بررسی تأثیر و ماندگاری 12 هفته حرکات اصلاحی تلفیقی بر اسکولیوز “C” شکل ایدیوپاتیک در دختران 10 تا 18 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: اسکولیوز با علت ناشناخته نوجوانی یکی از انحرافات ساختاری ستون فقرات با علت ناشناخته است که چیزی حدود 80-85 درصد موارد اسکولیوز را شامل می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر و تداوم اثر تمرینات اصلاحی تلفیقی برشدت اسکولیوز در دختران مبتلا به اسکولیوز با علت ناشناخته نوجوانی بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و با گروه کنترل می‌باشد که بر روی 32 دختر (سن 2/25 ± 13/97 سال، قد 7/978 ± 153/97 سانتی‌متر، وزن 6/423 ± 52/03 کیلوگرم)، مبتلا به اسکولیوز با علت ناشناخته نوجوانی با انحراف در صفحه فرونتال C شکل ناحیه سینه ایی انجام‌شده است که به‌صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (حرکات اصلاحی تلفیقی) و گروه کنترل قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از رادیوگرافی زاویه کاب استفاده شد. تمام اندازه‌گیری‌ها قبل از آزمایش، بلافاصله پس از 12 هفته تمرین و 12 هفته پس از پایان مداخله صورت گرفت. از تحلیل واریانس چند متغیره برای داده‌های تکراری جهت بررسی تغییرات درون‌گروهی و از آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت‌های بین گروهی استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج میانگین زاویه کاب در سه زمان پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری به ترتیب در گروه کنترل 16/60،15/8 و 16/85 و در گروه آزمایش 16/04، 11/26 و 11/01 بیانگر بهبود قابل‌توجهی در میزان زاویه کاب (P <0.05) در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل در طول زمان بوده و در گروه مداخله، این بهبود پس از 12 هفته پیگیری ماندگار ماند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان گفت که حرکات اصلاحی تلفیقی با بهره‌گیری از تمرینات منتخب و روش‌های مطرح در بهبود زاویه اسکولیوز می‌تواند باعث کاهش درجه زاویه انحناء در اسکولیوز با علت ناشناخته نوجوانی شود و استفاده از این برنامه تمرین درمانی برای نوجوانان پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects and Maintanace of 12 Weeks’ Integrative Corrective Exercise on “C”-Shape Adolescent Idiopathic Scoliosis Among Girls 10-18 Years’ Old

نویسندگان [English]

 • Seyed Ashkan Ordibehesht 1
 • Hooman Minoonejad 2
 • Reza Rajabi 2
 • Foad Seidi 3
1 Department of Sports Injury and Biomechanics, Faculty of Sport Sciences and Health, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Sport Medicine and Health Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Adolescent idiopathic scoliosis (AIS) is one of the structural deviations of the spine as an unknown cuase that affects 0.47-5.2% of the population. The aim of this study was to evaluate the effect and durability of the effect of integrative corrective exercises on the severity of scoliosis in girls with adolescent idiopathic scoliosis (AIS).
Materials and Methods: This study was a semi-experimental study with control group and having pretest- posttest design. Thirty-two girls (age 13.97 ± 2.25 years, height 153.97 ± 7.978 cm, weight 52.03 ± 6.23 kg) with adolescent idiopathic scoliosis and C-shaped thoracic frontal plane deviation entered the study. The participants were randomly divided into the experimental (integrative corrective exercises) and control groups.
The Cobb angle radiography was used to collect data. All measurements were taken before the corrective exercise, immediately after 12 weeks of exercise and after that 12 weeks of follow-up.
Multivariate analysis of variance was used for repetitive data to examine intra-group different and analysis of covariance used for inter-group different.
Results: The results of mean cobb angle at three times of pre-test, post-test and follow-up in the control group were 15.8, 16.60 and 16.85, respectively, and in the experimental group were 16.04, 11.26 and 11.01, respectively, indicating a significant improvement in the cobb angle (P <0.05) in the intervention group compared to the control group over time and in the experimental group, this improvement maintened after 12 weeks of follow-up.
Conclusion: Based on the results of the study, can be concluded that integrated corrective exercise by using selected exercises of common methods can reduce the degree of Cobb angle in adolescence idiopathic scoliosis and hence the use of this treatment program is recommended for adolescents.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS)
 • Corrective Exercises
 • Cobb Angle
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1400