تاثیر تمرینات شناختی آنلاین بر درد و فاکتورهای روانشناختی افراد دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه بیهوشی،دانشکده علوم پزشکی ارتش،تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: کمردرد غیراختصاصی مزمن یکی از شایع­ترین انواع کمردرد می­باشد، باتوجه‌به پیچیدگی مکانیسم آسیب در این نوع کمردرد، مداخلات و درمان­هایی ترکیبی، پیشنهاد داده شده­است. امروزه در کمردرد نگرش افراد به درد از اهمیت زیادی دارد و تعامل بین ویژگی­های بیولوژیکی افراد و جنبه­های اجتماعی و روانی را باید در نظر گرفت. باتوجه به پرهزینه بودن مداخلات درمانی حضوری و دسترسی سخت به آزمودنی­ها، مطالعات به تمرینات آنلاین روی­آورده­اند با این حال، تا­کنون اثربخشی مداخلات آنلاین بر کمردرد مزمن بررسی نشده است. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات شناختی آنلاین بر درد و فاکتورهای روانشناختی افراد دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود. در مطالعه حاضر بر اساس تحقیقات قبلی و با استفاده از نرم‌افزار G*Power 3.1.7 44  مرد و زن دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی از طریق انتشار اعلامیه در مراکز فیزیوتراپی استان تهران و کرج، همچنین انتشار اعلامیه در رسانه­های اجتماعی با دامنه سنی 25 الی 55 سال با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب و به دو گروه 22(تجربی و کنترل) تقسیم ­شدند. مداخله 12 هفته طی 18 جلسه انجام شد. درد و فاکتورهای روانشناختی به ترتیب توسط مقیاس آنالوگ بصری، پرسشنامه باورهای اجتناب از ترس و پرسشنامه خودکار آمدی از درد ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون  های آنالیز واریانس اندازه گیری مکرر، تی مستقل و زوجی در سطح معنی داری 0/05 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون گروه آنلاین در میزان کاهش درد، خودکارآمدی درد، باور اجتنابی از ترس در فعالیت های بدنی روزانه و شرایط کاری تفاوت معناداری وجود دارد (P<0/001). در گروه کنترل تغییرات درون گروهی در پس­آزمون نسبت به پیش­آزمون تفاوت معناداری را نشان نداد.
نتیجه گیری: به طور کلی بر اساس نتایج تحقیق حاضر می­توان نتیجه گرفت که تمرینات آنلاین می­تواند برای کاهش درد و بهبود فاکتورهای روانشناختی بیماران دارای کمردرد مفید باشد. با استناد به نتایج تحقیق، و با در نظر گرفتن شرایط پاندمی بیماری کرونا، از این مداخله می­توان برای کاهش درد و  بهبود فاکتورهای روانشناختی افراد با کمردرد مزمن غیر اختصاصی بهره برد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Online Cognitive Training on Pain and Psychological Factors in People with Non-Specific Chronic Low Back Pain

نویسندگان [English]

 • Gelareh Alamouti 1
 • Amir Letafatkar 2
 • Maliheh Hadadnejad 3
 • Reza Alizadeh 4
1 Department of Biomechanics and Sport Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Biomechanic and Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Anesthesiolog, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Chronic non-specific low back pain is one of the most common types of low back pain, due to the complexity of the injury mechanism in this type of low back pain, combined interventions and treatments have been suggested. Today, in low back pain, people's attitude to pain is very important and the interaction between biological characteristics of individuals and social and psychological aspects should be considered. Due to the high cost of face-to-face therapy interventions and difficult access to subjects, studies have turned to online exercises. However, the effectiveness of online interventions on chronic low back pain has not been studied so far. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of online cognitive exercises on pain and psychological factors in people with chronic non-specific low back pain.
Materials and Methods: The model of the present study was a randomized clinical trial. In the present study, based on previous research and using G * Power 3.1.7 software, 44 female and male subjects with non-specific chronic low pain were chosen from the 25-55 year people invited through declarations published in the offices of specialist physicians and physiotherapy clinics in Tehran and Karaj, as well as communicated through social media, according to the inclusion and exclusion criteria, and they were then classified into two 22-individual groups (experimental and control). Furthermore, 18 intervention sessions were conducted for 12 weeks. Pain and psychological factors were respectively assessed by using the visual analogue scale (VAS), fear-avoidance belief questionnaire, and pain self-efficacy questionnaire. For statistical analysis of data, repeated measures analysis of variance, independent t-test and paired t-test were used at a significance level of 0.05.
Results: The results showed that there was a significant difference between pre-test and post-test of the online group in pain reduction, pain self-efficacy, fear avoidance belief in daily physical activities and working conditions (P <0.001). In the control group, the changes within the group in the post-test did not show a significant difference compared to the pre-test.
Conclusion: It can be generally concluded that online exercises can effectively contribute to improving pain and psychological factors. Relying on the present research results, and considering horrid and forbidding conditions caused by the Covid-19 pandemic, the proposed intervention can be utilized to reduce pain and improve Psychological factors people with non-specific chronic low back pain.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fear of movement
 • Low back pain
 • Motor control
 • Cognitive exercises
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 شهریور 1400