اثر تمرینات مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی سیروتوئین-1، ویسفاتین و نیتریک اکساید در ورزشکاران مرد نخبه پس از جراحی رباط صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 گروه فیزیوتراپی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تمرینات محدودیت جریان خون (BFR) به عنوان یک روش مؤثر در هایپرتروفی عضلانی و توانبخشی توصیه شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی سیروتوئین 1 (SIRT-1)، ویسفاتین و نیتریک اکساید (NO) در ورزشکاران مرد نخبه پس از جراحی رباط صلیبی قدامی بود.
مواد و روش‌ها: بیست ورزشکار مرد نخبه داوطلبانه در این مطالعه شرکت کرده و به‌طور تصادفی به دو گروه شامل 1-گروه تمرینات مقاومتی- محدودیت جریان خون (RT-BFR) و 2- گروه تمرینات مقاومتی (RT) تقسیم شدند (10 نفر در هر گروه). آزمودنی‌های هر دو گروه در 12 هفته تمرینات مقاومتی (4-2 دوره با شدت 70-30 درصد 10 تکرار بیشینه) شرکت کردند. آزمودنی‌ها در گروه RT-BFR تمرینات مقاومتی را با بستن کاف فشار در قسمت بالای ران و در فشار 180-120 میلی‌متر جیوه انجام دادند. خونگیری قبل و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی از همه آزمودنی­ها جهت اندازه‌گیری سطوح سرمی شاخص های خونی مورد بررسی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و تی زوجی در سطح معنی­داری P>0/05 انجام شد.
یافته‌ها: اجرای 12 هفته RT-BFR موجب افزایش معنادار سطوح سرمی SIRT-1 (P<0/001)، ویسفاتین (0/02=P) و NO (P=0/01) در پس­آزمون در مقایسه با پیش­آزمون شد. علاوه بر این، بررسی بین گروهی نشان داد RT-BFR موجب افزایش معنادار سطوح SIRT-1 (P<0/001) و NO (P=0/002) در مقایسه با گروه RT شد.
نتیجه‌گیری: تمرین مقاومتی در ترکیب با محدودیت جریان خون در مقایسه با تمرین مقاومتی به تنهایی بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی در ورزشکاران نخبه می­تواند موجب افزایش غلظت سرمی سیرتوئین و نیتریک اکساید شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Resistance Training with Blood Flow Restriction on Sitruin-1, Visfatin and Nitric Oxide in Elite Male Athletes Following Anterior Cruciate Ligament Surgery

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Khabbaz Kababi 1
 • Najmeh Rezaeian 1
 • Hossein Negahban Sioki 2
 • Ali Yaghoubi 1
1 Department of Physical Education, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Department of Physiotherapy, School of Paramedical Sciences, Orthopedic Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Blood flow restriction (BFR) training has been suggested as an effective method to improve muscle hypertrophy and in rehabilitation approach. The aim of the present study was to investigate the effect of resistance training accompanied by BFR on serum levels of sirtuin-1 (SIRT-1), visfatin and nitric oxide (NO) in elite male athletes after anterior cruciate ligament (ACL) surgery.
Materials and Methods: Twenty elite male athletes voluntarily participated in the study and randomly divided into two groups of 1) resistance training- blood flow restriction (RT-BFR), and 2) resistance training (RT) (10 ones in each group). Subjects in both groups participated in 12 weeks of resistance training (at intensity of 30 to 70 percentage of 10 repetition maximum, 2- 4 sets). Whereas, subjects in group of RT-BFR performed resistance training by placing blood pressure cuff in the upper thigh with a pressure of 120-180 mm Hg. Blood samples were collected before and 48 hours after the last training session to measure serum levels of blood factors assessed. Data analysis was done by analysis of covariance (ANCOVA) and paired t test and P<0.05 considered significant.
Results: Twelve weeks of RT-BFR significantly increased serum levels of SIRT-1 (P<0.001(, visfatin (P= 0.02) and NO (P=0.01) in post-test in comparison to the pre-test. Furthermore, between groups analysis showed that RT-BFR increased serum levels of SIRT-1 (P<0.001) and NO (P=0.002) compared to RT group.
Conclusion: Resistance training combined with blood flow restriction versus resistance training alone after ACL reconstruction in elite athletes can increase serum concentration of SIRT-1 and NO.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exercise Training
 • Elite Athletes
 • Sport Injury
 • Rehabilitation
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 04 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 14 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 20 تیر 1400