands C, Sheri A, et al.( 2003).The effect of training distinct neurofeedback protocols on aspects of cognitive performance. International journal of psychophysiology. 47(1):75-85. ##.
 31. Kober SE, Witte M, Stangl M, Väljamäe A, Neuper C, Wood G.( 2015). Shutting down sensorimotor interference unblocks the networks for stimulus processing: An SMR neurofeedback training study. Clinical Neurophysiology. 126(1):82-95##.
 32. Kropotov JD, Grin-Yatsenko VA, Ponomarev VA, Chutko LS, Yakovenko EA, Nikishena IS.( 2005). ERPs correlates of EEG relative beta training in ADHD children. International journal of psychophysiology. 55(1):23-34. ##.