تاثیر محرک شنیداری بر یادگیری زمانبندی نسبی و مطلق تکلیف حرکتی پیگردی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر محرک شنیداری بر یادگیری زمانبندی حرکتی تکلیف پیگردی در کودکان و نوجوانان با اختلال هماهنگی رشدی انجام شده است. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 42 دانش آموز پسر نه تا 12 سال با میانگین سنی 84/10 سال با اختلال هماهنگی رشدی از بین دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان نیشابور بودند که با استفاده از "سیاهه حرکتی معلمان"، "پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی والدین"، آزمون حرکتی MABC 2، ارزیابی حافظه دیداری فضایی، ارزیابی هوش، آزمون زمان واکنش و بررسی سلامت جسمی و روانی تشخیص داده شدند و بطور تصادفی در سه گروه محرک شنیداری، کنترل 1 (دیداری) و کنترل2 جایگزین شده و سپس در پیش آزمون شرکت کردند، بدین منظور نرم افزار تکلیف حرکتی پیگردی طراحی و الگوی تعین شده بر روی صفحه مانیتور تب لت (12 اینچ) نمایش داده شد و همزمان با نشانه های زمانبندی دیداری، محرک شنیداری در چهار مسیر مشخص ارائه گردید. مراحل تحقیق شامل پیش آزمون، تمرین(10 بلوک پنج کوششی)، آزمون اکتساب، آزمون یادداری با تاخیر و آزمون انتقال بود. نتایج نشان داد که بین مرحله اکتساب و یادداری تفاوت معناداری در متغیر زمان بندی نسبی وجود داشت(05/0< p). ضمن آنکه نتایج نشان داد در مرحله انتقال، محرک شنیداری باعث بهبود عملکرد در زمان بندی نسبی و مطلق تکلیف پیگردی در کودکان و نوجوانان با اختلال هماهنگی رشدی شده است(05/0< p). نتایج این پژوهش به طور کلی بیان می دارد که استفاده از محرک شنیداری در بهبود و اصلاح خطاهای زمانبندی نسبی و مطلق تکلیف حرکتی پیگردی موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of auditory stimulus on learning the relative and absolute timing the tracking motor task in children with a developmental coordination disorder

نویسندگان [English]

 • Ahmad Dehnavi 1
 • Alireza Saberi Kakhki 2
 • Hamidreza Taheri 3
 • Mohammadreza Shahabikaseb 4
1 PhD, Student of motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University, mashhad, Iran
2 Associate Professor ,Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, ferdowsi University, mashhad, Iran
3 Professor of Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, ferdowsi University, mashhad, Iran
4 Assistant Professor of Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Hakim sabzevari University, sabzevar, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate auditory stimuli' effect on learning motor scheduling of follow-up tasks in children and adolescents with developmental coordination disorder (DCD). Simultaneously, with the visual scheduling signs, the audio stimulus was presented in four specific directions. Participants included 42 male students aged 9 to 12 years ) With an average age = 10/84 (with DCD in Neishabour city who enrolled based on the results of Teacher Movement Inventory, Parental Developmental Disorder Questionnaire, MABC2 motor test, spatial-visual memory assessment, intelligence assessment, Reaction time test and physical and mental health test and randomly replaced in three groups of auditory stimuli, control 1 (visual) and control 2. For this purpose, the motion tracking software was designed, and the specified pattern displayed on the tablet monitor screen (12 inches). Research stages included the pre-test, practice (10 blocks of five attempts), acquisition test, delayed retention test and transfer test. The results showed a significant difference between the acquisition stage and retention in the relative timing variable (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • auditory stimuli
 • tracking motor task
 • relative and absolute timing
 • developmental coordination disorder

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400
 • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 02 تیر 1400