اثرات کوتاه مدت کفی طبی و تیپ آنتی‌پرونیشن بر مرکز فشار و نیروهای عکس‌العمل زمین افراد دارای کف پای صاف حین دویدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 1- گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 2- گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: رویکردهای درمانی متنوعی برای اصلاح مکانیک دویدن افراد دارای کف پای صاف پیشنهاد شده است. اثرات این مداخلات درمانی بر نیروهای عکس‌العمل زمین و مرکز فشار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صورتی‌که این اثرات کینتیکی نقش مهمی در شناسایی آسیب‌های احتمالی و مکانیسم‌های جبرانی بدن در پاسخ به هر رویکرد درمانی دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کفی طبی و تیپ آنتی‌پرونیشن بر تغییرات مرکز فشار و نیروهای عکس‌العمل زمین افراد دارای کف پای صاف حین دویدن بود.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی با طرح متقاقع تصادفی بود. اطلاعات کینماتیک و کینتیک دویدن 20 جوان دارای کف پای صاف منعطف در سه حالت مختلف (کفش ورزشی، کفش ورزشی با کفی طبی سفارشی و کفش ورزشی با تیپLow Dye ) ثبت شد. آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر از پکیج SPM1d برای مقایسه سری‌های زمانی نیروی عکس‌العمل زمین و مرکز فشار در شرایط مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که شرایط کفش-کفی‌طبی در مقایسه با کفش-تیپ، باعث کاهش نیروی عکس‌العمل ‌زمین در راستای قدامی‌خلفی شد و در مقایسه با حالت دویدن کفش به تنهایی نیروی خارجی را افزایش داد ؛ اما شرایط تأثیر معناداری بر مؤلفه عمودی نیرو نداشت (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The immediate effects of medical insole and anti-pronation taping on center of pressure and ground reaction forces during flat feet running

نویسندگان [English]

 • Peyman Aghaie Ataabadi 1
 • Ali Abbasi 2
 • Amir Letafatkar 1
1 Department of Biomechanics and Sports Injuries, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 1. Department of Biomechanics and Sports Injuries, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran. 2. Department of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Several therapy techniques have been recommended to enhance the running mechanics of individuals with flat feet. Less emphasis has been paid to the impact of these therapeutic treatments on the ground reaction forces (GRF) and the center of pressure (COP). Nevertheless, these kinetic effects play an important role in identifying possible injuries and the body's compensatory mechanisms in response to any therapeutic approach. The aim of the present study was to compare of the effects of foot orthoses and anti-pronation taping on COP and GRF during flat feet running.

Materials and Methods: A randomized cross-over study design was used in the present study. kinematic and kinetic data of 20 young people with flexible flat feet were measured during running in three conditions: 1- Athletic shoes, 2- Athletic shoes and foot orthoses 3- Athletic shoes and Low Dye tape. One way repeated measure ANOVA method was used to find the significance differences in GRF and COP time series between different conditions (SPM1d software package).

Results: The results showed that foot orthoses reduce the anteroposterior GRF compared to relative Low Dye tape, and increases the lateral GRF compared to shoes without intervention (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foot Orthoses
 • Low Dye Tape
 • Pes Planus
 • Center of Pressure
 • Ground Reaction Force

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 07 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 13 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1400