اثر طولانی مدت کفی کفش بر دینامیک مفاصل اندام تحتانی در افراد با اختلاف طول اندام پا طی فاز استقرار راه رفتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندارن، بابلسر، ایران.

2 دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف: کفی‌های طبی از جمله درمان‌های غیرجراحی هستند که برای بهبود الگـوی راه رفـتن افراد با اختلاف طول اندام پا توصیه می­شوند. با این وجود اثرگذاری طولانی مدت کفی­ها بر دینامیک اندام تحتانی در این افراد هنوز مبهم است. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه اثر طولانی مدت دو کفی داخلی و خارجی کفش بر متغیرهای منتخب دینامیکی اندام تحتانی در افراد با اختلاف طول اندام پا طی فاز استقرار راه رفتن بود.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی (پیش آزمون- پس آزمون) بود که در آن هجده مرد با اختلاف طول اندام پای خفیف انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مساوی کفی داخلی و کفی خارجی تقسیم شدند. زاویه تیلت جانبی و قدامی لگن و گشتاور مفاصل اندام تحتانی در پیش آزمون توسط شش دوربین و یک تخته نیروسنج در طی فاز استقرار راه رفتن جمع آوری شد. هر دو گروه به مدت دوازده هفته و روزانه حداقل به مدت چهار ساعت از کفی مورد نظر استفاده کردند و سپس در پس آزمون شرکت کردند. برای آزمون فرضیات از تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد (P≤0/05).
یافته ها: نتایج آماری نشان داد پس از دوازده هفته استفاده از هر دو کفی داخلی و خارجی کفش، میزان اوج زاویه تیلت جانبی لگن (کفی داخلی: اندام کوتاه 0/041=P، اندام بلند 0/008=P و کفی خارجی: اندام کوتاه 0/026=P، اندام بلند 0/007=P) و اوج گشتاور ابداکتوری مفصل زانو (کفی داخلی: 0/022=P، کفی خارجی: 0/007=P) و ران (کفی داخلی: 0/006=P، کفی خارجی: 0/005=P) به طور معنی­داری کاهش یافت. همچنین در گروه کفی خارجی میزان اوج تیلت قدامی لگن نیز در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون تغیر معنی­دار نشان داد (اندام کوتاه 0/014=P، اندام بلند 0/033=P). با این حال تفاوت معنی­داری بین دو گروه در متغیرهای دینامیکی اندام تحتانی مشاهده نشد (P>0/05).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد استفاده طولانی مدت از هر دو کفی داخلی و خارجی کفش با تغییر در دینامیک اندام تحتانی، سبب ایجاد سازگاری مثبت در افراد با اختلاف طول اندام پای خفیف شد. با این حال تفاوتی در میزان اثرگذاری طولانی مدت بین کفی داخلی و خارجی کفش وجود نداشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Long-term Effect of Shoe Insole on Lower Extremities Joint Dynamics in Individuals with Leg Length Discrepancy during the Stance Phase of Walking

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Habibi Tirtashii 1
 • Mansour Eslami 1
 • Mohammad Taghipour 2
1 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
2 Faculty of Rehabilitation, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Medical insoles are one of the non-surgical treatments that are recommended to improve the walking pattern of individuals with leg length discrepancy. However, the long-term effect of insoles on lower Extremities dynamics in these individuals is still unclear. The aim of this study was to investigate and compare the long-term effect of both internal and external insoles of the shoe on selected dynamic variables of the lower extremities in individuals with leg length discrepancy during the stance phase of walking.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental (pre-test and post-test) in which eighteen men with mild leg length discrepancy were selected and randomly divided into two equal groups of the internal insole and external insole. Selected dynamic parameters were collected by six cameras and a force plate during the stance phase of walking in the pre-test. Both groups used the insole for twelve weeks and daily for at least four hours and then participated in the post-test. Repeated measures ANCOVA was used to test the hypothesis.
Results: The statistical results showed that after twelve weeks of using both internal and, external insoles, the peak lateral pelvic tilt (internal insole: short limb P=0.041, long limb P=0.008, and external insole: short limb P=0.026, long limb P=0.007) and long leg knee (internal insole: P=0.022, external insole: P=0.007) and hip (internal insole: P=0.006, external insole: P=0.005) abduction moments decreased significantly. Also, in the external insole group, the peak anterior pelvic tilt showed a significant change in the post-test compared to the pre-test (short limb P=0.014, long limb P=0.033). However, no significant difference was observed between the two groups in the lower extremity dynamic variables (P>0.05).
Conclusion: The results of the present study showed that long-term use of both internal and external insoles with a change in the lower extremities dynamics, caused a positive adaptation in individuals with mild leg length discrepancy. However, there was no difference in the long-term effect between the internal and external insoles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insole
 • Leg length discrepancy
 • Long-term effect
 • Lower extremities dynamics
 • Walking
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1400