مقایسه اختلالات اسکلتی عضلانی و درد بین افراد وابسته و غیروابسته به اینترنت با تأکید بر سطوح مختلف فعالیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

اهداف: جمعیت استفاده‌کنندگان از اینترنت و به دنبال آن افراد وابسته به اینترنت در سراسر جهان در حال افزایش است. اعتیاد به اینترنت می‌تواند مشکلات جسمی و روحی فراوانی را برای افراد به دنبال داشته باشد؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر مقایسه اختلالات اسکلتی عضلانی و درد بین افراد وابسته و غیروابسته به اینترنت با تأکید بر سطوح مختلف فعالیت بدنی است.
مواد و روش‌ها: تعداد 202 نفر از دانشجویان کوی دانشگاه تهران به‌ صورت تصادفی وارد روند تحقیق شدند. از پرسش‌نامه اعتیاد به اینترنت یانگ برای بررسی وابستگی به اینترنت و از پرسش‌نامه بین‌المللی فعالیت بدنی برای تعیین سطح فعالیت بدنی استفاده شد. نمونه‌ها در سه سطح غیروابسته به اینترنت (97 نفر)، در معرض خطر وابستگی به اینترنت (81 نفر) و وابسته به اینترنت (24 نفر) و سه سطح فعالیت بدنی کم (101 نفر)، متوسط (63 نفر) و خوب (38 نفر) قرار گرفتند. درد از طریق پرسش‌نامه درد نوردیک و مقیاس دیداری درد و اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از گونیامتر، خط‌کش منعطف، اینکلاینومتر و کولیس سنجیده شد. برای مقایسه بین گروه‌های پژوهش از روش آماری کوریسکال والیس استفاده شد.
یافته‌ها: بین گروه‌های پژوهش در متغیرهای درد نواحی گردن، شانه، ناحیه فوقانی پشت، مچ دست، کمر، آرنج و زانو و همچنین میزان زاویه سربه‌جلو، شانه نابرابر، تیلت جانبی لگن و کایفوز تفاوت معناداری وجود داشت که افراد وابسته به اینترنت با فعالیت بدنی کم بیشترین میزان درد و ناهنجاری و افراد غیروابسته با فعالیت بدنی خوب کمترین میزان درد و ناهنجاری را نشان دادند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق کنونی، استفاده بیش ‌از حد از اینترنت می‌تواند ناهنجاری‌ها و دردهای اسکلتی عضلانی را برای افراد به دنبال داشته باشد، در‌نتیجه آگاه‌سازی افراد نسبت به این عوارض و نحوه صحیح وضعیت‌های بدنی هنگام استفاده از اینترنت و تأثیر مثبت فعالیت بدنی بر سلامت افراد ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Musculoskeletal Disorders and Pain among Students With and Without Internet Dependence Having Different Levels of Physical Activity

نویسندگان [English]

 • Ehsan Abshenas 1
 • Mehdi Takhtaei 2
 • Mohammad Karimizadeh Ardakani 3
 • Mohsen Naderi Beni 1
1 Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of health and sport medicine, Faculty of physical education and sport science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The number of Internet users and those with Internet dependence is growing worldwide. Internet dependence can cause many physical and mental problems for people. The present study aims to compare musculoskeletal disorders and pain between students with and without Internet dependence and having different levels of physical activity.
Methods: Participants were 202 university students. Young’s Internet Addiction Test and International Physical Activity Questionnaire were used to assess their Internet dependency and physical activity, respectively. Samples were divided into three groups of non-internet dependent, at risk of Internet dependence, and Internet-dependent with low, moderate, and good physical activity. Pain was assessed using the Nordic Musculoskeletal Questionnaire and the Visual Analogue Scale. Goniometer, inclinometer, flexible ruler, and caliper were used to assess musculoskeletal disorders. Kruskal-Wallis test was used to compare the research groups.
Results: There was a significant difference between the study groups in the variable of pain in neck, shoulders, upper back, wrists, lower back, elbows and knees, and disorders of head forward angle, uneven shoulders, lateral pelvic tilt, and kyphosis. Internet-dependent group with low physical activity had higher musculoskeletal pain and disorders, whereas the non-internet dependent group had lower musculoskeletal pain and disorders.
