بررسی کنش‌های حرکتی کودکان با سطوح مختلف اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده

مقدمه و اهداف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی توانایی تولید حرکات کنشی در بین کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی و در معرض این اختلال و مقایسه آن با کودکان سالم هم‌سن و سنین پایین‌تر خودشان بود.

مواد و روش‌ها: بدین منظور، تعداد 91 نفر پسر در قالب 5 گروه (20 نفر گروه کنترل سالم، 14 نفر دارای اختلال هماهنگی رشدی ، 17 نفر درمعرض اختلال هماهنگی رشدی، 20 نفر در گروه کنترل سنی1 و 20 نفر در گروه کنترل سنی2) به عنوان نمونه انتخاب شده و در آزمون‌های پژوهش حاضر شرکت کردند. از پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی والدین 7 (DCDQ- 7) و آزمون تبحرحرکتی برونینکس- اوزرتسکی برای تشخیص کودکان با اختلال هماهنگی رشدی استفاده شد. برای بررسی کنش‌های حرکتی آزمودنی‌ها از آزمون تولید حرکات دویی استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری t مستقل و ANOVA انجام شد.

یافته‌ها: مقایسه عملکرد آزمودنی‌ها در شرایط مختلف آزمونی نشان داد که عملکرد آنها در کنش‌های حرکتی انتقالی بطور معناداری بهتر از حالت غیرانتقالی بود (05/0P< ). مقایسه حرکات در دو شرایط دستور کلامی و تقلید نیز نشان داد که در دو گروه دارای اختلال هماهنگی رشدی، عملکرد در حرکات تقلیدی بطور معناداری بهتر بود (05/0P<) در حالی که در گروه کنترل هم‌سن و سال، تفاوت معناداری بین کنش‌های حرکتی در دو شرایط دیده نشد (05/0P> ). مقایسه‌های بین گروهی نیز نشان داد عملکرد دو گروه‌ اختلال هماهنگی رشدی پایین‌تر از گروه کنترل هم‌سن بود. عملکرد گروه اختلال هماهنگی رشدی در شرایط دستور کلامی در مقایسه با گروه کنترل سنین پایین‌تر (8 تا 9 سال) تفاوتی نداشت در حالی که در شرایط تقلید، گروه دارای اختلال هماهنگی رشدی بطور معناداری بهتر از گروه سنین پایین‌تر بود.

نتیجه‌گیری: این نتایج نشان می‌دهد آزمودنی‌های دارای اختلال هماهنگی رشدی در انجام کنش‌های حرکتی در شرایط دستور کلامی دچار تاخیر رشدی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The survey of motor praxis in children with varying levels of developmental coordination disorder

نویسندگان [English]

 • Abdorrahman Khezri 1
 • Mahmoud Sheikh 2
 • Fazlollah Bagherzadeh 3
 • Davood Hoomanian 4
1 PhD of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor of Motor Behavior, faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Tehran. Iran.
3 Associate Professor of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Motor Behavior,Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract

Background and Aims: The aim of this study was survey and comparison of gesture production ability among Developmental Coordination Disorder (DCD), at risk of DCD, Peers and lower age children with typical development.

Material and Methods: For this aim, 91 boys (6 – 12 years old) selected as sample size and divided to five groups (20 child with typical development, 14 child with DCD, 17 child at risk of DCD, 20 typical development with 8- 9 years old and 20 typical development with 6- 7 years old). For recognize of DCD problem, Developmental Coordination Disorder Questionnaire- Edition 7 (DCDQ-7) and Bruininks– Oseretsky Test of motor Proficiency was performed. For investigating of motor praxis, the Dewey gesture production test was performed. Data analysis was performed by ANOVA and independent t- test.

Results: comparison of subjects performance show that transitive modalities scores was better than intransitive modalities (P<0/05). Also, the comparison of verbal command and imitation position show that the two DCD groups performance in the imitation position was better significantly (P<0/05), while, in the performance of peers control group at the two position test (Transitive and Intransitive) was not saw difference. The between groups comparisons show that the performance of two DCD groups was disrupted in compare to control group. The scores of DCD group in compare to lower age children with typical development (8-9 age old) was not statistically difference at verbal command position; while, in the imitation position, the DCD group’s performance was better than lower age children groups statistically (P<0/05).

Conclusion: This results show that DCD subjects have developmental delays for performing motor praxis under verbal command modalities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Developmental Coordination Disorder
 • Developmental Delay
 • Gesture Production
 • Motor Praxis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400
 • تاریخ دریافت: 11 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 05 دی 1400