Conclusion: Overuse of the Internet can cause many musculoskeletal disorders and pain. Therefore, it is necessary to inform people about its consequences, the proper posture when using the Internet, and the positive effect of physical activity on the health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Musculoskeletal disorders
 • Pain
 • Internet addiction
 1. Mahmoodi F, Sharifian I, Sahebzamani M, Sharifi H. The effect of corrective exercises on the pain and degree of uneven shoulder deformity. Journal of Research Sport Rehabilitation. 2014; 2(1):1-9. https://rsr.basu.ac.ir/article_625.html?lang=en
 2. Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn C, et al. Development and validation of a Smartphone Addiction Scale (SAS). PLoS One. 2013; 8(2):e56936. [DOI:10.1371/journal.pone.0056936] [PMID] [PMCID]
 3. Payne VG, Isaacs LD. Human motor development: A lifespan approach (9th ed.). Milton Park, Abingdon-on-Thames, Oxfordshire: Routledge; 2016. [DOI:10.4324/9781315213040]
 4. Omoyemiju MA, Popoola BI. Prevalence of internet addiction among university students in Nigeria. British Journal of Guidance and Counselling. 2020; 49(1):132-9. [DOI:10.1080/03069885.2020.1729339]
 5. Jonsson P, Johnson PW, Hagberg M, Forsman M. Thumb joint movement and muscular activity during mobile phone texting-A methodological study. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2011; 21(2):363-70. [DOI:10.1016/j.jelekin.2010.10.007] [PMID]
 6. Berolo S, Wells RP, Amick III BC. Musculoskeletal symptoms among mobile hand-held device users and their relationship to device use: A preliminary study in a Canadian university population. Applied Ergonomics. 2011; 42(2):371-8. [DOI:10.1016/j.apergo.2010.08.010] [PMID]
 7. Harcombe H, McBride D, Derrett S, Gray A. Prevalence and impact of musculoskeletal disorders in New Zealand nurses, postal workers and office workers. Australian and New Zealand Journal of Public Health. 2009; 33(5):437-41. [DOI:10.1111/j.1753-6405.2009.00425.x] [PMID]
 8. Eltayeb SM, Staal JB, Khamis AH, de Bie RA. Symptoms of neck, shoulder, forearms, and hands: A cohort study among computer office workers in Sudan. The Clinical Journal of Pain. 2011; 27(3):275-81. [DOI:10.1097/AJP.0b013e3181fe94ef] [PMID]
 9. Fathi A. Prevalence rate of postural damages, disorders and anomalies among computer users. Physical Treatments Journal. 2016; 6(1):59-65. [DOI:10.18869/nrip.ptj.6.1.59]
 10. Sahrmann S, Azevedo DC, Van Dillen L. Diagnosis and treatment of movement system impairment syndromes. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2017; 21(6):391-9. [DOI:10.1016/j.bjpt.2017.08.001] [PMID] [PMCID]
 11. Page P, Frank C, Lardner R. Assessment and treatment of muscle imbalance: The Janda approach. The Journal of the Canadian Chiropractic Association. 2012; 56(2):158. [PMCID]
 12. Modara F, Rezaee-Nour J, Sayehmiri N, Maleki F, Aghakhani N, Sayehmiri K, et al. Prevalence of internet addiction in Iran: A systematic review and meta-analysis. Addiction and Health. 2017; 9(4):243-52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6294487/
 13. WHO. Public health implications of excessive use of the internet, computers, smartphones and similar electronic devices: Meeting report, Main Meeting Hall, Foundation for Promotion of Cancer Research, National Cancer Research Centre. 27-29 August 2014; Tokyo, Japan. https://apps.who.int/iris/handle/10665/184264
 14. Young KS. Internet addiction: Symptoms, evaluation and treatment. Innovations in Clinical Practice: A Source Book. 1999; 17(17):1-17. https://pdf4pro.com/view/internet-addiction-symptoms-evaluation-and-treatment-475b11.html
 15. Fathi-Ashtiani A. Relationship between identity and sensation-seeking with internet addiction. International Journal of Behavioral Sciences (IJBS). 2010; 4(3):191-7. http://www.behavsci.ir/article_67689.html
 16. Jafari N, Fatehizadeh M. Investigation of the relationship between internet addiction and depression, anxiety, stress and social phobia among students in Isfahan University. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2012; 17(4):1-9. http://sjku.muk.ac.ir/article-1-918-en.html
 17. Alavi SS, Eslami M, Maracy MR, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. Psychometric properties of Young internet addiction test. International Journal of Behavioral Sciences (IJBS). 2010; 4(3):183-9. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=211267
 18. Mokhtarinia H, Shafiee A, Pashmdarfard M. Translation and localization of the Extended Nordic Musculoskeletal Questionnaire and the evaluation of the face validity and test-retest reliability of its Persian version. Iranian Journal of Ergonomics. 2015; 3(3):21-9. http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_id=215&sid=1&slc_lang=en
 19. Rustaden AM, Haakstad LAH, Paulsen G, Bø K. Does low and heavy load resistance training affect musculoskeletal pain in overweight and obese women? Secondary analysis of a randomized controlled trial. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2019; 23(2):156-63. [DOI:10.1016/j.bjpt.2019.01.005] [PMID] [PMCID]
 20. Bijur PE, Silver W, Gallagher EJ. Reliability of the visual analog scale for measurement of acute pain. Academic Emergency Medicine. 2001; 8(12):1153-7. [DOI:10.1111/j.1553-2712.2001.tb01132.x] [PMID]
 21. Boonstra AM, Preuper HRS, Reneman MF, Posthumus JB, Stewart RE. Reliability and validity of the visual analogue scale for disability in patients with chronic musculoskeletal pain. International Journal of Rehabilitation Research. 2008; 31(2):165-9. [DOI:10.1097/MRR.0b013e3282fc0f93]
 22. Breivik H, Borchgrevink PC, Allen SM, Rosseland LA, Romundstad L, Breivik Hals EK, et al. Assessment of pain. British Journal of Anaesthesia. 2008; 101(1):17-24. [DOI:10.1093/bja/aen103] [PMID]
 23. Rajabi R, Mobarakabadi L, Alizadhen HM, Hendrick P. Thoracic kyphosis comparisons in adolescent female competitive field hockey players and untrained controls. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2012; 52(5):545-50. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22976742/
 24. Yip CHT, Chiu TTW, Poon ATK. The relationship between head posture and severity and disability of patients with neck pain. Man Therapy. 2008; 13(2):148-54. [DOI:10.1016/j.math.2006.11.002] [PMID]
 25. Barrett E, McCreesh K, Lewis J. Reliability and validity of non-radiographic methods of thoracic kyphosis measurement: Asystematic review. Man Therapy. 2014; 19(1):10-7. [DOI:10.1016/j.math.2013.09.003] [PMID]
 26. Rajabi R, Samadi H. [Laboratory manual of corrective exercise for post graduated students (Persian)]. Tehran: Tehran University Publication; 2009. https://www.gisoom.com/book/1600794/%DA%A9%D8%AA%D8A88C/
 27. Li L, Xu DD, Chai JX, Wang D, Li L, Zhang L, et al. Prevalence of Internet addiction disorder in Chinese university students: A comprehensive meta-analysis of observational studies. Journal of Behavioral Addictions. 2018; 7(3):610-23. [DOI:10.1556/2006.7.2018.53] [PMID] [PMCID]
 28. Yang SY, Chen MD, Huang YC, Lin CY, Chang JH. Association between smartphone use and musculoskeletal discomfort in adolescent students. Journal of Community Health. 2017; 42(3):423-30. [DOI:10.1007/s10900-016-0271-x] [PMID]
 29. So BCL, Cheng ASK, Szeto GPY. Cumulative IT use is associated with psychosocial stress factors and musculoskeletal symptoms. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017; 14(12):1541. [DOI:10.3390/ijerph14121541] [PMID] [PMCID]
 30. Wærsted M, Hanvold TN, Veiersted KB. Computer work and musculoskeletal disorders of the neck and upper extremity: A systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders. 2010; 11(1):79. [DOI:10.1186/1471-2474-11-79] [PMID] [PMCID]
 31. Sharan D, Parijat P, Sasidharan AP, Ranganathan R, Mohandoss M, Jose J. Workstyle risk factors for work related musculoskeletal symptoms among computer professionals in India. Journal of Occupational Rehabilitation. 2011; 21(4):520-5. [DOI:10.1007/s10926-011-9294-4] [PMID]
 32. Woo EHC, White P, Lai CWK. Effects of electronic device overuse by university students in relation to clinical status and anatomical variations of the median nerve and transverse carpal ligament. Muscle and Nerve. 2017; 56(5):873-80. [DOI:10.1002/mus.25697] [PMID]
 33. Barr AE, Barbe MF, Clark BD. Work-related musculoskeletal disorders of the hand and wrist: Epidemiology, pathophysiology, and sensorimotor changes. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 2004; 34(10):610-27. [DOI:10.2519/jospt.2004.34.10.610] [PMID] [PMCID]
 34. Fernandez-de-Las-Penas C, Alonso-Blanco C, Cuadrado ML, Pareja JA. Forward head posture and neck mobility in chronic tension-type headache: A blinded, controlled study. Cephalalgia. 2006; 26(3):314-9. [DOI:10.1111/j.1468-2982.2005.01042.x] [PMID]
 35. Lee S, Kang H, Shin G. Head flexion angle while using a smartphone. Ergonomics. 2015; 58(2):220-6. [DOI:10.1080/00140139.2014.967311] [PMID]
 36. Masoumi AS, Akoochakian M. The effect of duration of smartphone use on head and shoulders posture of young adults aged 20-35 years. Journal of Ergonomics. 2019; 7(2):62-71. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=726053
 37. Cameron M, Adams R, Maher C. Motor control and strength as predictors of hamstring injury in elite players of Australian football. Physical Therapy in Sport. 2003; 4(4):159-66. [DOI:10.1016/S1466-853X(03)00053-1]
 38. Page P, Frank CC, Lardner R. Assessment and treatment of muscle imbalance: The Janda approach. Champaign, IL: Human Kinetics; 2010. https://www.google.com/books/edition/Assessment_and_Treatment_of_Muscle_Imbal/EJapngEACAAJ?hl=en
دوره 10، شماره 2
خرداد و تیر 1400
صفحه 358-371
 • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1399
 • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 اردیبهشت 1400